Działalność w zakresie certyfikacji dobrowolnej

Wybierz kategorię

 

 

 • Certyfikacja wyrobów

  Dobrowolna certyfikacja wyrobów polega na złożeniu przez Klienta (producenta, importera)  wniosku o przeprowadzenie procesu certyfikacji wyrobu, który nie podlega temu obowiązkowi z mocy prawa. Skorzystanie z takiej procedury (ocena strony trzeciej) i uzyskanie pozytywnego wyniku potwierdzonego certyfikatem, podnosi „prestiż techniczny wyrobu”, a także zwiększa zaufanie odbiorców w zakresie deklarowanych cech jakościowych wyrobu.

  Niejednokrotnie życzeniem odbiorców, a często również „wymogiem” stawianym dostawcy jest posiadanie certyfikatu wyrobu, ponieważ jest to sposób na zmniejszenie ryzyka związanego z jego zakupem.

  Dobrowolna certyfikacja lub ocena zgodności może być również podstawą do wystawienia deklaracji zgodności WE dla wyrobów podlegających oznakowaniu „CE” (z wyjątkiem sytuacji, w której wymagany jest udział Jednostki notyfikowanej).

  W przypadku pozytywnej oceny w procesie dobrowolnej certyfikacji GIG wydaje certyfikaty zgodności lub certyfikaty uprawniające do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa. Pełny zakres badawczy związany z procesem dobrowolnej certyfikacji wyrobów realizują głównie akredytowane Laboratoria GIG.

   

 • Certyfikacja systemów zarządzania

  GIG posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (certyfikat akredytacji PCA nr AC 083) w zakresie:

  • certyfikacji systemów zarządzania jakością (wg wymagań normy PN-EN ISO 9001:2009) dla następujących branż: górnictwo i kopalnictwo; produkcja koksu i produktów rafinacji ropy naftowej; chemikalia, produkty chemiczne, włókna sztuczne; wyroby z gumy i plastyku; niemetaliczne produkty organiczne; metale i wyroby metalowe; maszyny i osprzęt do nich; urządzenia elektryczne i optyczne)
  • zarządzania środowiskowego (wg wymagań normy PN-EN ISO 14001: 2005) dla następujących branż: górnictwo i kopalnictwo; wyroby z gumy i plastyku
  • certyfikacji systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (wg wymagań normy PN-N-18001:2004) w branży: górnictwo i kopalnictwo

   

 • Certyfikacja osób

   

 • Dyrektywa IECEx "Wyroby przeciwwybuchowe"

  Główny Instytut Górnictwa w 2010 roku osiągnął status jednostki certyfikującej ExCB oraz laboratorium badawczego ExTL . Prowadzimy kompleksową działalność w zakresie oceny oraz certyfikacji wyrobów przeznaczonych do pracy w przestrzeni zagrozonych wybuchem zgodnie z wymaganiami systemu IECEx oraz Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej IECEx. Przeprowadzamy pełne, akredytowane badania wyrobu, potrzebne do uzyskania certyfikatu potwierdzającego bezpieczeństwo przeciwwybuchowe.|
  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 305/2011 (CPR)

  + 48-32-259-2000