Biuletyn Informacji Publicznej (BIP)

Główny Instytut Górnictwa , w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198), jako "inny podmiot wykonujący zadania publiczne", zgodnie z art. 9 ust. 2 tworzy własną stronę Biuletynu Informacji Publicznej (BIP).

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. z 2002 r. Nr 67, poz. 619) szczegółowo określa strukturę podmiotowych stron BIP, a także technologię, w której należy przygotować BIP.

Zgodnie z cytowaną ustawą, część przepisów dotyczących zakresu udostępnienia informacji za pośrednictwem BIP wchodzi w życie w terminie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ww. ustawy, czyli od dnia 1 lipca 2003 r. Nawigację po stronach BIP umożliwia umieszczone poniżej menu przedmiotowe czyli wykaz grup tematycznych, w których są zestawione udostępniane informacje publiczne.

Redakcja - zawiera dane określające tożsamość osoby, która wprowadziła informację do Biuletynu Informacji Publicznej - zgodnie z par. 16 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. z 2002 r. nr 67 poz. 619).

bip.gov.pl - pozwala na otwarcie strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej tworzonej przez Ministra właściwego do spraw administracji publicznej. Strona główna BIP zawierająca wykaz podmiotów, obowiązanych zgodnie z ustawą do udostępniania informacji publicznej, wraz z odnośnikami umożliwiającymi połączenie z ich stronami.

gig.eu - pozwala na przejście do internetowego serwisu informacyjnego Głównego Instytutu Górnictwa. Przejście do strony głównej GIG jest również możliwe poprzez logo GIG umieszczone w górnej części strony.

BIP GIG

Redakcja merytoryczna
Zespół ds. Promocji
mgr inż. Mariusz Borek
e-mail: mborek@gig.eu
tel. 32 259 26 21

Zespół ds. Promocji
dr Sylwia Jarosławska-Sobór
e-mail: sjaroslawska@gig.eu
tel. 32 259 25 54
fax 32 259 25 49

Redakcja techniczna
Zespół ds. Promocji
mgr inż. Małgorzata Grabowska
e-mail: mgrabowska@gig.eu
tel. 32 259 27 00

Główny Instytut Górnictwa
Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice
tel. 32 259 27 00
fax 32 259 25 49

Informacja publiczna będąca w posiadaniu Głównego Instytutu Górnictwa, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej udostępniana jest na oddzielny wniosek. Wniosek należy złożyć w Zespole ds. Promocji. Wniosek o udzielenie informacji publicznej rozpatruje każdorazowo Naczelny Dyrektor Głównego Instytutu Górnictwa.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Do rzeczowych aktywów trwałych Głównego Instytutu Górnictwa (wg ewidencji księgowej w wartościach netto), zgodnie z klasyfikacją Środków Trwałych zaliczane są:

Grupa Wartość netto Nazwa pozycji
Grupa 0 600 080,48 Grunty
Grupa 1-2 96 536 597,44 Budynki i lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej
Grupa 3-6 12 979 486,30 Maszyny i urządzenia techniczne
Grupa 7 459 750,19 Środki transportu
Grupa 8 17 543 466,99 Pozostałe środki trwałe
471 489,09 Wartości niematerialne i prawne
128 590 870,49 Razem wartość netto, stan na 31.12.2015r.

Tu będą nowe dane

 

Menu przedmiotowe

 

Główny Instytut Górnictwa jest instytutem badawczym działającym na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r o instytutach badawczych. Utworzony został w dniu 16.04.1945 na mocy Uchwały Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1945 r na bazie powołanego w dniu 8.03.1945 r. przez Centralny Zarząd Przemysłu Węglowego - Centralnego Laboratorium Przemysłu Węglowego.

Główny Instytut Górnictwa został zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000090660.

Aktualny statut Głównego Instytutu Górnictwa z dnia 9 lutego 2011 r., przechowywany w Dziale Kadr i Organizacji, uchwalony został przez Radę Naukową GIG i zatwierdzony przez ministra właściwego ds. gospodarki w dniu 14 marca 2011 r.

Archiwa, ewidencje i zbiory naukowe Głównego Instytutu Górnictwa przynależą do Centrum Szkoleniowo-Informacyjnego GIG.
Zbiory Biblioteki Naukowej GIG liczą 398 tyś. woluminów.
Obejmują:

 • Książki (katalog elektroniczny)
 • Czasopisma (katalog elektroniczny)
 • Normy (zbiór nadzorowany)
 • Patenty (zbiór na nośniku papierowym)
 • Dokumentacje prac naukowo-badawczych (rejestr elektroniczny)
 • Bazy
  • PATOS (baza niemieckich opisów patentowych) (na CD)
  • ESPACE-PRECES (patenty krajów Europy Środkowo-Wschodniej w tym
  • polskie opisy patentowe) (na CD)
  • ESPACE-ACCESS (skróty opisów patentowych Europejskiego Urzędu Patentowego oraz zgłoszone w ramach PCT) (na CD)
  • PERINORM (na CD)
  • ISIS-PW (wersja elektroniczna)
  • Węgiel w relacji Polska-Świat (wersja elektroniczna)
  • Patenty GIG (wersja elektroniczna)

Instytut pełni rolę Regionalnego Ośrodka Informacji Patentowej.

Przedmiotem działania Głównego Instytutu Górnictwa jest:

 1. prowadzenie badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych w zakresie:
  • bezpieczeństwa górniczego, ochrony załóg i środowiska pracy,
  • technologii eksploatacji górniczej oraz poprawy efektywności przemysłu węglowego,
  • ochrony środowiska przed skutkami działalności przemysłowej,
  • gospodarki zasobami kopalin, wód powierzchniowych i podziemnych,
  • technologii wzbogacania kopalin i ich przetwórstwa,
  • rozwoju lokalnego i regionalnego z uwzględnieniem problemów wynikających ze społecznych i gospodarczych skutków restrukturyzacji przemysłu, szczególnie górnictwa,
  • budownictwa podziemnego, lądowego i hydrotechnicznego,
  • oceny i klasyfikacji zagrożeń, w tym atestacji maszyn, urządzeń, narzędzi i materiałów stosowanych w przemyśle, a przede wszystkim w górnictwie,
  • organizację systemów zarządzania jakością, środowiskowego oraz bezpieczeństwem i higieną pracy,
  • certyfikacji wyrobów, usług i kompetencji personelu.
 2. przystosowywanie wyników prowadzonych badań naukowych i prac badawczych do wdrażania w praktyce
 3. dokonywanie oceny poziomu technicznego przemysłu, w tym górnictwa, w szczególności w zakresie nowoczesności stosowanych metod technologicznych oraz bezpieczeństwa pracy
 4. opracowywanie, na zlecenie podmiotów gospodarczych, projektów planów rozwoju nauki i techniki w obszarze górnictwa i inżynierii środowiska oraz opiniowanie prac projektowych w celu zastosowania w nich najnowszych rozwiązań technicznych i technologicznych
 5. wykonywanie prac studialnych, ekspertyz i opinii na zamówienie organów państwowych, samorządowych i podmiotów gospodarczych
 6. doskonalenie kadr własnych i na zlecenie podmiotów zewnętrznych, które obejmuje:
  • opracowywanie publikacji specjalistycznych
  • przeprowadzanie przewodów doktorskich i habilitacyjnych
  • organizowanie seminariów podyplomowych, organizowanie szkoleń specjalistycznych i innych form doskonalenia zawodowego
 7. prowadzenie prac normalizacyjnych
 8. opracowywanie informacji naukowo-technicznych i ekonomicznych związanych z obszarem działalności GIG
 9. wydawanie książek, czasopism i wydawnictw periodycznych
 10. prowadzenie działalności:
  • poligraficznej
  • bibliotecznej, głównie w obszarze działalności GIG
  • z zakresu wynalazczości, ochrony własności przemysłowej i intelektualnej

Kwalifikacje i uprawnienia GIG
Główny Instytut Górnictwa posiada:

 1. Pełne uprawnienia akademickie (uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego) w dyscyplinach:
  • górnictwo - od 1961 roku,
  • inżynieria środowiska - od 1998 roku.
 2. Jednostkę Certyfikującą uprawnioną do:
  • certyfikacji wyrobów zgodnie, z zakresem akredytacji wynikającym z certyfikatu PCA nr AC 038:
  • obowiązkowej na znak bezpieczeństwa następujących wyrobów: wentylatorów górniczych, wykrywaczy gazów palnych: urządzeń technicznych wyposażonych w sygnalizatory stanów krytycznych,
  • certyfikacji dobrowolnej wyrobów,
  • certyfikacji systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy - certyfikat akredytacji PCA nr AC 083,
 3. Laboratoria badawcze akredytowane w Polskim Centrum Akredytacji

Certyfikaty akredytacji (jako laboratoria badawcze) posiadają:

akredytowane laboratoria

Główny Instytut Górnictwa posiada wdrożony Zintegrowany System Zarządzania (jakość, bezpieczeństwo i higiena pracy, środowisko). Obecnie Instytut posiada certyfikat, wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji, potwierdzający zgodność wdrożonego systemu z wymaganiami norm ISO 9001:2001, PN-N-18001:2004 i PN-EN ISO 14001:1998.

Sposób działania Instytutu określa Regulamin Organizacyjny Głównego Instytutu Górnictwa ustalony w zarządzeniu nr 5 Naczelnego Dyrektora Głównego Instytutu Górnictwa z dnia 1 kwietnia 2011 roku, po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej i zakładowych organizacji związkowych.

NACZELNY DYREKTOR
dr hab. inż. Stanisław Prusek, prof. GIG
e-mail: sprusek@gig.eu
tel. 32 259 26 01

PRZEWODNICZĄCY RADY NAUKOWEJ
prof. dr hab. inż. Józef Dubiński
e-mail:
telefon: 32 259 22 22

ZASTĘPCA ND ds. GEOINŻYNIERII I BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO
dr inż. Zbigniew Lubosik
e-mail: zlubosik@gig.eu
tel. 32 259 29 02

ZASTĘPCA ND ds. INŻYNIERII ŚRODOWISKA
dr inż. Jan Bondaruk
e-mail: jbondaruk@gig.eu
tel. 32 259 24 66

ZASTĘPCA NACZELNEGO DYREKTORA D/S FINANSOWO-EKONOMICZNYCH
mgr Aleksandra Mraczek-Krzak
e-mail: amraczek@gig.eu
tel. 32 259 25 25

Główny Księgowy
mgr Stefan Targos
e-mail: stargos@gig.eu
tel. 32 259 25 23

SEKRETARZ NAUKOWY
prof. dr hab. inż. Jan Wachowicz
e-mail: jwachowicz@gig.eu
tel. 32 259 23 06

 

Zakład Zwalczania Zagrożeń Gazowych
dr inż. Krystian Wierzbiński
e-mail: kwierzbinski@gig.eu
tel. 32 3246 510

Zakład Zwalczania Zagrożeń Pyłowych
dr hab. inż. Krzysztof Cybulski, prof. GIG
e-mail: kcybulski@gig.eu
tel. 32 3246 600

Zakład Bezpieczeństwa Górniczych Środków Strzałowych
dr inż. Jacek Sobala
e-mail: jsobala@gig.eu
tel. 32 3246 540

Zakład Bezpieczeństwa Przeciwwybuchowego
dr inż. Gerard Kałuża
e-mail: gkaluza@gig.eu
tel. 32 3246 550

Zakład Badań Dołowych i Utrzymania Powierzchni
mgr inż. Jan Karolczyk
e-mail:
tel. 32 3246 581

Zakład Zwalczania Zagrożeń Pyłowych
mgr inż. Jerzy Waluga
e-mail: jwaluga@gig.eu
tel. 32 3246 650

Zakład Ochrony Powierzchni i Obiektów Budowlanych
dr inż. Dariusz Ignacy
e-mail: dignacy@gig.eu
tel. 32 259 25 70

Zakład Aerologii Górniczej
dr inż. Janusz Cygankiewicz
e-mail: jcygankiewicz@gig.eu
tel. 32 259 25 71

Zakład Technologii Eksploatacji i Obudów Górniczych
dr inż. Sylwester Rajwa
e-mail: srajwa@gig.eu
tel. 32 259 24 10

Zakład Geologii i Geofizyki
dr hab. inż. Grzegorz Mutke, prof. GIG
e-mail: gmutke@gig.eu
tel. 32 259 21 89

Zakład Badań Urządzeń Mechanicznych
dr inż. Andrzej Pytlik
e-mail: apytlik@gig.eu
tel. 32 259 22 24

Zakład Akustyki Technicznej i Techniki Laserowej
dr hab. Janusz Kompała, prof. GIG
e-mail: jkompala@gig.eu
tel. 32 259 22 34

Śląskie Centrum Radiometrii Środowiskowej
dr hab. inż. Małgorzata Wysocka, prof. GIG
e-mail: mwysocka@gig.eu
tel. 32 259 28 14

Zakład Tąpań i Mechaniki Górotworu
dr hab. inż. Józef Kabiesz, prof. GIG
e-mail: jkabiesz@gig.eu
tel. 32 259 24 25

Zakład Monitoringu Środowiska
dr Leszek Drobek
e-mail: ldrobek@gig.eu
tel. 32 259 26 77

Zakład Badań Ekonomicznych i Społecznych
dr Joanna Martyka
e-mail: jomartyka@gig.eu
tel. 32 259 21 84

Zakład Tąpań i Mechaniki Górotworu
dr inż. Sebastian Iwaszenko
e-mail: siwaszenko@gig.eu
tel. 32 259 21 73

Zakład Inżynierii Materiałowej
dr hab. inż. Jerzy Korol, prof. GIG
e-mail: j.korol@gig.eu
tel. 32 259 26 44

Zakład Ochrony Wód
mgr inż. Paweł Zawartka
e-mail: pzawartka@gig.eu
tel. 32 259 27 02

Zakład Oszczędności Energii i Ochrony Powietrza
prof. dr hab. inż. Krzysztof Stańczyk
e-mail: kstanczyk@gig.eu
tel. 32 259 22 67

Zakład Oceny Jakości Paliw Stałych
dr Leokadia Róg
e-mail: lrog@gig.eu
tel. 32 259 22 76

Jednostki wspomagające badania:

Jednostka Certyfikująca
dr inż. Dariusz Stefaniak
e-mail: dstefaniak@gig.eu
tel. 32 259 23 51

Biuro Wsparcia
mgr Łukasz Bogus
e-mail: lbogus@gig.eu
tel. 32 259 23 52

Zespół Prawny
mgr Regina Kościarz
e-mail: rkosciarz@gig.eu
tel. 32 259 24 32

Dział Kadr i Organizacji
mgr Mariola Zalot
e-mail: mzalot@gig.eu
tel. 32 259 22 02

Centrum Szkoleniowo-Informacyjne
mgr Małgorzata Zielińska
e-mail: mzielinska@gig.eu
tel. 32 259 24 05

Zespół Informatyki
mgr inż. Aleksander Szkliniarz
e-mail: aszkliniarz@gig.eu
tel. 32 259 22 04

Pełnomocnik ND ds. Systemów Zarządzania
mgr inż. Elżbieta Gruszka
e-mail: egruszka@gig.eu
tel. 32 259 22 44

Kontrola Wewnętrzna
mgr Wojciech Lenart
e-mail: wlenart@gig.eu
tel. 32 259 22 61

Dział Płac i Analiz Ekonomicznych
mgr Witold Kurkiewicz
e-mail: wkurkiewicz@gig.eu
tel. 32 259 25 53

Dział Finansowy i Windykacji Należności
mgr Piotr Matyja
e-mail: pmatyja@gig.eu
tel. 32 259 25 27

Dział Księgowości i Kosztów
mgr Krzysztof Buczyński
e-mail: kbuczynski@gig.eu
tel. 32 259 25 62

Dział Handlowy
mgr Monika Wallenburg
e-mail: mwallenburg@gig.eu
tel. 32 259 25 47

Dział Techniczny
inż. Bogdan Chrzan
e-mail: bchrzan@gig.eu
tel. 32 259 25 01

Schemat organizacyjny GIG

Obowiązki i uprawnienia organów reguluje w ust. 1 ustawa o instytutach badawczych.

Organami Głównego Instytutu Górnictwa są:

1. Dyrektor
Naczelny Dyrektor
dr hab. inż. Stanisław Prusek, prof. GIG
e-mail: sprusek@gig.eu
telefon: 32 259 26 01

Całokształtem działalności Głównego Instytutu Górnictwa kieruje Naczelny Dyrektor, który w szczególności:

 1. ustala plany działalności Instytutu,
 2. realizuje politykę kadrową,
 3. zarządza mieniem i odpowiada za wykorzystanie mienia instytutu na realizację jego zadań statutowych, zgodnie z zasadami określonymi w art.16 ust.4,
 4. odpowiada za wyniki działalności naukowej i badawczo-rozwojowej Instytutu,
 5. reprezentuje Instytut,
 6. podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotyczących Instytutu, z wyjątkiem należących do zakresu działania Rady Naukowej.

Naczelny Dyrektor kieruje Głównym Instytutem Górnictwa przy pomocy swoich Zastępców oraz kierowników jednostek i komórek organizacyjnych. Naczelnego Dyrektora i jego zastępców powołuje i odwołuje Minister Energii.

2. Rada Naukowa
Przewodniczący Rady Naukowej
prof. dr hab. inż. Józef Dubiński
e-mail:
telefon: 32 259 22 22

Rada Naukowa jest organem stanowiącym, inicjującym, opiniodawczym i doradczym Głównego Instytutu Górnictwa w zakresiejego działalności statutowej oraz w sprawach rozwoju kadry naukowej i badawczo-technicznej. Rada Naukowa składa się z 40 członków, których wybierają pracownicy Głównego Instytutu Górnictwa w wyborach bezpośrednich, tajnych i równych, z zachowaniem wymagań ustawy o instytutach badawczych. Kompetencje Rady Naukowej określa ustawa o jednostkach badawczo-rozwojowych, a w zakresie uprawnień akademickich Instytutu ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. Szczegółowe zasady i tryb działania Rady Naukowej oraz jej stałych i doraźnych organów określa Regulamin Rady przez nią uchwalony.

Ustawa o instytutach badawczych

Państwowa osoba prawna nadzorowana przez ministra właściwego do spraw gospodarki, zobowiązana do spełniania wymogów ustawy o finansach publicznych Dz. U. z dnia 26 września 1998 Nr 155 poz. 1014 z późniejszymi zmianami.

+ 48-32-259-2000