Monografia „Zarządzanie jakością powietrza” już wydana

W czerwcu 2020r. ukazała się monografia naukowa pt. „Zarządzanie jakością powietrza”, która jest wynikiem projektu AIR TRITIA o nazwie „Ujednolicone podejście do systemu zarządzania zanieczyszczeniem powietrza dla funkcjonalnych obszarów miejskich w regionie TRITIA”.  Monografia jest wynikiem trzyletniej pracy międzynarodowego zespołu projektowego. Przedstawia niektóre problemy i wyzwania związane z zarządzaniem jakością powietrza,  podejmując  jeden  z najważniejszych problemów środowiskowych jakim jest zanieczyszczenie powietrza. Zgromadzone opinie naukowców i instytucji badawczych trzech krajów – Republiki Czeskiej, Słowacji i Polski - z różnych dziedzin naukowych, zapewniają kompleksowe podejście do tematu.  Publikacja zawiera rozdziały zajmujące się stroną zarówno praktyczną, jak i teoretyczną zagadnienia. Pierwsza część monografii opisuje źródła zanieczyszczenia powietrza i założenia meteorologiczne dotyczące rozchodzenia się zanieczyszczeń. Druga część przedstawia modelowanie i monitorowanie jakości powietrza. Na końcu opisano strategię zwalczania zanieczyszczeń powietrza dostosowaną do potrzeb poszczególnych funkcjonalnych obszarów miejskich, którą opracowano w ramach projektu AIR TRITIA.

Głównym celem projektu było znalezienie rozwiązania dla problemów wynikających z zanieczyszczenia powietrza w rejonie polsko-czesko-słowackim tzw. obszarze TRITIA. Obejmuje on wspólne terytorium przygraniczne, a więc: Region Morawsko-Śląski w Czechach, Województwo Śląskie i Opolskie w Polsce oraz  Samorządowy Kraj Żyliński na Słowacji. Pod względem jakości powietrza jest to obszar mający podobne cechy  wpływające na jego stan, takie jak występowanie obszarów o dużym zaludnieniu, obecność ciężkiego przemysłu i intensywny transport drogowy. Dlatego też ważne było opracowanie metod i instrumentów zarządzania pozwalających na poprawę jakości powietrza na dużym terenie, obejmującym cztery przygraniczne regiony: kraj śląsko-morawski, woj. opolskie i śląskie oraz kraj żyliński.

Strategie dotyczące jakości powietrza, w przeciwieństwie do innych stałych strategii terytorialnych, muszą uwzględniać fakt, że zanieczyszczenia powietrza przenoszone są  ponad granicami państw i dlatego konieczna jest współpraca tych krajów. Uczestniczące w projekcie miasta będą dysponować systemem informatycznym wspomagającym działania naprawcze  dostosowane do ich potrzeb.

System informatyczny AQMS (Air Quality Management System) zawiera dane przestrzenne źródeł zanieczyszczeń, wyniki analiz i modelowania, obejmujące zarówno emisję związaną z ogrzewaniem budynków, zanieczyszczeniami przemysłowymi, i transportem drogowym. Z jego pomocą można również planować przedsięwzięcia zmierzające do poprawy jakości powietrza i ocenić koszty oraz pozytywne skutki jakie przyniesie ich realizacja.  Informacje są dostępne w postaci interaktywnych map.  W oparciu o system AQMS można zatem  wskazywać kierunki podejmowania skutecznych działań opierając się między innymi na danych geograficznych czy demograficznych.

Projekt AIR TRITIA finansowany był z  Programu Interreg CENTRAL EUROPE. Wkrótce monografia  będzie udostępniona na stronie internetowej projektu: www.interreg-central.eu/Content.Node/AIR-TRITIA.html

+ 48-32-259-2000