Nowe komunikaty Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy

Ukazały się nowe komunikaty Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy.

Członkiem Komisji jest nasz pracownik dr hab.  Janusz Kompała. Komisja ma charakter komisji eksperckiej, a  jej zadaniem jest ustalanie, rozpatrywanie i opiniowanie propozycji dotyczących wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Działalność Komisji do ciągły proces poszerzania i weryfikacji wykazu NDS w celu dostosowania polskiego ustawodawstwa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy do polityki UE. Najnowsze informacje dotyczące propozycji wartości dopuszczalnych przedstawiane są w specjalnych Komunikatach Komisji, które znaleźć można m.in. na stronie: https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P45800220161531745318216

Najwyższe dopuszczalne stężenia (NDS), którymi zajmuje się komisja, to średnia wartość stężenia fizycznego czynnika szkodliwego dla zdrowia, którego oddziaływanie na pracownika w ciągu ośmiogodzinnego dobowego i przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy, przez okres aktywności zawodowej nie powinno spowodować ujemnych zmian w stanie zdrowia.  Jeżeli w środowisku pracy występują  krótkoterminowe stężenia przekraczające NDS, wówczas ze względu na bezpieczeństwo pracujących, powinny być podjęte działania prewencyjne.

Komunikat V i VI Komisji z załącznikami

 

+ 48-32-259-2000