FUNDUSZ STYPENDIALNY GŁÓWNEGO INSTYTUTU GÓRNICTWA

Główny Instytut Górnictwa utworzył Fundusz Stypendialny. Środki  Funduszu przeznaczone są na stypendia dla studentów, wyróżniających się osiągnięciami w nauce, których zatrudnieniem,  po ukończeniu studiów,   jest  zainteresowany Instytut.  O stypendium mogą ubiegać się studenci:

  • ostatniego roku stacjonarnych lub niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia,
  • pierwszego roku stacjonarnych lub niestacjonarnych studiów drugiego stopnia,
  • trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich.

Potencjalny stypendysta GIG przede wszystkim  musi wyróżniać się osiągnięciami w nauce, a więc uzyskać średnią ocen  co najmniej 4,5, oraz spełniać inne warunki  wymienione w  regulaminie  Funduszu.  Jednym z nich jest zadeklarowanie chęci podjęcia pracy w Głównym Instytucie Górnictwa oraz osiągnięcia naukowe w dziedzinach związanych z profilem działalności Instytutu.

Stypendia przyznawane są na pisemny wniosek, który składa się w Dziale Kadr i Organizacji GIG w terminie od 1 września do 31 marca każdego roku. Decyzję o przyznaniu stypendium i jego wysokości podejmuje Komisja Stypendialna powołana przez Dyrektora Instytutu. Stypendium wypłacane  będzie w ratach miesięcznych, a wysokość  może wynosić do 1500,00 zł brutto miesięcznie.

Każdy wniosek będzie rozpatrywany indywidualnie – mówi profesor Stanisław Prusek, Dyrektor GIG. Zależy nam na pozyskaniu zdolnych, młodych ludzi, którzy w przyszłości będą mogli tworzyć kadrę naukowo-badawczą naszego Instytutu. GIG jest jednym z największych instytutów badawczych w Polsce. Jesteśmy otwarci na pracowników, którzy  pomogą nam odważnie podejmować trudne, innowacyjne wyzwania badawcze.

Drugą grupę beneficjentów Funduszu, stanowią  pracownicy Głównego Instytutu Górnictwa,  którzy wyjeżdżają na staże zagraniczne lub wymianę międzynarodową w celu zdobycia i poszerzania wiedzy. W tym przypadku stypendium ma stanowić element wsparcia, służący  zwiększeniu mobilności pracowników Instytutu oraz podnoszeniu ich kompetencji w zakresie współpracy w międzynarodowych zespołach badawczych. 

Regulamin Funduszu Stypendialnego

+ 48-32-259-2000