Laboratoria

 • Zwalczanie pożarów podziemnych.
 • Ocena ryzyka zagrożenia pożarowego.
 • Monitorowanie zagrożenia pożarowego w górnictwie węgla kamiennego za pomocą metody określania temperatury i masy zagrzanego węgla w zrobach ścian na podstawie analizy gazów zrobowych.
 • Badania laboratoryjne próbek węgla z wybranych pokładów dla uzyskania charakterystyk węgla, ilości i składu gazów wydzielanych podczas utleniania w warunkach zbliżonych do adiabatycznych.
 • Wykonanie specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego do precyzyjnej analizy gazów.
 • Badania laboratoryjne prób gazów.
 • Opracowanie programów komputerowych dla interpretacji wyników badań samozapalności węgla.
 • Prognozowania zagrożenia pożarowego.
 • Wyznaczania miejsc szczególnie zagrożonych pożarem endogenicznym dla zrobów wybranych ścian.
 • Prewencja zagrożenia pożarowego.
 • Badania nad samozapaleniem materiałów.
 • Określanie zasad wykrywania pożarów w tunelach.

 • Weryfikacja zasobów węgla kamiennego z uwzględnieniem czynników szkodliwych dla środowiska.
 • Ocena zasobów węgla kamiennego dla celów energetycznych i koksowniczych.
 • Ocena zasobów metanu pokładów węgla ( CCM, CBM i AMM) z wykorzystaniem symulatorów ECLIPSE.
 • Ocena geologicznych warunków występowania metanu pokładów węgla  jako kopalina główna i towarzysząca.
 • Budowa numerycznych modeli złóż (PETREL).
 • Opracowanie dokumentacji geologicznych dla złóż węgla kamiennego i metanu.
 • Opracowanie Projektów Zagospodarowania Złóż węgla kamiennego i metanu.
 • Opracowanie Projektów robót geologicznych.
 • Badania migracji gazów kopalnianych na powierzchni likwidowanych kopalń (ECOPROBE).
 • Badania propagacji gazów w środowisku geologicznym z wykorzystananiem modelowania komputerowego (TOUGH).
 • Ocena potencjałów geotermalnych oraz wykorzystania wód geotermalnych.
 • Ocena, analiza i wybór miejsc geologicznego składowania CO2.
 • Badania modelowe i symulacyjne iniekcji  i reakcyjności CO2 przy wykorzystaniu symulatora TOUGH.

 • Analiza sejsmiczności w GZW w oparciu o rejestracje  Górnośląskiej Regionalnej Sieci Sejsmologicznej GIG. 
 • Badanie mechanizmów ognisk wstrząsów i parametrów ich źródła w aspekcie oceny zagrożenia sejsmicznego.
 • Kalibracja torów pomiarowych aparatury sejsmologicznej, dobór parametrów do wyznaczania energii sejsmicznej w sieciach kopalnianych.
 • Organizacja sieci sejsmologicznych w kopalniach.
 • Projektowanie i produkcja aparatury sejsmologicznej dla kopalń podziemnych (System Obserwacji Sejsmicznych - SOS GIG) wraz z oprogramowaniem do analizy wstrząsów MULTILOK i SEJSGRAM.
 • Produkcja mobilnych sond iskrobezpiecznych do pomiaru drgań w kopalniach podziemnych (DLM, DLM-PPV).
 • Tomografia sejsmiczna dla rozpoznawania zaburzeń geologicznych pokładu węgla (uskoki, wymycia).
 • Tomografia pasywna -rekonstrukcja pola prędkości fal sejsmicznych na podstawie zarejestrowanych wstrząsów górotworu przez kopalniane sieci sejsmologiczne - dla oceny stanu zagrożenia sejsmicznego ze strony warstw wstrząsogennych.
 • Ocena stanu zagrożenia sejsmicznego i zagrożenia tąpnięciem w wyrobiskach górniczych z wykorzystaniem kryteriów sejsmologicznych (metoda PPV, czasowe zmiany współczynnika b rozkładu Gutenberga-Richtera ,czasowe zmiany  indeksu energii EI).
 • Ocena efektu sejsmicznego prac strzelniczych w podziemnych i odkrywkowych zakładach górniczych (kamieniołomy) oraz od innych źródeł drgań parasejsmicznych.
 • Prognozowanie wpływu wstrząsów górniczych na obiekty budowlane  i środowisko powierzchniowe wraz z oceną skutków drgań przy wykorzystaniu Górniczej Skali Intensywości drgań GSI-2012.
 • Projektowanie i produkcja aparatury sejsmometrycznej AMAX-GSI do monitorowania intensywności drgań na powierzchni.

 • Projekty oraz dokumentacje prac geofizycznych i geologicznych dla potrzeb rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich i geotechnicznych.
 • Opinie i ekspertyzy o przydatności budowlanej terenów pogórniczych.
 • Badania i opinie dla potrzeb oceny zagrożeń pogórniczych.
 • Badania i oceny zagrożenia ruchami masowymi (zapadliska, osuwiska, kras).
 • Badania i projekty uzdatnienia do zabudowy terenów przeobrażonych działalnością górniczą.
 • Badania dla potrzeb rozpoznania zanieczyszczenia gleb, gruntów i wód podziemnych.
 • Badania dla potrzeb rozpoznania warunków geotechnicznych i przecieków w ziemnych i betonowych budowlach hydrotechnicznych.
 • Nieniszczące badania dla potrzeb rozpoznania struktury i stanu technicznego budowli.
 • Badania dla potrzeb rozpoznania stanu termicznego składowisk odpadów z produkcji węgla.

 • Wykonywanie badań lin stalowych oraz nowych rozwiązań lin. Dobór lin. Badania w zakresie badań kontrolnych i certyfikacyjnych elementów konstrukcyjnych urządzeń transportowych w tym łańcuchów ogniwowych górniczych .
 • Badania certyfikacyjne elementów konstrukcyjnych i osprzętu elektroenergetycznego zgodnie z normą PN-EN 61284, a także przewodów CEI IEC 62219:2002, PN-IEC 1089:1994, PN-EN 50182:2002, IEC 62420:2008, PN-EN 60889,:2002, PN-EN 50189:2002, PN-EN 60889:2002, PN-EN 50183:2002.
 • Wykonywanie pomiarów geometrycznych za pomocą laserowego skaningu, szyby wyrobiska, konstrukcje.
 • Badania kolei linowych.

 • Stanowiskowe badania odrzwi obudowy wyrobisk korytarzowych.
 • Badania akcesoriów obudów wyrobisk korytarzowych (strzemiona, rozpory, siatki okładzinowe, okładziny, stopy podporowe itp.).
 • Badania stojaków i siłowników hydraulicznych (statyka i dynamika).
 • Badania kotwi (statyka i dynamika).
 • Badania zaworów i bloków zaworowych.
 • Badania stropnic i spągnic.
 • Badanie wysokociśnieniowych, hydraulicznych przewodów i węży.
 • Badania krążników.
 • Badania wielkośrednicowych rur z dowolnych materiałów (szczelność połączenia, sztywność obwodowa).
 • Wytrzymałościowe badania łożysk elastomerowych (badanie modułu odkształcenia postaciowego, badanie przyczepności przy ścinaniu i badanie przy ściskaniu).
 • Wytrzymałościowe badania geosiatek.

 • Akustyka www.akustyka.gig.eu:
  • Środowisko domowe i zewnętrzne – hałas:
   • badania obciążenia terenów, o znacznych rozmiarach, oddziaływaniem hałasu komunikacyjnego i/lub przemysłowego;
   • wykonywanie komputerowych map akustycznych z zastosowaniem techniki GIS i GPS;
   • wykonywanie OOS obiektów przemysłowych, tras komunikacyjnych, obiektów gospodarki komunalnej i innych w zakresie zagrożeń wibroakustycznych;
   • opracowywanie prognoz wibroakustycznych dla inwestycji i obiektów modernizowanych w różnych fazach realizacji;
   • badania w warunkach „in situ” skuteczności ekranowania na terenach chronionych ekranami akustycznymi oraz projektowanie ekranów akustycznych;
   • badania stanu oddziaływania na ludzi przebywających w budynkach mieszkalnych, budynkach użyteczności publicznej i innych hałasu pochodzącego ze źródeł zlokalizowanych w tych budynkach, jak i poza nimi.
  • Aktywność akustyczna maszyn:
   • badania poziomu mocy akustycznej maszyn i urządzeń technicznych metodą orientacyjną;
   • badania emisji hałasu maszyn w miejscu ich eksploatacji.
 • Drgania www.drgania.gig.eu:
  • Budynki, budowle:
   • Badania stanu oddziaływania drgań mechanicznych, przenoszonych przez podłoże na konstrukcje budynków i budowli;
   • diagnostyka stanu technicznego budynków i konstrukcji inżynierskich z wykorzystaniem metody oceny stanu technicznego pali fundamentowych oraz ocena stanu technicznego zabezpieczeń kotwi budowlanych wraz z identyfikacją nieciągłości struktury, uszkodzeń i błędów technologicznych z wykorzystaniem analiz modalnej i falkowej;
   • badania stanu oddziaływania drgań mechanicznych, przenoszonych przez podłoże i konstrukcje budowlane na ludzi przebywających w budynkach;
   • badania stanu oddziaływania drgań na konstrukcje wsporcze pod maszyny w basztowych, kopalnianych wieżach wyciągowych;
  • Badanie wpływu drgań mechanicznych na stan obiektów technicznych o masie do 120 kg z wykorzystaniem wzbudnika drgań:
   • badania odporności obiektów technicznych na działanie drgań zgodnie z wymaganiami określonymi przez klienta;
   • badanie częstotliwości rezonansowych obiektów technicznych;
   • badania skuteczności układów wibroizolacyjnych foteli samochodowych, foteli operatorów maszyn transportowo-roboczych i innych;
   • badania działania drgań mechanicznych na ludzi w ramach projektów badawczych.
 • Elektrostatyka www.elektrostatyka.gig.eu:
  • Badania wyrobów znormalizowanymi metodami.
  • Badania skuteczności i stałości metod antystatyzacji tworzyw sztucznych.
  • Opracowywanie planów i realizacje stref EPA (ESD ProtectedArea).
  • Audity stref EPA.
 • Technika termowizyjna, technika podczerwieni www.termowizja.gig.eu​:
  • Badania termoizolacyjności ścian budynków, budowli i rurociągów ciepłowniczych.
  • Badania stanu termicznego zwałowisk odpadów przemysłowych, szczególnie górniczych oraz składowisk węgla.
  • Badania stanu termicznego maszyn, urządzeń technicznych, energetycznych oraz poziomego transportu górniczego.
  • Badania człowieka dla potrzeb diagnostyki medycznej.
  • Wczesne wykrywanie pożarów endogenicznych w podziemiach kopalń za pomocą pirometrów.
 • Metrologia www.metrologia.gig.eu​:
  • Wzorcowanie przyrządów do pomiaru wielkości akustycznych.
  • Wzorcowanie przyrządów do pomiaru drgań mechanicznych.
 • Stacja meteo www.meteo.gig​:
  • Prezentacja aktualnych warunków pogodowych ze stacji meteorologicznej usytuowanej na terenie GIG.

 • Technika laserowa:
  • Projektowanie i wdrażanie optoelektronicznych: (w tym laserowych) urządzeń i czujników dla górnictwa (lasery górnicze, anemometry, metanomierze, czujniki drgań i wychyleń, systemy badania i monitoringu wież szybowych i szybów) – nowe rozwiązania w zakresie skanowania 3D wyrobisk, kawern i zbiorników, dynamiczna detekcja płomienia.
  • Projektowanie i wdrażanie systemów monitoringu emisji szkodliwych gazów do atmosfery (metan, ditlenek węgla, pyły i in.) i promieniowania optycznego (UV, promieniowanie optyczne, podczerwień, laserowe), zarówno w środowisku pracy jak i w przestrzeniach otwartych (np. wysypiska komunalne, hałdy) - w zakresie monitoringu par rtęci.
  • Sterowanie procesami technologicznymi z wykorzystaniem i utylizacją gazów cieplarnianych (głównie metanu z odmetanowania kopalń) – budowa, serwis, kalibracje metanomierzy stacjonarnych.
  • Prowadzenie monitoringu i oceny wpływu eksploatacji górniczej i zjawisk (para)sejsmicznych na zachowanie się obiektów budowlanych na powierzchni (laserowe czujniki drgań i wychyleń, skanery laserowe, skaningowy wibrometr laserowy).
  • Projektowanie laserowych systemów metrologicznych dla potrzeb geodezji i budownictwa (np. pionowniki laserowe, laserowe czujniki drgań i wychyleń, skanery laserowe itp.) – profilowanie skanerami 2D pojazdów i obiektów “on line”, serwisowanie laserowych czujników drgań i wychyleń.
  • Ustawianie maszyn i urządzeń (np. systemy osiowania pras), monitoring konstrukcji budowlanych - pomiary i monitoring parametrów geometrycznych szybów i ich wyposażenia, w tym zatopionych.
  • Badania parametrów elektrycznych i metrologicznych urządzeń laserowych, badania nieniszczące materiałów, monitoring parametrów środowiska pracy i in.

 • Problematyka zagrożenia tąpaniami:
  • Prognoza i ocena zagrożenia sejsmicznego i tąpania wyrobisk górniczych.
  • Ocena wstrząsogenności górotworu.
  • Analityczna ocena stanu ciśnień w pokładzie i skałach otaczających.
  • Analiza kwalifikowalności pokładów (złóż) lub ich części do odpowiednich stopni zagrożenia tąpaniami.
  • Opracowywanie kompleksowych (technicznych) projektów eksploatacji pokładów zagrożenia tąpaniami.
  • Ocena ryzyka prowadzenia robót górniczych w warunkach zagrożenia tąpaniami.
  • Dobór doraźnych (aktywnych) i długofalowych (eksploatacyjnych) metod profilaktyki tąpaniowej.
  • Doraźne konsultacje z zakresu prowadzenia robót w warunkach szczególnego stanu zagrożenia tąpaniami.
 • Problematyka zagrożeń skojarzonych:
  • Ocena stanu zagrożeń skojarzonych.
  • Dobór profilaktyki dla prowadzenia robót w warunkach zagrożeń skojarzonych.
  • Doraźne konsultacje z zakresu problematyki zagrożeń skojarzonych.
 • Inżynieria górnicza: 
  • Techniki i technologie modyfikacji właściwości kopalin użytecznych (węgla, rud metali, surowców skalnych) i górotworu dla poprawy bezpieczeństwa i efektywności eksploatacji (np. szczelinowanie technikami hydraulicznymi i strzelniczymi).
  • Wyznaczania podstawowych geomechanicznych cech górotworu (składowe stanu naprężeń pierwotnych i pseudopierwotnych).
  • Inżynierskie techniki i technologie zabezpieczania chronionych obiektów środowiska podziemnego (jaskinie, obiekty zabytkowe itp.).
  • Badania introskopowe otworów wiertniczych.

Stan osobowy Laboratorium Geomechaniki Górniczej - 7 osób, w tym: profesor nauk technicznych i czterech doktorów nauk technicznych.

Od 1998 roku posiadamy akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (Certyfikat Akredytacji AB 005).

Posiadamy uprawnienia indywidualne i zespołowe:

 • Uprawnienia geologiczno-inżynierskie MOŚZNiL kategorii VI (Nr 0358 i 0359) - do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi w zakresie „ustalanie warunków geologiczno-inżynierskich dla potrzeb zagospodarowania przestrzennego, obiektów budowlanych, wykonywania wyrobisk górniczych oraz magazynowania i składowania substancji oraz odpadów”.
 • Uprawnienia rzeczoznawcy WUG do spraw ruchu zakładu górniczego w grupie XIX – zagrożenie tąpaniami  w zakresie: określania klasy stropu i spągu złoża rud miedzi w podziemnych zakładach wydobywających rudy miedzi, dla celów związanych z zaliczeniem złoża do odpowiedniego stopnia zagrożenia tąpaniami i określania aktualnego i przewidywanego stanu zagrożenia tąpaniami złoża (pokładu) lub jego części z uwzględnieniem warunków geologiczno-górniczych, właściwości geomechanicznych pokładu oraz badania skał stropowych, dla celów związanych z zaliczeniem złoża i pokładu do odpowiednich stopni zagrożenia tąpaniami (decyzja GPO.780.18.2014; Ldz.38617/12/2014/ER z dnia 23 grudnia 2014 r.; uprawnienia ważne do 30 listopada 2019 r.)

Badania prowadzone w laboratorium są wykonywane zgodnie z normami międzynarodowymi i standardami według zaleceń ISRM oraz zgodnie z polskimi normami i branżowymi zaleceniami. Badania i dokumentowanie ich wyników są wykonywane na nowoczesnej aparaturze z największą starannością i najwyższą jakością.

Skłonność do tąpań skał i górotworu oraz ocena zagrożenia tąpaniami wyrobisk górniczych z wykorzystaniem kryteriów geomechaniczno-geologicznych

 • Badania i ocena skłonności do tąpań węgla i skał płonnych.
 • Ocena skłonności do tąpań górotworu uwzględniająca geomechaniczne właściwości skał i właściwości energetyczne oraz efekt skali, poprzez zastosowanie wskaźnika skłonności do tąpań górotworu WTG, wskaźnika energii kinetycznej górotworu WEk  oraz klasyfikacji Geological Strength Index (GSI).
 • Ocena skłonności do tąpań wielowarstwowego górotworu karbońskiego poprzez zastosowanie systemu geologiczno-geomechanicznej metody oceny skłonności górotworu do tąpań GEO.
 • Ocena skłonności górotworu do tąpań w przygranicznych obszarach kopalń czynnych, w których wyrobiska są zagrożone tąpaniami, i zlikwidowanych przez zatapianie, z uwagi na wtórne zawodnienie górotworu w kopalniach czynnych w wyniku prowadzenia tego procesu.
 • Ocena wpływu defektów strukturalnych górotworu i wpływu destrukcji górotworu spowodowanej eksploatacją górniczą na właściwości geomechaniczne skał karbońskich i na skłonność górotworu do tąpań.
 • Doraźne konsultacje z problematyki skłonności skał i górotworu do tąpań.

Właściwości fizyczne i  technologiczne skał i górotworu

 • Laboratoryjne badania  właściwości geomechanicznych, w tym właściwości surowców mineralnych i skał otaczających w różnych warunkach naprężeniowych i stanach wilgotności, z różnymi prędkościami odkształcenia i obciążania oraz badania wybranych parametrów technologicznych.
 • Badania odkształcalności skał w złożonym stanie naprężenia i badania procesu deformacji obciążanych skał w stanie pokrytycznym.
 • Badania energii odkształcenia właściwego w procesie niszczenia skał (obciążania).
 • Badania in situ penetrometrem otworowym parametrów wytrzymałościowych skał w otworach wiertniczych wraz z klasyfikowaniem jakości stropów pokładów węgla i oceną szczelinowatości górotworu.
 • Badania metodą aerometryczną zasięgu strefy spękań górotworu otaczającego wyrobiska górnicze.
 • Badania i ocena stateczności gruzowiska zawałowego jako pułapu wyrobisk podziemnych.
 • Nieniszczące badania wytrzymałości masywu skalnego metodą odbojnościową.
 • Ocena jakości górotworu na podstawie klasyfikacji geotechnicznych masywów skalnych.
 • Badania i ocena wpływu bardzo niskich i wysokich temperatur na zachowanie się skał pod obciążeniem statycznym i dynamicznym.
 • Opracowanie dokumentacji geologicznej otworów wiertniczych dla celów  rozpoznania kopaliny i uzyskania przez przedsiębiorcę koncesji na jej wydobycie.
 • Geostatystyczna analiza parametrów geomechanicznych górotworu - opracowanie prognozy rozkładu wartości parametrów geomechanicznych wraz z oszacowaniem jej dokładności w obszarach planowanej eksploatacji.

Materiały budowlane, odpady pogórnicze, żywice i materiały wiążące  – badania i ocena przydatności

 • Badania i ocena przydatności skał zwięzłych, w tym odpadów pogórniczych, dla potrzeb geoinżynierii, górnictwa (likwidacja szybów górniczych) i budownictwa (ogólnego, drogowego, podziemnego, hydrotechnicznego).
 • Badania wytrzymałości betonu i konstrukcji betonowych metodą odbojnościową.
 • Badania i ocena przepuszczalności i mrozoodporności betonów.
 • Badania i ocena jakości kruszyw, kamienia łamanego, łupanego, galanterii betonowej, ceramicznych wyrobów budowlanych, żywic organicznych i  mineralno-organicznych oraz spoiw mineralnych.

Wpływ temperatury na właściwości naprężeniowe, sprężystość i odkształcalność skał osadowych

 • Badania wpływu wysokiej i niskiej temperatury na zachowanie się skał pod obciążeniem statycznym i dynamicznym, w pełnym zakresie ich odkształcania się
 • Ocena jakości ośrodka skalnego poddanego działaniu temperatury dla potrzeb niekonwencjonalnych metod eksploatacji złóż i geoinżynierii.

Możliwości zastosowania wyników naszych prac w górnictwie i geoinżynierii, w budownictwie i ochronie środowiska

 • doskonalenie metod oceny i zwalczania zagrożeń naturalnych w podziemnych zakładach górniczych, w tym prognozowanie zjawisk dynamicznych
 • ocena i prognozowanie skłonności górotworu do tąpań w rejonach, w których dotychczas nie prowadzono eksploatacji górniczej w danym pokładzie oraz do oceny i prognozowania skłonności do tąpań górotworu naruszonego robotami górniczymi i zaliczania pokładów do odpowiednich stopni zagrożenia tąpaniami
 • doskonalenie technologii pozyskiwania kopalin stałych i gazowych (pozyskiwania metanu z pokładów węgla; gaz z łupków) - technologie podziemne, odkrywkowe i otworowe
 • stosowanie metod uszczelniania i wzmacniania górotworu, podsadzanie wyrobisk
 • możliwości magazynowania paliw płynnych i składowanie odpadów w górotworze
 • dokumentowanie warunków geologiczno-inżynierskich dla potrzeb likwidacji kopalń
 • ocena zachowania się skał na dużych głębokościach i wnioskowanie dla celów projektowania bezpiecznej eksploatacji złóż różnych surowców mineralnych
 • magazynowanie węglowodorów w podziemnych wyrobiskach górniczych
 • ocena jakości górotworu dla celów podziemnego zgazowania węgla
 • ocena dynamiki destrukcji skał i górotworu
 • ocena wystąpienia zagrożeń naturalnych w górotworze, głównie zagrożeń geomechanicznych i wodnych, zwłaszcza w kopalniach prowadzących eksploatację w pobliżu zbiorników wodnych utworzonych w zrobach zlikwidowanych kopalń
 •  interpretacja warunków geologicznych i geomechanicznych w obrębie źródeł zagrożenia wodnego
 • wyznaczanie filarów bezpieczeństwa i stref bezpieczeństwa, filarów technologicznych w filarowo-komorowym systemie eksploatacji
 • planowanie, w warunkach likwidacji kopalń, procesu likwidacji i oceny zabezpieczeń kopalń czynnych przed zagrożeniem wodnym ze strony kopalń zlikwidowanych
 • ocena możliwości występowania niektórych zagrożeń naturalnych w strefach przygranicznych kopalń czynnych z zatopionymi wyrobiskami kopalń zlikwidowanych
 • ocena bezpieczeństwa robót górniczych w partiach przygranicznych z zatopionymi wyrobiskami kopalń zlikwidowanych
 • aspekt ekonomiki przedsiębiorstwa górniczego - ocena możliwości wykorzystania zasobów węgla uwięzionych w partiach przygranicznych z zatopionymi wyrobiskami kopalń zlikwidowanych
 • możliwość zastosowania wyników badań laboratoryjnych zmian właściwości skał pod wpływem działania temperatury w doskonaleniu modeli numerycznych jako narzędzi do rozwiazywania problemów w praktyce górniczej i geoinżynieryjnej, np. przewidywanie zachowania się górotworu w wyniku prowadzenia w nim procesu podziemnego zgazowania węgla
 • ocena przydatności skał zwięzłych dla potrzeb budownictwa (ogólnego, podziemnego, hydrotechnicznego) i drogownictwa
 • składowanie CO2 w głębokich strukturach geologicznych
 • zabezpieczenia pomników przyrody nieożywionej

 • Oznaczanie metanonośności metodą bezpośrednią
 • Badania metodą United States Bureau of Mines (USBM):
  • określenie ilości gazu traconego,
  • desorbującego,
  • resztkowego,
  • metanonośności.
 • Oznaczenie parametrów fizyko-chemicznych:
  • popiołu (A),
  • wilgoci przemijającej (Wex),
  • wilgoci w próbce analitycznej (Wa),
  • części lotnych (Vdaf),
  • gęstości (dr).
 • Analiza chromatograficzna gazów: O2, N2, H2, CO2, CO, CH4, C2H6, C2H4
 • Wyznaczanie parametrów sorpcyjnych:
  • efektywnego współczynnika dyfuzji (De),
  • pojemności sorpcyjnej (a),
  • pojemności sorpcyjnej w przeliczeniu na czystą substancję węglową (acsw),
  • czasu połówkowego sorpcji (t0,5),
  • gęstości (dr),
  • popiołu (A).

Laboratorium Pomiarów Zapylenia Powietrza (LPZP) należy do Zespołu Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących akredytowanych w Polskim Centrum Akredytacji w Warszawie.

 • Laboratorium posiada akredytację jako laboratorium wzorcujące, nr AP 006 na wzorcowanie pyłomierzy:
  • Barbara 3A,
  • CIP-10,
  • aspiratory: SKC, AP 2000Ex.
 • Laboratorium posiada również akredytację jako laboratorium badawcze, nr AB 005 w zakresie:
  • pomiarów stężenia zapylenia powietrza na stanowiskach pracy
  • pomiar stężenia zapylenia najbardziej pyłotwórczego procesu technologicznego (pomiar najgorszego przypadku),
  • dobór ochron osobistych układu oddechowego pracownika dla danego stanowiska pracy,
  • pomiar stężenia włókien respirabilnych w powietrzu na stanowiskach pracy lub w środowisku,
  • pomiar stężenia włókien respirabilnych azbestu w powietrzu na stanowiskach pracy lub w środowisku.
 • Pracownicy Laboratorium prowadzą również badania:
  • odpylaczy współpracujących z systemem wentylacji odrębnej,
  • instalacji zraszających wewnętrznych i zewnętrznych zabudowanych na kombajnach pod względem skuteczności zwalczania iskier mechanicznych zdolnych zapalić metan oraz pod względem skuteczności zwalczania zapylenia.
 • W laboratorium prowadzi się również badania wytrzymałościowe lutni elastycznych ssawnych i tłocznych.
 • Laboratorium wykonuje również analizę rozkładu ziarnowego pyłu pobranego z powietrza.

Laboratorium zajmuje się problemami związanymi z wybuchami pyłów i metodami ich zwalczania we wszystkich gałęziach przemysłu, z wyjątkiem podziemnych zakładów górniczych od lat 70-tych XX wieku.

 • Prace o charakterze badawczym:
  • Wybuchy doświadczalne w dużej skali i w skali laboratoryjnej z pomiarem wielkości charakteryzujących wybuch.
  • Weryfikacja i kalibracja modeli wybuchu pyłu za pomocą wyników eksperymentalnych.
 • Prace usługowe wykonywane na zlecenie przemysłu:
  • Oznaczanie parametrów zapalności i wybuchowości pyłu.
 • Laboratorium wykonuje oznaczenia wszystkich standardowych parametrów zapalności i wybuchowości zdefiniowanych w normach europejskich:
  • test wybuchowości pyłu wg VDI 2263, także wg wprowadzanej obecnie normy europejskiej EN 80079-20-1;
  • charakterystyka wybuchowości obejmująca: maksymalne ciśnienie wybuchu pmax, maksymalna szybkość przyrostu ciśnienia wybuchu (dp/dt)max i wskaźnik wybuchowości Kst max, PN-EN 14034-1, PN-EN 14034-2;
  • dolna granica wybuchowości pyłu, PN-EN 14034-3;
  • graniczne dla wybuchu stężenie tlenu GST, PN-EN 14034-4.
 • Powyższe badania są wykonywane zarówno w zalecanej przez normy europejskie komorze o objętości 1 m3, jak i w sferze 20-l produkcji firmy Adolf Kühner AG.
  • minimalna temperatura zapłonu obłoku pyłu TCL, PN-EN 50281-2-1 (PN-EN ISO/IEC 80079-20-2:2016-05);
  • minimalna temperatura zapłonu warstwy pyłu T5mm, PN-EN 50281-2-1 (PN-EN ISO/IEC 80079-20-2:2016-05);
  • minimalna energia zapłonu obłoku pyłu MIE, PN-EN 13821 (PN-EN ISO/IEC 80079-20-2:2016-05);
  • oznaczanie skłonności nagromadzeń pyłu do samozapalenia TSI, PN-EN 15188;
  • rezystywność warstwy pyłu ρ, PN-EN ISO/IEC 80079-20-2:2016-05.
 • Ocena ryzyka wybuchu pyłu:
  • dla instalacji przemysłowych już użytkowanych (dyrektywa 1999/92/WE ATEX Users);
  • na podstawie projektu instalacji lub dokumentacji powykonawczej (dyrektywa 1999/92/WE ATEX Users).
 • Tego typu prace zostały wykonane np. dla większości dużych zakładów polskiej energetyki, przemysłu spożywczego, metalowego, zbożowego, motoryzacyjnego, gumowego, cementowni, stoczni jachtowych, zakładów przetwarzających odpady i wielu innych.
  • Opinie nt. przyczyn wybuchu w instalacjach przemysłowych.
  • Badania urządzeń i systemów ochronnych w ramach procesu badania typu lub badania jednostkowego (dyrektywa 34/14/UE ATEX).
  • Konsultacje dotyczące problemów zagrożenia wybuchem pyłu.

Zakres działalności:

 • Realizacja zadań Jednostki Notyfikowanej GIG w ocenie zgodności wg zasadniczych wymagań bezpieczeństwa ESR na podstawie Dyrektywy 2013/29/UE dotyczącej wyrobów pirotechnicznych stosowanych przede wszystkim w zakładach górniczych.
 • Badanie i wydawanie ocen wyrobów oraz opinii technicznych dotyczących sprzętu strzałowego.
 • Badania kontrolne, powypadkowe i inne materiałów wybuchowych i sprzętu strzałowego.
 • Ekspertyzy, doradztwo techniczne i prace użytkowe dotyczące materiałów wybuchowych i sprzętu strzałowego oraz robót strzałowych.
 • Opracowywanie nowych metod badawczych materiałów wybuchowych i sprzętu strzałowego.
 • Opracowywanie i nowelizacja norm z zakresu materiałów wybuchowych, sprzętu strzałowego i techniki strzelniczej.
 • Specjalistyczne szkolenia w zakresie materiałów wybuchowych i sprzętu strzałowego.
 • Realizacja projektów badawczych własnych, celowych i innych zarówno krajowych jak i w ramach współpracy z członkami Unii Europejskiej.

Zakres działalności:

 • Badanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego w tym: zapalników, lontów, pobudzaczy, ładunków wybuchowych i innych zgodnie z normami europejskimi i polskimi.
 • Realizacja zadań Jednostki Notyfikowanej Nr 1453, jaką jest Główny Instytut Górnictwa w ocenie zgodności wg zasadniczych wymagań bezpieczeństwa ESR (EssentialSafetyRequirements) na podstawie Dyrektywy 2014/28/UE dotyczącej wprowadzania na rynek i kontroli materiałów wybuchowych do użytku cywilnego:
  • Badanie typu UE (moduł B);
  • Zgodność z typem w oparciu o wewnętrzną kontrolę procesu produkcji oraz nadzorowaną kontrolę materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego w losowych odstępach czasu (moduł C2);
  • Zgodność z typem w oparciu o zapewnienie jakości procesu produkcji (moduł D);
  • Zgodność z typem w oparciu o zapewnienie jakości wyrobu (moduł E);
  • Zgodność z typem w oparciu o weryfikację produktu (moduł F);
  • Zgodność w oparciu o weryfikację jednostkową (moduł G).
 • Realizacja zadań Jednostki Notyfikowanej GIG w ocenie zgodności wg zasadniczych wymagań bezpieczeństwa ESR na podstawie Dyrektywy 2013/29/UE dotyczącej wyrobów pirotechnicznych stosowanych przede wszystkim w zakładach górniczych.
 • Badanie i wydawanie ocen wyrobów oraz opinii technicznych dotyczących sprzętu strzałowego.
 • Badania kontrolne, powypadkowe i inne materiałów wybuchowych i sprzętu strzałowego.
 • Ekspertyzy, doradztwo techniczne i prace użytkowe dotyczące materiałów wybuchowych i sprzętu strzałowego oraz robót strzałowych.
 • Opracowywanie nowych metod badawczych materiałów wybuchowych i sprzętu strzałowego.
 • Opracowywanie i nowelizacja norm z zakresu materiałów wybuchowych, sprzętu strzałowego i techniki strzelniczej.
 • Specjalistyczne szkolenia w zakresie materiałów wybuchowych i sprzętu strzałowego.
 • Realizacja projektów badawczych własnych, celowych i innych zarówno krajowych jak i w ramach współpracy z członkami Unii Europejskiej.

Zakres działalności:

Laboratorium Systemów i Zabezpieczeń Przeciwwybuchowych oraz Eksplozymetrii przeprowadza pełne, akredytowane badania wyrobu, potrzebne do uzyskania certyfikatu potwierdzającego bezpieczeństwo przeciwwybuchowe. Laboratorium posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji nr AB 005 według PN-EN ISO/IEC 17025:2005+AP1:2007+AC:2007

 • szkolenia dla pracowników, dozoru eksploatacji, handlowców oraz innych osób związanych z bezpieczeństwem przeciwwybuchowym (w tym szkolenia zamawiane), prowadzone przez ekspertów Zakładu Bezpieczeństwa Przeciwwybuchowego Kopalni Doświadczalnej "Barbara" GIG w Mikołowie. Więcej informacji www: epsilonx
 • studia podyplomowe "Bezpieczeństwo techniczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem", tematyka zajęć obejmuje między innymi zagadnienia związane z projektowaniem, integrowaniem oraz eksploatacją systemów ochronnych i urządzeń stanowiących o bezpieczeństwie technicznym w przestrzeniach zagrożonych wybuchem
 • sympozjum naukowo-techniczne EpsilonX- konferencja naukowa poruszająca najważniejsze aspekty bezpieczeństwa przeciwwybuchowego, odbywająca się co dwa lata, będąca zarazem forum wymiany poglądów pomiędzy przedstawicielami przemysłu, jednostkami badawczymi, naukowymi oraz jednostkami nadzoru nad rynkiem.

wchodzi w skład Zakładu Monitoringu Środowiska prowadząc działalność w ramach Głównego Instytutu Górnictwa istniejącego od ponad 65 lat. Wieloletnia praktyka w badaniach stanu środowiska, kompetentny i doświadczony personel, stosowanie zasad profesjonalnej praktyki laboratoryjnej oraz nowoczesne zaplecze badawcze umożliwiły w 1997 roku wdrożenie wymagań zarządzania i potwierdzenie kompetencji technicznych w obrębie normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005, jako pierwszemu w Polsce laboratorium badań odpadów. Laboratorium działa w strukturze Głównego Instytutu Górnictwa, w którym wdrożony jest Zintegrowany System Zarządzania jakością, bezpieczeństwem i higieną pracy oraz zarządzania środowiskowego, zgodnie z wymaganiami norm PN-ISO 9001, PN-N-18001 oraz PN-EN ISO 14001. Laboratorium wykonuje badania z wykorzystaniem aparatury pomiarowej i badawczej spełniającej wymagania tych systemów zarządzania. W Laboratorium Analiz Odpadów Stałych prowadzona jest działalność badawcza finansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, związana z opracowywaniem nowych procedur badawczych stosowanych w analizie odpadów stałych i paliw alternatywnych. Prowadzona jest również działalność naukowa w ramach projektów finansowanych przez Unię Europejską. W ramach prac usługowych Laboratorium wykonuje rocznie ponad 2000 analiz fizyko-chemicznych materiałów stałych spełniając wymagania klientów z branży górniczej, energetycznej, budowlanej, drogowej, spożywczej, farmaceutycznej, służb ochrony środowiska i innych. Laboratorium oferuje również badania odpadów niebezpiecznych lub potencjalnie niebezpiecznych wraz z opinią o możliwości ich przekwalifikowania.

Laboratorium wykonuje badania w zakresie oznaczania zawartości szkodliwych dla zdrowia i środowiska zanieczyszczeń nieorganicznych zgodnie z zakresem akredytacji:

 • odpady:
  • paleniskowe;
  • wydobywcze;
  • przemysłowe;
  • komunalne;
 • grunty, spoiwa, kruszywa mineralne, paliwa stałe oraz odpadowe paliwa alternatywne (paliwa wtórne), biopaliwa stałe.

Posiadamy również ogromne doświadczenie w pracy z innymi obiektami badań nieobjętymi jeszcze zakresem akredytacji tj:

 • mieszanki biomasy z innymi paliwami stałymi, węgle brunatne, koksy, pyły atmosferyczne, sączki z zaaspirowanym pyłem z powietrza, artykuły i środki spożywcze, produkty zielarskie, próbki środowiskowe i inne.

Laboratorium wykonuje badania akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji:

 • zawartość wilgoci analitycznej, całkowitej i suchej masy;
 • zawartość popiołu i strat prażenia;
 • procentowa zawartość azotu, chloru, chlorków, rtęci, siarki, wodoru, węgla całkowitego, węgla organicznego i nieorganicznego;
 • ciepło spalania i wartość opałowa;
 • skład chemiczny w formie tlenkowej: SiO2, Al2O3, Fe2O3, CaO, MgO, Na2O, K2O, SO3, TiO2, P2O5;
 • zawartość pierwiastków śladowych (As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Sn, Zn);
 • zawartość wolnego CaO;
 • pH wyciągu wodnego.

Badania nie objęte zakresem akredytacji PCA:

 • oznaczanie składu ziarnowego metodą sitową oraz metodą dyfrakcji laserowej;
 • gęstość rzeczywista, gęstość nasypowa, nasiąkliwość, mrozoodporność, rozmywalność;
 • zawartość wilgoci destylacyjnej, fenoli, części lotnych, azotu amonowego, fosforu przyswajalnego, reaktywnego dwutlenku krzemu, siarczanów rozpuszczalnych w kwasie i wodzie;
 • zawartość stearyny, zawartość mikrosfer, powierzchnia właściwa;
 • zawartość fenoli, cyjanów ogólnych i związanych, fluorków, siarczków oraz pierwiastków śladowych m.in. boru B, bromu Br, berylu Be, wanadu V, strontu Sr, talu Tl, a także metali ziem rzadkich;
 • badania odporności chemicznej materiałów stosowanych do produkcji mebli laboratoryjnych, kuchennych itp.;
 • inne oznaczenia zgodnie z wymaganiami klienta.

wchodzi w skład Zakładu Monitoringu Środowiska prowadząc działalność w ramach Głównego Instytutu Górnictwa istniejącego od ponad 65 lat. Wieloletnia praktyka w badaniach stanu środowiska, wykwalifikowany personel, nowoczesna aparatura analityczna produkcji uznanych firm światowych, stosowanie zasad profesjonalnej praktyki laboratoryjnej oraz nowoczesne zaplecze badawcze umożliwiły w 1997 roku wdrożenie systemu zarządzania spełniającego wymagania obowiązujących norm i dokumentów (obecnie normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005). Wiarygodność badań i kompetencje techniczne Laboratorium zostały potwierdzone certyfikatem akredytacji laboratorium badawczego nr AB 145 Laboratorium działa w strukturze Głównego Instytutu Górnictwa, w którym wdrożony jest Zintegrowany System Zarządzania spełniający wymagania norm: PN-ISO 9001, PN-N-18001 oraz PN-EN ISO 14001. W Laboratorium Analiz Wód i Ścieków prowadzona jest działalność badawcza związana z opracowywaniem nowych procedur badawczych stosowanych w analizie wód naturalnych i odciekowych o wysokiej zawartości substancji rozpuszczonych. Pracownicy Laboratorium biorą udział w pracach Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Sekcji Chemii Nieorganicznej ds. Jakości Wody. W ramach prac usługowych Laboratorium wykonuje rocznie ponad 3000 analiz fizyko-chemicznych wód i ścieków realizując wymagania klientów z branży górniczej, energetycznej, spożywczej, farmaceutycznej, służb ochrony środowiska i innych. W badanych próbkach oznacza się ponad 100 parametrów fizyko-chemicznych wykorzystując różnorodne techniki pomiarowe, w tym bardzo nowoczesne, np. emisyjną spektrometrię plazmową (metale i niemetale), technikę rozkładu wysokotemperaturowego (OWO, Nog. AOX), chromatografię jonową (aniony nieorganiczne), techniki przepływowe z detekcją spektrofotometryczną (cyjanki, fenole, substancje powierzchniowo czynne, jony amonowe).

Przedmiot badań w laboratorium stanowią:

 • woda przeznaczona do spożycia;
 • naturalne wody mineralne i źródlane oraz wody stołowe;
 • wody lecznicze i termalne;
 • wody powierzchniowe;
 • wody podziemne (ze szczególnym uwzględnieniem wód kopalnianych, w tym solanek);
 • wody odciekowe pochodzące z lokowania odpadów w nieczynnych wyrobiskach górniczych lub składowiskach na powierzchni;
 • wody przemysłowe i technologiczne;
 • ścieki przemysłowe;
 • ścieki socjalno-bytowe i komunalne;
 • sole;
 • niektóre środki spożywcze.

Laboratorium wykonuje badania następujących parametrów w wodach i ściekach (badania objęte zakresem akredytacji PCA):

 • adsorbowalne organicznie związane chlorowce (AOX);
 • jony amonu;
 • azotany;
 • azot amonowy, azotanowy i azotynowy;
 • azot ogólny, Kjeldahla i organiczny;
 • azotyny;
 • barwa;
 • biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZTn);
 • bromiany, chlorany i chloryny;
 • bromki
 • chemiczne zapotrzebowanie tlenu metodą dwuchromianową oraz nadmanganianową (ChZTCr oraz ChZTMn);
 • chlorki;
 • chrom(VI);
 • cyjanki wolne, ogólne i związane;
 • ekstrakt eterowy (substancje ekstrahujące się eterem naftowym);
 • fluorki;
 • fosforany;
 • indeks fenolowy (fenole lotne);
 • indeks metali ciężkich;
 • indeks nadmanganianowy;
 • jodki;
 • magnez;
 • metale i niemetale (sód, potas, żelazo, mangan, kadm, kobalt, miedź, chrom, nikiel, ołów, cynk, srebro, glin, arsen, bor, bar, beryl, bizmut, rtęć, lantan, lit, molibden, fosfor, siarka, antymon, selen, krzem, cyna, stront, tellur, tytan, tal, wanad, cyrkon);
 • mętność;
 • odczyn pH;
 • ogólny węgiel organiczny (OWO);
 • przewodność właściwa;
 • siarczany;
 • siarczki;
 • siarczyny;
 • substancje powierzchniowo-czynne anionowe (detergenty anionowe);
 • substancje powierzchniowo-czynne niejonowe (detergenty niejonowe);
 • substancje rozpuszczone mineralne, nielotne i lotne;
 • sucha pozostałość mineralna, nielotna i lotna;
 • tlen rozpuszczony;
 • twardość ogólna;
 • wapń;
 • węglany, wodorowęglany i wodorotlenki;
 • zasadowość mineralna i ogólna;
 • zawiesiny ogólne.

Oferta na wykonanie analiz fizyko-chemicznych wód i ścieków
(ostatnia aktualizacja: luty 2017 r.)

prowadzi działalność badawczą i usługową dotyczącą szeroko rozumianej inżynierii mineralnej. Są to zagadnienia dotyczące badania charakterystyk technologicznych kopalin i odpadów, powstających podczas ich wzbogacania i gospodarczego wykorzystania. Prowadzimy również prace o charakterze technologicznym, których celem jest opracowanie technicznych i technologicznych warunków realizacji wybranych operacji przeróbczych. Zdecydowana większość prac dotyczy procesów wzbogacania i utylizacji węgla kamiennego.

Wzbogacanie i utylizacja kopalin:

 • Technologie wzbogacania i odsiarczania węgli, ocena i prognoza własności technologicznych węgli, opracowywanie koncepcji projektów procesowych.
 • Dobór paliw węglowych dla ograniczenia emisji substancji szkodliwych do atmosfery.
 • Odwadnianie i zagospodarowanie osadów ściekowych.
 • Technologie oczyszczania wód w osadnikach dołowych w podziemiach kopalń, zagospodarowanie osadów z osadników, likwidacja osadników powierzchniowych.
 • Ocena przydatności odpadów z zakładów przeróbki mechanicznej węgla do podsadzki hydraulicznej, budownictwa drogowego i hydrotechnicznego oraz do produkcji ceramiki budowlanej.
 • Ekonomiczna ocena inwestycji.
 • Badania odpadów powęglowych i elektrownianych pod kątem możliwości ich zagospodarowania.
 • Ocena właściwości reologicznych i transportowych hydromieszanin.
 • Badania rtęci w węglu / odpadach powęglowych.
 • Opracowanie charakterystyk zagrożeń bhp w zakładach przeróbki węgla i możliwości ich minimalizacji poprzez kompleksowe zarządzanie utrzymaniem ruchu.
 • Opracowanie procedur i norm w zakresie technologii i techniki przeróbki węgla.
 • Szkolenia w zakresie techniki pobierania próbek do badań, analiz i dla celów charakteryzowania pracy węzłów technologicznych.

Badania laboratoryjne:

 • Filtracja próżniowa.
 • Filtracja nadciśnieniowa.
 • Filtracja ciśnieniowa.
 • Flotacja.
 • Sedymentacja i klarowanie.
 • Kondycjonowanie zawiesin mineralnych i osadów ściekowych.

Badania w pełnej skali:

 • Badanie procesów rozdziału ciało stałe-ciecz w wirówce sedymentacyjno-filtracyjnej.
 • Badanie procesu rozdziału filtracji na prasie z płytami komorowymi i membranowymi.

Ponadto laboratorium posiada nowoczesną aparaturą badawczą:

 • Uniwersalny, cyfrowy skaningowy mikroskop elektronowy z przystawką EDS i napylarką- HITACHI Model SU-3500N.
 • Analizator wielkości, kształtu i liczby cząstek z przystawką ramanowską do identyfikacji chemicznej - Morphologi G3S-ID firmy Malvern.
 • Analizator wielkości, kształtu i liczby cząstek z przystawką ramanowską do identyfikacji chemicznej - Morphologi G3S-ID firmy Malvern.
 • Analizator wielkości, kształtu i liczby cząstek z przystawką ramanowską do identyfikacji chemicznej - Morphologi G3S-ID firmy Malvern.
 • Obrotowy wiskozymetr wysokotemperaturowy Rheotornic II firmy ThetaIndustries Inc.
 • Piec komorowy wysokotemperaturowy HT 16/16 – NABERTHERM.

Zakres działalności:

 • Badania taśm przenośnikowych
  • Wytrzymałość na rozciąganie Maksymalne obciążenie 100 kN
  • Wydłużenie względne w chwili zerwania. Zakres: do 500 %
  • Wydłużenie względne przy obciążeniu równym 10 % wytrzymałości nominalnej Zakres: do 100 %
  • Wytrzymałość adhezyjna Maksymalne obciążenie 100 kN
  • Czas palenia i żarzenia. Metoda płomieniowa
  • Wskaźnik tlenowy
  • Metoda sztolni modelowej Długość niespalonego odcinka
  • Metoda cierna. Najwyższa temperatura bębna ciernego oraz obecność płomienia i żaru
  • Oznaczanie grubości elementów taśmy
  • Oznaczanie elastyczności poprzecznej
  • Badanie trudnopalności taśm przenośnikowych metodą gorącej powierzchni
  • Badanie palności materiałów za pomocą kalorymetru stożkowego
  • Analiza termiczna TGA, DSC
 • Badania tkanin, folii i klejów
  • Metoda pionowego palenia się
  • Wskaźnik tlenowy
  • Skurcz wzdłużny. Zmiany wymiarów liniowych
  • Gęstość Zakres: (0,5 – 3) g/cm3
  • Wyznaczanie wytrzymałości na rozciąganie i wydłużenia przy zerwaniu
  • Analiza terrmograwimetryczna TGA
  • Badania produktów rozkładu oksydacyjnego
  • Wyznaczanie odporności na rozdzieranie
  • Wyznaczanie maksymalnej siły i wydłużenia względnego metodą paska
  • Wyznaczanie siły rozdzierania próbek roboczych w kształcie spodni
  • Wyznaczanie grubości wyrobów włókienniczych
  • Badanie palności materiałów za pomocą kalorymetru stożkowego
 • Badania palności
  • Metoda A: HB,HB40, HB75
  • Metoda B: Kategoria pionowego palenia się
  • Metoda pionowego palenia się
  • Metoda płomieniowa Czas palenia i żarzenia
  • Metoda płomieniowa Czas palenia
  • Wskaźnik tlenowy
  • Metoda sztolni modelowej
  • Oznaczanie palności aerozoli
  • Oznaczanie odporności na działanie płomienia, przemysłowych hełmów ochronnych
  • Badanie trudnopalności taśm przenośnikowych metodą gorącej powierzchni
  • Badanie trudnopalności węży metodą płomieniową
  • Oznaczanie temperatury zapłonu i temperatury palenia. Metoda otwartego i zamkniętego tygla
  • Badanie palności materiałów za pomocą kalorymetru stożkowego
  • Badanie niepalności wyrobów budowlanych
  • Badanie palności materiałów niemetalowych płomieniem probierczym 500W
  • Badania materiałów niemetalowych rozżarzonym / gorącym drutem
  • Badania zapalności materiałów poddawanych bezpośredniemu działaniu pojedynczego małego płomienia
  • Analiza termiczna TGA i DS

Prace badawczo-usługowe, w tym rozwojowe w zakresie:

 1. Wykorzystania paliw kopalnych i alternatywnych oraz innych materiałów (katalizatorów, sorbentów) do celów energetycznych i syntezy chemicznej:
 • Badania procesów termochemicznej konwersji paliw stałych do celów energetycznych i syntezy chemicznej, w tym procesów ciśnieniowego i bezciśnieniowego spalania, pirolizy i zgazowania: węgla (i odpadów węglowych), biomasy (rośliny energetyczne, odpady biomasy roślinnej z produkcji rolnej, leśnictwa, odpady z biomasy zwierzęcej, osady ściekowe, itp.) i odpadów przemysłowych oraz ich mieszanek.
 • Badania ukierunkowane na rozwój efektywnych ekonomicznie i przyjaznych środowisku metod użytkowania paliw i zagospodarowania odpadów do produkcji energii elektrycznej i ciepła i/lub surowców do syntezy chemicznej (gaz syntezowy, wodór).
 • Badania kinetyki procesów spalania, pirolizy, zgazowania oraz współspalania, współpirolizy i współzgazowania z zastosowaniem analizatora termograwimetrycznego i szerokiego zakresu reagentów gazowych.
 • Badania reaktywności paliw w procesach termochemicznej konwersji.
 • Badania składu gazu z procesów termochemicznej konwersji paliw stałych: spalania, pirolizy i zgazowania z zastosowaniem mikrochromatografu gazowego.
 • Badania wychwytywania i zagospodarowania dwutlenku węgla z procesów termochemicznej konwersji paliw stałych z zastosowaniem różnych sorbentów.
 • Badania zastosowania katalizatorów w procesach termochemicznej konwersji paliw stałych.
 • Badania wykorzystania pętli chemicznej w procesach spalania i zgazowania.
 • Badania możliwości energetycznego i środowiskowego wykorzystania właściwości nano-cząstek metali i tlenków metali, w tym zastosowania nano-tlenków żelaza w procesach produkcji i magazynowania wodoru.
 1. Określania właściwości materiałów, w tym: charakterystyka struktury porowatej materiałów stałych, badania fizysorpcji i chemisorpcji, badania termograwimetryczne, badania przemian fazowych oraz badania spektrometryczne:
 • Wyznaczanie powierzchni właściwej, całkowitej objętości porów i rozkładu wielkości porów ciał stałych w zakresie od ultramikroporów do makroporów z zastosowaniem analizatora sorpcji par i gazów.
 • Wyznaczanie chłonności sorpcyjnej materiałów stałych względem różnych gazów z zastosowaniem analizatora sorpcji par i gazów.
 • Badania temperaturowo programowalnej redukcji, utleniania i desorpcji z zastosowaniem analizatora TPR/TPO/TPD sprzężonego z analizatorem sorpcji par i gazów i spektrometrem masowym, w tym badania właściwości sorbentów i katalizatorów.
 • Badania przemian fazowych materiałów z wykorzystaniem różnicowego kalorymetru skaningowego.
 • Badania termograwimetryczne materiałów w warunkach bezciśnieniowych i pod ciśnieniem z zastosowaniem analizatorów termograwimetrycznych.
 • Badania w zakresie odwróconej chromatografii.
 • Badania spektrometryczne - pomiary widm w wysokiej rozdzielczości w pełnym zakresie spektralnym podczerwieni: bliskiej (NIR), środkowej (Mid-IR) i dalekiej (Far-IR) dla próbek w postaci stałej, ciekłej i gazowej.
 1. Modelowania wielowymiarowych zestawów danych z zastosowaniem zaawansowanych metod chemometrycznych i z uwzględnieniem ich specyficznej struktury wielomodalnej.

Publikacje

Zakres działalności:

 • Badania, pomiary, ekspertyzy i koncepcje dotyczące racjonalizacji pracy urządzeń i instalacji energetycznych
 • Opracowywanie projektów założeń i planów zaopatrzenia gmin/miast w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
 • Przeglądy energetyczne i ekologiczne przedsiębiorstw, instalacji przemysłowych i źródeł ciepła
 • Badania cieplne dotyczące instalacji przemysłowych i kotłów energetycznych
 • Analizy techniczno-ekonomiczne i badawcze dotyczące wykorzystania odnawialnych źródeł energii
 • Dokumentacje, analizy i obliczenia dotyczące monitorowania CO2
 • Wykonywanie ekspertyz dla inwestycji zwuiązanych z ograniczenirm zużycia energii i emisji zanieczyszczeń w celu uzyskania wsparcia finansowego z odpowiednich funduszy
 • Kompleksowe studia dotyczącej nsikiej emisji w obszarach miast/gmin

Zakres działalności:

 • Pomiary emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do powietrza
 • Opracowywanie wniosków o wprowadzenie pyłółw i gazów do powietrza w celu uzyskania decyzji oraz oceny oddziaływania na środowisko urządzeń i instalacji, szczególnie w zakresie wpływu na powietrze atmosferyczne
 • Badania stężeń włókien azbestu w powietrzu - środowisku na stanowiskach pracy
 • Badania czynników szkodliwych w środowisku pracy

Zakres działalności:

 • Wykonywanie analiz środowiskowych, finansowych, ekonomicznych i społecznych w całym cyklu życia technologii i produktów (etap budowy, eksploatacji i likwidacji);
 • Kompleksowa analizy i oceny aspektów zrównoważonego rozwoju;
 • Wykonywanie analiz efektywności środowiskowej technologii i produktów techniką oceny cyklu życia LCA (Life Cycle Assessment);
 • Wykonywanie analiz i ocen kosztów w całym cyklu życia techniką LCC (Life Cycle Cost);
 • Wykonywanie analiz aspektów społecznych z zastosowaniem techniki SLCA (Social Life Cycle Assessment);
 • Wykonywanie analiz finansowych przedsięwzięć inwestycyjnych, rozszerzonych o analizy wrażliwości i ryzyka;
 • Wykonywanie analiz ekonomiczno-społecznych w oparciu o metodę analizy kosztów i korzyści CBA (Cost – Benefit Analysis);
 • Wykonywanie analiz i ocen ekoefektywności technologii i produktów z zastosowaniem własnej metodyki integrującej wskaźniki analizy środowiskowej oraz analizy społeczno-ekonomicznej;
 • Wykonywanie wariantowych analiz technologii i produktów w celu wskazania najbardziej zrównoważonych i ekoefektywnych;
 • Wykonywanie kompletnych dokumentacji aplikacyjnych na potrzeby pozyskiwania dotacji ze źródeł krajowych i unijnych;
 • Wykonywanie analiz przepływu materiałów MFA (Material Flow Analysis), energii MEFA (Material & Energy Flow Analysis) oraz kosztów MFCA (Material Flow Cost Accounting);
 • Wykonywanie wizualizacji wyników analiz LCA, MFA, MEFA i MFCA dla złożonych łańcuchów technologicznych, jak i procesów jednostkowych w postaci diagramów Sankey’a.

Zakres działalności:

 • prowadzenie prac badawczych i rozwojowych w skali wielkolaboratoryjnej w zakresie:prowadzenie prac badawczych w zakresie zagadnień technicznych , technologicznych i związanych z ochroną środowiska w warunkach rzeczywistych procesu podziemnego zgazowania węgla.
 • symulacji procesu podziemnego zgazowania węgla,
 • ciśnieniowego zgazowania paliw stałych,
 • bezpośredniego uwodornienia węgla,
 • separacji gazów procesowych z zastosowaniem membran i PSA,
 • spalania gazu niskokalorycznego w silniku i turbinie gazowej,
 • prowadzenie prac badawczych w zakresie zagadnień technicznych , technologicznych i związanych z ochroną środowiska w warunkach rzeczywistych procesu podziemnego zgazowania węgla.

Zakres działalności:

 • racjonalizacja użytkowania energii w przemyśle, audyty energetyczne procesów przemysłowych,
 • bilansowanie procesów konwersji masy i energii w reaktorach przemysłowych,
 • badania procesów jednostkowych związanych z konwersją paliw i energii,
 • ochrona środowiska przed skutkami użytkowania paliw, opracowywanie założeń technicznych instalacji oczyszczania gazów  przemysłowych,
 • opracowania związane z realizacją kogeneracji  zasilanych paliwami stałymi i gazami z procesów konwersji paliw stałych oraz gazem z odmetanowania pokładów węgla,
 • opracowywanie współczesnych instalacji niskoenergochłonnych i odzysk ciepła odpadowego,
 • modelowanie matematyczne i fizyczne oraz projektowanie urządzeń i reaktorów prototypowych urządzeń przemysłowych konwersji energii i masy,
 • modelowanie i projektowanie systemów energetycznych i energochemicznej konwersji.
 • projekty procesowe i studia wykonalności  instalacji energochemicznej konwersji,
 • opracowania związane ze sterowaniem i doborem aparatury pomiarowej dla  urządzeń przemysłowych energetycznych i oczyszczania spalin.

wchodzi w skład Zakładu Monitoringu Środowiska prowadząc działalność w ramach Głównego Instytutu Górnictwa. Laboratorium zostało założone w 2000 roku w związku z rosnącym zapotrzebowaniem na wykrywanie oraz analizowanie toksycznych związków organicznych, które wraz z działalnością technologiczną człowieka w sposób niekontrolowany dostają się do środowiska naturalnego. Zasadniczym celem Laboratorium jest prowadzenie działalności badawczej na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

Laboratorium prowadzi również działalność badawczo-usługową na rzecz energetyki, chemii, górnictwa, przemysłu spożywczego oraz rolnictwa.

Laboratorium wykonuje badania m. in:

 • wody przeznaczonej do spożycia, wód mineralnych, źródlanych i stołowych;
 • wód podziemnych i powierzchniowych;
 • wód deszczowych;
 • ścieków;
 • gruntów;
 • gleb;
 • pyłów;
 • odpadów;
 • olejów elektroizolacyjnych;
 • rozpuszczalników i rozcieńczalników;
 • oraz niektórych roślin i produktów żywnościowych.

Laboratorium wykonuje badania akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji:

 • lotnych chlorowcowych pochodnych węglowodorów w wodach i ściekach;
 • indeksu oleju mineralnego w wodach i ściekach;
 • wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w wodzie;
 • wielopierścieniowych węglowowodorów aromatycznych (WWA) w glebach i gruntach;
 • oleju mineralnego (C10-C40) w glebach i gruntach.

Oferowane przez Laboratorium badania dotyczą oznaczania zawartości związków organicznych szkodliwych dla zdrowia i środowiska, takich jak:

 • węglowodory alifatyczne (substancje ropopochodne, olej mineralny);
 • wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA);
 • lotne związki aromatyczne (BTEX);
 • związki nitrowe;
 • polichlorowane bifenyle (PCB);
 • chlorowane związki alifatyczne (m.in. 1,2-dichoroetan, tetrachlorometan, THM-y);
 • pestycydy;
 • chlorobenzeny;
 • inne związki organiczne.

W prowadzonych pracach badawczych i usługowych stosuje się nowoczesne techniki chromatograficzne oraz spektroskopowe, takie jak chromatografia gazowa (GC), chromatografia gazowa sprzężona ze spektrometrią mas (GC-MS), wysokosprawna chromatografia cieczowa.

Pracownicy Laboratorium biorą udział w pracach Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Sekcji ds. Jakości Wody – Badania Chemiczne – Substancje Organiczne.

+ 48-32-259-2000