Ukazała się książka pt. „Stateczność wyrobisk ścianowych podczas eksploatacji pokładów węgla kamiennego z zawałem skał stropowych” autorstwa dr hab. inż. Stanisława Pruska, prof. GIG

Nakładem  Głównego Instytutu  Górnictwa ukazała się książka pt. „Stateczność wyrobisk ścianowych podczas eksploatacji pokładów węgla kamiennego z zawałem skał stropowych” autorstwa dr hab. inż. Stanisława Pruska, prof. GIG.

System ścianowy z zawałem skał stropowych jest stosowany w zdecydowanej większości polskich kopalń węgla kamiennego. Jest również, obok systemu filarowo-komorowego, powszechnie stosowany w wielu krajach świata, w których prowadzi się podziemną eksploatację pokładów węgla kamiennego. Pomimo istotnego poszerzenia wiedzy w zakresie współpracy obudowy z górotworem oraz stosowania nowoczesnych sekcji obudowy zmechanizowanej o wysokich parametrach podpornościowych, w ścianach wciąż występują przypadki utraty stateczności skał stropowych w formie opadów czy też obwałów. W zależności od skali tych zjawisk, w kopalniach występują przestoje w produkcji, trwające od kilku do kilkudziesięciu dni, powodujące określone straty finansowe.   

W monografii przedstawiono wybrane zagadnienia związane z problematyką stateczności wyrobisk ścianowych. W początkowej części zawarto ogólne informacje dotyczące ścianowego systemu eksploatacji i opisano jego stosowanie w Stanach Zjednoczonych, Australii, Niemczech, Wielkiej Brytanii oraz Polsce. Przedstawiono wyniki produkcyjne ścian i podstawowe parametry eksploatacji oraz opisano obudowę chodników przyścianowych. Następnie opisano zmiany, jakie zachodzą w górotworze podczas prowadzenia eksploatacji pokładów węgla kamiennego z zawałem skał stropowych. Scharakteryzowano najczęściej występujące formy utraty stateczności w wyrobiskach ścianowych. Szczegółowo opisano główne czynniki wpływające na występowanie obwałów w ścianie. Wśród nich wyodrębniono czynniki geologiczne, górnicze, techniczne i inne, takie jak: przebieg zawału skał stropowych za obudową zmechanizowaną, występowanie uskoków na wybiegu ścian, głębokość zalegania złoża, usytuowanie frontu eksploatacji w stosunku do linii biegu płaszczyzn spękań głównych w stropie i pokładzie węgla, rekonsolidacja zrobów zawałowych, oddziaływanie wstrząsów górotworu, wielkość otwarcia stropu w przyczołowej części wyrobiska ścianowego, czy też przestoje w prowadzeniu ściany.

W opiniach Recenzentów główną zaletą  monografii jest możliwość znalezienia w jednej pozycji zagadnień, które wcześniej były dostępne jedynie w odrębnych opracowaniach odnoszących się z osobna do uwarunkowań geologicznych  lub też  górniczych czy technicznych. Recenzenci  wskazali również, że tematyka podjęta w pracy ma duże znaczenie poznawcze i utylitarne dla górnictwa podziemnego, a uzyskane wyniki są bardzo interesujące. Monografia jest ważną i przydatną pozycją na rynku wydawnictw o tematyce górniczej. Książka jest do nabycia w Zespole Wydawnictw GIG: wydawnictwa.gig.eu

+ 48-32-259-2000