GIG uruchamia nowy kierunek rocznych studiów podyplomowych, pt.: „ENERGETYKA WSPÓŁCZESNA. PROCESY, PROCEDURY, PROJEKTOWANIE (BUDOWNICTWO, ARCHITEKTURA, TECHNOLOGIA)”

W roku akademickim 2016/2017,  Główny Instytut Górnictwa we współpracy z Wyższą Szkołą Techniczną w Katowicach,  uruchamia nowy kierunek rocznych studiów podyplomowych, pt.:

 

„ENERGETYKA WSPÓŁCZESNA. 
PROCESY,  PROCEDURY,  PROJEKTOWANIE
(BUDOWNICTWO,  ARCHITEKTURA,  TECHNOLOGIA)”

Celem studiów jest przekazanie wiedzy z zakresu  szeregu zagadnień dotyczących współczesnej energetyki, ze szczególnym naciskiem na procesy zachodzące w  tym obszarze, obowiązujące procedury określające zasady eksploatacji, powstawania i przetwarzania oraz wykorzystania energii, a także projektowania obiektów związanych z powstawaniem i przetwarzaniem energii oraz obiektów energię te zużywających.

 

Procesy:
zmiany zachodzące współcześnie i w dającej się przewidzieć przyszłości w wyborze nośników i technologii energetycznych z punktu widzenia wartości ekonomicznych i ekologicznych.

Procedury:
rozporządzenia i ustawy określające postępowanie w zakresie powstawania, przetwarzania i wykorzystania energii oraz projektowania i użytkowania obiektów, w których energia powstaje i w których jest zużywana.

Projektowanie :
całość działań związanych z procesem przygotowania i realizacji obiektów, w których energia powstaje i w których jest zużywana. 

Wiedza na temat  procesów, procedur i projektowania przy uwzględnieniu zasad zrównoważonego rozwoju i synergii wszystkich wymienionych elementów umożliwi przyszłym absolwentom realizację nowoczesnych, opartych o współczesną energetykę, rozwiązań architektonicznych, urbanistycznych i technologicznych.

Studia przeznaczone są dla absolwentów uczelni wyższych, w szczególności architektów, absolwentów kierunku  budownictwo, pracowników branży energetycznej i innych specjalności, pracowników administracji różnych szczebli oraz działaczy samorządowych.

+ 48-32-259-2000