GIG rozpoczął realizację projektu o akronimie ROCD

Główny Instytut Górnictwa  w międzynarodowym konsorcjum rozpoczął realizację projektu o akronimie ROCD pt. „Redukcja ryzyka związanego z ekspozycją na pył węglowy”. Projekt jest współfinansowany przez Fundusz Badawczy Węgla i Stali. Spotkanie otwierające odbyło się w dniach 1-3 sierpnia w GIG Katowice, KD Barbara i w KWK "Murcki-Staszic".

Głównym celem prowadzonych badań jest opracowanie nowych metod i urządzeń dla prognozowania, zapobiegania i ochrony przed oddziaływaniem pyłu węglowego na zdrowie pracowników kopalń.

Zagrożenie pyłowe jest jednym z podstawowych zagrożeń występujących w górnictwie węgla kamiennego i przejawia się zarówno jako zagrożenie wybuchem pyłu węglowego jak i zagrożenie działaniem pyłów szkodliwych dla zdrowia. Charakteryzuje się ono dużą powszechnością występowania oraz  znacznym zróżnicowaniem poziomu rzeczywistego zagrożenia. Miejsca, w których poziom tego zagrożenia jest najwyższy to przede wszystkim  ściany wydobywcze, przodki, trasy odstawy urobku, przesypy i wysypy taśmowe, oraz  rejony polowych i przyszybowych zbiorników węgla. Eksploatacja pokładów węgla, wykonywanie robót przygotowawczych oraz transport urobku i jego magazynowanie powodują powstawanie w tych miejscach znacznych ilości pyłu węglowego.

W skład konsorcjum wchodzą przedstawiciele czołowych jednostek badawczych i uniwersytetów z Polski, Niemiec, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii, oraz co jest warte szczególnego podkreślenia producenci węgla z Polski (Polskiej Grupy Górniczej i Jastrzębskiej Spółki Węglowej) i  Słowenii (Premegovnik Velenje).   

+ 48-32-259-2000