Fakty i liczby

Fakty

 • GIG jest instytutem badawczym posiadającym kategorię A
 • GIG posiada nowoczesną infrastrukturę badawczą, w tym 3 nowe kompleksy badawcze: Centrum Czystych Technologii Węglowych, Śląskie Centrum Radiometrii Środowiskowej oraz Laboratorium Przeróbki Kopalin i Odpadów
 • GIG posiada status Jednostki Notyfikowanej w zakresie czterech dyrektyw Unii Europejskiej, rozporządzenia CPR  oraz uprawnień jednostki certyfikującej w ramach schematu IECEx
 • GIG posiada wdrożony Zintegrowany System Zarządzania (jakość, bezpieczeństwo i higiena pracy oraz środowisko)
 • GIG posiada pełne uprawnienia akademickie do nadawania stopni naukowych doktora nauk technicznych i doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinach: górnictwo i geologia inżynierska - od 1961 roku, inżynieria środowiska - od 1998 roku.

Nasz potencjał (2016)

 • 1 największa w regionie biblioteka naukowa (360 000 woluminów)
 • 1 unikalna w skali Europy kopalnia doświadczalna
 • 3 nowoczesne kompleksy badawcze
 • 11 pracowników naukowych z tytułem profesora
 • 17 pracowników ze stopniem naukowym doktora habilitowanego
 • 113 pracowników ze stopniem naukowym doktora
 • 12 jednostek wspomagających pracę instytutu
 • 16 laboratoriów badawczych i wzorcujących, akredytowanych w PCA
 • 19 zakładów naukowo-badawczych
 • 20 pracowni naukowych
 • 27 laboratoriów badawczych
 • 289 pracowników z wyższym wykształceniem
 • 535 pracowników ogółem

Liczby - osiągnięcia (2016)

 • 3 podpisane umowy o wspólności prawa do patentu i prawa ochronnego
 • 2 nadania przez Prezydenta RP tytułu profesora 
 • 4 osoby spoza GIG uzyskały stopień doktora habilitowanego
 • 4 pracowników GIG uzyskało stopień naukowy doktora
 • 5 osób spoza GIG uzyskało stopień doktora
 • 24 uzyskanych patentów i praw ochronnych na wzory użytkowe
 • 15 umów i listów intencyjnych o współpracy podpisanych z zagranicznymi instytucjami
 • 14 projektów wynalazczych skierowanych do UP RP
 • 35 projektów (w tym 24 międzynarodowych projektów badawczych w ramach Programów UE i innych programów oraz 11 projektów krajowych)
 • 19 zdobytych nagród
 • 19 delegacji zagranicznych, które odwiedziły GIG
 • 165 prac statutowych zrealizowanych w ramach finansowania z dotacji MNiSW
 • 243 wydanych publikacji
 • 4 028 wykonanych prac usługowych
 • 99 496 000 zł. przychodu z zamówień krajowych i kontraktów zagranicznych

+ 48-32-259-2000