Wykaz laboratoriów akredytowanych

Wybierz kategorię

 

 

Zespół Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących GIG

 

 • Zwalczanie pożarów podziemnych.
 • Ocena ryzyka zagrożenia pożarowego.
 • Monitorowanie zagrożenia pożarowego w górnictwie węgla kamiennego za pomocą metody określania temperatury i masy zagrzanego węgla w zrobach ścian na podstawie analizy gazów zrobowych.
 • Badania laboratoryjne próbek węgla z wybranych pokładów dla uzyskania charakterystyk węgla, ilości i składu gazów wydzielanych podczas utleniania w warunkach zbliżonych do adiabatycznych.
 • Wykonanie specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego do precyzyjnej analizy gazów.
 • Badania laboratoryjne prób gazów.
 • Opracowanie programów komputerowych dla interpretacji wyników badań samozapalności węgla.
 • Prognozowania zagrożenia pożarowego.
 • Wyznaczania miejsc szczególnie zagrożonych pożarem endogenicznym dla zrobów wybranych ścian.
 • Prewencja zagrożenia pożarowego.
 • Badania nad samozapaleniem materiałów.
 • Określanie zasad wykrywania pożarów w tunelach.
 • Poznaj pełen zakres badań.

 

Nr certyfikatu: AB 005

Certyfikat ważny do: 30.12.2018

Kierownik:

dr inż. Janusz Cygankiewicz
e-mail: jcygankiewicz@gig.eu
telefon: 32 259 25 71

 

 • Wykonywanie badań lin stalowych oraz nowych rozwiązań lin. Dobór lin. Badania w zakresie badań kontrolnych i certyfikacyjnych elementów konstrukcyjnych urządzeń transportowych w tym łańcuchów ogniwowych górniczych .
 • Badania certyfikacyjne elementów konstrukcyjnych i osprzętu elektroenergetycznego zgodnie z normą PN-EN 61284, a także przewodów CEI IEC 62219:2002, PN-IEC 1089:1994, PN-EN 50182:2002, IEC 62420:2008, PN-EN 60889,:2002, PN-EN 50189:2002, PN-EN 60889:2002, PN-EN 50183:2002.
 • Wykonywanie pomiarów geometrycznych za pomocą laserowego skaningu, szyby wyrobiska, konstrukcje.
 • Badania kolei linowych.
 • Poznaj pełen zakres badań.

 

Nr certyfikatu: AB 005

Certyfikat ważny do: 30.12.2018

Kierownik:

dr inż. Mariusz Szot
e-mail: mszot@gig.eu
telefon: 32 259 27 59

 

 

 • Stanowiskowe badania odrzwi obudowy wyrobisk korytarzowych.
 • Badania akcesoriów obudów wyrobisk korytarzowych (strzemiona, rozpory, siatki okładzinowe, okładziny, stopy podporowe itp.)
 • Badania stojaków i siłowników hydraulicznych (statyka i dynamika).
 • Badania kotwi (statyka i dynamika).
 • Badania zaworów i bloków zaworowych.
 • Badania stropnic i spągnic.
 • Badanie wysokociśnieniowych, hydraulicznych przewodów i węży.
 • Badania krążników.
 • Badania wielkośrednicowych rur z dowolnych materiałów (szczelność połączenia, sztywność obwodowa).
 • Wytrzymałościowe badania łożysk elastomerowych (badanie modułu odkształcenia postaciowego, badanie przyczepności przy ścinaniu i badanie przy ściskaniu).
 • Wytrzymałościowe badania geosiatek.
 • Poznaj pełen zakres badań.

 

Nr certyfikatu: AB 005

Certyfikat ważny do: 30.12.2018

Kierownik:

dr inż. Krzysztof Pacześniowski
e-mail: kpaczesniowski@gig.eu
telefon: 32 259 21 68

 

 • Problematyka skłonności do tąpań:
  • Badania i ocena skłonności do tąpań węgli i skał płonnych.
  • Badania i ocena skłonności do tąpań górotworu z zastosowaniem wskaźnika skłonności do tąpań górotworu WTG i wskaźnika energii kinetycznej górotworu WEk.
  • Wskaźnikowa geologiczno-geomechaniczna metoda oceny skłonności górotworu do tąpań „GEO”.
  • Ocena zagrożenia tąpaniami z uwagi na naturalne warunki miejsca prowadzenia robót górniczych z zastosowaniem wskaźnika naturalnego zagrożenia tąpaniami WNT.
  • Konsultacje z zakresu skłonności górotworu do tąpań.
 • Badania cech i właściwości skał i górotworu:
  • Laboratoryjne badania własności fizycznych, w tym wytrzymałościowo-deformacyjnych węgla i skał płonnych w pełnym zakresie odkształcenia.
  • Badania in situ penetrometrem otworowym parametrów wytrzymałościowych skał wraz z klasyfikowaniem stropów.
  • Badania stanu i zasięgu spękań górotworu otaczającego wyrobiska górnicze metodą aerometryczną.
  • Badania i ocena stateczności gruzowiska zawałowego jako pułapu wyrobisk.
  • Nieniszczące badania wytrzymałości masywu skalnego metodą odbojnościową.
  • Bank danych własności fizycznych i technologicznych skał GZW.
 • Badania i ocena przydatności materiałów budowlanych:
  • Ocena jakości kamienia łamanego, łupanego, kruszyw łamanych, galanterii betonowej, ceramicznych wyrobów budowlanych, żywic organicznych i mineralno-organicznych.
  • Ocena przydatności skał zwięzłych dla potrzeb budownictwa i drogownictwa.
  • Nieniszczące badania wytrzymałości betonu i konstrukcji betonowych metodą odbojnościową.
 • Poznaj pełen zakres badań.

 

Nr certyfikatu: AB 005

Certyfikat ważny do: 30.12.2018

Kierownik:

prof. dr hab. Mirosława Bukowska
e-mail: mbukowska@gig.eu
telefon: 32 259 23 26

Laboratorium Systemów i Zabezpieczeń Przeciwwybuchowych oraz Eksplozymetrii przeprowadza pełne, akredytowane badania wyrobu, potrzebne do uzyskania certyfikatu potwierdzającego bezpieczeństwo przeciwwybuchowe. Laboratorium posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji nr AB 005 według PN-EN ISO/IEC 17025:2005+AP1:2007+AC:2007

 • szkolenia dla pracowników, dozoru eksploatacji, handlowców oraz innych osób związanych z bezpieczeństwem przeciwwybuchowym (w tym szkolenia zamawiane), prowadzone przez ekspertów Zakładu Bezpieczeństwa Przeciwwybuchowego Kopalni Doświadczalnej "Barbara" GIG w Mikołowie. Więcej informacji WWW
 • studia podyplomowe "Bezpieczeństwo techniczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem", tematyka zajęć obejmuje między innymi zagadnienia związane z projektowaniem, integrowaniem oraz eksploatacją systemów ochronnych i urządzeń stanowiących o bezpieczeństwie technicznym w przestrzeniach zagrożonych wybuchem
 • sympozjum naukowo-techniczne EpsilonX- konferencja naukowa poruszająca najważniejsze aspekty bezpieczeństwa przeciwwybuchowego, odbywająca się co dwa lata, będąca zarazem forum wymiany poglądów pomiędzy przedstawicielami przemysłu, jednostkami badawczymi, naukowymi oraz jednostkami nadzoru nad rynkiem.www.epsilonx.eu
 • Poznaj pełen zakres badań.

 

Nr certyfikatu: AB 005

Certyfikat ważny do: 30.12.2018

Kierownik:

dr inż. Gerard Kałuża
e-mail: gkaluza@gig.eu
telefon: 323 246 550

Centrum realizuje prace badawcze i rozwojowe w obszarze radiometrii, dozymetrii radiacyjnej, ochrony radiologicznej i radioekologii. Centrum, na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z 17 grudnia 2002 jest tzw. Placówką Specjalistyczną, prowadzącą ciągły monitoring skażeń promieniotwórczych. Centrum jest członkiem sieci ALMERA, koordynowanej przez IAEA (Międzynarodową Agencję Energii Atomowej). Centrum posiada akredytację PCA na wykonywane badania oraz zatwierdzenie Powiatowego Inspektora Sanitarnego w zakresie badań wody przeznaczonej do spożycia.

Zakres działalności zakładu:

 • Oznaczanie stężenia izotopów promieniotwórczych w próbkach stałych i ciekłych metodami spektrometrii promieniowania gamma, ciekłoscyntylacyjnej (LSC), spektrometrii promieniowania alfa:

  Oznaczane izotopy: 226 Ra, 228Ra, 222Rn, 228Th, 210Pb, 210Po, 234U, 235U, 238U, 3H, 241Am, 134Cs, 137Cs, 60Co, 131I, 7Be i inne.

  • woda przeznaczona do spożycia, wody mineralne i lecznicze i inne;
  • materiały budowlane;
  • odpady przemysłowe i inne;
  • gleba, osady, skały;
  • próbki środowiskowe;
  • żywność, pasze i inne materiały biologiczne.
 • Pomiary dawek promieniowania (dozymetria indywidualna i środowiskowa):
  • promieniowania rentgenowskie, gamma, beta, neutronowe;
  • energia potencjalna alfa pochodnych radonu.
 • Badania radonu (Rn-222):
  • stężenie radonu w powietrzu (m.in. w budynkach);
  • ekshalacja radonu z gleby.
 • Badania aerozoli (wyznaczanie rozkładu ziarnowego w zakresie 3 nm - 20 μm).
 • Kontrola szczelności izotopowych źródeł promieniowania.
 • Technologie i wiedza ekspercka:
  • Metody usuwania izotopów radu z wody.
  • Rewitalizacja terenów skażonych promieniotwórczością.
  • Bezpieczne zagospodarowanie odpadów o podwyższonej promieniotwórczości.
  • Identyfikacja i charakteryzacja skażeń promieniotwórczych.
 • Poznaj pełen zakres badań.

Nr certyfikatu: AB 005

Certyfikat ważny do: 30.12.2018

Kierownik:

dr hab. inż. Małgorzata Wysocka, prof. GIG
e-mail: mwysocka@gig.eu
telefon: 32 259 28 14
 • Badanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego w tym zapalników, lontów, pobudzaczy, ładunków wybuchowych zgodnie z normami europejskimi i polskimi;
 • Realizacja zadań Jednostki Notyfikowanej Nr 1453, jaką jest Główny Instytut Górnictwa w ocenie zgodności materiałów wybuchowych zgodnie z procedurami:
  • Badania typu WE
  • Weryfikacja wyrobu
  • Zapewnienie zgodności z typem
  • Weryfikacja produkcji jednostkowej, zgodnie z zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa ESR (Essential Safety Requirements) - Dyrektywa 93/15/WE dotycząca wprowadzania na rynek i kontroli materiałów wybuchowych do użytku cywilnego;
 • Badanie i wydawanie opinii atestacyjnych i technicznych dotyczących sprzętu strzałowego;
 • Badania kontrolne, powypadkowe i inne materiałów wybuchowych i sprzętu strzałowego;
 • Ekspertyzy, doradztwo techniczne i prace użytkowe dotyczące materiałów wybuchowych i sprzętu strzałowego oraz robót strzałowych;
 • Badania materiałów wybuchowych i sprzętu strzałowego dla firm zagranicznych;
 • Opracowywanie nowych metod badawczych materiałów wybuchowych i sprzętu strzałowego;
 • Opracowywanie i nowelizacja norm z zakresu materiałów wybuchowych, sprzętu strzałowego i techniki strzelniczej;
 • Specjalistyczne szkolenia w zakresie materiałów wybuchowych i sprzętu strzałowego;
 • Realizacja projektów badawczych własnych, celowych i innych zarówno krajowych jak i w ramach współpracy z członkami Unii Europejskiej.
 • Poznaj pełen zakres badań.

Nr certyfikatu: AB 005

Certyfikat ważny do: 30.12.2018

Kierownik:

dr inż. Jacek Sobala
e-mail: jsobala@gig.eu
telefon: 323 246 540

Kierownik Laboratorium:

mgr inż. Michał Szastok
e-mail: mszastok@gig.eu
telefon: 323 246 542

Laboratorium Pomiarów Zapylenia Powietrza (LPZP) należy do Zespołu Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących akredytowanych w Polskim Centrum Akredytacji w Warszawie.

 • Laboratorium posiada akredytację jako laboratorium wzorcujące, nr AP 006 na wzorcowanie pyłomierzy:
  • Barbara 3A,
  • CIP-10,
  • aspiratory: SKC, AP 2000Ex.
 • Laboratorium posiada również akredytację jako laboratorium badawcze, nr AB 005 w zakresie:
  • pomiarów stężenia zapylenia powietrza na stanowiskach pracy
  • pomiar stężenia zapylenia najbardziej pyłotwórczego procesu technologicznego (pomiar najgorszego przypadku),
  • dobór ochron osobistych układu oddechowego pracownika dla danego stanowiska pracy,
  • pomiar stężenia włókien respirabilnych w powietrzu na stanowiskach pracy lub w środowisku,
  • pomiar stężenia włókien respirabilnych azbestu w powietrzu na stanowiskach pracy lub w środowisku.
 • Pracownicy Laboratorium prowadzą również badania:
  • odpylaczy współpracujących z systemem wentylacji odrębnej,
  • instalacji zraszających wewnętrznych i zewnętrznych zabudowanych na kombajnach pod względem skuteczności zwalczania iskier mechanicznych zdolnych zapalić metan oraz pod względem skuteczności zwalczania zapylenia.
 • W laboratorium prowadzi się również badania wytrzymałościowe lutni elastycznych ssawnych i tłocznych.
 • Laboratorium wykonuje również analizę rozkładu ziarnowego pyłu pobranego z powietrza.
 • Poznaj pełen zakres badań.

Nr certyfikatu: AB 005, AP 006

Certyfikat ważny do: 30.12.2018, 30.12.2017

Kierownik:

mgr inż. Eugeniusz Zellner
e-mail: ezellner@gig.eu
telefon: 323 246 521
 • Akustyka:
  • Środowisko domowe i zewnętrzne – hałas:
   • badania obciążenia terenów, o znacznych rozmiarach, oddziaływaniem hałasu komunikacyjnego i/lub przemysłowego;
   • wykonywanie komputerowych map akustycznych z zastosowaniem techniki GIS i GPS;
   • wykonywanie OOS obiektów przemysłowych, tras komunikacyjnych, obiektów gospodarki komunalnej i innych w zakresie zagrożeń wibroakustycznych;
   • opracowywanie prognoz wibroakustycznych dla inwestycji i obiektów modernizowanych w różnych fazach realizacji;
   • badania w warunkach „in situ” skuteczności ekranowania na terenach chronionych ekranami akustycznymi oraz projektowanie ekranów akustycznych;
   • badania stanu oddziaływania na ludzi przebywających w budynkach mieszkalnych, budynkach użyteczności publicznej i innych hałasu pochodzącego ze źródeł zlokalizowanych w tych budynkach, jak i poza nimi.
  • Aktywność akustyczna maszyn:
   • badania poziomu mocy akustycznej maszyn i urządzeń technicznych metodą orientacyjną;
   • badania emisji hałasu maszyn w miejscu ich eksploatacji.
 • Drgania:
  • Budynki, budowle:
   • Badania stanu oddziaływania drgań mechanicznych, przenoszonych przez podłoże na konstrukcje budynków i budowli;
   • diagnostyka stanu technicznego budynków i konstrukcji inżynierskich z wykorzystaniem metody oceny stanu technicznego pali fundamentowych oraz ocena stanu technicznego zabezpieczeń kotwi budowlanych wraz z identyfikacją nieciągłości struktury, uszkodzeń i błędów technologicznych z wykorzystaniem analiz modalnej i falkowej;
   • badania stanu oddziaływania drgań mechanicznych, przenoszonych przez podłoże i konstrukcje budowlane na ludzi przebywających w budynkach;
   • badania stanu oddziaływania drgań na konstrukcje wsporcze pod maszyny w basztowych, kopalnianych wieżach wyciągowych;
  • Badanie wpływu drgań mechanicznych na stan obiektów technicznych o masie do 120 kg z wykorzystaniem wzbudnika drgań:
   • badania odporności obiektów technicznych na działanie drgań zgodnie z wymaganiami określonymi przez klienta;
   • badanie częstotliwości rezonansowych obiektów technicznych;
   • badania skuteczności układów wibroizolacyjnych foteli samochodowych, foteli operatorów maszyn transportowo-roboczych i innych;
   • badania działania drgań mechanicznych na ludzi w ramach projektów badawczych.
 • Elektrostatyka:
  • Badania wyrobów znormalizowanymi metodami.
  • Badania skuteczności i stałości metod antystatyzacji tworzyw sztucznych.
  • Opracowywanie planów i realizacje stref EPA (ESD ProtectedArea).
  • Audity stref EPA.
 • Technika termowizyjna, technika podczerwieni
  • Badania termoizolacyjności ścian budynków, budowli i rurociągów ciepłowniczych.
  • Badania stanu termicznego zwałowisk odpadów przemysłowych, szczególnie górniczych oraz składowisk węgla.
  • Badania stanu termicznego maszyn, urządzeń technicznych, energetycznych oraz poziomego transportu górniczego.
  • Badania człowieka dla potrzeb diagnostyki medycznej.
  • Wczesne wykrywanie pożarów endogenicznych w podziemiach kopalń za pomocą pirometrów.
 • Metrologia
  • Wzorcowanie przyrządów do pomiaru wielkości akustycznych.
  • Wzorcowanie przyrządów do pomiaru drgań mechanicznych.
 • Stacja meteo
  • Prezentacja aktualnych warunków pogodowych ze stacji meteorologicznej usytuowanej na terenie GIG.
 • Poznaj pełen zakres badań.

Nr certyfikatu: AB 005, AP 006

Certyfikat ważny do: 30.12.2018, 30.12.2017

Kierownik:

dr hab. Janusz Kompała, prof. GIG
e-mail: jkompala@gig.eu
telefon: 32 259 22 34

 

  

Zakład Oceny Jakości Paliw Stałych

Zakład działa nieprzerwanie od 1945 roku. Wysokokwalifikowana kadra, nowoczesna aparatura oraz sprawny system zarządzania zapewniają rzetelność, terminowość i wiarygodność wykonywanych badań. Zakład wykonuje badania paliw stałych, biopaliw stałych, stałych paliw wtórnych, mieszanek biopaliw stałych i stałych paliw wtórnych z paliwami stałymi oraz odpadów (kod 10 01 z wyłączeniem 10 01 09).

 • Zakład posiada:
  • Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego wydany przez Polskie Centrum Akredytacji, potwierdzający spełnienie wymagań normy PN–EN ISO/IEC 17025:2005 +Ap1:2007+AC:2007 (numer akredytacji: AB 069);
  • Certyfikat Zatwierdzenia wystawiony przez Lloyd’s Register (Polska)
  • Sp. z o.o. w imieniu Lloyd’s Register Quality Assurance Limited, zaświadczający, że System Zarządzania Jakością Przedsiębiorstwa jest zgodny z normą ISO 9001:2008 (numer Certyfikatu Zatwierdzenia: GDK0003151/Q).
 • Zakład Oceny Jakości Paliw Stałych, w ramach akredytacji, wykonuje:
  • Pobieranie próbek węgla kamiennego według normy PN-G-04502:2014-11.
  • Sprawdzanie automatycznych i mechanicznych próbobiorników węgla kamiennego.
  • Analizę techniczną: (Wexr, Wa, Wtr, Aa, Sta, Qsa, Qir).
  • Analizę fizykochemiczną: (Va, dra, Cfixed, HGI, Wmax, części palne, charakterystyczne temperatury topliwości popiołu).
  • Analizę elementarną: (Cta, Co, Hta, Na, Oda, WCO2, WC, SSO4a, Spa, Soa, SAa, SCa, Cla zawartości frakcji biodegradowalnej).
  • Analizę petrograficzną: (Ro, składu grup macerałów).
  • Analizę parametrów koksotwórczych: (RI, GK, SI, Pmax, wskaźniki dylatometryczne według Audibert-Arnu; wskaźniki stanu plastyczne według Gieselera-Hoehnego; stan plastyczny według Gieselera, wskaźniki plastometryczne według Sapożnikowa).
  • Analizę typu węgla.
  • Ocenę składu i właściwości popiołów z węgli.
  • Analizę popiołów i żużli z kotłów energetycznych.
 • Inne badania specjalistyczne poza obszarem objętym akredytacją:
  • Skład grup macerałów i substancji mineralnej z wyznaczeniem zawartości semifuzynitu.
  • Skład maceralny.
  • Skład mikrolitotypu, karbominerytu i minerytu.
  • Maksymalna refleksyjność witrynitu (wyznaczanie anizotropii).
  • Zawartość wilgoci całkowitej metodą destylacyjną.
  • Gęstość pozorna.
  • Prognoza wytrzymałości koksu metodą Schapiro.
  • Wydajność produktów wytlewania.
  • Analiza ziarnowa metodą przesiewania.
  • Analiza gęstościowa.
  • Zawartość wolnego tlenku wapnia.
  • Wskaźniki podatności transportowej.
  • Zawartość węgla błyszczącego.
  • Zawartość kamienia w węglu.
  • Analiza obciążnika magnetycznego.
  • Ciepło właściwe ciał stałych.
  • Wskaźnik samozapalności.
  • Kąt naturalnego zsypu.
  • Zawartość azotu metodą Kjeldahla.
  • Gęstość nasypowa.
  • Sprawdzanie sita laboratoryjnego.
 • Ponadto Zakład Oceny Jakości Paliw Stałych oferuje:
  • Wykonywanie analiz dla próbek rozjemczych w sytuacjach spornych.
  • Organizację kompleksowych badań, w kooperacji z innymi laboratoriami w Głównym Instytucie Górnictwa.
  • Badania ilościowo – jakościowe zwałów paliw stałych.
  • Pobieranie próbek paliw stałych, biopaliw stałych, stałych paliw wtórnych i odpadów paleniskowych u producentów i odbiorców, zgodnie z obowiązującymi polskimi i międzynarodowymi normami lub sprawowanie nadzoru nad pobieraniem próbek do badań laboratoryjnych.
  • Weryfikację planów pobierania próbek paliw stałych i odpadów paleniskowych.
  • Walidację (sprawdzanie oraz wyznaczanie precyzji i dokładności) dla procedur pobierania próbek paliw stałych, biopaliw stałych, stałych paliw wtórnych i odpadów paleniskowych stosowanych w zakładach energetycznych.
  • Badanie automatycznych i mechanicznych systemów do pobierania i przygotowania próbek paliw z ciągów nawęglania i transportów, według polskich i międzynarodowych norm.
  • Doradztwo podczas projektowania systemów do pobierania i przygotowania próbek paliw stałych, biopaliw stałych, stałych paliw wtórnych z ciągów technologicznych i transportów.
  • Sprawdzanie nowo zabudowanych systemów próbobiorczych w celu wydania świadectwa dopuszczenia nowego urządzenia do eksploatacji.
  • Wyznaczanie błędu systematycznego którym obciążony jest system do automatycznego/mechanicznego pobierania próbek.
  • Dobór paliw dla użytkowników, z uwzględnieniem uwarunkowań technologicznych i ekologicznych, w oparciu o posiadaną bazę danych o jakości paliw stałych.
  • Opracowywanie, wdrażanie i weryfikację systemów zarządzania w obszarze poboru próbek paliw stałych, biopaliw stałych, stałych paliw wtórnych i odpadów paleniskowych, dla celów handlu uprawnieniami do emisji CO2.
  • Analizy dla potrzeb rozliczeń emisji dwutlenku węgla.
  • Doradztwo, konsultacje i szkolenia w zakresie wdrażania systemów zarządzania w laboratoriach badawczych.
  • Przeprowadzanie auditów wewnętrznych w laboratoriach badawczych według PN-EN ISO/IEC 17025:2005+Ap1:2007+AC:2007 i innych dokumentów Polskiego Centrum Akredytacji.
  • Wytwarzanie i dystrybucja próbek wzorcowych i kontrolnych (materiałów odniesienia).
  • Przeprowadzanie badań biegłości poprzez porównania międzylaboratoryjne dla węgla kamiennego, biopaliwa stałego oraz stałego paliwa wtórnego.
  • Opracowywanie i wdrażanie procedur dotyczących zasad składowania węgla, wyznaczanie ilości węgla na zwale oraz ustalania jego dopuszczalnych ubytków naturalnych.
  • Wdrażanie programu komputerowego do szacowania dopuszczalnych ubytków naturalnych.
  • Szkolenia praktyczne na stanowiskach badawczych, dla pracowników laboratoriów i działów kontroli jakości.
  • Szkolenia w zakresie pobierania próbek do badań dla próbobiorców, służb obsługujących systemy poboru próbek paliw stałych, biopaliw stałych, stałych paliw wtórnych i odpadów paleniskowych oraz dozoru technicznego, obsługującego systemy nawęglania.
  • Szkolenia w zakresie doboru paliw do kotłów energetycznych, z uwzględnieniem wpływu czynników wynikających z jakości paliwa, na proces spalania.
  • Szkolenia w zakresie składowania węgla i inwentaryzacji zwałów.
  • Szkolenia w zakresie nowego systemu monitorowania i kontrolowania jakości paliw stałych.
 • Poznaj pełen zakres badań.

Nr certyfikatu: AB 069

Certyfikat ważny do: 16.10.2018

Kierownik:

dr Leokadia Róg
e-mail: lrog@gig.eu
telefon: 32 259 22 76

 

  

Zakład Inżynierii Materiałowej

 • Badania rur niemetalowych
  • Wymiary geometryczne kształtek i rur
  • Skurcz wzdłużny Zmiany wymiarów liniowych
  • Absorpcja wody
  • Odporność na dichlorometan
  • Temperatura mięknienia Zakres: (50 – 250) °C
  • Temperatura ugięcia Zakres: (50 – 250) °C
  • Kąt zginania wyrobów z połączeniami spawanymi lub zgrzewanymi Zakres: do 160°
  • Wytrzymałość na rozciąganie wyrobów z połączeniami spawanymi lub zgrzewanymi. Maksymalne obciążenie 100 kN
  • Wytrzymałość na rozciąganie i wydłużenie względne przy zerwaniu. Maksymalne obciążenie 100 kN wydłużenie do 800 %
  • Moduł sprężystości przy rozciąganiu. Maksymalne obciążenie 100 kN
  • Wytrzymałość na zginanie. Maksymalne obciążenie 100kN
  • Moduł sprężystości przy zginaniu Maksymalne obciążenie 100 kN
  • Wytrzymałość na ściskanie Maksymalne obciążenie 100 kN
  • Odporność na uderzenia zewnętrzne
  • Metoda spadającego ciężarka. Masa ciężarka do 8 kg. Wysokość spadania do 3 m
  • Odporność na uderzenia zewnętrzne Metoda schodkowa. Masa ciężarka do 8 kg Wysokość spadania do 3 m
  • Sztywność obwodowa. Maksymalne obciążenie 100 kN
  • Elastyczność obwodowa. Maksymalne obciążenie 100 kN
  • Masowy i objętościowy wskaźnik szybkości płynięcia. Zakres: (0,1-75) g/ 10 min
  • Udarność Zakres: energia udaru do 50 J
  • Wytrzymałość na ciśnienie wewnętrzne
  • Wskaźnik pełzania
  • Odporność na równoczesne działanie cyklicznych zmian temperatury i zewnętrznego obciążenia
  • Odporność na ścieranie. Zakres: do 10 mm
  • Gęstość Zakres: (0,5 – 3) g/cm3
  • Twardość Zakres: (0 – 98) ShA
  • Twardość Zakres: (20 – 80)
  • Próba rozciągania tworzyw sztucznych termoplastycznych
  • Próba zginania tworzyw sztucznych termoplastycznych
  • Próba oddzierania tworzyw sztucznych
  • Próba rozciągania tworzyw sztucznych
  • Próba zginania tworzyw sztucznych
  • Badania termocykliczne systemów rurowych C.W.U. i C.O
  • Oznaczanie czasu indukcji utleniania
  • Próba pełzania próbek z karbem (FNCT)
  • Oznaczanie odporności na środowiskową korozję naprężeniową (ESC)
  • Oznaczanie stopnia usieciowania metodą ekstrakcji rozpuszczalnikiem
  • Rozwarstwianie rur
  • Udarność metodą Charpy
  • Szczelność połączeń kielichowych z uszczelkami elastomerowymi
  • Wytrzymałość mechaniczna kształtek
  • Odporność na uderzenie metodą zrzutu
  • Badanie trwałości materiału w próbie na podciśnienie
  • Badanie spójności konstrukcyjnej
  • Badanie odporności na uderzenia zewnętrzne
  • Oznaczanie odporności na ścieranie za pomocą aparatu z obracającym się bębnem
  • Badanie przyspieszonego starzenia i odporności na działanie ciepła
  • Badanie sztywności obwodowej
 • Badania taśm przenośnikowych
  • Wytrzymałość na rozciąganie Maksymalne obciążenie 100 kN
  • Wydłużenie względne w chwili zerwania. Zakres: do 500 %
  • Wydłużenie względne przy obciążeniu równym 10 % wytrzymałości nominalnej Zakres: do 100 %
  • Wytrzymałość adhezyjna Maksymalne obciążenie 100 kN
  • Czas palenia i żarzenia. Metoda płomieniowa
  • Wskaźnik tlenowy
  • Metoda sztolni modelowej Długość niespalonego odcinka
  • Metoda cierna. Najwyższa temperatura bębna ciernego oraz obecność płomienia i żaru
  • Oznaczanie grubości elementów taśmy
  • Oznaczanie elastyczności poprzecznej
  • Badanie trudnopalności taśm przenośnikowych metodą gorącej powierzchni
  • Badanie palności materiałów za pomocą kalorymetru stożkowego
  • Analiza termiczna TGA, DSC
 • Badania tkanin, folii i klejów
  • Metoda pionowego palenia się
  • Wskaźnik tlenowy
  • Skurcz wzdłużny. Zmiany wymiarów liniowych
  • Gęstość Zakres: (0,5 – 3) g/cm3
  • Wyznaczanie wytrzymałości na rozciąganie i wydłużenia przy zerwaniu
  • Analiza terrmograwimetryczna TGA
  • Badania produktów rozkładu oksydacyjnego
  • Wyznaczanie odporności na rozdzieranie
  • Wyznaczanie maksymalnej siły i wydłużenia względnego metodą paska
  • Wyznaczanie siły rozdzierania próbek roboczych w kształcie spodni
  • Wyznaczanie grubości wyrobów włókienniczych
  • Badanie palności materiałów za pomocą kalorymetru stożkowego
 • Badania wytrzymałościowe
  • Wytrzymałość na rozciąganie Maksymalne obciążenie 100 kN
  • Wydłużenie względne w chwili zerwania. Zakres: do 500 %
  • Wydłużenie względne przy obciążeniu równym 10 % wytrzymałości nominalnej Zakres: do 100 %
  • Wytrzymałość adhezyjna Maksymalne obciążenie 100 kN
  • Wytrzymałość na rozciąganie i wydłużenie względne przy zerwaniu. Maksymalne obciążenie 100 kN wydłużenie do 800 %
  • Moduł sprężystości przy rozciąganiu Maksymalne obciążenie 100 kN
  • Kąt zginania wyrobów z połączeniami spawanymi lub zgrzewanymi Zakres: do 160 0
  • Wytrzymałość na rozciąganie wyrobów z połączeniami spawanymi lub zgrzewanymi Maksymalne obciążenie 100 kN
  • Wytrzymałość na zginanie Maksymalne obciążenie 100 kN
  • Moduł sprężystości przy zginaniu Maksymalne obciążenie 100 kN
  • Wytrzymałość na ściskanie Maksymalne obciążenie 100 kN
  • Odporność na uderzenia zewnętrzne
  • Metoda spadającego ciężarka. Masa ciężarka do 8 kg. Wysokość spadania do 3 m
  • Odporność na uderzenia zewnętrzne Metoda schodkowa.Masa ciężarka do 8 kg Wysokość spadania do 3 m
  • Sztywność obwodowa Maksymalne obciążenie 100 kN
  • Elastyczność obwodowa Maksymalne obciążenie 100 kN
  • Udarność. Zakres: energia udaru do 50 J Wytrzymałość na udarowe rozciąganie Zakres: energia udaru do 50 J
  • Wytrzymałość na ciśnienie wewnętrzne
  • Wskaźnik pełzania Zakres: wielkość odkształcenia do 50 mm
  • Próba rozciągania tworzyw sztucznych termoplastycznych
  • Próba zginania tworzyw sztucznych termoplastycznych
  • Badanie sztywności obwodowej
  • Oznaczanie odporności na środowiskową korozję naprężeniową (ESC)
  • Rozwarstwianie rur
  • Udarność metodą Charpy
  • Wytrzymałość mechaniczna kształtek
  • Wyznaczanie odporności na rozdzieranie
  • Wyznaczanie wytrzymałości na rozciąganie i wydłużenia przy zerwaniu
  • Wyznaczanie maksymalnej siły i wydłużenia względnego metodą paska
  • Wyznaczanie siły rozdzierania próbek roboczych w kształcie spodni
  • Oznaczanie wytrzymałości
 • Poznaj pełen zakres badań.

Nr certyfikatu: AB 072

Certyfikat ważny do: 22.08.2017

Kierownik:

dr inż. Arkadiusz Kulawik
e-mail: akulawik@gig.eu
telefon: 32 259 24 93

 

 • Badania taśm przenośnikowych
  • Wytrzymałość na rozciąganie Maksymalne obciążenie 100 kN
  • Wydłużenie względne w chwili zerwania. Zakres: do 500 %
  • Wydłużenie względne przy obciążeniu równym 10 % wytrzymałości nominalnej Zakres: do 100 %
  • Wytrzymałość adhezyjna Maksymalne obciążenie 100 kN
  • Czas palenia i żarzenia. Metoda płomieniowa
  • Wskaźnik tlenowy
  • Metoda sztolni modelowej Długość niespalonego odcinka
  • Metoda cierna. Najwyższa temperatura bębna ciernego oraz obecność płomienia i żaru
  • Oznaczanie grubości elementów taśmy
  • Oznaczanie elastyczności poprzecznej
  • Badanie trudnopalności taśm przenośnikowych metodą gorącej powierzchni
  • Badanie palności materiałów za pomocą kalorymetru stożkowego
  • Analiza termiczna TGA, DSC
 • Badania tkanin, folii i klejów
  • Metoda pionowego palenia się
  • Wskaźnik tlenowy
  • Skurcz wzdłużny. Zmiany wymiarów liniowych
  • Gęstość Zakres: (0,5 – 3) g/cm3
  • Wyznaczanie wytrzymałości na rozciąganie i wydłużenia przy zerwaniu
  • Analiza terrmograwimetryczna TGA
  • Badania produktów rozkładu oksydacyjnego
  • Wyznaczanie odporności na rozdzieranie
  • Wyznaczanie maksymalnej siły i wydłużenia względnego metodą paska
  • Wyznaczanie siły rozdzierania próbek roboczych w kształcie spodni
  • Wyznaczanie grubości wyrobów włókienniczych
  • Badanie palności materiałów za pomocą kalorymetru stożkowego
 • Badania palności
  • Metoda A: HB,HB40, HB75
  • Metoda B: Kategoria pionowego palenia się
  • Metoda pionowego palenia się
  • Metoda płomieniowa Czas palenia i żarzenia
  • Metoda płomieniowa Czas palenia
  • Wskaźnik tlenowy
  • Metoda sztolni modelowej
  • Oznaczanie palności aerozoli
  • Oznaczanie odporności na działanie płomienia, przemysłowych hełmów ochronnych
  • Badanie trudnopalności taśm przenośnikowych metodą gorącej powierzchni
  • Badanie trudnopalności węży metodą płomieniową
  • Oznaczanie temperatury zapłonu i temperatury palenia. Metoda otwartego i zamkniętego tygla
  • Badanie palności materiałów za pomocą kalorymetru stożkowego
  • Badanie niepalności wyrobów budowlanych
  • Badanie palności materiałów niemetalowych płomieniem probierczym 500W
  • Badania materiałów niemetalowych rozżarzonym / gorącym drutem
  • Badania zapalności materiałów poddawanych bezpośredniemu działaniu pojedynczego małego płomienia
  • Analiza termiczna TGA i DS.
 • Poznaj pełen zakres badań.

 

Nr certyfikatu: AB 072

Certyfikat ważny do: 22.08.2017

Kierownik:

dr inż. Klaudiusz Wypior
e-mail: kwypior@gig.eu
telefon: 32 259 21 95

 

  

Zakład Monitoringu Środowiska

wchodzi w skład Zakładu Monitoringu Środowiska prowadząc działalność w ramach Głównego Instytutu Górnictwa istniejącego od ponad 65 lat. Wieloletnia praktyka w badaniach stanu środowiska, kompetentny i doświadczony personel, stosowanie zasad profesjonalnej praktyki laboratoryjnej oraz nowoczesne zaplecze badawcze umożliwiły w 1997 roku wdrożenie wymagań zarządzania i potwierdzenie kompetencji technicznych w obrębie normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005, jako pierwszemu w Polsce laboratorium badań odpadów. Laboratorium działa w strukturze Głównego Instytutu Górnictwa, w którym wdrożony jest Zintegrowany System Zarządzania jakością, bezpieczeństwem i higieną pracy oraz zarządzania środowiskowego, zgodnie z wymaganiami norm PN-ISO 9001, PN-N-18001 oraz PN-EN ISO 14001. Laboratorium wykonuje badania z wykorzystaniem aparatury pomiarowej i badawczej spełniającej wymagania tych systemów zarządzania. W Laboratorium Analiz Odpadów Stałych prowadzona jest działalność badawcza finansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, związana z opracowywaniem nowych procedur badawczych stosowanych w analizie odpadów stałych i paliw alternatywnych. Prowadzona jest również działalność naukowa w ramach projektów finansowanych przez Unię Europejską. W ramach prac usługowych Laboratorium wykonuje rocznie ponad 2000 analiz fizyko-chemicznych materiałów stałych spełniając wymagania klientów z branży górniczej, energetycznej, budowlanej, drogowej, spożywczej, farmaceutycznej, służb ochrony środowiska i innych. Laboratorium oferuje również badania odpadów niebezpiecznych lub potencjalnie niebezpiecznych wraz z opinią o możliwości ich przekwalifikowania.

Laboratorium wykonuje badania w zakresie oznaczania zawartości szkodliwych dla zdrowia i środowiska zanieczyszczeń nieorganicznych zgodnie z zakresem akredytacji:

 • odpady:
  • paleniskowe;
  • wydobywcze;
  • przemysłowe;
  • komunalne;
 • grunty, spoiwa, kruszywa mineralne, paliwa stałe oraz odpadowe paliwa alternatywne (paliwa wtórne), biopaliwa stałe.

Posiadamy również ogromne doświadczenie w pracy z innymi obiektami badań nieobjętymi jeszcze zakresem akredytacji tj:

 • mieszanki biomasy z innymi paliwami stałymi, węgle brunatne, koksy, pyły atmosferyczne, sączki z zaaspirowanym pyłem z powietrza, artykuły i środki spożywcze, produkty zielarskie, próbki środowiskowe i inne.

Laboratorium wykonuje badania akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji:

 • zawartość wilgoci analitycznej, całkowitej i suchej masy;
 • zawartość popiołu i strat prażenia;
 • procentowa zawartość azotu, chloru, chlorków, rtęci, siarki, wodoru, węgla całkowitego, węgla organicznego i nieorganicznego;
 • ciepło spalania i wartość opałowa;
 • skład chemiczny w formie tlenkowej: SiO2, Al2O3, Fe2O3, CaO, MgO, Na2O, K2O, SO3, TiO2, P2O5;
 • zawartość pierwiastków śladowych (As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Sn, Zn);
 • zawartość wolnego CaO;
 • pH wyciągu wodnego.

Badania nie objęte zakresem akredytacji PCA:

 • oznaczanie składu ziarnowego metodą sitową oraz metodą dyfrakcji laserowej;
 • gęstość rzeczywista, gęstość nasypowa, nasiąkliwość, mrozoodporność, rozmywalność;
 • zawartość wilgoci destylacyjnej, fenoli, części lotnych, azotu amonowego, fosforu przyswajalnego, reaktywnego dwutlenku krzemu, siarczanów rozpuszczalnych w kwasie i wodzie;
 • zawartość stearyny, zawartość mikrosfer, powierzchnia właściwa;
 • zawartość fenoli, cyjanów ogólnych i związanych, fluorków, siarczków oraz pierwiastków śladowych m.in. boru B, bromu Br, berylu Be, wanadu V, strontu Sr, talu Tl, a także metali ziem rzadkich;
 • badania odporności chemicznej materiałów stosowanych do produkcji mebli laboratoryjnych, kuchennych itp.;
 • inne oznaczenia zgodnie z wymaganiami klienta.

Poznaj pełen zakres badań.

Nr certyfikatu: AB 145

Certyfikat ważny do: 17.07.2017

Kierownik:

dr inż. Katarzyna Bojarska
e-mail: kbojarska@gig.eu
telefon: 32 259 22 80

 

działa w Zakładzie Monitoringu Środowiska posiadającym Certyfikat Akredytacji Nr AB 145 Polskiego Centrum Akredytacji w Warszawie, potwierdzający kompetencje Zakładu zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005. Zakład Monitoringu Środowiska jest jednostką organizacyjną w strukturze Głównego Instytutu Górnictwa, w którym wdrożony jest Zintegrowany System Zarządzania jakością, bezpieczeństwem i higieną pracy oraz zarządzania środowiskowego, zgodnie z wymaganiami norm PN-ISO 9001:1996, PN-N-18001:1999 oraz PN-EN ISO 14001:1998, potwierdzony certyfikatem Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji w Warszawie nr JBS - 54/6/2012.

Pracownia Analiz Ekologicznych realizuje prace terenowe polegające między innymi na:

 • pobieraniu próbek środowiskowych:
  • gleb i gruntów,
  • wód powierzchniowych, podziemnych, przeznaczonych do spożycia oraz opadowych,
  • powietrza,
  • gazów składowiskowych,
  • ścieków komunalnych i przemysłowych (w tym tzw. pobieranie dobowe),
  • odpadów,
  • osadów ściekowych oraz dennych.
 • badaniu przepływu cieków i współczynników filtracji gruntów powierzchniowych,
 • badaniu stateczności skarp.

Pobieranie i transport próbek prowadzony jest na terenie całej Polski. Zespół doświadczonych pracowników pobierających próbki, wyposażony jest w specjalistyczny sprzęt, co gwarantuje wysoką jakość usług realizowanych w każdych warunkach terenowych.

Pracownia Analiz Ekologicznych oferuje prowadzenie monitoringu:

 • wód podziemnych i powierzchniowych oraz ścieków na podstawie wydanych decyzji administracyjnych;
 • terenów przemysłowych, zurbanizowanych, rolnych i leśnych zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002r., w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz. U. 2002, Nr 165, poz. 1358);
 • składowisk odpadów, zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013r., w sprawie składowisk odpadów (Dz. U. 2013., poz. 523);
 • obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 kwietnia 2011r., w sprawie prowadzenia monitoringu obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych (Dz. U. 2011, Nr 92, poz. 535);
 • oczyszczalni ścieków komunalnych oraz przemysłowych w oparciu o Ustawę z dnia 18 lipca 2001r. prawo wodne (Dz. U. 2001, Nr 115, poz. 1229. z późniejszymi zmianami);
 • komunalnych osadów ściekowych i gleb rolnych zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 lipca 2010r., w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. 2010, Nr 137, poz. 924).

Pracownia Analiz Ekologicznych sporządza oceny, ekspertyzy i opinie dotyczące:

 • zanieczyszczenia gleb i gruntów w odniesieniu do standardów jakości;
 • stanu środowiska terenów przeznaczonych pod inwestycje - ustalenie stanu zerowego;
 • jakości wód powierzchniowych i podziemnych;
 • podstawowych charakterystyk odpadów przeznaczonych do składowania;
 • gospodarczego wykorzystania odpadów pod ziemią i na powierzchni;
 • możliwości wykorzystania kruszyw po recyklingu;
 • określenia przydatności odpadów mineralnych dla ich wykorzystania jako kruszyw;
 • w budownictwie, drogownictwie oraz jako surowców w przemysłach cementowym, ceramicznym, szklarskim, itp.;
 • możliwości wykorzystania odpadów różnego rodzaju jako paliw alternatywnych;
 • przekwalifikowania odpadów na produkt uboczny;
 • możliwości wykorzystania komunalnych osadów ściekowych;
 • spoiw stosowanych w budownictwie podziemnym.

Pracownia Analiz Ekologicznych sporządza:

 • raporty oddziaływania na środowisko przedsięwzięć, łącznie z wykonaniem inwentaryzacji przyrodniczej terenu inwestycji, wynikające z Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008, Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami);
 • przeglądy ekologiczne oraz wnioski o pozwolenie zintegrowane w oparciu o Ustawę z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001, Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami);
 • raporty początkowe dla instalacji wymagających pozwolenia zintegrowanego zgodnie z dyrektywą 2010/75/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 listopada 2010r. w sprawie emisji przemysłowych (Dz. U. UE L 334, 17.12.2010);

Gwarantujemy udział i pomoc w procesie uzyskania decyzji administracyjnych wynikających z wymienionych wyżej raportów oraz pozwoleń.

W Pracowni Analiz Ekologicznych wykorzystywany jest posiadany nowoczesny sprzęt, miedzy innymi:

 • Pompy Grundfos MP-1-60, MP-1-90 i Gigant do pobierania wód podziemnych ze studni i piezometrów.
 • Przenośny analizator gazów Gasmet DX 4040 o zdolności precyzyjnej analizy 200 gazowych związków nieorganicznych i organicznych, wykorzystywany do monitoringu i oceny oddziaływania na środowisko:
  • instalacji z branży chemicznej, petrochemicznej i koksochemicznej;
  • obiektów wiertniczych prowadzących rozpoznanie złóż węglowodorów;
  • instalacji dla dystrybucji pali płynnych;
  • robót budowlanych i wyburzeniowych;
  • dróg i autostrad.
 • Wiertnica samochodowa H20SG do wykonywania wierceń geologicznych, geotechnicznych, hydrogeologicznych i środowiskowych do głębokości 20 m oraz dla pobierania próbek gruntów, skał i innych materiałów.
 • Młot udarowy Makita HM 1700 z zestawem próbników rurowych do pobierania próbek rdzeniowych o nienaruszonej strukturze, także gruntów z głębokości do 5 m.
 • Dyfraktometr rentgenowski (XRD) D8 DISCOVER BRUKER z nowoczesnym goniometrem, wyposażony w zwierciadło Goebla, detektory do pomiarów 1D – Lynxeye oraz 2D – Vantec 500 oraz autosampler, umożliwia oznaczanie krystalicznych faz w substancjach stałych takich jak: gleby, grunty, odpady, paliwa, kompozyty, surowce i produkty mineralne oraz wiele innych. Posiadany dyfraktometr D8 DISCOVER BRUKER jako nowoczesne narzędzie wykorzystywane jest w pracach o charakterze naukowo-badawczym, projektach naukowych oraz w pracach rynkowych na rzecz przemysłu, górnictwa i sektora usług.

W Pracowni Analiz Ekologicznych przy interpretacji i wizualizacji wyników pomiarów wykorzystywane jest nowoczesne oprogramowanie, między innymi:

 • ArcGIS for DesktopAdvanced v.10.2.1. – zaawansowana platforma do wizualizacjii interpretacji danych przestrzennych na mapach.
 • Calcmet v.11.11. – interpretacja składu chemicznego gazowych mieszanin wieloskładnikowych.
 • DIFFRAC.EVA v.3.0. – interpretacja jakościowa faz mineralnych w metodzie dyfrakcji rentgenowskiej (XRD).
 • GeoSlope v.1.1. – obliczenia i ocena stateczności skarp i zboczy.
 • GeoStar v.6.0. – profile i przekroje geologiczne, geotechniczne oraz hydrogeologiczne.
 • PDF-4+ v.4.12.0.4. – licencjonowana baza danych ICDD dla dyfrakcji rentgenowskiej (XRD).
 • SADA v.5.1.– optymalizacja badań środowiska gruntowego terenów poprzemysłowych i analiza ryzyka zdrowotnego związanego z zanieczyszczeniami obecnymi w gruntach.
 • TOPAS v.4.2. – interpretacja ilościowa faz mineralnych w metodzie dyfrakcji rentgenowskiej (XRD).

Pracownicy zatrudnieni w Pracowni Analiz Ekologicznych dysponują wiedzą popartą wieloletnim doświadczeniem. W skład zespołu wchodzą specjaliści z geologii, hydrogeologii, fizyki oraz ochrony środowiska, posiadający uprawnienia biegłych z listy Wojewody Śląskiego w zakresie ochrony przyrody, sporządzania ocen oddziaływania na środowisko, a także uprawnienia Ministra Środowiska w zakresie hydrogeologii.

Poznaj pełen zakres badań.

Nr certyfikatu: AB 145

Certyfikat ważny do: 17.07.2017

Kierownik:

mgr inż. Ilona Gofroń
e-mail: igofron@gig.eu
telefon: 32 259 21 75

 

wchodzi w skład Zakładu Monitoringu Środowiska prowadząc działalność w ramach Głównego Instytutu Górnictwa istniejącego od ponad 65 lat. Wieloletnia praktyka w badaniach stanu środowiska, wykwalifikowany personel, nowoczesna aparatura analityczna produkcji uznanych firm światowych, stosowanie zasad profesjonalnej praktyki laboratoryjnej oraz nowoczesne zaplecze badawcze umożliwiły w 1997 roku wdrożenie systemu zarządzania spełniającego wymagania obowiązujących norm i dokumentów (obecnie normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005). Wiarygodność badań i kompetencje techniczne Laboratorium zostały potwierdzone certyfikatem akredytacji laboratorium badawczego nr AB 145 Laboratorium działa w strukturze Głównego Instytutu Górnictwa, w którym wdrożony jest Zintegrowany System Zarządzania spełniający wymagania norm: PN-ISO 9001, PN-N-18001 oraz PN-EN ISO 14001. W Laboratorium Analiz Wód i Ścieków prowadzona jest działalność badawcza związana z opracowywaniem nowych procedur badawczych stosowanych w analizie wód naturalnych i odciekowych o wysokiej zawartości substancji rozpuszczonych. Pracownicy Laboratorium biorą udział w pracach Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Sekcji Chemii Nieorganicznej ds. Jakości Wody. W ramach prac usługowych Laboratorium wykonuje rocznie ponad 3000 analiz fizyko-chemicznych wód i ścieków realizując wymagania klientów z branży górniczej, energetycznej, spożywczej, farmaceutycznej, służb ochrony środowiska i innych. W badanych próbkach oznacza się ponad 100 parametrów fizyko-chemicznych wykorzystując różnorodne techniki pomiarowe, w tym bardzo nowoczesne, np. emisyjną spektrometrię plazmową (metale i niemetale), spektometrię mas, technikę rozkładu wysokotemperaturowego (OWO, Nog. AOX), chromatografię jonową (aniony nieorganiczne), techniki przepływowe z detekcją spektrofotometryczną (cyjanki, fenole, substancje powierzchniowo czynne, jony amonowe).

Przedmiot badań w laboratorium stanowią:

 • woda przeznaczona do spożycia;
 • naturalne wody mineralne i źródlane oraz wody stołowe;
 • wody lecznicze i termalne;
 • wody powierzchniowe;
 • wody podziemne (ze szczególnym uwzględnieniem wód kopalnianych, w tym solanek);
 • wody odciekowe pochodzące z lokowania odpadów w nieczynnych wyrobiskach górniczych lub składowiskach na powierzchni;
 • wody przemysłowe i technologiczne;
 • ścieki przemysłowe;
 • ścieki socjalno-bytowe i komunalne;
 • wyciągi wodne;
 • sole;
 • niektóre środki spożywcze.

Laboratorium wykonuje badania następujących parametrów (badania objęte zakresem akredytacji PCA):

 • adsorbowalne organicznie związane chlorowce (AOX);
 • jony amonu;
 • azotany;
 • azot amonowy, azotanowy i azotynowy;
 • azot ogólny, Kjeldahla i organiczny;
 • azotyny;
 • barwa;
 • biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZTn);
 • bromiany, chlorany i chloryny;
 • bromki
 • chemiczne zapotrzebowanie tlenu metodą dwuchromianową oraz nadmanganianową (ChZTCr oraz ChZTMn);
 • chlorki;
 • chrom(VI);
 • cyjanki wolne, ogólne i związane;
 • dwutlenek węgla agresywny;
 • dwutlenek węgla wolny;
 • ekstrakt eterowy (substancje ekstrahujące się eterem naftowym);
 • fluorki;
 • fosforany;
 • indeks fenolowy (fenole lotne);
 • indeks metali ciężkich;
 • indeks nadmanganianowy;
 • jodki;
 • magnez;
 • metale i niemetale (sód, potas, żelazo, mangan, kadm, kobalt, miedź, chrom, nikiel, ołów, cynk, srebro, glin, arsen, bor, bar, beryl, bizmut, rtęć, lantan, lit, molibden, fosfor, siarka, antymon, selen, krzem, cyna, stront, tellur, tytan, tal, wanad, cyrkon);
 • mętność;
 • odczyn pH;
 • ogólny węgiel organiczny (OWO);
 • przewodność właściwa;
 • siarczany;
 • siarczki;
 • siarczyny;
 • siarkowodór niezdysocjowany;
 • substancje powierzchniowo-czynne anionowe (detergenty anionowe);
 • substancje powierzchniowo-czynne niejonowe (detergenty niejonowe);
 • substancje rozpuszczone mineralne, nielotne i lotne;
 • sucha pozostałość mineralna, nielotna i lotna;
 • tlen rozpuszczony;
 • twardość ogólna;
 • wapń;
 • węglany, wodorowęglany i wodorotlenki;
 • zasadowość mineralna i ogólna;
 • zawiesiny ogólne;
 • żelazo(II).

Laboratorium wykonuje również szereg badań nie objętych zakresem akredytacji PCA, m.in.:

 • chlor wolny i całkowity;
 • formaldehyd;
 • gęstość;
 • kwasowość mineralna i ogólna;
 • lotne kwasy tłuszczowe;
 • pierwiastki śladowe;
 • potencjał redoks;
 • rodanki;
 • rozpuszczalne związki organiczne (absorbancja 254 nm oraz absorbancja 436 nm);
 • suma rozpuszczonych składników mineralnych;
 • termostabilność;
 • VOX oraz POX;
 • zagniwalność;
 • zapach;
 • zawiesiny łatwoopadające;
 • żelazo(III).

Ponadto Laboratorium Analiz Wód i Ścieków wykonuje ocenę agresywności korozyjnej wody względem betonu i stali, a także przeprowadza badania migracji (określenie wpływu materiałów na wodę przeznaczoną do spożycia).

Poznaj pełen zakres badań.

Nr certyfikatu: AB 145

Certyfikat ważny do: 17.07.2017

Kierownik:

dr Małgorzata Bebek
e-mail: mbebek@gig.eu
telefon: 32 259 24 67

działa w Zakładzie Monitoringu Środowiska posiadającym Certyfikat Akredytacji Nr AB 145 Polskiego Centrum Akredytacji w Warszawie, potwierdzający kompetencje Zakładu zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005. Zakład Monitoringu Środowiska jest jednostką organizacyjną w strukturze Głównego Instytutu Górnictwa, w którym wdrożony jest Zintegrowany System Zarządzania jakością, bezpieczeństwem i higieną pracy oraz zarządzania środowiskowego, zgodnie z wymaganiami norm PN-ISO 9001:2009, PN-EN ISO 14001:2005 oraz PN-N-18001:2004, potwierdzony certyfikatem Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji w Warszawie nr JBS - 54/7/2015.

Pracownia Analiz Ekologicznych realizuje prace terenowe polegające między innymi na:

 • pobieraniu próbek środowiskowych:
  • gleb i gruntów,
  • wód powierzchniowych, podziemnych, przeznaczonych do spożycia oraz opadowych,
  • powietrza,
  • gazów składowiskowych,
  • ścieków komunalnych i przemysłowych (w tym tzw. pobieranie dobowe),
  • odpadów,
  • osadów ściekowych oraz dennych.
 • badaniu przepływu cieków i współczynników filtracji gruntów powierzchniowych,
 • badaniu stateczności skarp.

Pobieranie i transport próbek prowadzony jest na terenie całej Polski. Zespół doświadczonych pracowników pobierających próbki, wyposażony jest w specjalistyczny sprzęt, co gwarantuje wysoką jakość usług realizowanych w każdych warunkach terenowych.

Pracownia Analiz Ekologicznych oferuje prowadzenie monitoringu:

 • wód podziemnych i powierzchniowych oraz ścieków na podstawie wydanych decyzji administracyjnych;
 • terenów przemysłowych, zurbanizowanych, rolnych i leśnych zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002r., w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz. U. 2002, Nr 165, poz. 1358);
 • składowisk odpadów, zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013r., w sprawie składowisk odpadów (Dz. U. 2013., poz. 523);
 • obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 kwietnia 2011r., w sprawie prowadzenia monitoringu obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych (Dz. U. 2011, Nr 92, poz. 535);
 • oczyszczalni ścieków komunalnych oraz przemysłowych w oparciu o Ustawę z dnia 18 lipca 2001r. prawo wodne (Dz. U. 2001, Nr 115, poz. 1229. z późniejszymi zmianami);
 • komunalnych osadów ściekowych i gleb rolnych zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 lipca 2010r., w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. 2010, Nr 137, poz. 924).

Pracownia Analiz Ekologicznych sporządza oceny, ekspertyzy i opinie dotyczące:

 • zanieczyszczenia gleb i gruntów w odniesieniu do standardów jakości;
 • stanu środowiska terenów przeznaczonych pod inwestycje - ustalenie stanu zerowego;
 • jakości wód powierzchniowych i podziemnych;
 • podstawowych charakterystyk odpadów przeznaczonych do składowania;
 • gospodarczego wykorzystania odpadów pod ziemią i na powierzchni;
 • możliwości wykorzystania kruszyw po recyklingu;
 • określenia przydatności odpadów mineralnych dla ich wykorzystania jako kruszyw;
 • w budownictwie, drogownictwie oraz jako surowców w przemysłach cementowym, ceramicznym, szklarskim, itp.;
 • możliwości wykorzystania odpadów różnego rodzaju jako paliw alternatywnych;
 • przekwalifikowania odpadów na produkt uboczny;
 • możliwości wykorzystania komunalnych osadów ściekowych;
 • spoiw stosowanych w budownictwie podziemnym.

Pracownia Analiz Ekologicznych sporządza:

 • raporty oddziaływania na środowisko przedsięwzięć, łącznie z wykonaniem inwentaryzacji przyrodniczej terenu inwestycji, wynikające z Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008, Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami);
 • przeglądy ekologiczne oraz wnioski o pozwolenie zintegrowane w oparciu o Ustawę z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001, Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami);
 • raporty początkowe dla instalacji wymagających pozwolenia zintegrowanego zgodnie z dyrektywą 2010/75/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 listopada 2010r. w sprawie emisji przemysłowych (Dz. U. UE L 334, 17.12.2010);

Gwarantujemy udział i pomoc w procesie uzyskania decyzji administracyjnych wynikających z wymienionych wyżej raportów oraz pozwoleń.

W Pracowni Analiz Ekologicznych wykorzystywany jest posiadany nowoczesny sprzęt, miedzy innymi:

 • Pompy Grundfos MP-1-60, MP-1-90 i Gigant do pobierania wód podziemnych ze studni i piezometrów.
 • Przenośny analizator gazów Gasmet DX 4040 o zdolności precyzyjnej analizy 200 gazowych związków nieorganicznych i organicznych, wykorzystywany do monitoringu i oceny oddziaływania na środowisko:
  • instalacji z branży chemicznej, petrochemicznej i koksochemicznej;
  • obiektów wiertniczych prowadzących rozpoznanie złóż węglowodorów;
  • instalacji dla dystrybucji pali płynnych;
  • robót budowlanych i wyburzeniowych;
  • dróg i autostrad.
 • Wiertnica samochodowa H20SG do wykonywania wierceń geologicznych, geotechnicznych, hydrogeologicznych i środowiskowych do głębokości 20 m oraz dla pobierania próbek gruntów, skał i innych materiałów.
 • Młot udarowy Makita HM 1700 z zestawem próbników rurowych do pobierania próbek rdzeniowych o nienaruszonej strukturze, także gruntów z głębokości do 5 m.
 • Dyfraktometr rentgenowski (XRD) D8 DISCOVER BRUKER z nowoczesnym goniometrem, wyposażony w zwierciadło Goebla, detektory do pomiarów 1D – Lynxeye oraz 2D – Vantec 500 oraz autosampler, umożliwia oznaczanie krystalicznych faz w substancjach stałych takich jak: gleby, grunty, odpady, paliwa, kompozyty, surowce i produkty mineralne oraz wiele innych. Posiadany dyfraktometr D8 DISCOVER BRUKER jako nowoczesne narzędzie wykorzystywane jest w pracach o charakterze naukowo-badawczym, projektach naukowych oraz w pracach rynkowych na rzecz przemysłu, górnictwa i sektora usług.

W Pracowni Analiz Ekologicznych przy interpretacji i wizualizacji wyników pomiarów wykorzystywane jest nowoczesne oprogramowanie, między innymi:

 • ArcGIS for DesktopAdvanced v.10.2.1. – zaawansowana platforma do wizualizacjii interpretacji danych przestrzennych na mapach.
 • Calcmet v.11.11. – interpretacja składu chemicznego gazowych mieszanin wieloskładnikowych.
 • DIFFRAC.EVA v.3.0. – interpretacja jakościowa faz mineralnych w metodzie dyfrakcji rentgenowskiej (XRD).
 • GeoSlope v.1.1. – obliczenia i ocena stateczności skarp i zboczy.
 • GeoStar v.6.0. – profile i przekroje geologiczne, geotechniczne oraz hydrogeologiczne.
 • PDF-4+ v.4.12.0.4. – licencjonowana baza danych ICDD dla dyfrakcji rentgenowskiej (XRD).
 • SADA v.5.1.– optymalizacja badań środowiska gruntowego terenów poprzemysłowych i analiza ryzyka zdrowotnego związanego z zanieczyszczeniami obecnymi w gruntach.
 • TOPAS v.4.2. – interpretacja ilościowa faz mineralnych w metodzie dyfrakcji rentgenowskiej (XRD).

Pracownicy zatrudnieni w Pracowni Analiz Ekologicznych dysponują wiedzą popartą wieloletnim doświadczeniem. W skład zespołu wchodzą specjaliści z geologii, hydrogeologii, fizyki oraz ochrony środowiska, posiadający uprawnienia biegłych z listy Wojewody Śląskiego w zakresie ochrony przyrody, sporządzania ocen oddziaływania na środowisko, a także uprawnienia Ministra Środowiska w zakresie hydrogeologii.

Poznaj pełen zakres badań.

Nr certyfikatu: AB 145

Certyfikat ważny do: 17.07.2017

Kierownik:

dr Zbigniew Bzowski
e-mail: zbzowski@gig.eu
telefon: 32 259 25 63

 

+ 48-32-259-2000