Aparatura

Lp Nazwa Opis Zastosowanie Kontakt
1 Analizator termograwimetryczny SDT Q600 (TA Instruments) Aparat SDT Q600 umożliwia równoczesną analizę termiczną: różnicową kalorymetrię skaningową (DSC) oraz analizę termograwimetryczną. Aparat umożliwia pomiar przepływu ciepła oraz zmian masy związanych z przemianami fazowymi i/lub reakcjami w badanych  próbkach. Uzyskana informacja obejmuje przemiany endo- i egzotermiczne nie związane z procesem ubytku masy (np. topnienie i krystalizacja), jak i te związane z procesem ubytku masy (rozkład próbki). Zakres  pomiarowy od temperatury otoczenia do 1500°C, prędkość nagrzewania 0,1-100C/min, czułość 0,1 ug. 

Analiza termiczna: różnicowa kalorymetria skaningowa (DSC) oraz analiza termograwimetryczna. Pomiar przepływu ciepła oraz zmian masy związanych z przemianami fazowymi i/lub reakcjami w badanych  próbkach. Badania kinetyki procesu, określanie reaktywności paliw w różnych warunkach prowadzenia procesu z użyciem różnych reagentów gazowych.

Energetyka (procesy termochemicznej konwersji paliw stałych), zagospodarowanie odpadów do celów energetycznych, inżynieria materiałowa. 

Laboratorium Zaawansowanych Technologii Energetycznych

prof. dr hab. Adam Smoliński
e-mail: asmolinski@gig.eu
telefon: 32 259 22 52
2 Skaningowy kalorymetr różnicowy DSC Q2000 (TA Instruments) Urządzenie do wyznaczania przepływu ciepła związanego z przemianami fazowymi materiałów w funkcji czasu i temperatury. Pozwala w sposób zarówno jakościowy, jak i ilościowy określić ciepło pobierane bądź wydzielane w procesach przemiany fazowej materiałów, związanych np. z topnieniem, utlenianiem lub innymi zmianami związanymi z przepływem ciepła. Urządzenie wyposażone jest w zamknięty układ chłodzący i 55-pozycyjny autosampler z karuzelą obejmującą 50 pozycji na próbki i 5 na odnośniki. Jest on wyposażony w sensor optyczny zapewniający precyzyjne umieszczanie naczynek w celi pomiarowej. Zakres temperatury: -90C ÷ 550C.

Pomiary przepływu ciepła związanego z przemianami fazowymi materiałów w funkcji czasu i temperatury.

Energetyka, inżynieria materiałowa. 

Laboratorium Zaawansowanych Technologii Energetycznych

prof. dr hab. Adam Smoliński
e-mail: asmolinski@gig.eu
telefon: 32 259 22 52

 

3 Ciśnieniowy analizator termograwimetryczny (Rubotherm GmbH) ze spektrometrem masowym Stanowisko do badań zmian masy próbki w zależności od prędkości nagrzewania, temperatury i ciśnienia w atmosferze obojętnej lub w obecności szerokiego zakresu  reagentów gazowych. Temperatura maksymalna 1350C w warunkach bezciśnieniowych i 1100C przy ciśnieniu maksymalnym 4 MPa. Masa próbki rzędu 1 g. 

Pomiary zmian masy próbki w zależności od prędkości nagrzewania, temperatury i ciśnienia w atmosferze obojętnej lub w obecności reagentów gazowych. Określanie reaktywności paliw w różnych warunkach prowadzenia procesu z użyciem różnych reagentów gazowych.

Energetyka (procesy termochemicznej konwersji paliw stałych), zagospodarowanie odpadów do celów energetycznych, inżynieria materiałowa. 

Laboratorium Zaawansowanych Technologii Energetycznych

prof. dr hab. Adam Smoliński
e-mail: asmolinski@gig.eu
telefon: 32 259 22 52
4 Analizator sorpcji par i gazów Autosorb iQ (Quantachrome Instruments) Stanowisko do badań powierzchni właściwej, całkowitej objętości porów i rozkładu wielkości porów ciał stałych sprzężone z analizatorem temperaturowo programowalnej redukcji, utleniania i desorpcji oraz spektrometrem masowym. Zakres pomiarowy: powierzchnia właściwa od 0.0005 m2/g, średnica porów 0,35-500 nm, objętość porów od 0.0001 cm3/g, TPR-TPO-TPD do 1100C.

Urządzenie służy do  charakterystyki struktury porowatej ciał stałych, w tym pomiaru powierzchni właściwej, rozkładu wielkości porów i objętości porów z zastosowaniem różnych adsorbatów (azot, argon, dwutlenek węgla), oraz badań temperaturowo programowalnej redukcji, utleniania i desorpcji.

Charakterystyka parametrów struktury porowatej (powierzchnia właściwa, rozkład wielkości porów, objętość porów) ciał stałych, np. sorbentów mineralnych i organicznych, materiałów węglowych, materiałów krzemionkowych i innych. Badania temperaturowo programowalnej redukcji, utleniania i desorpcji (np. charakterystyka katalizatorów i sorbentów). Energetyka, inżynieria materiałowa,  górnictwo i geologia, zagospodarowanie odpadów.

Laboratorium Zaawansowanych Technologii Energetycznych

prof. dr hab. Adam Smoliński
e-mail: asmolinski@gig.eu
telefon: 32 259 22 52

dr hab. inż. Natalia Howaniec
e-mail: nhowaniec@gig.eu
telefon: 32 259 22 19
5 Stanowisko z reaktorem ze złożem stałym Instalacja do badań procesów termochemicznej konwersji paliw stałych i ich mieszanek (piroliza, spalania, zgazowanie) wyposażona w reaktor ze złożem stałym o obj. roboczej 0,8 l, piec oporowy, układ przegrzewania reagentów gazowych, wytwornicę pary, układ podawania reagentów gazowych i odbioru produktów oraz mikrochromatograf gazowy do oznaczania stężenia wodoru, tlenu, azotu, tlenku węgla, dwutlenku węgla, metanu i siarkowodoru w produkcie gazowym. Temperatura maksymalna 900C, ciśnienie maksymalne 5 MPa. 

Badania procesów termochemicznej konwersji paliw stałych, w tym pirolizy, spalania, zgazowania węgla, biomasy i odpadów (np. odpadów przemysłowych, osadów ściekowych) oraz ich mieszanek. Określanie reaktywności paliw w różnych warunkach prowadzenia procesu z użyciem różnych reagentów gazowych.

Energetyka (procesy termochemicznej konwersji paliw stałych), zagospodarowanie odpadów do celów energetycznych. 

Laboratorium Zaawansowanych Technologii Energetycznych

prof. dr hab. Adam Smoliński
e-mail: asmolinski@gig.eu
telefon: 32 259 22 52
6 Spektrometr podczerwieni z transformacją Fouriera FT-IR Spektrometr służy do pomiaru widm podczerwonych dla substancji stałych (w postaci proszków lub pastylek KBr lub HDPE), ciekłych i gazowych w pełnym zakresie spektralnym podczerwieni: bliskiej NIR, środkowej Mid-IR i dalekiej FIR. Umożliwia pomiary widm techniką transmisyjną, techniką jednokrotnego odbicia od kryształu diamentu (ATR) oraz rozproszenia dyfuzyjnego (DRIFT). Wysokotemperaturowa komora reakcyjna wraz z kontrolerem temperatury firmy Harrick umożliwia pomiary widm podczerwonych w warunkach kontrolowanej temperatury od temperatury pokojowej do 750C (lub 900C w próżni) oraz w kontrolowanej atmosferze gazowej lub próżni. Wysokociśnieniowa przystawka ATR służy do pomiaru próbek stałych i ciekłych w zakresie 10 000 – 55 cm-1. Kuweta gazowa o pojemności 0,75 l umożliwia pomiar w środkowej podczerwieni 4000 – 400 cm-1 ze zmienną długością drogi optycznej od 1,5 m do 8 m. Spektrometr jest sterowany poprzez oprogramowanie OMNIC 9, oraz posiada bogate biblioteki widm.

Analizy ilościowe, tj. określanie zawartości substancji w badanej próbce lub analizy jakościowe w celu identyfikacji badanej substancji chemicznej lub identyfikacji grup funkcyjnych i wiązań występujących w badanej próbce.

Przemysł chemiczny, spożywczy, farmaceutyczny, ochrona środowiska (badanie próbek powietrza, gleby oraz wód)

Laboratorium Zaawansowanych Technologii Energetycznych

prof. dr hab. Adam Smoliński
e-mail: asmolinski@gig.eu
telefon: 32 259 22 52

dr Anna Śliwińska
e-mail: asliwinska@gig.eu
telefon: 32 259 26 98

+ 48-32-259-2000