Osiągnięcia

 

 1. Ważniejsze zrealizowane prace B+R :
  • Badanie stanu zagrożenia metanowego w wyrobiskach Kopalni Soli „Wieliczka” w aspekcie zaliczenia części złoża do pola niemetalowego wraz z opiniąw zakresie ustalenia warunków bezpiecznego wykonywania robót.Symbol pracy 581 3098 4-212 z dnia 30.09.2014r
  • Opracowanie koncepcji odmetanowania wyprzedzającego pokładu węgla oraz analiza możliwości zastosowania chodników drenażowych do odmetanowania eksploatacyjnego wraz z oceną skuteczności odgazowania złoża dla projektowanych ścian B-15 w pokł. 348 i N-17 w pokł. 328/1 dla JSW S.A. KWK „Krupiński”. Symbol pracy 581 3792 -212 z dnia 03.12.2014r
  • Analiza wraz z opinią w zakresie zagrożeń skojarzonych projektowanej do eksploatacji poniżej poziomu udostępnienia ściany 28b w pokładzie 510/1łg, 510/1 i 510/1-2 partia W2 w JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch Jas-Mos. Symbol pracy 581 2328 5-212 z dnia 30.09.2015r
  • Badania i opinia w zakresie zagrożenia wyrzutami gazów i skał w nowym polu eksploatacyjnym zlokalizowanym pomiędzy przekopem SW VII a polem nr 4 dla Kopalni Soli „Kłodawa” S.A. w Kłodawie. Symbol pracy 581 3299 5- 212 z dnia 30.11.2015r
  • Analiza schematu potencjalnego sieci wentylacyjnej podczas eksploatacji pokładu 401 ścianą Cz-1 ze szczególnym uwzględnieniem eksploatacji poniżej poziomu udostępnienia oraz stabilności przewietrzania w JSW S.A. KWK „Budryk”. Symbol pracy 581 02324 6-213 z dnia 29.02.2016r
 2. Ważniejsze projekty:
  • RECOPOL - ”Reduction of CO2 emission by means of CO2 storage in coal seams in the Silesian Coal Basin of Poland”. „Redukcja emisji CO2 przez magazynowanie w pokładach węgla Górnośląskiego Zagłębia Węglowego w Polsce (Zarządzanie emisją gazów cieplarnianych)”. 5 Program Ramowy. Okres realizacji projektu: 01.11.2001-06.2005.
  • HUGE - Hydrogen oriented underground coal gasification for Europe RFCS (FunduszBadawczyWęgla i Stali). Podziemne zgazowanie węgla ukierunkowane na produkcję wodoru RFCS (Fundusz Badawczy Węgla i Stali). Okresrealizacjiprojektu: 01.07.2007.-30.06.2010.
  • EPA 1 - “Detailed Characteristics of the Ventilation Air Methane Emissions from Ten Gassy Underground Coal Mines in Poland (Upper Silesian Coal Basin) U.S. Environmental Protection Agency” (Methane to Markets Partnership). Wykonanie opracowania zawierającego podsumowanie aktualnego stanu i prognozę emisji metanu z pokładów węgla/kopalń dla 10 wybranych kopalń metanowych GZW. Na zlecenieAmerykańskiejAgencjiOchronyŚrodowiska. Okresrealizacjiprojektu: 01.09.2008-31.08.2010.
  • CARBOLAB - Improving the knowledge of carbon storage and coal bed methane production by “in situ" underground tests. Europejska Wspólnota Węgla i Stali (RFCS). Powiększenie wiedzy na temat składowania dwutlenku węgla i produkcji metanu z pokładów węgla poprzez podziemne testy „in situ”(RFCS). Okres realizacji projektu: 01.07.2009-30.06.2013.
  • HUGE 2 - Podziemne zgazowanie węgla ukierunkowane na produkcję wodoru - aspekty środowiskowe i bezpieczeństwa RFCS. Okres realizacji projektu: 2011-2014
  • AVENTO - Zaawansowane narzędzia do kontroli wentylacji i wydzielania metanu (RFCS) Okres realizacji projektu: 2012-2015.
  • GASDRAIN - Opracowanie ulepszonych technik drenażu metanu poprzez stymulacje pokładów węgla celem zapobiegania zagrożeniom i zwiększenia wydobycia węgla. Okres realizacji projektu: 2014-2017.
  • MapROC - Monitoring, Ocena, Prewencja i Zmniejszanie Zagrożeń Tąpaniami i Wyrzutami Gazów w Kopalniach. Okres realizacji projektu: 2015-2018.
  • MERIDA - Zarządzanie ryzykiem środowiskowym w trakcie i po zamknięciu kopalń". Okres realizacji projektu: 2015-2019.
  • DD-Met - Nowoczesna strategia odmetanowania wykorzystująca technikę podziemnych wierceń kierunkowych w celu zapobiegania zagrożeniom i ograniczania emisji gazów cieplarnianych, okres realizacji: 2019-2022.
  • SilesiaFrac - Opracowanie technologii intensyfikacji ujęcia metanu z pokładów węgla poprzez szczelinowanie hydrauliczne, w warunkach geologicznych Górnośląskiego Zagłębia Węglowego, okres realizacji: 2019-2023.
  • AMMUSCB - Ujęcie i wykorzystanie metanu ze zlikwidowanych kopalń na terenie Górnośląskiego Zagłębia Węglowego, okres realizacji 2019-2022.

   

+ 48-32-259-2000