Prezentacja wstępnych rezultatów projektu SUWAT online

28 maja 2020r. zaprezentowane zostały pierwsze rezultaty  projektu SUWAT: Współpraca transgraniczna w monitorowaniu skażenia chemicznego i radiacyjnego wód powierzchniowych przez wody kopalniane.  Ze względu na zaistniałą sytuacje epidemiologiczną to kolejny workshop w Głównym Instytucie Górnictwa, który odbywał się w wersji online.

Projekt prowadzony przez GIG i Uniwersytet Techniczny w Ostrawie, dotyczy współpracy transgranicznej w monitorowaniu skażenia chemicznego i radiacyjnego wód powierzchniowych przez wody kopalniane. Od października 2019r do lutego 2020 polsko-czeskie zespoły badawcze  GIG i Uniwersytetu Technicznego w Ostrawie  prowadziły  pierwsze, wspólne badania terenowe. W czasie seminarium przedstawiono wstępne wyniki badań fizykochemicznych i radiologicznych wód dołowych i powierzchniowych.  Badania objęły także funkcjonujący od wielu lat w strefie przygranicznej system retencyjno-dozujący ”Olza”, zbudowany w celu zabezpieczenia rzek i zbiorników wodnych przed degradacją słonymi wodami kopalnianymi. Dotychczasowe wyniki polsko-czeskich badań w rejonie oddziaływania wód kopalnianych wprowadzanych do Odry wskazują na pozytywny efekt pracy systemu retencyjno-dozującego Olza w skali regionalnej. Wszystkie  prezentacje dostępne są na stronie internetowej projektu: http://suwat.gig.eu/ w zakładce Rezultaty projektu.

Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg V-A, Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej 2014 - 2020 Republika Czeska – Polska. Dzięki wspólnym badaniom w terenie naukowcy z obu jednostek  opracują jednolite metody pomiaru i pobierania próbek w terenie oraz procedury analityczne, po to aby uzyskać zgodności wyników, otrzymanych przez obie jednostki.

+ 48-32-259-2000