Główny Instytut Górnictwa rozpoczął realizację projektu o akronimie COALBYPRO

Główny Instytut Górnictwa rozpoczął realizację projektu o akronimie COALBYPRO pt. „Innowacyjne zarządzanie produktami węglowymi prowadzące do redukcji emisji CO2”. Projekt jest współfinansowany z Funduszu Badawczego Węgla i Stali. Spotkanie otwierające odbyło się 4 września w  Atenach.

Prowadzone w elektrowniach i elektrociepłowniach procesy przetwarzania paliw kopalnych na energię wiążą się z produkcją dużych ilości odpadów, nazywanych ogólnie ubocznymi produktami spalania. Należące do nich popioły lotne  są wykorzystywane  między innymi w budownictwie -  jako dodatki do betonów, w drogownictwie - do wzmocnienia gruntów słabych, czy w górnictwie -  do podsadzek samozestalających.  Alternatywnym sposobem przetwarzania popiołów lotnych może być synteza materiałów sorpcyjnych (zeolitów)  i wykorzystanie ich do sekwestracji CO2. Wykorzystanie do wychwytywania dwutlenku węgla popiołu lotnego i/lub wytworzonego z niego zeolitu, stanowi jedną z ważnych metod czystych technologii węglowych.

W ramach projektu przeprowadzone zostaną badanie laboratoryjne i przemysłowe w zakresie mineralnej sekwestracji CO2 w popiołach lotnych oraz w  zeolitach z nich wytworzonych. Produkty po sekwestracji zostaną zbadane pod kątem możliwości  ich dalszego zagospodarowania. Ogólnym celem projektu jest  minimalizacja oddziaływania na środowisko procesu spalania węgli kamiennych.

W skład konsorcjum wchodzą przedstawiciele czołowych jednostek badawczych i uniwersytetów z Grecji, Polski, Niemiec i Republiki Czeskiej. Stronę polską podczas  spotkania otwierającego reprezentowały  prof. dr hab. inż. Barbara Białecka oraz  mgr  Magdalena Cempa.

+ 48-32-259-2000