Nakładem Głównego Instytutu Górnictwa ukazała się książka pt. „Deformacja powierzchni w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym” autorstwa dr hab. inż. Andrzeja Kowalskiego, prof. GIG

Charakterystyczną cechą Górnośląskiego Zagłębia Węglowego są nie tylko bogate zasoby węgla kamiennego, ale także  fakt, że  działalność górnicza prowadzona jest przede wszystkim w rejonach silnie  zurbanizowanych. Dlatego coraz większego znaczenia nabiera problem oddziaływania podziemnej eksploatacji na tereny górnicze oraz prowadzenia i projektowania eksploatacji tak, aby chronić zagospodarowanie powierzchni. Deformacje powierzchniowe należą do najbardziej powszechnych i dotkliwych przejawów tego oddziaływania, zarówno dla mieszkańców, obiektów budowlanych, infrastruktury technicznej, jak i dla środowiska naturalnego.  Mają też wpływ na sferę ekonomiczną funkcjonowania kopalń, w postaci kosztów usuwania i zapobiegania powstawaniu szkód górniczych.

Prof. Andrzej Kowalski całe swoje życie zawodowe związał z  Głównym Instytutem Górnictwa. Jest wieloletnim przewodniczącym Komisji Ochrony Terenów Górniczych Oddziału Polskiej Akademii Nauk  w Katowicach, a także zastępcą przewodniczącego Komisji do spraw Ochrony Powierzchni przy Wyższym Urzędzie Górniczym. W książce zaprezentowano autorskie opracowanie wyników  pomiarów geodezyjnych deformacji powierzchni z kilku wybranych kopalń, a także ocenę zagrożenia powierzchni liniowymi deformacjami nieciągłymi. Szczegółowo omówiono podstawowe zasady stosowania profilaktyki górniczej oraz zasady klasyfikacji terenów górniczych, a także sposoby ich badania w aspekcie przydatności do zagospodarowania. Przedstawiona została również nowa metoda prognozowania deformacji nieustalonych - chwilowych, zależnych od czasu wystąpienia.

Książka jest niezwykle cenną pozycją na rynku wydawnictw o tematyce górniczej i będzie służyła kolejnym pokoleniom polskich mierniczych górniczych. Monografia jest do nabycia w Zespole Wydawnictw GIG: wydawnictwa.gig.eu

+ 48-32-259-2000