Nowy certyfikat PCBC dla GIG

W wyniku auditu nadzoru II  nad Zintegrowanym System Zarządzania w Głównym Instytucie Górnictwa został wydany certyfikat nr JBS - 54/10/2020, potwierdzający zgodność z wymaganiami norm PN-EN ISO 9001:2015-10 i PN-EN ISO 14001:2015-09 i PN-ISO 45001:2018-06. Certyfikat ważny jest do 4 czerwca 2021 roku.

Audit nadzoru II nad certyfikatem ZSZ został przeprowadzony przez auditorów Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji w formie zdalnej w czerwcu 2020r.

Z raportu PCBC wynika, że GIG spełnia wszystkie wymagania wyżej wymienionych norm. Auditorzy nie odnotowali niezgodności, natomiast wskazali pozytywy, do których zaliczyli m.in.:

  • bardzo wysoki poziom prowadzonych prac naukowo– badawczych potwierdzony uzyskanymi patentami oraz nagrodami w skali krajowej i międzynarodowej,
  • klarowną Misję i Wizję Instytutu,
  • dobre udokumentowanie prowadzonych działań w poszczególnych procesach,
  • wysokie zaangażowanie kadry kierowniczej i pracowników GIG na wszystkich szczeblach organizacji w minimalizację szkodliwego oddziaływania na środowisko.

Podkreślono, że Główny Instytut Górnictwa ustanowił, wdrożył i utrzymuje Zintegrowany System Zarządzania zgodny z kryteriami odniesienia. Potwierdzona została zdolność ZSZ do spełniania wymagań, osiągania oczekiwanych wyników oraz realizacji celów.

+ 48-32-259-2000