Nowa książka profesora Andrzeja Kowalskiego „Deformacje powierzchni na terenach górniczych kopalń węgla kamiennego”

Nakładem Głównego Instytutu Górnictwa ukazała się nowa książka profesora Andrzeja Kowalskiego pt. „Deformacje powierzchni na terenach górniczych kopalń węgla kamiennego”. Monografia to realizacja pomysłu usystematyzowania i spisania wiedzy, doświadczeń i poglądów autora na temat deformacji powierzchni spowodowanych podziemną eksploatacją górniczą węgla kamiennego. Stanowi jednocześnie podsumowanie 50-letniej działalności naukowej profesora Kowalskiego prowadzonej w Głównym Instytucie Górnictwa.

W monografii zawarto opis deformacji powierzchni spowodowanych eksploatacją pokładów węgla kamiennego prowadzoną przez czynne kopalnie w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym (GZW), zlikwidowane kopalnie Dolnośląskiego Zagłębia Węglowego
i przez kopalnię Bogdanka w nowym Lubelskim Zagłębiu Węglowym. Opisano także deformacje powierzchni, które powstały w wyniku zakończonej eksploatacji węgla kamiennego prowadzonej w Europie, na przykład w Wielkiej Brytanii i w Niemczech i prowadzonej obecnie eksploatacji w Rosji, Ukrainie, Stanach Zjednoczonych czy Chinach.

Najwięcej doświadczeń i wyników pomiarów deformacji dotyczy GZW, w którym prowadzono eksploatację z podsadzką hydrauliczną pod śródmieściem Katowic i Bytomia. Przykładem eksploatacji wielokrotnej prowadzonej z zawałem stropu jest wieloletnia eksploatacja górnicza pod dzielnicami Karb i Miechowice miasta Bytomia.

Wieloletnia i wielokrotna eksploatacja złoża wielopokładowego prowadzona w GZW spowodowała powstanie liniowych nieciągłych deformacji powierzchni (LNDP), które zostały omówione w monografii. Do monitoringu deformacji nadal będą wykorzystywane metody geodezyjne uzupełniane nowymi technologiami i urządzeniami, na przykład skaning laserowy naziemny i lidar, a także interferometria satelitarna, które umożliwiają równoczesny pomiar obniżeń na dużych powierzchniach. W książce poruszono również problem wykorzystywania metod numerycznych i sztucznej inteligencji do opisu deformacji powierzchni, bowiem z zastosowaniem tych metod wiąże się duże oczekiwania.

Książka dotyka także tematu likwidacji kopalń, do tej pory przeprowadzonej głównie w północnej części GZW. Przedstawiono przykłady dokumentowania skutków likwidacji kopalń na powierzchni i oceny terenów pogórniczych do zabudowy, co jest niezwykle istotne w kontekście ich dalszego wykorzystania. 

+ 48-32-259-2000