Spotkanie na temat azbestu w czeskim parlamencie z udziałem GIG

Dr inż. Jacek Grabowski oraz mgr Szymon Łagosz z Głównego Instytutu Górnictwa wzięli udział w spotkaniu na temat sytuacji związanej z wyrobami zawierającymi azbest, zorganizowanym w czeskim parlamencie. Wydarzenie było zorganizowane pod auspicjami pani poseł Barbory Koranovej. W dyskusji uczestniczyli przedstawiciele czeskich ministerstw, organizacji pozarządowej Ceska Asociace pro Odstraneni Azbestu oraz koordynator brytyjskiego programu edukacyjnego Azbest w szkołach.

W czasie spotkania zaprezentowano polski Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 oraz realizowane w ramach Programu działania edukacyjne GIG, w tym między innymi szkolenia skierowane do służb odpowiedzialnych za egzekwowanie przepisów związanych z wyrobami azbestowymi oraz uczniów i studentów kształcących się w zawodach związanych z budownictwem.

Ponadto dyskutowano na temat założeń wspólnego polsko-czeskiego programu szkoleniowego, realizowanego przez GIG i Uniwersytet Techniczny w Ostrawie w ramach projektu „Specjalistyczne kompetencje absolwentów szansą na zatrudnienie w budownictwie, na transgranicznym rynku pracy”.

Projekt ten jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu: Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020.

+ 48-32-259-2000