Osiągnięcia

 1. Ważniejsze zrealizowane prace B+R :

   

  • „Ocena stanu technicznego rurociągów doprowadzających i rozprowadzających wodę w zasięgu wpływów eksploatacji projektowanej przez KWK „Murcki-Staszic” w rejonie Wzgórza Wandy”. Rok realizacji 2012 - na zlecenie Katowickiego Holdingu Węglowego S.A.
  • „Analiza możliwości i warunków eksploatacji górniczej pokładu 209 w filarze ochronnym dla hali produkcyjnej fabryki wentylatorów FAWENT w Chełmie Śląskim dla KW S.A. Oddział KWK „Ziemowit”. Rok realizacji 2015 – na zlecenie KWK „Ziemowit”.
  • „Opracowanie metodyki prognozowania oddziaływania eksploatacji pokładów węgla systemem chodnikowym na powierzchnię terenu i obiekty budowlane”. Rok realizacji 2015 – na zlecenie KWK „Piekary”.
  • „Inwentaryzacja infrastruktury technicznej w zakresie sieci gazowej wysokiego i średniego ciśnienia wraz z oceną stanu technicznego i odporności na wpływy górnicze”. Rok realizacji 2016 na zlecenie KGHM Polska Miedź S.A.
  • „Inwentaryzacja wyrobisk górniczych mających połączenie z powierzchnią znajdujących się na obszarach zlikwidowanych kopalń węgla kamiennego, barytu i metali kolorowych na terenie Dolnego Śląska”. Rok realizacji 2016 – na zlecenie Wyższego Urzędu Górniczego.
  • „Specjalistyczna opinia hydrogeologiczno-górniczo-budowlana weryfikująca udział Gminy Bytom, Kompanii Węglowej S.A. Oddział KWK „Bobrek-Centrum”, Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. i innych podmiotów w kosztach funkcjonowania systemów odwadniania zalewisk bezodpływowych na terenie Gminy Bytom”. Rok realizacji 2012 - na zlecenie Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.
  • „Ocena możliwości i warunków eksploatacji Oddziału KWK „Sośnica-Makoszowy” w ramach planu ruchu na lata 2013-2015 w aspekcie ochrony powierzchni przy uwzględnieniu zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gierałtowice uchwalonego w dn. 28.04.2005r.”. Rok realizacji 2012 – na zlecenie KWK „Sośnica – Makoszowy”.
  • „Ocena możliwości i warunków prowadzenia eksploatacji górniczej przez KW S.A. Oddział „Bobrek-Centrum” w ramach planu ruchu na lata 2015-2016 w aspekcie ochrony powierzchni”. Rok realizacji 2014 – na zlecenie KWK „Bobrek –Centrum”.
  • „Ocena zagrożenia budynków w związku z planowaną eksploatacją górniczą ściany 102 w pokładzie 325/1 przez PG SILESIA”. Rok realizacji 2014 – na zlecenie Przedsiębiorstwa Górniczego „Silesia” Sp. z o.o.
  • „Ocena stanu technicznego oraz możliwości przejęcia prognozowanych wpływów projektowanej eksploatacji górniczej przez obiekty kubaturowe, drogowe i mostowe, infrastrukturę kolejową, gazową, ciepłowniczą i wodociągową w aspekcie projektowanej eksploatacji górniczej KWK „Wujek” w pokładach 405 i 407/4 w polu „L”. Rok realizacji 2012 – na zlecenie Katowickiego Holdingu Węglowego S.A.
  • „Określenie wskaźników parametrów dla obliczania wpływów projektowanej eksploatacji górniczej w OG „Ruda Śląska - Panewniki II” wraz z monitoringiem wybranych obiektów i oceną możliwości przejęcia przez te obiekty wpływów projektowanej eksploatacji górniczej w pokładzie 409 PP”. Rok realizacji 2013 – na zlecenie Katowickiego Holdingu Węglowego S.A.
  • Dobór zabezpieczeń dla bezpiecznego przejęcia prognozowanych wpływów projektowanej eksploatacji górniczej dla magistralnej sieci wodociągowej doprowadzającej i odprowadzającej wodę pitną do zbiorników zlokalizowanych na Wzgórzu Wandy w Katowicach”. Rok realizacji 2013 – na zlecenie Katowickiego Holdingu Węglowego S.A.

 2. Ważniejsze projekty:

   

  • Projekt Badawczy Zamawiany pt.: „Ochrona obiektów budowlanych przed szkodami powodowanymi podziemną eksploatacją górniczą „ Realizacja 1995-1997r.
  • Projekt badawczy własny pt. : „Ocena kosztów szkód górniczych w budynkach mieszkalnych z uwzględnieniem aspektu społecznego”. Realizacja lata 2003-2005.
  • RESCUE – Regeneration of European Sites In Cities and Urban Environment. Research project within the 5th Framework Programme of the European Community.
  • Projekt badawczy własny pt.: „Opracowanie probabilistycznej metody oceny skutków podziemnej eksploatacji górniczej w obiektach budowlanych”. Realizacja lata 2004-2006.
  • Projekt badawczy własny pt.: „Ocena zagrożenia powierzchni liniowymi deformacjami nieciągłymi spowodowanymi podziemną eksploatacją górniczą”. Realizacja lata 2006-2009.
  • Projekt badawczy pt.: „Zastosowanie metody częściowych współczynników bezpieczeństwa do oceny zagrożenia obiektów budowlanych na terenach górniczych”. Realizacja lata 2008-2011.
  • Projekt badawczy własny pt.: „Oddziaływanie podziemnej eksploatacji górniczej na nasypy zbrojone geosyntetykami”. Realizacja lata 2011-2013.
  • JPBR pt. „Metodyka oceny zagrożeń ze strony wyrobisk górniczych mających połączenie z powierzchnią, usytuowanych na terenach zlikwidowanych podziemnych zakładów górniczych”. Realizacja 2011r.

   

+ 48-32-259-2000