Aparatura

Lp

Nazwa

Opis

Zastosowanie

Kontakt

 1.  

Emisyjny spektrometr plazmowy
(ICP-OES)
Optima 5300DV
firmy Perkin Elmer

Atomowy/optyczny spektrometr emisyjny
z wzbudzeniem plazmowym, oparty na badaniu intensywności widm emisyjnych, charakteryzuje się dużą odtwarzalnością i dokładnością. Umożliwia jednoczesne oznaczanie prawie wszystkich pierwiastków, zarówno na poziomie śladowym jak i matrycowym, w trakcie jednej aspiracji próbki.

Analiza szerokiego spektrum próbek środowiskowych i innych - oznaczanie metali jak i niemetali
w próbkach ciekłych i stałych (po wcześniejszej mineralizacji)
o zróżnicowanej matrycy oraz mineralizacji, zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.

Laboratorium Analiz Odpadów Stałych /

Laboratorium Analiz Wód
i Ścieków

dr inż. Katarzyna Bojarska
e-mail: kbojarska@gig.eu
telefon: 32 259 22 80

dr Małgorzata Bebek
e-mail: mbebek@gig.eu
telefon: 32 259 24 67

dr Krzysztof Mitko
e-mail: kmitko@gig.eu
telefon: 32 259 25 84

 1.  

Spektrometr rentgenowski PRIMUS II

Spektrometr działający w oparciu o technikę fluorescencji rentgenowskiej z dyspersją fali (WDXRF). Rozwiązania zastosowane w spektrometrze Rigaku PRIMUS II umożliwiają analizę szerokiego spektrum próbek stałych bez ich wstępnego przygotowania,
w sposób nie niszczący próbki. Rozszerzenie funkcjonalności spektrometru o możliwość zastosowania zmiennej atmosfery (środowisko; hel, próżnia) umożliwia analizę składu pierwiastkowego próbek ciekłych. Dodatkową funkcją spektrometru jest możliwość analizy rozkładu zawartości pierwiastków na badanej powierzchni (plamka 500μm).

Szybka analiza półilościowa (screening), pozwalająca w prosty
i bezpieczny sposób ocenić zakres występowania pierwiastków bezpośrednio w dostarczonej próbce. Spektrometr jest w stanie analizować próbki stałe (bez wcześniejszego przygotowania) oraz ciekłe (po osadzeniu na złożu stałym oraz wprost z otrzymanej próbki). Analiza ilościowa pierwiastków w zakresie beryl-uran na poziomie
1 mg/kg. Analiza rozkładu pierwiastków na powierzchni (mapping).

Laboratorium Analiz Odpadów Stałych

dr Marek Stempin
e-mail: mstempin@gig.eu
telefon: 32 259 28 64

mgr inż. Piotr Kucharski
e-mail: pkucharski@gig.eu
telefon: 32 259 22 13

 1.  

Zespół analizatorów CHS

Zespół analizatorów elementarnych, składający się z odrębnych analizatorów do oznaczania węgla, wodoru, siarki oraz do oznaczania węgla nieorganicznego (TIC)
i całkowitego węgla organicznego (TOC) . Zespół analizatorów jest w pełni sterowany i kontrolowany mikroprocesorowo, współpracując z zewnętrznym komputerem i stanowi najnowsze rozwiązania techniczne w dziedzinie oznaczania makropierwiastków.

Szczegółowa analiza konwencjonalnych, paliwa kopalnych paliwa alternatywnych, biomas klasyfikowanych jako odnawialne źródła energii oraz popiołów powstających po ich spaleniu, umożliwia wsparcie przy tworzeniu nowych czystych technologii produkcji energii elektrycznej oraz cieplnej.

Laboratorium Analiz Odpadów Stałych

dr Anna Michalska

e-mail: anmichalska@gig.eu
telefon: 32 259 23 96

mgr inż. Piotr Kucharski
e-mail: pkucharski@gig.eu
telefon: 32 259 22 13

 1.  

Analizator rtęci MA-2000 firmy Nippon Instruments

Zasada działania analizatora rtęci jest oparta na metodzie AAS-AM i polega na wysokotemperaturowym rozkładzie próbki oraz adsorpcji na złotym złożu. Wydzielona rtęć jest oznaczana metodą spektrometrii absorpcji atomowej. Analizator pozwala na oznaczanie śladowych ilości/zawartości rtęci, bez konieczności wstępnej obróbki próbki (np. mineralizacji) oraz stosowania szeregu odczynników niezbędnych
w przypadku tradycyjnych metod.

Analiza szerokiego spektrum próbek środowiskowych i innych (np. odpady, osady, gleby/grunty, paliwa stałe, materiały roślinne, itp.), zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i w celach doświadczalnych

Laboratorium Analiz Odpadów Stałych

dr Anna Michalska

e-mail: anmichalska@gig.eu
telefon: 32 259 23 96

 1.  

Dyfraktometr laserowy Saturn DigiSizer II

Saturn DigiSizer II to pierwszy komercyjnie dostępny analizator wielkości cząstek, który wykorzystuje zaawansowaną cyfrową technologię rejestracji obrazu. Zapewnia to wyjątkowo wysoki poziom dokładności, powtarzalności i odtwarzalności otrzymywanych wyników.

Najważniejsze cechy aparatu: - możliwość pomiaru rozkładu wielkości cząstek z zakresu 0,04 - 2500 μm, matryca CCD pozwalająca otrzymywać wyniki w wysokiej rozdzielczości, - system AquaPrep usuwający środowisko z wody używanej do analiz.

Laboratorium Analiz Odpadów Stałych

mgr inż. Piotr Kucharski
e-mail: pkucharski@gig.eu
telefon: 32 259 22 13

 1.  

Kalorymetry IKA-Kalorymetr-System C 5000

Kalorymetry są nowoczesnymi, w pełni zautomatyzowanymi, sterowanymi procesorem układami, spalającymi próbki w celu określania wartości opałowych stałych i ciekłych substancji.

Mogą pracować w układzie zarówno według zasady adiabatycznego pomiaru, jak i izoperiobolicznego.

Oznaczanie ciepła spalania
oraz określania wartości opałowej próbek odpadów przemysłowych, paliw z odpadowych komponentów, biomas, paliw kopalnych, osadów ściekowych, itd.

Laboratorium Analiz Odpadów Stałych

dr Anna Michalska

e-mail: anmichalska@gig.eu
telefon: 32 259 23 96

mgr inż. Piotr Kucharski
e-mail: pkucharski@gig.eu
telefon: 32 259 22 13

 1.  

Zestaw aparatury
do oznaczania azotu
Ncałk / NKjel / NNH4 / NNH3

Zestaw aparatury, składający się z odrębnych stanowisk do oznaczania azotu całkowitego oraz azotu amonowego metodami klasycznymi (przy użyciu wytwornicy pary, destylacji pod chłodnicą zwrotną oraz miareczkowania alkacymetrycznego).

Analiza chemiczno-techniczna próbek odpadów, paliw kopalnych, paliw alternatywnych, biomas,  popiołów lotnych, dennych i żużli, osadów ściekowych, itd.

 

Laboratorium Analiz Odpadów Stałych

mgr Dagmara Pach

e-mail: dpach@gig.eu
telefon: 32 259 23 96

 1.  

Spektrometr ICP-MS Nexion 300S firmy Perkin-Elmer

Spektrometria ICP-MS jest obecnie najbardziej czułą techniką analityczną szeroko stosowaną w analizie nieorganicznej. Charakteryzuje się możliwością ilościowej analizy niemal wszystkich pierwiastków chemicznych (metali i niemetali), doskonałymi granicami wykrywalności na poziomie ppt, krótkim czasem pomiaru (pełne skanowanie mas w kilka sekund), możliwością analizy stosunków izotopowych oraz małą objętością próbki konieczną do wykonania analizy.

Analiza szerokiego spektrum próbek środowiskowych i innych - oznaczanie metali i niemetali w próbkach ciekłych i stałych (po wcześniejszej mineralizacji) o zróżnicowanej matrycy oraz mineralizacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

Laboratorium Analiz Wód
i Ścieków / Laboratorium Analiz Odpadów Stałych

dr Małgorzata Bebek
e-mail: mbebek@gig.eu
telefon: 32 259 24 67

mgr Magdalena Królikowska
e-mail: mrozik@gig.eu
telefon: 32 259 28 52

mgr inż. Paweł Lejwoda
e-mail: plejwoda@gig.eu
telefon: 32 259 25 84

mgr inż. Piotr Kucharski
e-mail: pkucharski@gig.eu
telefon: 32 259 22 13

 1.  

Zestaw chromatografów jonowych firm Dionex i Thermo Fisher Scientific

Zestaw wysokiej klasy chromatografów jonowych składający się z kompaktowego chromatografu jonowego Dionex ICS-1100, dwutorowego modułowego chromatografu jonowego Dionex ICS-5000 (produkcji Thermo Fisher Scientific) oraz chromatografu jonowego ICS-2500 firmy Dionex, umożliwia jednoczesne oznaczanie anionów nieorganicznych oraz jonów specyficznych (bromianów), wymagających reakcji pokolumnowej. Chromatograf ICS-5000 jest obecnie najbardziej stabilnym i czułym systemem chromatograficznym dostępnym na rynku. Chromatograf ICS-1100 m.in. dzięki termostatowanej celi pomiarowej pozwala na detekcję analitu na poziomie śladowym. Pełna automatyzacja systemów, w tym sterowania
i monitorowania parametrów kalibracji, diagnostyki
i pracy, gwarantuje niezawodność i powtarzalność wyników, a także zapewnia bardzo dużą produktywność przy minimalizacji kosztów i nakładów pracy.

Analiza podstawowych anionów nieorganicznych (m.in. fluorków, chlorków, azotynów, bromków, azotanów, siarczanów, fosforanów, jodków) oraz ubocznych produktów dezynfekcji wody (chloranów, chlorynów, bromianów) w próbkach wód, słabo zanieczyszczonych ścieków i wyciągów wodnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Laboratorium Analiz Wód
i Ścieków

dr Małgorzata Bebek
e-mail: mbebek@gig.eu
telefon: 32 259 24 67

mgr Beata Kostka
e-mail: bkostka@gig.eu
telefon: 32 259 28 53

 1. 5

Analizator adsorbowalnych, organicznie związanych chlorowców (AOX) Multi X 2000 firmy Analityk Jena

Analizator adsorbowalnych, organicznie związanych chlorowców (AOX) pozwala na bezpośrednie określanie zawartości halogenków ulegających adsorpcji na węglu aktywnym, poprzez spalanie w strumieniu tlenu w temperaturze 950ºC i końcowe oznaczanie metodą mikrokulometryczną. Analizator umożliwia analizę chlorowców w próbkach ciekłych już na poziomie stężeń 10 µg/L Cl-. Pełna automatyzacja analizy zapewnia odtwarzalność i powtarzalność wyników.

Analiza szerokiego spektrum próbek środowiskowych i innych – oznaczanie AOX w próbkach ciekłych o zróżnicowanej matrycy
i mineralizacji (np. wody powierzchniowe i podziemne, ścieki przemysłowe), zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.

Laboratorium Analiz Wód
i Ścieków

dr Małgorzata Bebek
e-mail: mbebek@gig.eu
telefon: 32 259 24 67

mgr Magdalena Królikowska
e-mail: mrozik@gig.eu
telefon: 32 259 28 52

mgr inż. Paweł Lejwoda
e-mail: plejwoda@gig.eu
telefon: 32 259 25 84

 1. 6

Zestaw ciągłych analizatorów przepływowych (SFA) SAN++ firmy Skalar Analytical

Zestaw ciągłych analizatorów przepływowych firmy Skalar Analytical to oryginalne rozwiązanie aparaturowe, umożliwiające analizę organicznych i nieorganicznych parametrów na niskim poziomie stężeń, zarówno
w czystych wodach, jak i w mocno zanieczyszczonych ściekach. Najnowocześniejsze rozwiązania techniczne
w dziedzinie automatyzacji analiz w segmentowanym przepływie zastosowane w konstrukcji aparatu gwarantują szybki, precyzyjny i dokładny pomiar spektrofotometryczny. Pełna automatyzacja procesu umożliwia przygotowanie próbki, takie jak rozkład UV, destylacja czy ekstrakcja, bezpośrednio w analizatorze in-line.

Analizatory umożliwiają oznaczanie m.in. cyjanków ogólnych, cyjanków wolnych i związanych, indeksu fenolowego, indeksu MBAS (detergentów anionowych) oraz detergentów niejonowych w szerokim spektrum ciekłych próbek środowiskowych o zróżnicowanej matrycy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Laboratorium Analiz Wód
i Ścieków

dr Małgorzata Bebek
e-mail: mbebek@gig.eu
telefon: 32 259 24 67

mgr Patrycja Radomska
e-mail: pradomska@gig.eu
telefon: 32 259 28 52

mgr inż. Paweł Lejwoda
e-mail: plejwoda@gig.eu
telefon: 32 259 25 84

 1. 7

Zestaw wstrzykowych analizatorów przepływowych (FIA)
firmy MLE

Zestaw wstrzykowych analizatorów przepływowych pozwala na w pełni zautomatyzowaną analizę próbek ciekłych cechujących się bardzo złożoną matrycą. Wyposażenie analizatorów w systemy zatężania, dyfuzji gazowej oraz dializy z selektywnymi membranami gwarantuje szybkie, precyzyjne i dokładne pomiary spektrofotometryczne.

Analiza jonów amonu, siarczków, siarczynów, azotanów, azotynów i in. w szerokim spektrum ciekłych próbek środowiskowych, zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.

Laboratorium Analiz Wód
i Ścieków

dr Małgorzata Bebek
e-mail: mbebek@gig.eu
telefon: 32 259 24 67

mgr inż. Paweł Lejwoda
e-mail: plejwoda@gig.eu
telefon: 32 259 25 84

mgr Beata Kostka
e-mail: bkostka@gig.eu
telefon: 32 259 28 53

 1. 8

Analizator ogólnego węgla organicznego i azotu ogólnego TOC-L CPH, TNM-L firmy Shimadzu

Analizator umożliwia jednoczesny pomiar różnych form węgla i azotu ogólnego dzięki zastosowaniu wspólnej rury do spalań i wspólnego katalizatora. Zasada działania analizatora polega na wysokotemperaturowym rozkładzie próbki w strumieniu powietrza syntetycznego, po którym następuje pomiar wytworzonego CO2 przy zastosowaniu detektora IR oraz pomiar powstałych tlenków azotu metodą detekcji chemiluminescencyjnej. Zaletą analizatora jest całkowita automatyzacja procesów (m.in. zakwaszanie próbek w podajniku celem usuwania węgla nieorganicznego przeszkadzającego w oznaczeniu, a także rozcieńczanie próbek w strzykawce dozującej), które umożliwiają szybką, precyzyjną
i dokładną analizę badanych próbek.

Oznaczanie ogólnego
i rozpuszczonego węgla organicznego, węgla nieorganicznego oraz azotu ogólnego w szerokim spektrum ciekłych próbek środowiskowych, zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.

Laboratorium Analiz Wód
i Ścieków

dr Małgorzata Bebek
e-mail: mbebek@gig.eu
telefon: 32 259 24 67

mgr Magdalena Królikowska
e-mail: mrozik@gig.eu
telefon: 32 259 28 52

mgr inż. Paweł Lejwoda
e-mail: plejwoda@gig.eu
telefon: 32 259 25 84

 1. 9

Analizator rtęci SMS 100 firmy Perkin-Elmer

Zasada działania analizatora rtęci jest oparta na metodzie CV-AAS i polega na wysokotemperaturowym rozkładzie próbki w strumieniu tlenu w piecu katalitycznym. Wydzielona rtęć jest oznaczana za pomocą spektrometru absorpcji atomowej. Analizator pozwala na oznaczenie zawartości rtęci w zakresie od 0.05 ng (w próbce analitycznej). Istotną zaletą aparatu jest brak konieczności wstępnej obróbki próbki
(np. mineralizacji mikrofalowej) oraz stosowania kosztownych odczynników niezbędnych w przypadku tradycyjnych metod oznaczania rtęci.

Analiza szerokiego spektrum próbek środowiskowych i innych, zarówno stałych, jak i ciekłych (np. wody powierzchniowe, podziemne, mineralne, wody do spożycia, ścieki komunalne i przemysłowe, odpady, osady, gleby, materiały roślinne, żywność itp.), zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

Laboratorium Analiz Wód
i Ścieków

dr Małgorzata Bebek
e-mail: mbebek@gig.eu
telefon: 32 259 24 67

dr Krzysztof Mitko
e-mail: kmitko@gig.eu
telefon: 32 259 25 84

 1.  

Analizator azotu
Kjeldahla

Aparat firmy Büchi jest wyposażony w zautomatyzowaną destylarkę z generatorem pary (KjelFlex K-360), dwunastostanowiskowy piec do mineralizacji (SpeedDigester K-436), neutralizator niebezpiecznych oparów i gazów powstających w procesie mineralizacji, tzw. skruber (Scrubber B-414) oraz, dodatkowo, zewnętrzny automatyczny titrator (TitroLine Easy firmy Schott).

Oznaczanie azotu Kjeldahla metodą po mineralizacji w szerokim spektrum ciekłych próbek środowiskowych, zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.

Laboratorium Analiz Wód
i Ścieków

dr Małgorzata Bebek
e-mail: mbebek@gig.eu
telefon: 32 259 24 67

Ewa Drewniok
e-mail: edrewniok@gig.eu
telefon: 32 259 28 53

 1. 1

Chromatografy gazowe GC-MS, GC-FID, GC-ECD i GC-TCD, oraz zestawy do chromatografii cieczowej HPLC

Nowoczesne narzędzia badawcze z różnymi metodami detekcji związków (np. GC-MS, GC-FID, GC-ECD, GC-TCD i HPLC-FLD), do szybkiej analizy złożonych mieszanin związków chemicznych oraz oceny czystości tych związków, wykorzystywane przy badaniu m.in. próbek środowiskowych. Użycie spektrometru mas jako detektora (chromatografy GC-MS) umożliwia identyfikację związków chemicznych wchodzących w skład mieszanin.

Analiza związków organicznych takich jak: WWA, olej mineralny, BTEX, pestycydy, lotne chlorowcopochodne (w tym THM-y), PCB i inne w próbkach środowiskowych: glebach i gruntach, wodach, ściekach, gazach; w próbkach przemysłowych: odpadach, osadach, materiałach budownictwo
i innych.

Laboratorium Analiz Związków Organicznych

mgr inż. Ilona Gofroń
e-mail: igofron@gig.eu
telefon: 32 259 21 75

mgr inż. Agnieszka Nycz
e-mail: anycz@gig.eu
telefon: 32 259 21 75

 1.  

Uniwersalny, cyfrowy skaningowy mikroskop elektronowy z przystawką EDS i napylarką HITACHI Model SU-3500N

Skaningowy mikroskop elektronowy (SEM) umożliwia obserwację struktury powierzchni materiałów przy powiększeniu 5-300 000x. Służy do obserwacji i charakteryzacji materiałów organicznych i nieorganicznych w skali od nanometrycznej do mikrometrycznej. Niska próżnia umożliwia obserwację próbek nieprzewodzących oraz próbek zawierających wodę bez potrzeby przygotowania preparatu. Detektor EDS (z ang. energy dispersive spectroscopy) pozawala na identyfikację składu pierwiastkowego badanego materiału dla wszystkich pierwiastków o liczbie atomowej większej niż bor. Większość pierwiastków jest wykrywana przy stężeniach rzędu 0,1%.

badania składu pierwiastkowego materiałów, badanie i analizowanie powierzchni i obszarów przypowierzchniowych materiałów, kontrola jakości materiałów.

Laboratorium Przeróbki Kopalin i Gospodarki Odpadami SC-5

dr inż. Joanna Całus Moszko
e-mail: jmoszko@gig.eu
telefon: 32 259 21 15

dr inż. Agnieszka Klupa
e-mail: aklupa@gig.eu
telefon: 32 259 28 44

mgr Magdalena Cempa
e-mail: mcempa@gig.eu
telefon: 32 259 28 43

 1.  

Analizator wielkości, kształtu i liczby cząstek
z przystawką ramanowską do identyfikacji chemicznej - Morphologi G3S-ID firmy Malvern

 

Morphologi G3S-ID to zautomatyzowany, czuły analizator do jednoczesnego określania kształtu, wielkości i liczby analizowanych cząstek w próbce.

Umożliwia pomiar zarówno proszków w stanie suchym jak i emulsji a także zawiesin cieczowych,

w zakresie wielkości cząstek 0,5-1000 µm,

z możliwością rozszerzenia
do 3000 µm wraz z przystawką ramanowską do charakteryzacji chemicznej cząstek.

 

badanie kształtu, wielkości, liczby cząstek, charakteryzacja chemiczna cząstek, rozkład ilościowy i objętościowy, statystyczna analiza obrazu.

Laboratorium Przeróbki Kopalin i Gospodarki Odpadami SC-5

dr inż. Joanna Całus Moszko
e-mail: jmoszko@gig.eu
telefon: 32 259 21 15

dr inż. Agnieszka Klupa
e-mail: aklupa@gig.eu
telefon: 32 259 28 44

mgr Magdalena Cempa
e-mail: mcempa@gig.eu
telefon: 32 259 28 43

 1.  

Uniwersalny mikroskop optyczny ze stolikiem wysokotemperaturowym - Nikon Eclipse Ni-U, Stolik grzejny LINKAM TS1500

Stosowany do obserwacji małych obiektów niewidocznych nieuzbrojonym okiem, bądź struktur przygotowanych wcześniej preparatów. Stolik wysokotemperaturowy pozwala na śledzenie procesów termicznych pod obiektywem mikroskopu. Stolik wysokotemperaturowy z chłodzeniem wodnym, przeznaczony jest do badań w świetle odbitym
i przechodzącym; umożliwia obserwację przemian zachodzących pod wpływem temperatury w badanym materiale, a także ustawienie dowolnego profilu temperaturowego pracy, w atmosferze inertnej. Procesy termiczne można prowadzić do temperatury 1500°C,
z maksymalnym przyrostem temperatury wynoszącym 130°/min. Dzięki chłodzeniu wodnemu układu stolika możliwe jest szybkie obniżanie temperatury podczas obserwacji i po jej zakończeniu.

obserwacja przemian zachodzących pod wpływem temperatury
w badanym materiale w zakresie: od temperatury otoczenia do 1500°C.

Laboratorium Przeróbki Kopalin i Gospodarki Odpadami SC-5

dr inż. Joanna Całus Moszko
e-mail: jmoszko@gig.eu
telefon: 32 259 21 15

dr inż. Agnieszka Klupa
e-mail: aklupa@gig.eu
telefon: 32 259 28 44

mgr Magdalena Cempa
e-mail: mcempa@gig.eu
telefon: 32 259 28 43

 1.  

Obrotowy wiskozymetr wysokotemperaturowy Rheotornic II
firmy Theta Industries Inc.

Służy do badania lepkości cieczy w wysokich temperaturach w zakresie od temperatury otoczenia
do 1600° C. Do urządzenia dołączone jest oprogramowanie umożliwiające sterowanie,
wizualizację i dokumentowanie wyników badań.

badanie lepkości dynamicznej
oraz naprężeń stycznych przy kontrolowanej prędkości ścinania
w zakresie: od temperatury otoczenia do 1600°C.

Laboratorium Przeróbki Kopalin i Gospodarki Odpadami SC-5

dr inż. Joanna Całus Moszko
e-mail: jmoszko@gig.eu
telefon: 32 259 21 15

dr inż. Henryk Świnder
e-mail: hswinder@gig.eu
telefon: 32 259 26 06

 1.  

Piec wysokotemperaturowy
HT 16/16
firmy NABERTHERM

Pozwala na prowadzenie obróbki cieplnej różnych materiałów. Parametry pieca: praca ciągła
w temperaturze do 1600°C, komora grzewcza o pojemności 16 l, węzeł zasilania komory grzewczej
w gazy redukcyjne i inertne, precyzyjny regulator przepływu gazów przez komorę, wyjście z komory pieca na urządzenia do analizy składu gazów powstających
w trakcie procesów termicznych, oprogramowanie pozwalające na wizualizację, dokumentowanie
i archiwizowanie przebiegu prowadzonych badań, pamięć 400 różnych programów obróbki cieplnej.

obróbka cieplna różnych materiałów w temperaturze do 1600°C

Laboratorium Przeróbki Kopalin i Gospodarki Odpadami SC-5

dr inż. Joanna Całus Moszko
e-mail: jmoszko@gig.eu
telefon: 32 259 21 15

dr inż. Henryk Świnder
e-mail: hswinder@gig.eu
telefon: 32 259 26 06

 1. 1

Dyfraktometr rentgenowski D8 DAVINCI BRUKER

Nowoczesne narzędzie badawcze wyposażone w układ klasyczny B-B oraz zwierciadło Goebla z możliwością wykorzystania w pracach o charakterze naukowo-badawczym, projektach naukowych oraz w pracach rynkowych na rzecz przemysłu, górnictwa i sektora usług. Urządzenie to jest sprzętem kompletującym możliwości oznaczeń w systemie operacyjnym XRD-XRF-ICP(MS)-GC(MS) nowoczesnych zespołów analitycznych badających krystaliczne fazy substancji stałych takich jak: gleby, grunty, odpady, paliwa, kompozyty, surowce i produkty mineralne oraz wiele innych.

Pozwala na prowadzenie badań mineralogicznych przy użyciu posiadanego dyfraktometru, co uzupełnia zakres oznaczeń składu chemia badanych substancji
i rozszerza możliwości badawcze. Poza uzupełnieniem systemu analitycznego dyfraktometr rentgenowski pozwala określić skład fazowy ciał stałych (mineralogiczny), w tym odpadów mineralnych, co jest ważnym elementem dla oceny ich wykorzystania jako surowców
po procesach odzysku.

Pracownia Analiz Ekologicznych

dr Zbigniew Bzowski
e-mail: zbzowski@gig.eu
telefon: 32 259 25 63

 1. 1

Wiertnica
samochodowa

Wiertnica pionowa geotechniczna H20S umożliwia wiercenie pionowych otworów w gruncie za pomocą następujących metod i narzędzi wiertniczych:

Wiercenie ślimakowe (świdrami spiralnymi zwanymi także sznekami) w gruntach nienawodnionych – wiercenie na sucho

Wiercenie ślimakami rurowymi z przelotem wewnętrznym Ø110 lub Ø170

Rurowanie otworu za pomocą skręcanych lub łączonych na zamki rur osłonowych

Pogłębianie otworu rurowanego za pomocą szlamówki, łyżki wiertniczej lub dłuta – metoda udarowa
z wykorzystaniem szarpaka i wciągarki,

Wykonywanie mikropali i iniekcja mleczka cementowego w opcji z pompą iniekcyjna PTI

Nominalne parametry wiertnicy pozwalają na wykonywanie w gruntach średniozwięzłych otworów
o średnicy do 170 mm na głębokość do 30 m
metodą obrotową za pomocą ślimaków.

Wiercenia geologiczne wykorzystywane do pobieranie próbek gruntów i odpadów.

Grunty przy określaniu stopnia zanieczyszczenia gleby, gruntu.

Opracowywanie planów remediacji, raportów początkowych i opinii
o stanie środowiska wodno-gruntowego.

Pobieranie próbek odpadów
z hałd i zwałowisk.

Pracownia Analiz Ekologicznych

dr Zbigniew Bzowski
e-mail: zbzowski@gig.eu
telefon: 32 259 25 63

 1. 1

Przenośny, wieloskładnikowy analizator gazu Gasmet
DX 4040

Przenośny analizator gazów Gasmet DX 440 posiada zdolność analizy 200 związków nieorganicznych i organicznych występujących w formie gazowej. Zastosowana metoda pomiaru zapewnia jednoczesną analizę do 25 związków gazowych w czasie krótszym niż 30 sekund z niepewnością pomiar najwyżej 5% zakresu pomiarowego. System detekcji (FTIR) zintegrowany z oprogramowaniem CalcmetTM pozwala na identyfikację bardzo niskich stężeń gazów (od < 1 ppm) w zróżnicowanych środowiskach (gaz glebowy, otaczająca atmosfera).

Oprogramowanie zarządzające umożliwia:

•             sterowanie analizatorem, kontrolę układ poboru próbki i analizę jej widma,

•             wykorzystanie wieloskładnikowego algorytmu umożliwiającego detekcję, identyfikację i analizę ilościową do różnych składników gazowych,

•             zapamiętywanie widma próbki w celu ponownej analizy i identyfikacji wcześniej nie zbadanych składników.

Oznaczanie związków gazowych w powietrzy, powietrzu glebowym na niskich stężenia. Określanie atmogeochemi.

Pracownia Analiz Ekologicznych

dr Zbigniew Bzowski
e-mail: zbzowski@gig.eu
telefon: 32 259 25 63

 1. 1

Przenośny analizator
gazu GasData
model GFM430

Analizator może być wykorzystany w monitoringu gazów powstających w procesie zgazowania węgla, jak i badaniach powietrza na terenach zanieczyszczonych
(w tym depozycji odpadów). W analizatorze pracującym w Zakładzie Monitoringu Środowiska GIG zainstalowane są tory pomiarowe następujących gazów: metanu (CH4) 0-100%, dwutlenku węgla (CO2) 0-100%, tlenu (O2)
0-25%, siarkowodoru (H2S) 0 – 5 000 ppm, tlenku węgla (CO) 0 – 1 000 ppm.

Możliwy jest także pomiar parametrów fizycznych: ciśnienia atmosferycznego 800 – 1200 mbar, ciśnienia statycznego +/- 400 mbar, przepływu > 0,1 l/h, prędkości przepływu 0,7 - 40 m/s, temperatury -10 do 100⁰C

Monitoringi składowisk odpadów, pomiary podstawowych gazów

Pracownia Analiz Ekologicznych

dr Zbigniew Bzowski
e-mail: zbzowski@gig.eu
telefon: 32 259 25 63

 1. 2

Zestaw pomp
do pobierania wód gruntowych

Pompa MP1 firmy Grundfos została tak zaprojektowana aby umożliwić pompowanie wody i pobieranie prób
z piezometrów o średnicy od 50 mm z głębokości do 86 metrów. Ciągła regulacja pozwala na pompowanie wody z regulowaną wydajnością w zakresie od 0 do 2 m3
na godzinę w warunkach beztlenowych.

Monitoring wód gruntowych, monitoring środowiska wokół instalacji

Pracownia Analiz Ekologicznych

dr Zbigniew Bzowski
e-mail: zbzowski@gig.eu
telefon: 32 259 25 63

 

+ 48-32-259-2000