Zakład Akustyki Technicznej i Techniki Laserowej

ZAKŁAD AKUSTYKI TECHNICZNEJ I TECHNIKI LASEROWEJ

Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice

 

Kierownik Zakładu

dr hab. Janusz Kompała, prof. GIG
e-mail: jkompala@gig.eu
telefon: 32 259 22 34

 

 

 

LABORATORIUM AKUSTYKI TECHNICZNEJ

Kierownik

dr hab. Janusz Kompała, prof. GIG
e-mail: jkompala@gig.eu
telefon: 32 259 22 34

 

 

 

LABORATORIUM TECHNIKI LASEROWEJ

Kierownik

dr Adam Szade
e-mail: aszade@gig.eu
telefon: 32 259 22 40

 

 

 

PRACOWNIA ROZWOJU INNOWACYJNYCH PRODUKTÓW I TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH

Kierownik

dr inż. Sebastian Iwaszenko
e-mail: siwaszenko@gig.eu
telefon: 32 259 21 73

 

 

 • Akustyka www.akustyka.gig.eu:
  • Środowisko domowe i zewnętrzne – hałas:
   • badania obciążenia terenów, o znacznych rozmiarach, oddziaływaniem hałasu komunikacyjnego i/lub przemysłowego;
   • wykonywanie komputerowych map akustycznych z zastosowaniem techniki GIS i GPS;
   • wykonywanie OOS obiektów przemysłowych, tras komunikacyjnych, obiektów gospodarki komunalnej i innych w zakresie zagrożeń wibroakustycznych;
   • opracowywanie prognoz wibroakustycznych dla inwestycji i obiektów modernizowanych w różnych fazach realizacji;
   • badania w warunkach „in situ” skuteczności ekranowania na terenach chronionych ekranami akustycznymi oraz projektowanie ekranów akustycznych;
   • badania stanu oddziaływania na ludzi przebywających w budynkach mieszkalnych, budynkach użyteczności publicznej i innych hałasu pochodzącego ze źródeł zlokalizowanych w tych budynkach, jak i poza nimi.
  • Aktywność akustyczna maszyn:
   • badania poziomu mocy akustycznej maszyn i urządzeń technicznych metodą orientacyjną;
   • badania emisji hałasu maszyn w miejscu ich eksploatacji.
 • Drgania www.drgania.gig.eu:
  • Budynki, budowle:
   • Badania stanu oddziaływania drgań mechanicznych, przenoszonych przez podłoże na konstrukcje budynków i budowli;
   • diagnostyka stanu technicznego budynków i konstrukcji inżynierskich z wykorzystaniem metody oceny stanu technicznego pali fundamentowych oraz ocena stanu technicznego zabezpieczeń kotwi budowlanych wraz z identyfikacją nieciągłości struktury, uszkodzeń i błędów technologicznych z wykorzystaniem analiz modalnej i falkowej;
   • badania stanu oddziaływania drgań mechanicznych, przenoszonych przez podłoże i konstrukcje budowlane na ludzi przebywających w budynkach;
   • badania stanu oddziaływania drgań na konstrukcje wsporcze pod maszyny w basztowych, kopalnianych wieżach wyciągowych;
  • Badanie wpływu drgań mechanicznych na stan obiektów technicznych o masie do 120 kg z wykorzystaniem wzbudnika drgań:
   • badania odporności obiektów technicznych na działanie drgań zgodnie z wymaganiami określonymi przez klienta;
   • badanie częstotliwości rezonansowych obiektów technicznych;
   • badania skuteczności układów wibroizolacyjnych foteli samochodowych, foteli operatorów maszyn transportowo-roboczych i innych;
   • badania działania drgań mechanicznych na ludzi w ramach projektów badawczych.
 • Elektrostatyka www.elektrostatyka.gig.eu:
  • Badania wyrobów znormalizowanymi metodami.
  • Badania skuteczności i stałości metod antystatyzacji tworzyw sztucznych.
  • Opracowywanie planów i realizacje stref EPA (ESD ProtectedArea).
  • Audity stref EPA.
 • Technika termowizyjna, technika podczerwieni www.termowizja.gig.eu​:
  • Badania termoizolacyjności ścian budynków, budowli i rurociągów ciepłowniczych.
  • Badania stanu termicznego zwałowisk odpadów przemysłowych, szczególnie górniczych oraz składowisk węgla.
  • Badania stanu termicznego maszyn, urządzeń technicznych, energetycznych oraz poziomego transportu górniczego.
  • Badania człowieka dla potrzeb diagnostyki medycznej.
  • Wczesne wykrywanie pożarów endogenicznych w podziemiach kopalń za pomocą pirometrów.
 • Metrologia www.metrologia.gig.eu​:
  • Wzorcowanie przyrządów do pomiaru wielkości akustycznych.
  • Wzorcowanie przyrządów do pomiaru drgań mechanicznych.
 • Stacja meteo www.meteo.gig​:
  • Prezentacja aktualnych warunków pogodowych ze stacji meteorologicznej usytuowanej na terenie GIG.

Technika laserowa:

 • Projektowanie i wdrażanie optoelektronicznych: (w tym laserowych) urządzeń i czujników dla górnictwa (lasery górnicze, anemometry, metanomierze, czujniki drgań i wychyleń, systemy badania i monitoringu wież szybowych i szybów) – nowe rozwiązania w zakresie skanowania 3D wyrobisk, kawern i zbiorników, dynamiczna detekcja płomienia.
 • Projektowanie i wdrażanie systemów monitoringu emisji szkodliwych gazów do atmosfery (metan, ditlenek węgla, pyły i in.) i promieniowania optycznego (UV, promieniowanie optyczne, podczerwień, laserowe), zarówno w środowisku pracy jak i w przestrzeniach otwartych (np. wysypiska komunalne, hałdy) - w zakresie monitoringu par rtęci.
 • Sterowanie procesami technologicznymi z wykorzystaniem i utylizacją gazów cieplarnianych (głównie metanu z odmetanowania kopalń) – budowa, serwis, kalibracje metanomierzy stacjonarnych.
 • Prowadzenie monitoringu i oceny wpływu eksploatacji górniczej i zjawisk (para)sejsmicznych na zachowanie się obiektów budowlanych na powierzchni (laserowe czujniki drgań i wychyleń, skanery laserowe, skaningowy wibrometr laserowy).
 • Projektowanie laserowych systemów metrologicznych dla potrzeb geodezji i budownictwa (np. pionowniki laserowe, laserowe czujniki drgań i wychyleń, skanery laserowe itp.) – profilowanie skanerami 2D pojazdów i obiektów “on line”, serwisowanie laserowych czujników drgań i wychyleń.
 • Ustawianie maszyn i urządzeń (np. systemy osiowania pras), monitoring konstrukcji budowlanych - pomiary i monitoring parametrów geometrycznych szybów i ich wyposażenia, w tym zatopionych.
 • Badania parametrów elektrycznych i metrologicznych urządzeń laserowych, badania nieniszczące materiałów, monitoring parametrów środowiska pracy i in.

 • Zastosowanie technologii informatycznych i modelowania w górnictwie, geoinżynierii i inżynierii środowiska.
 • Opracowywanie systemów informatycznych (w tym systemów bazodanowych, przetwarzania informacji przestrzennej, oprogramowania naukowego, etc.).

+ 48-32-259-2000