Bazy danych

Biblioteka posiada pięć własnych baz:

  • Bibliograficzna baza ISIS-PW, która zawiera ponad 56 tysięcy opisów bibliograficznych wraz z abstraktami, sporządzonych z artykułów zamieszczonych w polskich i zagranicznych czasopismach oraz materiałach konferencyjnych. Zakres tematyczny bazy to górnictwo węgla kamiennego i inżynieria środowiska. Opisy wprowadzane są do bazy z kart dokumentacyjnych. Karta dokumentacyjna zawiera: dane bibliograficzne, streszczenie, deskryptory opisujące przedmiot artykułu oraz grupę tematyczną. Deskryptory wprowadzane są na podstawie bieżąco uzupełnianego Tezaurusa. Rocznie wprowadza się do bazy około 2000 opisów bibliograficznych. Baza dostępna jest w Bibliotece, odpłatnie. Wydawnictwem sporządzanym na podstawie tej bazy jest miesięcznik Przegląd Dokumentacyjny GIG.
  • Węgiel w relacji Polska - Świat - baza zawierająca dane statystyczne dotyczące górnictwa węgla kamiennego w Polsce i na świecie za lata 1990 - 2004. Można ją przeglądać w podziale na: Polskę, kraje Unii Europejskiej i świat. Dane dotyczące polskich kopalń i spółek węglowych opisuje statystyka: wydobycia, wydajności, wybranych wskaźników techniczno-ekonomicznych i zatrudnienia. Dane dotyczące Krajów Unii Europejskiej to: wydobycie, zużycie węgla ogółem, zużycie węgla wg sektorów, import i eksport. Kraje świata zawierają statystykę określającą: zasoby, wydobycie, zużycie węgla ogółem, zużycie węgla wg sektorów, wydajność dołowa, zatrudnienie, eksport, import.
  • Rejestr projektów wynalazczych GIG – baza zawiera informacje na temat zgłoszeń projektów wynalazczych realizowanych w GIG.
  • Rejestr prac naukowo-badawczych - w postaci elektronicznej ewidencjonuje prace od roku 1990. Informacja o pracach naukowo-badawczych jest ogólnie dostępna, natomiast dokumentacje udostępniane są zgodnie z klauzulami dostępności.
  • Baza nadzorowanych norm – zawiera informacje o miejscu przechowywania, lokalnym administratorze zakładowym, datach aktualizacji bądź wycofania danej normy.

Biblioteka gromadzi ponadto bazy na CD-ROM: Espace Preces, Espace Access, Espace Bulletin. Bazy te są własnością Urzędu Patentowego i są obsługiwane są przez pracowników Zespołu Usług Patentowych i Normalizacyjnych Centrum Szkoleniowo-Informacyjnego Głównego Instytut Górnictwa.
Główny Instytut Górnictwa jako Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej ma podpisaną umowę z Urzędem Patentowym na korzystanie z tych baz.

  • ESPACE PRECES - pełnotekstowa baza opisów patentowych krajów Europy Środkowo-Wschodniej, w tym polskich opisów patentowych od numeru 153 900.
  • ESPACE ACCESS - baza zawierająca dane bibliograficzne i skróty opisów zgłoszeniowych EP-A do Europejskiego Urzędu Patentowego oraz dane bibliograficzne zgłoszeń patentowych, dokonanych przez Biuro Międzynarodowe (PCT) od 1978 roku.
  • ESPACE BULLETIN - baza, aktualizowana co miesiąc, zawiera dane bibliograficzne dokumentów patentowych Europejskiego Urzędu Patentowego oraz informacje o danym stanie prawnym tych dokumentów od 1978 r., łącznie ze stanem spraw w postępowaniu przed Urzędem.

Biblioteka Naukowa GIG posiada dostęp do następujących baz danych:

+ 48-32-259-2000