Przedstawiciele Europejskiej Komisji Gospodarczej gośćmi w GIG

W dniach od 25 do 27 maja 2015r. gośćmi Głównego Instytutu Górnictwa byli przedstawiciele  Europejskiej  Komisji Gospodarczej (UNECE, United Nations Economic Commission for Europe).  UNECE  to jedna z komisji regionalnych Organizacji Narodów Zjednoczonych, której zadaniem jest rozwijanie współpracy gospodarczej oraz  promowanie i wdrażanie zrównoważonego rozwoju. Przedmiotem dyskusji było porozumienie  pomiędzy UNECE a GIG w sprawie  utworzenia w Instytucie Międzynarodowego Centrum Doskonałości w zakresie  metanu z kopalń węgla (ICE-CMM, International Centre  of  Excellence on Coal Mine Methane) oraz zakres zadań i obowiązków wynikających z tego faktu.

Problemy związane z metanem z kopalń węgla kamiennego są niezwykle ważne, zarówno ze względów bezpieczeństwa górników, jak i z powodów środowiskowych i gospodarczych. Dlatego światowym wyzwaniem dla nauki i praktyki  górniczej jest  opracowanie i wdrożenie  efektywnych metod jego ujmowania oraz wykorzystania. Metan to gaz niezwykle groźny dla podziemnego środowiska pracy, ale także  jeden z najbardziej aktywnych  gazów cieplarnianych            Dlatego też ICE-CMM będzie wspierać działania mające na celu  upowszechnianie  najlepszych praktyk mających na celu zmniejszanie emisji metanu oraz jego wykorzystanie w sposób ekonomicznie opłacalny społecznie akceptowalnych praktyk stosowanych w podziemnych kopalniach oraz przyjaznego dla środowiska zarządzania metanem. Gromadzone będą tu między innymi informacje dotyczące studiów przypadków i doświadczeń w zakresie zrównoważonego zarządzania metanem z kopalń,  a we współpracy ze stosownymi organizacjami międzyrządowymi i pozarządowymi, przemysłem i innymi zainteresowanymi stronami prowadzone  będą też badania stosownie do potrzeb krajów członkowskich UNECE.  ICE-CMM   organizować ma również szkolenia i wizyty praktyków w dziedzinie metanu z kopalń, które  pomogą w upowszechnianiu najlepszych praktyk. Zadaniem Centrum będzie też podniesienie świadomości społecznej o wyzwaniach i możliwościach dotyczących metanu z kopalń.

Powierzenie Instytutowi prowadzenia takiego międzynarodowego centrum było wyrazem uznania dla doświadczenia i kwalifikacji jego kadry naukowej, ale też powinno przyczynić się do aktywnego rozwijania prac i badań w zakresie odmetanowania pokładów węgla. Centrum jest wielką szansą  dla rozwoju międzynarodowej współpracy  w obszarze problematyki metanowej oraz transferu polskiego know-how do innych górniczych krajów świata.

+ 48-32-259-2000