Biuletyn Informacji Publicznej (BIP)

Główny Instytut Górnictwa , w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198), jako "inny podmiot wykonujący zadania publiczne", zgodnie z art. 9 ust. 2 tworzy własną stronę Biuletynu Informacji Publicznej (BIP).

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. z 2002 r. Nr 67, poz. 619) szczegółowo określa strukturę podmiotowych stron BIP, a także technologię, w której należy przygotować BIP.

Zgodnie z cytowaną ustawą, część przepisów dotyczących zakresu udostępnienia informacji za pośrednictwem BIP wchodzi w życie w terminie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ww. ustawy, czyli od dnia 1 lipca 2003 r. Nawigację po stronach BIP umożliwia umieszczone poniżej menu przedmiotowe czyli wykaz grup tematycznych, w których są zestawione udostępniane informacje publiczne.

Redakcja - zawiera dane określające tożsamość osoby, która wprowadziła informację do Biuletynu Informacji Publicznej - zgodnie z par. 16 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. z 2002 r. nr 67 poz. 619).

bip.gov.pl - pozwala na otwarcie strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej tworzonej przez Ministra właściwego do spraw administracji publicznej. Strona główna BIP zawierająca wykaz podmiotów, obowiązanych zgodnie z ustawą do udostępniania informacji publicznej, wraz z odnośnikami umożliwiającymi połączenie z ich stronami.

gig.eu - pozwala na przejście do internetowego serwisu informacyjnego Głównego Instytutu Górnictwa. Przejście do strony głównej GIG jest również możliwe poprzez logo GIG umieszczone w górnej części strony.

BIP GIG

Redakcja merytoryczna
Biuro Wsparcia - Zespół ds. Transferu Technologii i Marketingu
mgr inż. Mariusz Borek
e-mail: mborek@gig.eu
tel. 32 259 26 21

dr Sylwia Jarosławska-Sobór
e-mail: sjaroslawska@gig.eu
tel. 32 259 25 54
fax 32 259 25 49

Redakcja techniczna
Biuro Wsparcia - Zespół ds. Transferu Technologii i Marketingu
mgr inż. Małgorzata Grabowska
e-mail: mgrabowska@gig.eu
tel. 32 259 27 00

Główny Instytut Górnictwa
Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice
tel. 32 259 20 00
fax 32 259 25 49

Informacja publiczna będąca w posiadaniu Głównego Instytutu Górnictwa, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej udostępniana jest na oddzielny wniosek. Wniosek należy złożyć w Biurze Wsparcia - Zespole ds. Transferu Technologii i Marketingu. Wniosek o udzielenie informacji publicznej rozpatruje każdorazowo Dyrektor Głównego Instytutu Górnictwa.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Do rzeczowych aktywów trwałych Głównego Instytutu Górnictwa (wg ewidencji księgowej w wartościach netto), zgodnie z klasyfikacją Środków Trwałych zaliczane są:

Grupa Wartość bilansowa Nazwa pozycji
Grupa 0 445 165,68 Grunty
Grupa 1-2 92 328 170,80 Budynki i lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej
Grupa 3-6 5 912 095,49 Maszyny i urządzenia techniczne
Grupa 7 334 575,20 Środki transportu
Grupa 8 5 078 722,96 Pozostałe środki trwałe
302 432,02 Wartości niematerialne i prawne
104 401 162,15 Razem wartość netto, stan na 31.12.2017 r.

 

Menu przedmiotowe

 

Główny Instytut Górnictwa jest instytutem badawczym działającym na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r o instytutach badawczych. Utworzony został w dniu 16.04.1945 na mocy Uchwały Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1945 r na bazie powołanego w dniu 8.03.1945 r. przez Centralny Zarząd Przemysłu Węglowego - Centralnego Laboratorium Przemysłu Węglowego.

Główny Instytut Górnictwa został zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000090660.

Aktualny statut Głównego Instytutu Górnictwa określający przedmiot i zakres działania Instytutu został uchwalony przez Radę Naukową GIG w dniu 4 kwietnia 2017 roku i zatwierdzony przez Ministra Energii w dniu 10 maja 2017 r.

Aktualny statut.

Archiwa, ewidencje i zbiory naukowe Głównego Instytutu Górnictwa przynależą do Centrum Szkoleniowo-Informacyjnego GIG.
Zbiory Biblioteki Naukowej GIG liczą 398 tyś. woluminów.
Obejmują:

 • Książki (katalog elektroniczny)
 • Czasopisma (katalog elektroniczny)
 • Normy (zbiór nadzorowany)
 • Patenty (zbiór na nośniku papierowym)
 • Dokumentacje prac naukowo-badawczych (rejestr elektroniczny)
 • Bazy
  • PATOS (baza niemieckich opisów patentowych) (na CD)
  • ESPACE-PRECES (patenty krajów Europy Środkowo-Wschodniej w tym
  • polskie opisy patentowe) (na CD)
  • ESPACE-ACCESS (skróty opisów patentowych Europejskiego Urzędu Patentowego oraz zgłoszone w ramach PCT) (na CD)
  • PERINORM (na CD)
  • ISIS-PW (wersja elektroniczna)
  • Węgiel w relacji Polska-Świat (wersja elektroniczna)
  • Patenty GIG (wersja elektroniczna)

Instytut pełni rolę Regionalnego Ośrodka Informacji Patentowej.

Przedmiotem działania Głównego Instytutu Górnictwa jest:

 1. prowadzenie badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych w zakresie:
  • bezpieczeństwa górniczego, ochrony załóg i środowiska pracy,
  • technologii eksploatacji górniczej oraz poprawy efektywności przemysłu węglowego,
  • ochrony środowiska przed skutkami działalności przemysłowej,
  • gospodarki zasobami kopalin, wód powierzchniowych i podziemnych,
  • technologii wzbogacania kopalin i ich przetwórstwa,
  • rozwoju lokalnego i regionalnego z uwzględnieniem problemów wynikających ze społecznych i gospodarczych skutków restrukturyzacji przemysłu, szczególnie górnictwa,
  • budownictwa podziemnego, lądowego i hydrotechnicznego,
  • oceny i klasyfikacji zagrożeń, w tym atestacji maszyn, urządzeń, narzędzi i materiałów stosowanych w przemyśle, a przede wszystkim w górnictwie,
  • organizację systemów zarządzania jakością, środowiskowego oraz bezpieczeństwem i higieną pracy,
  • certyfikacji wyrobów, usług i kompetencji personelu.
 2. przystosowywanie wyników prowadzonych badań naukowych i prac badawczych do wdrażania w praktyce
 3. dokonywanie oceny poziomu technicznego przemysłu, w tym górnictwa, w szczególności w zakresie nowoczesności stosowanych metod technologicznych oraz bezpieczeństwa pracy
 4. opracowywanie, na zlecenie podmiotów gospodarczych, projektów planów rozwoju nauki i techniki w obszarze górnictwa i inżynierii środowiska oraz opiniowanie prac projektowych w celu zastosowania w nich najnowszych rozwiązań technicznych i technologicznych
 5. wykonywanie prac studialnych, ekspertyz i opinii na zamówienie organów państwowych, samorządowych i podmiotów gospodarczych
 6. doskonalenie kadr własnych i na zlecenie podmiotów zewnętrznych, które obejmuje:
  • opracowywanie publikacji specjalistycznych
  • przeprowadzanie przewodów doktorskich i habilitacyjnych
  • organizowanie seminariów podyplomowych, organizowanie szkoleń specjalistycznych i innych form doskonalenia zawodowego
 7. prowadzenie prac normalizacyjnych
 8. opracowywanie informacji naukowo-technicznych i ekonomicznych związanych z obszarem działalności GIG
 9. wydawanie książek, czasopism i wydawnictw periodycznych
 10. prowadzenie działalności:
  • poligraficznej
  • bibliotecznej, głównie w obszarze działalności GIG
  • z zakresu wynalazczości, ochrony własności przemysłowej i intelektualnej

Kwalifikacje i uprawnienia GIG
Główny Instytut Górnictwa posiada:

 1. Pełne uprawnienia akademickie (uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego) w dyscyplinach:
  • górnictwo - od 1961 roku,
  • inżynieria środowiska - od 1998 roku.
 2. Jednostkę Certyfikującą uprawnioną do:
  • certyfikacji wyrobów zgodnie, z zakresem akredytacji wynikającym z certyfikatu PCA nr AC 038:
  • certyfikacji obowiązkowej na znak bezpieczeństwa następujących wyrobów: wentylatorów górniczych, wykrywaczy gazów palnych: urządzeń technicznych wyposażonych w sygnalizatory stanów krytycznych,
  • certyfikacji dobrowolnej wyrobów,
  • certyfikacji systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy - certyfikat akredytacji PCA nr AC 083,
 3. Laboratoria badawcze akredytowane w Polskim Centrum Akredytacji

Certyfikaty akredytacji (jako laboratoria badawcze) posiadają:

akredytowane laboratoria

Główny Instytut Górnictwa posiada wdrożony Zintegrowany System Zarządzania (jakość, bezpieczeństwo i higiena pracy, środowisko). Obecnie Instytut posiada certyfikat, wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji, potwierdzający zgodność wdrożonego systemu z wymaganiami norm ISO 9001, PN-N-18001 i PN-EN ISO 14001.

Strukturę organizacyjną Instytutu określa Regulamin Organizacyjny Głównego Instytutu Górnictwa ustalony w zarządzeniu nr 5 Naczelnego Dyrektora Głównego Instytutu Górnictwa z dnia 1 kwietnia 2011 roku, po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej i zakładowych organizacji związkowych. Tekst jednolity Regulaminu Organizacyjnego GIG, uwzględniający zmiany organizacyjne wprowadzone po kwietniu 2011 roku, został ogłoszony przez Naczelnego Dyrektora GIG w dniu 17 grudnia 2018 roku. 

DYREKTOR
prof. dr hab. inż. Stanisław Prusek
tel. 32 259 26 01

PRZEWODNICZĄCA RADY NAUKOWEJ
prof. dr hab. inż. Czesława Rosik-Dulewska, czł. koresp. PAN
telefon: 32 259 24 36

ZASTĘPCA DYREKTORA ds. GEOINŻYNIERII I BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO
dr inż. Zbigniew Lubosik
tel. 32 259 29 02

ZASTĘPCA DYREKTORA ds. INŻYNIERII ŚRODOWISKA
dr inż. Jan Bondaruk
tel. 32 259 24 66

ZASTĘPCA DYREKTORA ds. FINANSOWO-EKONOMICZNYCH
mgr Aleksandra Mraczek-Krzak
tel. 32 259 25 25

p.o. DYREKTORA KOPALNI DOŚWIADCZALNEJ "BARBARA"
dr inż. Zbigniew Lubosik
tel. 32 259 29 02

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Stefan Targos
tel. 32 259 25 23

SEKRETARZ NAUKOWY
prof. dr hab. Adam Smoliński
tel. 32 259 22 52

 

Zakład Zwalczania Zagrożeń Gazowych

dr inż. Krystian Wierzbiński
e-mail: kwierzbinski@gig.eu
telefon: 32 3246 510

 

Zakład Zwalczania Zagrożeń Pyłowych

dr hab. Zdzisław Dyduch
e-mail: zdyduch@gig.eu
telefon: 32 3246 531

 

Zakład Badań Dołowych i Utrzymania Powierzchni

dr inż. Robert Hildebrandt
e-mail: rhildebrandt@gig.eu
telefon: 32 3246 653

 

Zakład Ochrony Powierzchni i Obiektów Budowlanych

dr inż. Dariusz Ignacy
e-mail: dignacy@gig.eu
telefon: 32 259 25 70

 

Zakład Aerologii Górniczej

dr hab. inż. Janusz Cygankiewicz
e-mail: jcygankiewicz@gig.eu
telefon: 32 259 25 71

 

Zakład Technologii Eksploatacji, Tąpań i Obudów Górniczych

dr inż. Sylwester Rajwa
e-mail: srajwa@gig.eu
telefon: 32 259 24 10

 

Zakład Geologii i Geofizyki

dr hab. inż. Grzegorz Mutke
e-mail: gmutke@gig.eu
telefon: 32 259 21 89

 

Zakład Badań Urządzeń Mechanicznych i Skał

dr inż. Andrzej Pytlik
e-mail: apytlik@gig.eu
telefon: 32 259 22 24

 

Zakład Akustyki, Elektroniki i Rozwiązań IT

dr hab. Janusz Kompała
e-mail: jkompala@gig.eu
telefon: 32 259 22 34

 

Jednostka Oceny Zgodności

dr inż. Dariusz Stefaniak
e-mail: dstefaniak@gig.eu
telefon: 32 259 23 51

 

Śląskie Centrum Radiometrii Środowiskowej

dr hab. inż. Małgorzata Wysocka
e-mail: mwysocka@gig.eu
telefon: 32 259 28 14

 

Zakład Oceny Ryzyka i Bezpieczeństwa w Przemyśle

dr hab. inż. Alicja Krzemień
e-mail: akrzemien@gig.eu
telefon: 32 259 25 56

 

Zakład Monitoringu Środowiska
dr Leszek Drobek
e-mail: ldrobek@gig.eu
tel. 32 259 26 77

Zakład Inżynierii Materiałowej
dr hab. inż. Jerzy Korol, prof. GIG
e-mail: j.korol@gig.eu
tel. 32 259 26 44

Zakład Ochrony Wód
mgr inż. Paweł Zawartka
e-mail: pzawartka@gig.eu
tel. 32 259 27 02

Zakład Oszczędności Energii i Ochrony Powietrza
prof. dr hab. inż. Krzysztof Stańczyk
e-mail: kstanczyk@gig.eu
tel. 32 259 22 67

Zakład Oceny Jakości Paliw Stałych
dr Leokadia Róg
e-mail: lrog@gig.eu
tel. 32 259 22 76

Jednostki wspomagające badania:

Biuro Wsparcia
mgr Łukasz Bogus
e-mail: lbogus@gig.eu
tel. 32 259 23 52

Zespół Prawny
mgr Regina Kościarz
e-mail: rkosciarz@gig.eu
tel. 32 259 24 32

Dział Kadr i Organizacji
mgr Mariola Zalot
e-mail: mzalot@gig.eu
tel. 32 259 22 02

Centrum Szkoleniowo-Informacyjne
mgr Małgorzata Zielińska
e-mail: mzielinska@gig.eu
tel. 32 259 24 05

Zespół Informatyki
mgr inż. Aleksander Szkliniarz
e-mail: aszkliniarz@gig.eu
tel. 32 259 22 04

Pełnomocnik ND ds. Systemów Zarządzania
mgr inż. Elżbieta Gruszka
e-mail: egruszka@gig.eu
tel. 32 259 22 44

Pełnomocnik ND ds. Informacji Niejawnych, Kontrola Wewnętrzna
mgr Wojciech Lenart
e-mail: wlenart@gig.eu
tel. 32 259 22 61

Dział Płac i Analiz Ekonomicznych
mgr Witold Kurkiewicz
e-mail: wkurkiewicz@gig.eu
tel. 32 259 25 53

Dział Finansowy i Windykacji Należności
mgr Piotr Matyja
e-mail: pmatyja@gig.eu
tel. 32 259 25 27

Dział Księgowości i Kosztów
mgr Krzysztof Buczyński
e-mail: kbuczynski@gig.eu
tel. 32 259 25 62

Dział Handlowy
mgr Monika Wallenburg
e-mail: mwallenburg@gig.eu
tel. 32 259 25 47

Dział Techniczny
inż. Bogdan Chrzan
e-mail: bchrzan@gig.eu
tel. 32 259 25 01

schemat organizacyjny GIG (obowiązuje od dnia 1 marca 2019 r.)

Obowiązki i uprawnienia organów reguluje w ust. 1 ustawa o instytutach badawczych.

Organami Głównego Instytutu Górnictwa są:

1. Dyrektor
Dyrektor
prof. dr hab. inż. Stanisław Prusek
telefon: 32 259 26 01

Całokształtem działalności Głównego Instytutu Górnictwa kieruje Naczelny Dyrektor, który w szczególności:

 1. ustala plany działalności Instytutu,
 2. realizuje politykę kadrową,
 3. zarządza mieniem i odpowiada za wykorzystanie mienia instytutu na realizację jego zadań statutowych, zgodnie z zasadami określonymi w art.16 ust.4,
 4. odpowiada za wyniki działalności naukowej i badawczo-rozwojowej Instytutu,
 5. reprezentuje Instytut,
 6. podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotyczących Instytutu, z wyjątkiem należących do zakresu działania Rady Naukowej.

Dyrektor kieruje Głównym Instytutem Górnictwa przy pomocy swoich Zastępców oraz kierowników jednostek i komórek organizacyjnych. Dyrektora i jego zastępców powołuje i odwołuje Minister Energii.

2. Rada Naukowa
Przewodnicząca Rady Naukowej
prof. dr hab. inż. Czesława Rosik-Dulewska, czł. koresp. PAN
telefon: 32 259 24 36

Rada Naukowa jest organem stanowiącym, inicjującym, opiniodawczym i doradczym Głównego Instytutu Górnictwa w zakresiejego działalności statutowej oraz w sprawach rozwoju kadry naukowej i badawczo-technicznej. Rada Naukowa składa się z 40 członków, których wybierają pracownicy Głównego Instytutu Górnictwa w wyborach bezpośrednich, tajnych i równych, z zachowaniem wymagań ustawy o instytutach badawczych. Kompetencje Rady Naukowej określa ustawa o jednostkach badawczo-rozwojowych, a w zakresie uprawnień akademickich Instytutu ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. Szczegółowe zasady i tryb działania Rady Naukowej oraz jej stałych i doraźnych organów określa Regulamin Rady przez nią uchwalony.

Ustawa o instytutach badawczych

Państwowa osoba prawna nadzorowana przez ministra właściwego do spraw gospodarki złożami kopalin.

Data publikacji: 2017-10-05
Plik do pobrania 

Data publikacji: 2017-11-02
Plik do pobrania 

+ 48-32-259-2000