Dr hab. Adam Smoliński, prof. Głównego Instytutu Górnictwa, decyzją Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, otrzymał tytuł naukowy profesora nauk technicznych

Dr hab. Adam Smoliński, prof. Głównego Instytutu Górnictwa,  decyzją Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, otrzymał tytuł naukowy profesora nauk technicznych. Jest on jednocześnie najmłodszym pracownikiem GIG z tytułem naukowym  profesora nadanym przez Prezydenta RP i jednym z najmłodszych profesorów w Polsce (ma 39 lat).

Profesor Adam Smoliński jest wybitnym specjalistą i uznanym autorytetem w zakresie czystych technologii węglowych. Obszar zainteresowań naukowych prof. Smolińskiego obejmuje zagadnienia związane ze zgazowaniem i współzgazowaniem paliw stałych (węgla, biomasy, bioodpadów, itp.). W Głównym  Instytucie Górnictwa kieruje pracami Laboratorium Zaawansowanych Technologii Energetycznych w Centrum Czystych Technologii Węglowych. Za swoje osiągnięcia naukowe i zawodowe został nagrodzony prestiżowymi nagrodami i wyróżnieniami, jak np. stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców czy nagroda Wydziału IV PAN im. Witolda Budryka za pracę habilitacyjną.

Obszerny i cenny dorobek naukowo-badawczy prof. Smolińskiego obejmuje 187  publikacji, w tym 59 w czasopismach z listy JRC. Jego prace były cytowane ponad 359 razy,  indeks Hirscha wynosi 12. Na podkreślenie zasługuje też wysoka  ranga czasopism, w których ukazały się publikacje (np. Energy, Fuel, International Journal of Hydrogen Energy czy Energy & Fuels). Autorska monografia p.t. „Metody opracowania  danych wielowymiarowych i planowania eksperymentów w badaniach naukowych w górnictwie” zdaniem recenzentów stanowi pierwsze w kraju opracowanie poświęcone zagadnieniom zastosowania metod chemometrycznych do efektywnego opracowywania danych z obszaru nauk górniczych.

Prof. Smoliński jest osobą cieszącą się dużym autorytetem w polskich i zagranicznych środowiskach naukowych, współpracuje z wieloma zagranicznymi uczelniami i jednostkami naukowymi, takimi jak np. Uniwersytet w Belgradzie (Serbia), Uniwersytet w Nowym Sadzie (Serbia), Southern Illinois University (USA), Indian Institute of Technology Madras (Indie) oraz National Central University (Tajwan). Jest członkiem zespołu Światowej Rady Energetycznej (World Energy Council) w obszarze Renewables System Integration, grupy roboczej ESFRI EU (Energy Strategic Forum for Research Infrastructure) przy Komisji Europejskiej w Brukseli oraz Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (PKN). Jest także członkiem komitetów redakcyjnych międzynarodowych czasopism naukowych, w tym „Energy Science and Technology” i „Journal of Mining Engineering and Mineral Processing” oraz vice-przewodniczącym Komisji Nauk Chemicznych przy Oddziale PAN w Katowicach. Pełni również funkcję Redaktora Naczelnego w” Journal of Sustainable Mining”.

Prof. Adam Smoliński posiada również znaczące osiągnięcia w zakresie kształcenia młodej kadry oraz  promowania pracowników naukowych. Do chwili obecnej wypromował czterech doktorantów, a dwóch kolejnych ma otwarte przewody doktorskie. Jest kierownikiem Śląskiego Środowiskowego Studium Doktoranckiego z zakresu Zrównoważonych Technologii Energetycznych i Środowiskowych. Uczestniczy w realizacji ważnych, międzynarodowych  projektów badawczych. Jest kierownikiem projektu ECCSEL (Europejska Infrastruktura Badawcza dla Potrzeb Technologii CCS) w ramach programu Horyzont2020.

+ 48-32-259-2000