21 września 2015 roku Naczelny Dyrektor Głównego Instytutu Górnictwa rozpoczął procedurę wyborów do Rady Naukowej XXIII kadencji na lata 2015-2019

21 września 2015 roku Naczelny Dyrektor Głównego Instytutu Górnictwa rozpoczął procedurę  wyborów do Rady Naukowej XXIII kadencji na lata 2015-2019.

W jej skład wejdzie 40 osób z następującym podziałem miejsc mandatowych na poszczególne

grupy:

1)   28 pracowników naukowych i badawczo – technicznych GIG, z tego :

       a) pracownicy naukowi w liczbie 27 osób, w tym:

       - pracownicy posiadający tytuł naukowy  lub stopień naukowy  doktora

         habilitowanego, zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy w Instytucie, nie krócej  

         niż rok od dnia  rozpoczęcia procedury powołania Rady Naukowej  w liczbie 23 osób,

      - pracownicy posiadający stopień naukowy doktora w liczbie 3 osób,

      - pozostali pracownicy naukowi w liczbie 1 osoby 

       b)  pracownicy badawczo-techniczni w liczbie 1 osoby 

2)   12 osób spoza GIG   posiadających co najmniej stopień naukowy doktora  oraz osób

      wyróżniających się wiedzą i praktycznym dorobkiem w sferze gospodarczej objętej

      działalnością Instytutu.

 

Wybory zostaną przeprowadzone   w terminie do końca listopada bieżącego roku, a pierwsze posiedzenie Rady kadencji 2015-2019 zaplanowano na pierwszą  dekadę grudnia 2015 roku.

+ 48-32-259-2000