Zapraszamy na kurs: Promieniotwórczość wód przeznaczonych do spożycia przez ludzi w świetle nowej dyrektywy 51/2013 EURATOM oraz aktualnego rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

W październiku 2013 roku, Komisja Europejska uchwaliła Dyrektywę 2013/51/Euratom, określającą wymogi dotyczące ochrony zdrowia ludności w odniesieniu do substancji promieniotwórczych występujących w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Jej zapisy znalazły się w obowiązującym od 28 listopada 2015 r.  Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, którego wymagania dotyczą wszystkich ujęć wód pitnych w Polsce.

Rozporządzenie, o którym mowa  określa:

  • wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w tym wymagania bakteriologiczne, fizykochemiczne oraz organoleptyczne;
  • sposób oceny przydatności wody;
  • minimalną częstotliwość badań wody i miejsca pobierania próbek wody do badań;
  • zakres badania wody;
  • program monitoringu jakości wody;
  • sposób nadzoru nad materiałami i wyrobami stosowanymi w procesach uzdatniania i dystrybucji wody;
  • sposób nadzoru nad laboratoriami wykonującymi badania jakości wody;
  • sposób informowania konsumentów o jakości wody;
  • sposób postępowania przed organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej w przypadku, gdy woda nie spełnia wymagań jakościowych.

Zapraszamy Państwa do udziału w kursie, którego program na stronie: http://www.szkolenia.gig.eu/node/112

Zajęcia prowadzą specjaliści Śląskiego Centrum Radiometrii Środowiskowej im. Marii Goeppert-Mayer.

+ 48-32-259-2000