Wydawnictwo

O NAS

 • Wydawnictwo Głównego Instytutu Górnictwa aktywnie działa na rynku wydawniczym od 1946 roku, czyli niemal od powstania Instytutu. Początkowo współpracowało z Wydawnictwem „Śląsk”, a od 1971 roku - po uzyskaniu pełnych praw wydawniczych - funkcjonuje jako samodzielne wydawnictwo.

  Specjalizujemy się w wydawaniu książek technicznych o tematyce szeroko pojętego górnictwa, w tym o zagrożeniach naturalnych występujących w kopalniach węgla kamiennego (tąpania, zagrożenie metanowe, pożarowe, radiacyjne, sejsmologiczne, pyłowe, klimatyczne), bezpieczeństwie pracy, mechanizacji robót górniczych, a także z zakresu geologii, geofizyki, ochrony środowiska na terenach objętych działalnością przemysłową, zrównoważonego rozwoju terenów poprzemysłowych, czystych technologii węglowych, a także poświęconych społecznym aspektom działalności górniczej.

PROCEDURA RECENZJI NAUKOWEJ

 • 1. Komitet Kwalifikacyjno-Opiniodawczy wyznacza recenzentów opracowań złożonych do wydania w wydawnictwie Głównego Instytutu Górnictwa.
  2. Recenzentami zostają specjaliści z zakresu tematyki, której dotyczy opracowanie.
  3. Na życzenie recenzenta, przed podjęciem przez niego decyzji, redakcja może przekazać streszczenie i spis treści opracowania.
  4. Recenzent powinien zadeklarować, że nie istnieje konflikt interesów dotyczący badań autora, samego autora lub instytucji finansującej badania.
  5. Recenzent opracowuje recenzję, posługując się specjalnym formularzem.
  6. Wydawnictwo i recenzenci w swoich poczynaniach kierują się zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zawartymi w „Dobrych praktykach w procedurach recenzyjnych w nauce”.

ZASADY ETYKI PUBLIKACYJNEJ

 • ZASADY DOTYCZĄCE REDAKCJI
  1. Działalność wydawnicza Głównego Instytutu Górnictwa (GIG) realizowana jest zgodnie z Procedurą i Instrukcjami, wdrożonego w GIG Zintegrowanego Systemu Zarządzania: Jakość, Środowisko, Bezpieczeństwo.
  2. Powołana przez Dyrektora GIG Rada Programowa ds. Wydawnictw w skład, której wchodzą samodzielni pracownicy naukowi z kraju i zagranicy, kształtuje politykę wydawniczą i kreuje działania związane z rozwojem Wydawnictwa.
  3. Powołany przez Dyrektora GIG Komitet Kwalifikacyjno-Opiniodawczy nadzoruje i koordynuje prace merytoryczne Redakcji, w tym między innymi wyznacza recenzentów przedłożonych do publikacji opracowań oraz podejmuje decyzje dotyczące publikowania.
  4. Każde opracowanie skierowane do publikowania jest sprawdzane w systemie plagiat.pl.
  5. W przypadku podejrzenia o plagiat w zgłoszonym manuskrypcie stosuje się zasady postępowania określone przez COPE (Committee on Publication Ethics) (publicationethics.org).

  ZASADY DOTYCZĄCE AUTORÓW
  1. Autorzy przedstawiają do publikacji wyłącznie własne oryginalne opracowania.
  2. Autorzy gwarantują, że opracowanie nie zostało złożone do innych wydawców.
  3. Autorzy oświadczają, że rękopis nie narusza praw osób trzecich.
  4. Autorzy w sposób rzetelny i uczciwy prezentują rezultaty swojej pracy, niezależnie od tego czy są jej bezpośrednimi autorami, czy korzystali z pomocy innej jednostki czy osoby.
  5. Jeśli taka pomoc wystąpiła, autor musi wyraźnie wskazać źródła wsparcia finansowego lub merytorycznego.
  6. Autorzy są zobowiązaniu do wskazania (cytowania) publikacji, z których korzystali w swojej pracy w sposób jasny i rzetelny – umożliwiający identyfikację cytowanej publikacji.

  ZASADY DOTYCZĄCE RECENZENTÓW
  Recenzenci są zobowiązani do:
  - zachowania obiektywności i poufności,
  - zadeklarowania, że nie istnieje konflikt interesów w odniesieniu do badań, autorów i/lub instytucji finansującej badania,
  - poinformowania redakcji o ewentualnej zbieżności treści recenzowanej pracy z innymi opublikowanymi materiałami,
  - po ukończeniu recenzji, zwrotu wszystkich materiałów do redakcji.

OFERTA

 • Odpowiadając na potrzeby firm, uczelni jak również osób fizycznych, wydamy dowolną publikację, specjalne poradniki i materiały informacyjne.

  Szczególnie polecamy nasze usługi w przygotowywaniu specjalistycznych publikacji skomplikowanych merytorycznie i technicznie, zawierających wykresy, schematy, wzory matematyczne, przeznaczonych dla wymagających odbiorców.

  Posiadamy duże doświadczenie w redakcji merytorycznej i profesjonalnym opracowaniu edytorskim publikacji naukowych.

  Wydawnictwo Głównego Instytutu Górnictwa realizuje pełny cykl wydawniczy obejmujący: przyjęcie opracowania do druku, recenzję (w przypadku publikacji naukowych), redakcję merytoryczną, korekty, skład i łamanie tekstu, obróbkę materiału ilustracyjnego, projekt graficzny okładki, przygotowanie plików dla drukarni.

  Proponujemy atrakcyjne warunki współpracy i realizację różnorodnych zleceń wydawniczych, w dowolnym nakładzie. Oferta wydawnicza jest dostosowywana do indywidualnych zamówień klientów.

  Przygotowujemy wydawnictwa zarówno do druku, jak i do umieszczenia w Internecie. Współpracujemy z najlepszymi drukarniami, dbając o doskonałą jakość i terminowość wydawanych pozycji.

WYDAJEMY

 • • książki - monograficzne, przeglądowe,
  • serie:
  - Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa,
  - Instrukcje,
  • poradniki,
  • wydawnictwa okolicznościowe,
  • materiały konferencyjne.

  Nieustannie dokładamy starań, aby spełniać zróżnicowane oczekiwania środowiska naukowego.
 • Publikacje wydane przez nasze wydawnictwo można kupić w księgarni internetowej wydawnictwa.gig.eu

KONTAKT

 • Centrum Szkoleniowo-Informacyjne
  Zespół Wydawnictw i Usług Poligraficznych
  Plac Gwarków 1
  40-166 Katowice (mapa)

  Tel. 32 259 24 04
  Email: mkusmirek@gig.eu lub bdusik@gig.eu


NOWOŚCI WYDAWNICZE


 • Książka jest poświęcona zagadnieniom związanym z prognozowaniem i oceną rozwoju procesu samozagrzewania węgla w podziemiach kopalń. Dokonano w niej analizy obecnego stanu badań samozapalania się węgla i prognozowania tego zagrożenia, a także oceny rozwoju tego procesu w kopalniach, stwierdzając brak skutecznych zweryfikowanych metod w tym zakresie. Przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych procesu samozapalania węgla, a także opartą na modelu emisji gazów, metodę wczesnego wykrywania pożarów endogenicznych, która może znaleźć zastosowanie w różnych kopalnianych warunkach geologicznych, w których stosowane są różne techniki prewencji pożarowej. Metoda ta polega na wyznaczaniu w próbkach powietrza, pobranych w wybranych miejscach kopalni, stężeń: tlenków węgla, acetylenu, etylenu, propylenu i wodoru, a następnie na obliczaniu wartości wybranych wskaźników pożarowych, w których zmiennymi są stężenia tych gazów. Obliczone wartości wskaźników pożarowych porównywane są z wartościami wzorcowymi, uzyskanymi z badań laboratoryjnych i obliczeń numerycznych. Zaprezentowane w pracy rozwiązania zilustrowano przykładami.

  Kup Teraz

 • Monografia jest efektem współpracy Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Rybniku i Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach. Przedmiotem tej współpracy było opracowanie szerokiego programu działań prowadzących do optymalizacji pracy oczyszczalni ścieków pracującej w technologii BIODENIPHO®. Zasadniczym elementem tego programu był projekt celowy (badawczy) pt. „Zwiększenie redukcji biogenów poprzez optymalizację procesu biologicznego oczyszczania ścieków w oczyszczalni ścieków Rybnik-Orzepowice”, współfinansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa. Konieczność opracowania programu działań była podyktowana dostosowaniem układu technologicznego oczyszczalni do nowych wymogów prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zwiększonego poziomu redukcji substancji biogennych w ściekach oczyszczonych, z jednoczesnym utrzymaniem stałych wartości tych parametrów w różnych cyklach pracy. Przyjęte w Projekcie podejście wymagało przeprowadzenia złożonych prac analitycznych na etapie diagnozy stanu, opracowania koncepcji możliwych kierunków rozwiązań, modelowania pracy oczyszczalni w różnych warunkach ruchowych, przeprowadzenia doświadczeń i praktycznych testów w oczyszczalni, bez obniżenia skuteczności jej działania, czy spowodowania wzrostu jej negatywnego wpływu na środowisko.

  Kup Teraz

 • W książce omówiono istotną dla górnictwa węgla kamiennego problematykę zmechanizowanych obudów ścianowych dla warunków zagrożenia wstrząsami górotworu. Składa się ona z dziesięciu rozdziałów, w których opisano zagadnienia ważne dla konstruowania sekcji i jej elementów, a także dla ich produkcji, badań, doboru do warunków górniczych oraz eksploatacji. W książce przedstawiono również doświadczenia eksploatacyjne, które potwierdzają wiarygodność opracowanych metod obliczeniowych i konstrukcji, a także ich rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa wyrobiska. Zwrócono również uwagę na konieczność poprawy gospodarki obudowami, głównie w zakresie ograniczenia ilości stosowanych rozwiązań konstrukcyjnych.

  Kup Teraz

+ 48-32-259-2000