Międzynarodowy projekt STRATEGY CCUS, będzie wspierał „obiecujące regiony” Europy w rozwoju niskowęglowej energii i przemysłu

Wczoraj  w siedzibie BRGM (Francja)  pierwsze oficjalne spotkanie partnerów,  rozpoczęło  realizację  ambitnego międzynarodowego projektu STRATEGY CCUS, wspierającego rozwój niskowęglowej energii i przemysłu w Europie Południowej i Wschodniej. 

Projekt jest koordynowany przez francuską służbę geologiczną BRGM (Bureau de recherches géologiques et minières), w partnerstwie badawczym łączącym wiedzę 17 partnerów z dziesięciu krajów europejskich w zakresie wychwytywania, wykorzystania i składowania dwutlenku węgla (carbon capture, utilisation and storage, CCUS), a więc rozwiązań uważanych za kluczowe dla działań na rzecz klimatu.

W 2017 r. Międzynarodowa Agencja Energetyczna (International Energy Agency, IEA) ostrzegła, że technologie CCUS nie rozwijają się wystarczająco szybko, aby osiągnąć cele redukcji emisji określone w paryskim porozumieniu klimatycznym.  Celem projektu STRATEGY CCUS jest sprostanie temu wyzwaniu w ośmiu regionach uznanych za „obiecujące” dla CCUS, poprzez opracowanie lokalnych planów rozwoju i modeli biznesowych dostosowanych do potrzeb przemysłu. Plany będą również obejmować korytarze transportu dwutlenku węgla między lokalnymi klastrami przemysłowymi CCUS oraz połączenie z infrastrukturą CCUS w rejonie Morza Północnego, w celu zmniejszenia kosztów i stworzenia ogólnoeuropejskiej infrastruktury CCUS.

W 7 krajach europejskich: w Hiszpanii, Francji, Grecji, Portugalii, Chorwacji, Rumunii i Polsce, reprezentujących 45% europejskich emisji CO2 z sektorów przemysłowych i energetycznych (EEA, 2016) wybrano  tzw. „obiecujące” regiony start-up, które zawierają elementy uznane za idealne do rozwoju CCUS, takie jak klastry przemysłu, możliwości magazynowania CO2  i/lub jego wykorzystania oraz potencjał produkcji i wykorzystania wodoru. W Polsce regionem tym jest Górny Śląsk, w tym tereny przemysłowe Katowic, Rybnika i Będzina. 

Jak powiedziała dr Fernanda ML Veloso z BRGM, koordynator projektu: STRATEGY CCUS ma kluczowe znaczenie dla torowania drogi dla instalacji CCUS od wczesnych lat 2020-tych, ponieważ w projekcie zostaną opracowane plany wykonalności dla obiecujących regionów z uwzględnieniem aspektów technicznych, ekonomicznych i społecznych. Kraje graniczące z Morzem Północnym już omawiają plany rozwoju CCUS i geologicznego składowania w morzu. W związku z tym istnieje pilna potrzeba, aby reszta Europy zaangażowała się w planowanie strategiczne rozwoju CCUS, dając pierwszeństwo lokalnym rozwiązaniom, wyprzedzającym szersze europejskie systemy połączeń. 

Technologia wychwytywania, wykorzystania i składowania dwutlenku węgla (CCUS) polega na wychwytywaniu CO2 z dużych źródeł przemysłowych oraz jego trwałym składowaniu w podziemnych strukturach, albo wykorzystaniu go poprzez konwersję do użytecznych produktów, z równoczesnym ograniczeniem emisji z sektorów przemysłowych i energetycznych. CCUS jest dojrzałą opcją technologiczną, możliwą do szybkiego wdrożenia, umożliwiającą redukcję emisji gazów cieplarnianych, do której narody zobowiązały się w porozumieniu paryskim.
 
Projekt STRATEGY CCUS (Strategic planning of Regions and Territories in Europe for low-carbon energy and industry through CCUS Coordination and Support Action) realizowany jest dzięki dofinansowaniu z unijnego programu badań i innowacji „Horyzont 2020” w ramach umowy nr 837754. Bierze w nim udział 17 partnerów z dziesięciu krajów europejskich:
• Francja: BRGM, IFP Energies nouvelles, Total S.A.
• Hiszpania: IGME, CIEMAT
• Portugalia: Uniwersity of Evora, DGEG, CIMPOR, FCT-NOVA
• Grecja: CERTH
• Chorwacja: UNIZG-RGNF
• Wielka Brytania: Scottish Carbon Capture & Storage / University of Edinburgh
• Rumunia: SNSPA, GeoEcoMar
• Polska: GIG (Główny Instytut Górnictwa)
• Niemcy: Fraunhofer ISI,
• Norwegia: NORCE.

+ 48-32-259-2000