9 maja 2016r. w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach podpisana została umowa o współpracy pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach a Głównym Instytutem Górnictwa

9 maja 2016r. w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach podpisana została umowa  o współpracy pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach a Głównym Instytutem Górnictwa.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach od ponad 20-tu lat służy regionowi w jego przekształcaniu się z typowo przemysłowego charakteru, w przyjazne środowisku miejsce do życia i pracy - mówi Andrzej Pilot prezes Funduszu. Wartość wsparcia udzielonego ze środków Funduszu w województwie śląskim przekroczyła 6 mld zł. Jestem przekonany, że wspólne wykorzystanie możliwości i doświadczeń Głównego Instytutu Górnictwa oraz Funduszu pomoże w realizacji wielu działań, których celem będzie m.in. przeciwdziałanie niskiej emisji czy rewitalizacja terenów poprzemysłowych.

W ramach umowy obie strony deklarują wspólne działania na rzecz:

  • intensyfikacji kompleksowych procesów rewitalizacji terenów poprzemysłowych,
  • wypracowania efektywnych i nowoczesnych rozwiązań systemowych ograniczających presję terenów zurbanizowanych na środowisko,
  • wypracowania systemowych rozwiązań techniczno-organizacyjnych mających na celu przeciwdziałanie niskiej emisji,
  • opracowywania i wdrażania systemowych rozwiązań dotyczących gospodarki wodno-ściekowej z uwzględnieniem zrównoważonej gospodarki wodami opadowymi w szczególności na terenach przekształconych działalnością przemysłową i procesem urbanizacji,
  • wypracowania systemowych rozwiązań w gospodarce odpadowej, w tym wdrażania technologii odzyskiwania surowców ze strumienia odpadów oraz technologii efektywnego zagospodarowania osadów ściekowych,
  • poprawy efektywności energetycznej sektora komunalnego oraz na rzecz rozwoju energetyki opartej o odnawialne źródła energii,
  • efektywnego monitoringu środowiska z wykorzystaniem innowacyjnych technik informatycznych,
  • waloryzacji i kształtowania zielono-błękitnej infrastruktury na terenach zurbanizowanych,
  • waloryzacji i ochrony obszarów oraz gatunków cennych przyrodniczo,
  • obszarów związanych z programowaniem strategicznym ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz ekonomiczną wyceną skutków działań proekologicznych.

Planowane są również wspólne działania na rzecz szeroko pojętej edukacji ekologicznej, w tym prowadzenie programów szkoleniowych dedykowanych różnym grupom interesariuszy (podmiotów gospodarczych, organizacji branżowych, organów administracji centralnej i jednostek samorządu terytorialnego) obejmujących problematykę zrównoważonego rozwoju. 

Problematyka ochrony środowiska jest niezmiennie istotnym elementem wpływającym na poziom życia mieszkańców oraz atrakcyjność regionu. Podpisana w dniu dzisiejszym umowa pomiędzy WFOŚiGW oraz GIG wyznacza ramy wspólnych działań na rzecz ograniczania skutków działalności przemysłowej na środowisko – mówi Stanisław Prusek, Naczelny Dyrektor GIG. Nasz Instytut od szeregu lat świadczy usługi oraz prowadzi prace badawczo-rozwojowe ukierunkowane na monitorowanie stanu środowiska oraz wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań i technologii zarówno do przemysłu, sektora komunalnego, jak i administracji. Jesteśmy przekonani, że w oparciu o wieloletnie doświadczenie WFOŚiGW oraz potencjał badawczy i kompetencje GIG wypracujemy modelowe rozwiązania w tym zakresie. Mając nadzieję na wspólne inicjatywy projektowe będziemy sukcesywnie doskonalili warsztat badawczy oraz rozbudowywali zaplecze techniczne naszego Centrum Inżynierii Środowiska. 

+ 48-32-259-2000