Projekty międzynarodowe

Projekty realizowane w ramach Funduszu Badań w obszarze Węgla i Stali (RFCS)

Opracowanie ulepszonych technik drenażu metanu poprzez stymulacje pokładów węgla celem zapobiegania zagrożeniom i zwiększenia wydobycia węgla
Prognozowanie i ograniczenie efektów wybuchów metanu dla zwiększenia ochrony infrastruktury kopalnianej i kluczowego wyposażenia
Długoterminowa ocena stabilności i monitoring zatopionych szybów
Monitoring, Ocena, Prewencja i Zmniejszanie Zagrożeń Tąpaniami i Wyrzutami Gazów w Kopalniach
Zarządzanie ryzykiem środowiskowym w trakcie i po zamknięciu kopalń
Współprzetwarzanie odpadów kopalnianych i elektronicznych: Nowe zasoby dla zrównoważonej przyszłości
Produktywność i bezpieczeństwo obudów zmechanizowanych
Redukcja ryzyka związanego z ekspozycją na pył węglowy
Innowacyjne zarządzanie produktami ubocznymi ze spalania węgla prowadzące również do redukcji emisji CO2
Reagowanie na zdarzenia niebezpieczne w oparciu o uzyskane informacje
Zwiększenie efektywności i poprawa bezpieczeństwa w podziemnych, górniczych drogach transportowych
Odzysk i wykorzystanie metanu do celów energetycznych i chemicznych w kopalniach węgla
Zintegrowane i inteligentne wykorzystanie zasobów węgla w przemyśle stalowym z zastosowaniem wodoru
Opracowanie i demonstracja technologii hydro-otworowej dla poprawy konkurencyjności eksploatacji węgla brunatnego na świecie i ograniczenia jej wpływu na środowisko
Działania Wspomagające RFCS w zakresie europejskich badań naukowych w obszarze węgla w świetle celów polityki UE do roku 2050 oraz globalnych kierunków wykorzystania węgla
Produkcja niekonwencjonalnego metanu z głęboko zalegających europejskich pokładów węgla w połączonych procesach pozyskiwania metanu pokładów węgla (CBM) i podziemnego zgazowania węgla (PZW)
Ograniczenie ryzyka środowiskowego w trakcie eksploatacji węgla metodą ścianową w kopalniach węgla kamiennego i brunatnego

Projekty realizowane w ramach Knowledge & Innovation Community

Nowy sorter do przeróbki węgla oraz jego odzysku z odpadów pokopalnianych

Projekty realizowane w ramach NCBiR

Ocena możliwości kierunków recyklingu ciężkich i rzadkich metali odzyskanych z odpadów produktów spalania
Karbonizat jako substytut naturalnego grafitu w technologiach "zielonej energii"

Projekty realizowane w ramach programu Horyzont 2020

EPOS Implementation Phase (faza implementacyjna projektu EPOS)
Wspólny europejski program integracji badań w obszarze ochrony radiologicznej

Projekty realizowane w ramach Interreg Central Europe

Zintegrowane zarządzanie jakością wód podziemnych w miejskich obszarach funkcjonalnych
Jednolity system ochrony przed zanieczyszczeniem powietrza w zurbanizowanych obszarach regionu TRITIA
Środowiskowo zintegrowana wielopoziomowa wiedza i podejścia do przeciwdziałania krytycznym zdarzeniom zanieczyszczenia powietrza, poprawiające jakość życia szczególnie wrażliwych mieszkańców na funkcjonalnych obszarach miejskich Europy Środkowej

Projekty realizowane w ramach Interreg Europe

Niskoemisyjna morfologia przestrzeni miejskiej. Nowe morfologie przestrzeni miejskiej, nowe systemy zarządzania, nowe wyzwania dla miast w obliczu transformacji do gospodarki niskoemisyjnej

INTERREG V-A CZ-PL

Współpraca VŠB-TUO/GIG Katowice w badaniach zapożarowanych hałd po obu stronach wspólnej granicy
Ocena zasobów i zagrożeń związanych z roślinnymi gatunkami inwazyjnymi na terenach transgranicznych
Historia i teraźniejszość przetwarzania surowców mineralnych i ich wykorzystanie w krajach CR i PL

Inne

Zautomatyzowana metoda pomiaru eutrofizacji wód śródlądowych z wykorzystaniem teledetekcji
Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy w górnictwie ukraińskim

+ 48-32-259-2000