Europejska Karta Naukowca

Kierownictwo Głównego Instytutu Górnictwa podjęło decyzję o pełnym wdrożeniu w Instytucie Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych, przyjętych przez Komisję Europejską w dniu 11 marca 2005 r. (Recommendation of the European Commission 2005/251/EC).

Europejska Karta Naukowca opisuje prawa i obowiązki, jakim podlegają naukowcy i instytucje ich zatrudniające oraz organizacje zapewniające finansowanie badań naukowych. Dotyczą one warunków pracy, rozwoju kariery naukowej, mobilności, opieki naukowej dla młodych. Kodeks Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych opisuje zasady rekrutacji naukowców, których pracodawcy powinni przestrzegać, zapewniając równe traktowanie wszystkich naukowców w Europie.

W celu kompleksowego wdrożenia Karty i Kodeksu w Instytucie została przeprowadzona analiza wewnętrzna, która wykazała konieczność uzupełnienia lub zmiany istniejących regulacji lub opracowania nowych dokumentów. W wyniku przeprowadzonych działań został opracowany dokument „Strategia HR dla naukowców. Wewnętrzna analiza luk i Plan działań”.


+ 48-32-259-2000