Projekty zakończone

Prace badawczo – rozwojowe w zakresie opracowania innowacyjnej w skali świata technologii produkcji izolatów białkowych na bazie roślin oleistych, ze szczególnym uwzględnieniem rzepaku
Przeprowadzenie pogłębionej analizy presji w celu zaplanowania działań ukierunkowanych na redukcję fosforu
Prace badawczo-rozwojowe dotyczące nowego typu kotła peletowego posiadającego samoczynny układ odpopielania i czyszczenia, z możliwością zdalnego sterowania
KBT
Opracowanie i adaptacja technologii biooczyszczania powietrza z LZO i odorów w kompaktowych bioreaktorach trójfazowych do nowych gałęzi przemysłu
Badania naukowe i prace rozwojowe w ramach projektu pt. "Technologia biodetoksyfikacji odpadów drewnianych impregnowanych olejem kreozotowym do zastosowania jako paliwo lub komponent do produkcji paliw"
Projektowanie metryk strzałowych z wykorzystaniem narzędzia komputerowego opracowanego dla warunków górniczo-geologicznych kopalń rud miedzi LGOM
Opracowanie technologii wytwarzania kompozytów ceramizujących na bazie PCV
Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw obwodu lwowskiego poprzez wdrażanie innowacyjnych technologii wykorzystania lokalnych surowców energetycznych
Europejska infrastruktura badawcza dla potrzeb technologii CCS
Wielowarstwowa folia nowej generacji do produkcji kiszonek
Opracowanie bazy danych zawartości rtęci w krajowych węglach, wytycznych technologicznych jej dalszej redukcji wraz ze zdefiniowaniem benchmarków dla krajowych wskaźników emisji rtęci
Monitoring, Ocena, Prewencja i Zmniejszanie Zagrożeń Tąpaniami i Wyrzutami Gazów w Kopalniach
Długoterminowa ocena stabilności i monitoring zatopionych szybów
Polsko-niemiecka współpraca na rzecz zrównoważonego rozwoju. Zrównoważone użytkowanie zlewni zbiorników wodnych.
Monitoring radu i talu w sąsiedztwie obszarów górniczych
Innowacyjne metody udostępnienia głębokich złóż rud miedzi
Opracowanie techniki i technologii wytwarzania nowej generacji kompozytowych zbiorników wysokociśnieniowych na gazy techniczne
Opracowanie technologii oczyszczania wód z naturalnych nuklidów promieniotwórczych z wykorzystaniem materiałów zeolitowych
Metrologia dla materiałów o podwyższonej promieniotwórczości naturalnej
Rozwiązania technologiczne dla podziemnego zgazowania węgla połączonego z wychwytywaniem i składowaniem CO2
Prognozowanie i ograniczenie efektów wybuchów metanu dla zwiększenia ochrony infrastruktury kopalnianej i kluczowego wyposażenia
Energia–drugie życie kopalni (LoCAL): zrównoważone wykorzystanie zatopionych wyrobisk po eksploatacji węgla kamiennego jako źródła energii cieplnej
Opracowanie ulepszonych technik drenażu metanu poprzez stymulacje pokładów węgla celem zapobiegania zagrożeniom i zwiększenia wydobycia węgla
Zwiększenie efektywności wydobycia węgla poprzez zastosowanie podziemnego zgazowania w europejskich kopalniach lignitu
Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych
Technologie zabezpieczeń przeciwwybuchowych miejsc składowania materiałów sypkich
Optymalizacja konstrukcji ścianki łopaty wentylatora przemysłowego wytwarzanej metodą infuzji próżniowej
Wizualizacja rozwoju kawerny w procesach podziemnego zgazowania węgla kamiennego
Realizacja planowanego litewskiego projektu pilotowego Longlife dla akademika Uniwersytetu w Kłajpedzie
Platforma dialogu w dziedzinie efektywności energetycznej i zasobów w regionie Morza Bałtyckiego
Koordynacja i realizacja ogólnoeuropejskich działań w ramach radioekologii
Innowacyjne technologie i koncepcje dla inteligentnej głębokiej kopalni przyszłości
Agencja analiz strategicznych w sektorze energii
Nowatorska metoda wytwarzania chemikaliów i paliw z biomasy
Zgazowanie węgla
Innowacyjne bioreaktory membranowe dla zrównoważonej ekologicznej produkcji paliw ciekłych metodami biokonwersji
Systemy membranowe do odbierania CO2 z elektrowni
Ocena stężeń PAH i metali ciężkich na powierzchni hałd i obiektów przemysłowych
Współpraca między szkołami i instytucjami publicznymi na granicy czesko-polskiej w zakresie edukacji to większe szanse na rynku pracy
Zarządzanie wodami kopalnianymi dla ograniczenia zagrożeń środowiskowych po zakończeniu eksploatacji górniczej
Zaawansowany substytut gazu ziemnego otrzymany z węgla za pomocą wewnętrzej sekwestracji CO2
Podziemne zgazowanie węgla w czynnej kopalni i na terenach o dużej wrażliwości ekologicznej
Zaawansowane systemy obudowy górniczej dla poprawy kontroli górotworu w warunkach dużych naprężeń
Zasady Bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest oraz możliwości źródła finansowania dla spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych oraz straży miejskich i gminnych” realizowane w ramach „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”
Opracowanie ekspertyzy dotyczącej możliwych do przeprowadzenia działań hydrotechnicznych, mających na celu ochronę przed powodzią terenów położonych na obszarach granicznych gminy Gierałtowice i miasta Zabrze oraz w dalszym biegu rzeki Kłodnicy na ternie miasta Gliwice
Szkolenie dla prokuratorów, asesorów prokuratury oraz sędziów pt.: "Ustawa o odpadach w kontekście wyrobów zawierających azbest i innych zagrożeń środowiskowych – aspekt prawny i praktyczny"
"Kreator innowacyjności - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej"
Metoda diagnozy oraz program ograniczania niepożądanych zjawisk związanych z użytkowaniem środków technicznych pod ziemią kopalni – rozwiązania organizacyjne oraz ukierunkowane na redukcję ryzyka w podsystemie społecznym
Opracowanie systemu ekspertowego do oceny efektywności środowiskowej, ekonomicznej i społecznej kopalń węgla kamiennego w Polsce
Modelowanie mechanizmu gromadzenia się wybuchowego pyłu węglowego w pobliżu frontów eksploatacyjnych w aspekcie identyfikacji, oceny i niwelacji możliwości powstania jego wybuchu
Badania nad dyssypacją energii w mechanicznych układach ochronnych przewidywanych do stosowania w pogłębianych szybach kopalń podziemnych
Określenie wpływu zastosowania wstępnie przegrzanych reagentów gazowych na efektywność procesu allotermicznego zgazowania węgla z wykorzystaniem ciepła z reaktora HTR
"Opracowanie systemu gazometrycznego powodującego natychmiastowe wyłączenie energii zasilającej maszyny i urządzenia w przypadku nagłego wypływu metanu ze zrobów do wyrobisk eksploatacyjnych"
"Opracowanie funkcjonalnego systemu bezprzewodowej łączności ratowniczej z możliwością stosowania w wyrobiskach zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego"
"Opracowanie rozwiązań wraz z aparaturą pomiarową umożliwiającą przeprowadzenie pomiarów oraz diagnozowanie kabli i przewodów elektroenergetycznych w wyrobiskach zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego"
"Poprawa efektywności odmetanowania górotworu w warunkach dużej koncentracji wydobycia w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny"
"Opracowanie zasad pomiarów i badań parametrów powietrza kopalnianego dla oceny zagrożenia metanowego i pożarowego w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny"
"Opracowanie zasad projektowania robót górniczych w warunkach występowania skojarzonego zagrożenia metanowo-pożarowego w aspekcie systemów przewietrzania w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny"
"Opracowanie nowej kategoryzacji zagrożeń naturalnych w podziemnych zakładach górniczych wraz z jej doświadczalną weryfikacją"
Opracowanie technologii zgazowania węgla dla wysokoefektywnej produkcji paliw i energii elektrycznej
Międzynarodowy projekt pod tytułem badanie wpływu podwyższonej naturalnej promieniotwórczości na człowieka i środowisko naturalne, realizowany w Głównym Instytucie Górnictwa w ramach Polsko-Norweskiego Funduszu Badań Naukowych
Zrównoważony i innowacyjny europejski sektor biogazu (sebe)
Platforma wiedzy nt. starzejącego się społeczeństwa Europy Środkowej
Baltic-Adriatic transport cooperation – BATCo (Współpraca Bałtycko-Adriatycka w dziedzinie transportu)
Revitalisation of urban river spaces (Rewitalizacja miejskich przestrzeni nadrzecznych)
TAB
TAB! - Take A Breath! - Adaptation Actions to reduce adverse health impacts of air pollution (Weź oddech! - Planowanie działań dla zmniejszenia negatywnego wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie)
Poprawa bezpieczeństwa szybów kopalnianych i nowe narzędzia do oceny ryzyka
Inicjatywy energetyczne w zakresie niskiej emisji gazów cieplarnianych z kopalń węgla
Rozwój nowatorskich technologii dla prognozowania i zwalczania wybuchów i niekontrolowanych emisji gazu w grubych pokładach węgla kamiennego
Geomechanika i kontrola słabych spągów i ociosów
Zastosowanie biomasy do wytwarzania materiałów polimerowych przyjaznych środowisku
Powiększenie wiedzy na temat składowania dwutlenku węgla i produkcji metanu z pokładów węgla poprzez podziemne testy "in situ"
Zaawansowane narzędzia do kontroli wentylacji i wydzielania metanu
Brownfield Policy Improvement Task Force
Eksploatacja w złożonych uwarunkowaniach górniczych: optymalizacja projektów eksploatacji i ograniczenie wpływów na środowisko człowieka
Centrum Czystych Technologii Węglowych
Podziemne zgazowanie węgla ukierunkowane na produkcję wodoru – aspekty środowiskowe i bezpieczeństwa (Hydrogen Oriented Underground Coal Gasification for Europe – Eenvironmenta and Safety Aspects)

+ 48-32-259-2000