Projekty krajowe

Projekty realizowane z funduszy strukturalnych

PO IR

Wielowarstwowa folia do konserwacji pasz na bazie odpadów z procesu recyklingu folii rolniczych, o niskim wpływie na środowisko w całym cyklu życia
Opracowanie technologii wytwarzania kompozytów ceramizujących na bazie PCV
System Obserwacji Płyty Europejskiej

PO KL

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych

RPO WSL

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania

PO IG

Projekty realizowane w ramach programów NCBiR oraz MNiSW

PBS

Opracowanie technologii oczyszczania wód z naturalnych nuklidów promieniotwórczych z wykorzystaniem materiałów zeolitowych
Opracowanie bazy danych zawartości rtęci w krajowych węglach, wytycznych technologicznych jej dalszej redukcji wraz ze zdefiniowaniem benchmarków dla krajowych wskaźników emisji rtęci
Wielowarstwowa folia nowej generacji do produkcji kiszonek

Inne

Innowacyjne metody udostępnienia głębokich złóż rud miedzi

+ 48-32-259-2000