Projekty międzynarodowe

Projekty realizowane w ramach programu Horyzont 2020

Europejska infrastruktura badawcza dla potrzeb technologii CCS
EPOS Implementation Phase (faza implementacyjna projektu EPOS)

Projekty realizowane w ramach Funduszu Badań w obszarze Węgla i Stali (RFCS)

Eksploatacja w złożonych uwarunkowaniach górniczych: optymalizacja projektów eksploatacji i ograniczenie wpływów na środowisko człowieka
Zaawansowane narzędzia do kontroli wentylacji i wydzielania metanu
Zaawansowane systemy obudowy górniczej dla poprawy kontroli górotworu w warunkach dużych naprężeń
Podziemne zgazowanie węgla w czynnej kopalni i na terenach o dużej wrażliwości ekologicznej
Zaawansowany substytut gazu ziemnego otrzymany z węgla za pomocą wewnętrzej sekwestracji CO2
Zarządzanie wodami kopalnianymi dla ograniczenia zagrożeń środowiskowych po zakończeniu eksploatacji górniczej
Zwiększenie efektywności wydobycia węgla poprzez zastosowanie podziemnego zgazowania w europejskich kopalniach lignitu
Opracowanie ulepszonych technik drenażu metanu poprzez stymulacje pokładów węgla celem zapobiegania zagrożeniom i zwiększenia wydobycia węgla
Energia–drugie życie kopalni (LoCAL): zrównoważone wykorzystanie zatopionych wyrobisk po eksploatacji węgla kamiennego jako źródła energii cieplnej
Prognozowanie i ograniczenie efektów wybuchów metanu dla zwiększenia ochrony infrastruktury kopalnianej i kluczowego wyposażenia
Długoterminowa ocena stabilności i monitoring zatopionych szybów
Monitoring, Ocena, Prewencja i Zmniejszanie Zagrożeń Tąpaniami i Wyrzutami Gazów w Kopalniach
Zarządzanie ryzykiem środowiskowym w trakcie i po zamknięciu kopalń
Współprzetwarzanie odpadów kopalnianych i elektronicznych: Nowe zasoby dla zrównoważonej przyszłości

Projekty realizowane w ramach NCBiR

Polsko-niemiecka współpraca na rzecz zrównoważonego rozwoju. Zrównoważone użytkowanie zlewni zbiorników wodnych.
Ocena możliwości kierunków recyklingu ciężkich i rzadkich metali odzyskanych z odpadów produktów spalania

Projekty realizowane w ramach Interreg Central Europe

Zintegrowane zarządzanie jakością wód podziemnych w miejskich obszarach funkcjonalnych
Jednolity system ochrony przed zanieczyszczeniem powietrza w zurbanizowanych obszarach regionu TRITIA

Projekty realizowane w ramach Interreg Europe

Niskoemisyjna morfologia przestrzeni miejskiej. Nowe morfologie przestrzeni miejskiej, nowe systemy zarządzania, nowe wyzwania dla miast w obliczu transformacji do gospodarki nisk

Projekty realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Współpraca między szkołami i instytucjami publicznymi na granicy czesko-polskiej w zakresie edukacji to większe szanse na rynku pracy
Ocena stężeń PAH i metali ciężkich na powierzchni hałd i obiektów przemysłowych

Projekty realizowane w ramach Knowledge & Innovation Community

Zgazowanie węgla
Nowy sorter do przeróbki węgla oraz jego odzysku z odpadów pokopalnianych

Projekty realizowane w ramach 7. PR UE

Innowacyjne technologie i koncepcje dla inteligentnej głębokiej kopalni przyszłości
Koordynacja i realizacja ogólnoeuropejskich działań w ramach radioekologii
Rozwiązania technologiczne dla podziemnego zgazowania węgla połączonego z wychwytywaniem i składowaniem CO2

Projekty realizowane w ramach Baltic Sea Region

Platforma dialogu w dziedzinie efektywności energetycznej i zasobów w regionie Morza Bałtyckiego

Inne

Metrologia dla materiałów o podwyższonej promieniotwórczości naturalnej
Monitoring radu i talu w sąsiedztwie obszarów górniczych
Karbonizat jako substytut naturalnego grafitu w technologiach "zielonej energii"
Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw obwodu lwowskiego poprzez wdrażanie innowacyjnych technologii wykorzystania lokalnych surowców energetycznych
Współpraca instytucji naukowo-badawczych CZ-PL w organizowaniu wspólnego czesko-polskiego sympozjum

+ 48-32-259-2000