Badania akredytowane

Wybierz kategorię

 

 

Laboratoria Głównego Instytutu Górnictwa wchodzące w skład Zespołu Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących GIG prowadzą badania zgodnie z zakresem akredytacji nr AB 005 wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji w następujących dziedzinach:
 • Badania akustyczne i hałasu, w tym hałasu powodowanego przez drgania - badania dotyczące inżynierii środowiska - drgania (obiekty budowlane; basztowe górnicze szybowe wieże wyciągowe; urządzenia techniczne o masie do 120 kg); hałas (maszyny i urządzenia do wysokości 4 m; pochodzący od instalacji, urządzeń, zakładów przemysłowych; pochodzący od dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych); ekrany akustyczne „in situ” - Laboratorium Akustyki Technicznej (BR-1).
 • Badania chemiczne, analityka chemiczna – próbki środowiskowe (próbki gazowe) paliwa stałe (węgiel kamienny) - Laboratorium Samozapalności Węgla (BD-3),
 • Badania elektryczne i elektroniczne – taśmy przenośnikowe; materiały, wyroby i urządzenia antystatyczne; układ obuwie i podłoga z udziałem człowieka; wykładziny podłogowe i gotowe podłogi; węże i przewody z gumy i tworzyw sztucznych; odzież ochronna, rękawice, obuwie; materiały, wyroby i urządzenia metalowe - Laboratorium Akustyki Technicznej (BR-1).
 • Badania elektryczne i elektroniczne – urządzenia i komponenty (części, podzespoły) w wykonaniu zwykłym i przeciwwybuchowym (grupa I kategoria M1, M2; grupa II kategoria 1, 2, 3 oraz systemy ochronne); maszyny elektryczne; aparatura łączeniowa i sterująca; lampy w tym lampy nahełmne; tworzywa; materiały niemetalowe; niemetalowe węże i przewody; odzież ochronna w tym hełmy, rękawice, obuwie; wykładziny podłogowe i podłogi gotowe; urządzenia wykorzystujące promieniowanie optyczne; detektory gazów – Laboratorium Systemów i Zabezpieczeń Przeciwwybuchowych oraz Eksplozymetrii (KD-4.2).
 • Badania mechaniczne – urządzenia i komponenty (części, podzespoły) w wykonaniu zwykłym i przeciwwybuchowym (grupa I kategoria M1, M2; grupa II kategoria 1, 2, 3); obudowy maszyn wirujących; obudowy aparatury łączeniowej; silniki spalinowe; osłony gazowe, piaskowe, olejowe; detektory gazów palnych – Laboratorium Systemów i Zabezpieczeń Przeciwwybuchowych oraz Eksplozymetrii (KD-4.2).
 • Badania mechaniczne – druty; liny stalowe; łańcuchy ogniwowe górnicze; elementy konstrukcyjne; uniwersalne ogniwa złączne; przewody – Laboratorium Lin i Urządzeń Szybowych (BL-1).
 • Badania mechaniczne – elementy konstrukcji technicznych; cierne stojaki odporowe; stojaki hydrauliczne; stojaki podpory i siłowniki pomocnicze; elementy hydrauliki siłowej; rozpory; jarzma strzemion; kotwie górnicze; odrzwia obudowy chodnikowej; hydrauliczne elementy sterujące; stopy podporowe; siatki okładzinowe zgrzewane; krążniki przenośników taśmowych o d ługości do 2100 mm i średnicy do 245 mm; hydrauliczne przewody giętkie; węże gumowe tłoczne; łożyska elastomerowe o wymiarach w planie do 200x300 mm; złącza wtykowe górnicze, rury z tworzyw termoplastycznych o średnicy wew. od 1200 do 4000 mm – Laboratorium Badań Urządzeń Mechanicznych (BL-2).
 • Badania właściwości fizycznych – druty; liny stalowe; łańcuchy ogniwowe górnicze; elementy konstrukcyjne; uniwersalne ogniwa złączne; przewody – Laboratorium Lin i Urządzeń Szybowych (BL-1).
 • Badania właściwości fizycznych – urządzenia i komponenty (części, podzespoły) w wykonaniu zwykłym i przeciwwybuchowym (grupa I kategoria M1, M2; grupa II kategoria 1, 2, 3); maszyny elektryczne; aparatura łączeniowa i sterująca; lampy w tym lampy nahełmne; tworzywa; materiały niemetalowe; niemetalowe węże i przewody; odzież ochronna w tym hełmy, rękawice, obuwie; wykładziny podłogowe i podłogi gotowe; urządzenia wykorzystujące promieniowanie optyczne; detektory gazów – Laboratorium Systemów i Zabezpieczeń Przeciwwybuchowych oraz Eksplozymetrii (KD-4.2).
 • Badania właściwości fizycznych – wyroby chemiczne – żywice organiczne i organiczno-mineralne; materiały budowlane – beton; próbki środowiskowe – skały zwięzłe, materiały kamienne – Laboratorium Geomechaniki Górniczej (BT-2).
 • Badania właściwości fizycznych – azbest; środowisko pracy – powietrze; filtry membranowe z pobranym pyłem z powietrza - Laboratorium Pomiarów Zapylenia Powietrza (KD-2.2).
 • Badania właściwości fizycznych – materiały wybuchowe; lonty detonujące; zapalniki i przekaźniki - Laboratorium Badań Materiałów Wybuchowych i Zapalników Elektrycznych (KD-3.1).
 • Badania radiochemiczne i promieniowania - w tym nuklearne – produkty rolne - w tym pasze dla zwierząt; obiekty i materiały biologiczne przeznaczone do badań; wyroby budowlane, materiały budowlane, obiekty budowlane; próbki środowiskowe, powietrze, woda, gleba, odpady i ścieki; wyroby inne; wyroby konsumpcyjne przeznaczone dla ludzi - tym żywność - Śląskie Centrum Radiometrii Środowiskowej im. Marii Goeppert Mayer (BCR).
 • Pobieranie próbek powietrza – Laboratorium Pomiarów Zapylenia Powietrza (KD-2.2).

Wykaz akredytowanych laboratoriów badawczych

Nazwa Kierownik Data pierwszej akredytacji (numer pierwszego certyfikatu)
Zespół Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących GIG dr inż. Zbigniew Lubosik  
ŚLĄSKIE CENTRUM RADIOMETRII ŚRODOWISKOWEJ IM. MARII GOEPPERT MAYER
dr hab. inż. Małgorzata Wysocka, prof. GIG 01.12.1993 (AB 005)
LABORATORIUM SAMOZAPALNOŚCI WĘGLA
dr inż. Janusz Cygankiewicz 18.12.1998 (AB 222)
LABORATORIUM LIN I URZĄDZEŃ SZYBOWYCH
dr inż. Mariusz Szot 29.11.1994 (AB 021)
LABORATORIUM BADAŃ URZĄDZEŃ MECHANICZNYCH
dr inż. Krzysztof Pacześniowski 15.05.1998 (AB 021)
LABORATORIUM AKUSTYKI TECHNICZNEJ
mgr Alicja Bramorska 15.02.2002 (AB 385)
LABORATORIUM GEOMECHANIKI GÓRNICZEJ
prof. dr hab. Mirosława Bukowska 18.12.1998 (AB 221)
LABORATORIUM ANALIZY GAZÓW
mgr inż Marcin Karbownik 28.02.2014
LABORATORIUM POMIARÓW ZAPYLENIA POWIETRZA
dr Tomasz Pindel 17.05.2006 (AB 712)
LABORATORIUM BADAŃ MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH
mgr inż. Michał Szastok 01.12.1999 (AB 263)
LABORATORIUM SYSTEMÓW I ZABEZPIECZEŃ PRZECIWWYBUCHOWYCH ORAZ EKSPLOZYMETRII
dr inż. Gerard Kałuża 24.11.1995 (AB 043)
Zakład Oceny Jakości Paliw Stałych (SW) Głównego Instytutu Górnictwa prowadzi badania zgodnie z zakresem akredytacji nr AB 069 wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji, w następujących dziedzinach:
 • Badania fizykochemiczne paliw stałych, stałych paliw wtórnych, biopaliw stałych i odpadów paleniskowych:
  • analiza techniczna;
  • analiza elementarna;
  • analiza petrograficzna;
  • analiza typu węgla;
  • analiza właściwości koksotwórczych;
  • ocena składu i właściwości popiołów z węgli;
 • Pobieranie próbek węgla kamiennego do badań.
 • Sprawdzanie mechanicznych i automatycznych urządzeń do pobierania próbek węgla kamiennego.

Wykaz akredytowanych laboratoriów badawczych

Nazwa Kierownik Data pierwszej akredytacji (numer pierwszego certyfikatu)
ZAKŁAD OCENY JAKOŚCI PALIW STAŁYCH
dr Leokadia Róg 17.06.1996 (AB 069)
Laboratoria Zakładu Inżynierii Materiałowej Głównego Instytutu Górnictwa prowadzą prowadzi badania zgodnie z zakresem akredytacji nr AB 072 wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji, w następujących dziedzinach:
 • Badania chemiczne: kompozytów, wyrobów z tworzyw sztucznych i gumy, wyroby inne.
 • Badania ogniowe: kompozytów, materiałów i wyrobów budowlanych, wyrobów z tworzyw sztucznych i gumy, wyroby inne.
 • Badania mechaniczne: kompozytów, materiałów i wyrobów budowlanych, wyrobów z tworzyw sztucznych i gumy, wyroby inne.
 • Badania inne: kompozytów, materiałów i wyrobów budowlanych, wyrobów z tworzyw sztucznych i gumy, wyroby inne.
 • Badania właściwości fizycznych: kompozytów, materiałów i wyrobów budowlanych, wyrobów z tworzyw sztucznych i gumy, wyroby inne.

Wykaz akredytowanych laboratoriów badawczych

Nazwa Kierownik Data pierwszej akredytacji (numer pierwszego certyfikatu)
CENTRALNE LABORATORIUM BADAŃ RUR Z TWORZYW SZTUCZNYCH
dr inż. Arkadiusz Kulawik 28.08.1998 (AB 072)
LABORATORIUM BADAŃ WŁAŚCIWOŚCI FIZYKO-CHEMICZNYCH MATERIAŁÓW NIEMETALOWYCH
dr inż. Klaudiusz Wypior 20.09.1996 (AB 072)
Laboratoria Zakładu Monitoringu Środowiska Głównego Instytutu Górnictwa prowadzą prowadzi badania zgodnie z zakresem akredytacji nr AB 145 wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji, w następujących dziedzinach:
 • Badania chemiczne i pobieranie próbek wody, ścieków, gleb, gruntów.
 • Badania chemiczne materiałów budowlanych, odpadów, paliw stałych.
 • Badania właściwości fizycznych i pobieranie próbek wody, ścieków, gleb, gruntów.
 • Badania właściwości fizycznych materiałów budowlanych, odpadów, paliw stałych.

Wykaz akredytowanych laboratoriów badawczych

Nazwa Kierownik Data pierwszej akredytacji (numer pierwszego certyfikatu)
LABORATORIUM ANALIZ ODPADÓW STAŁYCH
dr inż. Katarzyna Bojarska 01.12.1997 (AB 146)
LABORATORIUM ANALIZ WÓD I ŚCIEKÓW
dr Małgorzata Bebek 01.12.1997 (AB 145)
PRACOWNIA ANALIZ EKOLOGICZNYCH
dr Zbigniew Bzowski 19.07.2012 (AB 145)
LABORATORIUM ANALIZ ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH
mgr inż. Ilona Gofroń 19.07.2012 (AB 145)
LABORATORIUM PRZERÓBKI KOPALIN I GOSPODARKI ODPADAMI
dr inż. Joanna Całus-Moszko 12.07.2017 (AB 145)

+ 48-32-259-2000