Fakty i liczby

Fakty

 • GIG jest instytutem badawczym posiadającym kategorię A
 • GIG posiada nowoczesną infrastrukturę badawczą, w tym 3 nowe kompleksy badawcze: Centrum Czystych Technologii Węglowych, Śląskie Centrum Radiometrii Środowiskowej oraz Laboratorium Przeróbki Kopalin i Odpadów
 • GIG posiada status Jednostki Notyfikowanej w zakresie trzech dyrektyw Unii Europejskiej oraz rozporządzenia CPR
 • GIG posiada uprawnienia do badań i certyfikacji w ramach schematu IECEx
 • GIG posiada uprawnienia PCA do certyfikacji systemów zarządzania, wyrobów i osób
 • GIG posiada wdrożony Zintegrowany System Zarządzania (jakość, bezpieczeństwo i higiena pracy oraz środowisko)
 • GIG posiada pełne uprawnienia akademickie do nadawania stopni naukowych doktora nauk technicznych i doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinach: górnictwo i geologia inżynierska - od 1961 roku, inżynieria środowiska - od 1998 roku.

Nasz potencjał

 • 1 największa w regionie biblioteka naukowa (360 000 woluminów)
 • 1 unikalna w skali Europy kopalnia doświadczalna
 • 3 nowoczesne kompleksy badawcze
 • 11 pracowników naukowych z tytułem profesora
 • 22 pracowników ze stopniem naukowym doktora habilitowanego
 • 113 pracowników ze stopniem naukowym doktora
 • 13 jednostek wspomagających pracę instytutu
 • 18 laboratoriów badawczych posiadających akredytację Polskiego Centrum Akredytacji, z których 2 laboratoria posiadają również akredytację jako laboratoria wzorcujące.
 • 16 zakładów naukowo-badawczych
 • 20 pracowni naukowych
 • 2 komórki usługowe
 • 503 pracowników ogółem (stan na 31.12.2019 r.)

Liczby - osiągnięcia (2019 rok)

 • 1 nadanie przez Prezydenta RP tytułu profesora
 • 4 pracowników GIG uzyskało stopień doktora habilitowanego
 • 3 osoby spoza GIG uzyskały stopień doktora habilitowanego
 • 5 pracowników GIG uzyskało stopień doktora
 • 2 osoby spoza GIG uzyskały stopień doktora habilitowanego
 • 63 projekty (w tym 38 międzynarodowych projekty badawcze w ramach programów UE i innych programów, a także 25 projekty krajowe)
 • 4144 zleceń badawczych i usługowych dla przemysłu i administracji (dla 1649 klientów)
 • 14 otrzymanych nagród
 • 29 wizyt delegacji zagranicznych w GIG
 • 173 publikacje naukowe
 • 32 zgłoszenia do UPRP (27 wynalazków, 5 znaków towarowych)
 • 22 uzyskane prawa wyłączne: 17 patentów, 2 prawa ochronne na wzory użytkowe, 3 prawa z rejestracji na znaki towarowe
 • 98 350 000 zł przychodu

+ 48-32-259-2000