Ze smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 30 marca 2021 odszedł od nas nagle dr hab. inż. Janusz Cygankiewicz - profesor GIG

Ze smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 30 marca 2021 odszedł od nas nagle dr hab. inż. Janusz Cygankiewicz - profesor GIG.

Profesor Cygankiewicz był wieloletnim pracownikiem Głównego Instytutu Górnictwa, w którym pełnił funkcję Kierownika Zakładu Aerologii Górniczej. Był wybitnym specjalistą w dziedzinie aerologii górniczej poświęcając całe swoje życie zawodowe zwalczaniu zagrożenia pożarowego w kopalniach. Profesor Cygankiewicz ukończył w roku 1976 studia wyższe na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie uzyskując stopień magistra inżyniera górnika technicznej eksploatacji złóż.  Na tej uczelni, w roku 1979, obronił pracę doktorską pt. Stabilność techniczna przepływu powietrza przez kopalniane sieci wentylacyjne, rozpatrywane jako układy dyskretne. W roku 2019,  uchwałą Rady Naukowej GIG, uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk technicznych, na podstawie przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pt. Prognozowanie procesu samozapalania węgla w podziemiach kopalń.

Swoją karierę zawodową prof.. Cygankiewicz związał z Głównym Instytutem Górnictwa , gdzie pracował od roku 1980 do chwili obecnej. Początkowo zatrudniony był na stanowisku inżyniera górnika, a od grudnia 1980 starszego  asystenta w  Zakładzie Aerologii Górniczej. W roku 1988 został kierownikiem Pracowni Wentylacji  Kopalń, a w roku 1991 objął funkcję Kierownika Zakładu Aerologii Górniczej,  zastępując na tym stanowisku profesora Henryka Bystronia.

Zainteresowania naukowe prof. Cygankiewicza skupiały się głównie na ocenie zagrożenia pożarami endogenicznymi w kopalniach, w tym na prognozowaniu, monitorowaniu i zwalczaniu procesu samozapalania węgla. Profesor był autorem lub współautorem ponad 120-tu publikacji i 21 opatentowanych rozwiązań z zakresu zwalczania zagrożeń naturalnych w górnictwie oraz autorem licznych ekspertyz wykonanych dla kopalń. Był twórcą oryginalnej nowej metody oceny zagrożenia pożarami endogenicznymi bazującej na zawartości pary wody ciężkiej w atmosferze kopalnianej oraz metody chromatograficznej. Uczestniczył, jako kierownik lub członek zespołu, w realizacji 85 projektów badawczych związanych z problematyką prognozowania, monitorowania i zwalczania procesu samozapalania węgla oraz problematyką wentylacji i klimatyzacji kopalń. Profesor Janusz Cygankiewicz od wielu lat był członkiem sekcji Aerologii Górniczej Komitetu Górnictwa PAN w Krakowie oraz Komisji Górniczej Oddziału PAN w Katowicach. Był także członkiem Komisji ds. Zagrożeń w Zakładach Górniczych działającej przy Prezesie Wyższego Urzędu Górniczego oraz wielu komisji powoływanych do zbadania przyczyn i okoliczności wypadków  zaistniałych w kopalniach, związanych z zagrożeniami aerologicznymi. Był rzeczoznawcą WUG ds. Ruchu Zakładu Górniczego w zakresie zagrożenia pożarowego, zagrożenia klimatycznego oraz zagrożenia metanowego i pyłowego.

Profesor Cygankiewicz chętnie dzielił się swoją wiedzą. Był wykładowcą na studiach podyplomowych na Wydziale Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach, w Centrum Szkolenia Urzędu Dozoru Technicznego w Chorzowie, na studiach doktoranckich i podyplomowych prowadzonych w Głównym Instytucie Górnictwa oraz na kursach prowadzonych przez Centralną Stację Ratownictwa Górniczego.

Za osiągnięcia w pracy zawodowej prof. Cygankiewicz odznaczony został Srebrnym i Złotym  Krzyżem Zasługi, odznaką "Zasłużony dla Górnictwa RP", Srebrnym i Złotym Medalem Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego, Srebrną Odznaką "Racjonalizatora produkcji", Złotą Odznaką Zasłużony Pracownik GIG. Był generalnym dyrektorem górniczym II-go stopnia.

Odszedł od nas na wieczną szychtę wybitny naukowiec oraz kolega, którego będzie nam bardzo brakowało.

Cześć jego pamięci.

+ 48-32-259-2000