Zintegrowany System Zarządzania

Główny Instytut Górnictwa posiada wdrożony Zintegrowany System Zarządzania (jakość, bezpieczeństwo i higiena pracy, środowisko). Certyfikat nr JBS-54/8/2018, wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. w dniu 30.05.2018 r., potwierdza zgodność systemu z wymaganiami norm PN-EN ISO 9001:2015-10, PN-N-18001:2004 i PN-EN ISO 14001:2015-09. Certyfikat jest ważny do dnia 11.03.2021 r.

Skuteczność Zintegrowanego Systemu Zarządzania jest monitorowana i analizowana oraz ciągle doskonalona.

Dyrektor Głównego Instytutu Górnictwa ustanowił i ogłosił Politykę Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Polityka ta w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa i higieny pracy została uzgodniona z pracownikami i ich przedstawicielami. Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania Głównego Instytutu Górnictwa jest wdrożona i realizowana przez wszystkich pracowników Instytutu oraz została zakomunikowana dostawcom wyrobów i usług dla GIG. Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych stron.

Ustanowione zostały cele jakościowe, środowiskowe oraz cele dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, spójne z Polityką Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

Określone zostały procesy konieczne dla właściwego funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Ustalono sekwencję tych procesów i ich wzajemne oddziaływanie. Powołano osoby zarządzające procesami.

Dla prawidłowego funkcjonowania i ciągłego doskonalenia skuteczności Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz realizacji ustanowionych celów zapewnione zostały odpowiednie zasoby.

Podstawą działań podejmowanych w Głównym Instytucie Górnictwa są: spełnienie wymagań klienta, pracowników Instytutu i stron zainteresowanych oraz dążenie do uzyskania zadowolenia klienta. Cel ten jest osiągany przez:

  • identyfikowanie wymagań klienta, ich spełnienie w trakcie realizacji wyrobów i usług oraz analizę oczekiwań klienta, dla zwiększenia stopnia jego zadowolenia,
  • określanie i uwzględnianie ryzyk i szans wpływających na zgodność wyrobów i usług z wymaganiami oraz zdolność do zwiększania zadowolenia klienta,
  • identyfikowanie zagrożeń występujących na stanowiskach pracy i innych zagrożeń związanych z działaniami Instytutu, ocenianie związanego z nimi ryzyka zawodowego oraz podejmowanie działań dla poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • identyfikowanie i ocenianie aspektów środowiskowych związanych z działalnością Instytutu oraz podejmowanie działań ograniczających wpływ Instytutu na środowisko.

W celu zapewnienia, że wymagania norm odniesienia są wprowadzone i przestrzegane, wyznaczono Pełnomocnika Dyrektora ds. Systemów Zarządzania, odpowiedzialnego za organizację i funkcjonowanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Funkcję tę pełni mgr inż. Elżbieta Gruszka, tel. 32 259 22 44.

 

Zintegrowany System Zarządzania

Polityka ZSZ

Misja GIG

+ 48-32-259-2000