Opis działalności

Rada Naukowa jest organem inicjującym, opiniodawczym i doradczym Instytutu we wszystkich sprawach dotyczących jego działalności, w szczególności dotyczy to działalności naukowej, rozwojowej i wdrożeniowej.

Jako jedna z nielicznych w Polsce rad naukowych instytutów przemysłowych, posiada pełne uprawnienia akademickie do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego oraz występowania o nadanie tytułu profesora w zakresie górnictwa (od 1961 roku) i inżynierii środowiska (od 1998 roku).

W tym zakresie kreuje kadry naukowe zarówno na potrzeby własne, jak też na rzecz innych jednostek badawczych, wyższych uczelni oraz przemysłu.

 

+ 48-32-259-2000