Podsumowanie projektu INTEGRAPLAN

11 czerwca br. w GIG odbyły się warsztaty końcowe podsumowujące projekt Integraplan: Planowanie partycypacyjne jako droga do integracji różnych grup zawodowych dla czynnej ochrony i zrównoważonego użytkowania przyrody polskich miast.

Celem projektu było wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w rozwijaniu umiejętności współpracy na rzecz czynnej ochrony przyrody, wzmacniania sieci przyrodniczej i zapewniania trwałości jej funkcjonowania.

Tereny cenne przyrodniczo położone w miastach i na ich obrzeżach, są bardzo ważnym elementem sieci zielonej infrastruktury kraju i regionów, zarówno w kontekście ochrony bioróżnorodności, dobrostanu ludzi, bezpieczeństwa środowiskowego oraz adaptacji kraju do zmian klimatu. Problemem jest zarówno fragmentacja i utrata zasobów przyrody miast, jak i pełne niewykorzystywanie potencjału ekosystemu. Niewielka jest także świadomość, że ochrona i zrównoważone gospodarowanie niebiesko – zieloną infrastrukturą miast wymaga współdziałania bardzo wielu grup zawodowych reprezentujących różne sektory.

W ramach projektu organizowane były spotkania warsztatowe poświęcone rozpoznawaniu i rozwiązywaniu rzeczywistych problemów gospodarowania przyrodą w miastach partnerskich projektu, którymi były: Mysłowice, Lublin, Nowy Sącz, Mielec i Kalisz. Uczestnicy warsztatów zorganizowanych przez GIG mogli zdobyć praktyczne doświadczenie związane z zastosowaniem procedur partycypacyjnych, wypracowaniem konsensusu i budową trwałej współpracy pomiędzy użytkownikami danego terenu oraz programowaniem scenariuszy ochrony i gospodarowania danym terenem przyrodniczym.

Efektem projektu są też wydawnictwa obejmujące: kompendium wiedzy na temat planowania partypacyjnego w zarządzaniu przyrodą w mieście, studium specjalistyczne oraz poradnik zawierający pełny zasób wiedzy w zakresie zarządzania i gospodarowania miejskimi zasobami przyrody.

Projekt realizowany był w ramach działania: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna – budowanie potencjału i integracja, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 

+ 48-32-259-2000