Projekty zakończone

Prace badawczo – rozwojowe w zakresie opracowania innowacyjnej w skali świata technologii produkcji izolatów białkowych na bazie roślin oleistych, ze szczególnym uwzględnieniem rzepaku
Przeprowadzenie pogłębionej analizy presji w celu zaplanowania działań ukierunkowanych na redukcję fosforu
Prace badawczo-rozwojowe dotyczące nowego typu kotła peletowego posiadającego samoczynny układ odpopielania i czyszczenia, z możliwością zdalnego sterowania
KBT
Opracowanie i adaptacja technologii biooczyszczania powietrza z LZO i odorów w kompaktowych bioreaktorach trójfazowych do nowych gałęzi przemysłu
Badania naukowe i prace rozwojowe w ramach projektu pt. "Technologia biodetoksyfikacji odpadów drewnianych impregnowanych olejem kreozotowym do zastosowania jako paliwo lub komponent do produkcji paliw"
Projektowanie metryk strzałowych z wykorzystaniem narzędzia komputerowego opracowanego dla warunków górniczo-geologicznych kopalń rud miedzi LGOM
Ocena zasobów i zagrożeń związanych z roślinnymi gatunkami inwazyjnymi na terenach transgranicznych
Opracowanie technologii wytwarzania kompozytów ceramizujących na bazie PCV
Zintegrowane zarządzanie jakością wód podziemnych w miejskich obszarach funkcjonalnych
Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw obwodu lwowskiego poprzez wdrażanie innowacyjnych technologii wykorzystania lokalnych surowców energetycznych
Karbonizat jako substytut naturalnego grafitu w technologiach "zielonej energii"
Współprzetwarzanie odpadów kopalnianych i elektronicznych: Nowe zasoby dla zrównoważonej przyszłości
Zarządzanie ryzykiem środowiskowym w trakcie i po zamknięciu kopalń
Europejska infrastruktura badawcza dla potrzeb technologii CCS
Wielowarstwowa folia nowej generacji do produkcji kiszonek
Opracowanie bazy danych zawartości rtęci w krajowych węglach, wytycznych technologicznych jej dalszej redukcji wraz ze zdefiniowaniem benchmarków dla krajowych wskaźników emisji rtęci
Monitoring, Ocena, Prewencja i Zmniejszanie Zagrożeń Tąpaniami i Wyrzutami Gazów w Kopalniach
Długoterminowa ocena stabilności i monitoring zatopionych szybów
Ocena możliwości kierunków recyklingu ciężkich i rzadkich metali odzyskanych z odpadów produktów spalania
Polsko-niemiecka współpraca na rzecz zrównoważonego rozwoju. Zrównoważone użytkowanie zlewni zbiorników wodnych.
Monitoring radu i talu w sąsiedztwie obszarów górniczych
Nowy sorter do przeróbki węgla oraz jego odzysku z odpadów pokopalnianych
Innowacyjne metody udostępnienia głębokich złóż rud miedzi
Opracowanie techniki i technologii wytwarzania nowej generacji kompozytowych zbiorników wysokociśnieniowych na gazy techniczne
Opracowanie technologii oczyszczania wód z naturalnych nuklidów promieniotwórczych z wykorzystaniem materiałów zeolitowych
Metrologia dla materiałów o podwyższonej promieniotwórczości naturalnej
Rozwiązania technologiczne dla podziemnego zgazowania węgla połączonego z wychwytywaniem i składowaniem CO2
Prognozowanie i ograniczenie efektów wybuchów metanu dla zwiększenia ochrony infrastruktury kopalnianej i kluczowego wyposażenia
Energia–drugie życie kopalni (LoCAL): zrównoważone wykorzystanie zatopionych wyrobisk po eksploatacji węgla kamiennego jako źródła energii cieplnej
Opracowanie ulepszonych technik drenażu metanu poprzez stymulacje pokładów węgla celem zapobiegania zagrożeniom i zwiększenia wydobycia węgla
Zwiększenie efektywności wydobycia węgla poprzez zastosowanie podziemnego zgazowania w europejskich kopalniach lignitu
Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych
Technologie zabezpieczeń przeciwwybuchowych miejsc składowania materiałów sypkich
Optymalizacja konstrukcji ścianki łopaty wentylatora przemysłowego wytwarzanej metodą infuzji próżniowej
Wizualizacja rozwoju kawerny w procesach podziemnego zgazowania węgla kamiennego
Realizacja planowanego litewskiego projektu pilotowego Longlife dla akademika Uniwersytetu w Kłajpedzie
Platforma dialogu w dziedzinie efektywności energetycznej i zasobów w regionie Morza Bałtyckiego
Koordynacja i realizacja ogólnoeuropejskich działań w ramach radioekologii
Innowacyjne technologie i koncepcje dla inteligentnej głębokiej kopalni przyszłości
Agencja analiz strategicznych w sektorze energii
Nowatorska metoda wytwarzania chemikaliów i paliw z biomasy
Zgazowanie węgla
Innowacyjne bioreaktory membranowe dla zrównoważonej ekologicznej produkcji paliw ciekłych metodami biokonwersji
Systemy membranowe do odbierania CO2 z elektrowni
Ocena stężeń PAH i metali ciężkich na powierzchni hałd i obiektów przemysłowych
Współpraca między szkołami i instytucjami publicznymi na granicy czesko-polskiej w zakresie edukacji to większe szanse na rynku pracy
Zarządzanie wodami kopalnianymi dla ograniczenia zagrożeń środowiskowych po zakończeniu eksploatacji górniczej
Zaawansowany substytut gazu ziemnego otrzymany z węgla za pomocą wewnętrzej sekwestracji CO2
Podziemne zgazowanie węgla w czynnej kopalni i na terenach o dużej wrażliwości ekologicznej
Zaawansowane systemy obudowy górniczej dla poprawy kontroli górotworu w warunkach dużych naprężeń
Zasady Bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest oraz możliwości źródła finansowania dla spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych oraz straży miejskich i gminnych” realizowane w ramach „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”
Opracowanie ekspertyzy dotyczącej możliwych do przeprowadzenia działań hydrotechnicznych, mających na celu ochronę przed powodzią terenów położonych na obszarach granicznych gminy Gierałtowice i miasta Zabrze oraz w dalszym biegu rzeki Kłodnicy na ternie miasta Gliwice
Szkolenie dla prokuratorów, asesorów prokuratury oraz sędziów pt.: "Ustawa o odpadach w kontekście wyrobów zawierających azbest i innych zagrożeń środowiskowych – aspekt prawny i praktyczny"
"Kreator innowacyjności - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej"
Metoda diagnozy oraz program ograniczania niepożądanych zjawisk związanych z użytkowaniem środków technicznych pod ziemią kopalni – rozwiązania organizacyjne oraz ukierunkowane na redukcję ryzyka w podsystemie społecznym
Opracowanie systemu ekspertowego do oceny efektywności środowiskowej, ekonomicznej i społecznej kopalń węgla kamiennego w Polsce
Modelowanie mechanizmu gromadzenia się wybuchowego pyłu węglowego w pobliżu frontów eksploatacyjnych w aspekcie identyfikacji, oceny i niwelacji możliwości powstania jego wybuchu
Badania nad dyssypacją energii w mechanicznych układach ochronnych przewidywanych do stosowania w pogłębianych szybach kopalń podziemnych
Określenie wpływu zastosowania wstępnie przegrzanych reagentów gazowych na efektywność procesu allotermicznego zgazowania węgla z wykorzystaniem ciepła z reaktora HTR
"Opracowanie systemu gazometrycznego powodującego natychmiastowe wyłączenie energii zasilającej maszyny i urządzenia w przypadku nagłego wypływu metanu ze zrobów do wyrobisk eksploatacyjnych"
"Opracowanie funkcjonalnego systemu bezprzewodowej łączności ratowniczej z możliwością stosowania w wyrobiskach zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego"
"Opracowanie rozwiązań wraz z aparaturą pomiarową umożliwiającą przeprowadzenie pomiarów oraz diagnozowanie kabli i przewodów elektroenergetycznych w wyrobiskach zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego"
"Poprawa efektywności odmetanowania górotworu w warunkach dużej koncentracji wydobycia w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny"
"Opracowanie zasad pomiarów i badań parametrów powietrza kopalnianego dla oceny zagrożenia metanowego i pożarowego w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny"
"Opracowanie zasad projektowania robót górniczych w warunkach występowania skojarzonego zagrożenia metanowo-pożarowego w aspekcie systemów przewietrzania w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny"
"Opracowanie nowej kategoryzacji zagrożeń naturalnych w podziemnych zakładach górniczych wraz z jej doświadczalną weryfikacją"
Opracowanie technologii zgazowania węgla dla wysokoefektywnej produkcji paliw i energii elektrycznej
Międzynarodowy projekt pod tytułem badanie wpływu podwyższonej naturalnej promieniotwórczości na człowieka i środowisko naturalne, realizowany w Głównym Instytucie Górnictwa w ramach Polsko-Norweskiego Funduszu Badań Naukowych
Zrównoważony i innowacyjny europejski sektor biogazu (sebe)
Platforma wiedzy nt. starzejącego się społeczeństwa Europy Środkowej
Baltic-Adriatic transport cooperation – BATCo (Współpraca Bałtycko-Adriatycka w dziedzinie transportu)
Revitalisation of urban river spaces (Rewitalizacja miejskich przestrzeni nadrzecznych)
TAB
TAB! - Take A Breath! - Adaptation Actions to reduce adverse health impacts of air pollution (Weź oddech! - Planowanie działań dla zmniejszenia negatywnego wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie)
Poprawa bezpieczeństwa szybów kopalnianych i nowe narzędzia do oceny ryzyka
Inicjatywy energetyczne w zakresie niskiej emisji gazów cieplarnianych z kopalń węgla
Rozwój nowatorskich technologii dla prognozowania i zwalczania wybuchów i niekontrolowanych emisji gazu w grubych pokładach węgla kamiennego
Geomechanika i kontrola słabych spągów i ociosów
Zastosowanie biomasy do wytwarzania materiałów polimerowych przyjaznych środowisku
Powiększenie wiedzy na temat składowania dwutlenku węgla i produkcji metanu z pokładów węgla poprzez podziemne testy "in situ"
Zaawansowane narzędzia do kontroli wentylacji i wydzielania metanu
Brownfield Policy Improvement Task Force
Eksploatacja w złożonych uwarunkowaniach górniczych: optymalizacja projektów eksploatacji i ograniczenie wpływów na środowisko człowieka
Centrum Czystych Technologii Węglowych
Podziemne zgazowanie węgla ukierunkowane na produkcję wodoru – aspekty środowiskowe i bezpieczeństwa (Hydrogen Oriented Underground Coal Gasification for Europe – Eenvironmenta and Safety Aspects)

+ 48-32-259-2000