Wydawnictwo

O NAS

 • Wydawnictwo Głównego Instytutu Górnictwa aktywnie działa na rynku wydawniczym od 1946 roku, czyli niemal od powstania Instytutu. Początkowo współpracowało z Wydawnictwem „Śląsk”, a od 1971 roku - po uzyskaniu pełnych praw wydawniczych - funkcjonuje jako samodzielne wydawnictwo.

  Specjalizujemy się w wydawaniu książek technicznych o tematyce szeroko pojętego górnictwa, w tym o zagrożeniach naturalnych występujących w kopalniach węgla kamiennego (tąpania, zagrożenie metanowe, pożarowe, radiacyjne, sejsmologiczne, pyłowe, klimatyczne), bezpieczeństwie pracy, mechanizacji robót górniczych, a także z zakresu geologii, geofizyki, ochrony środowiska na terenach objętych działalnością przemysłową, zrównoważonego rozwoju terenów poprzemysłowych, czystych technologii węglowych, a także poświęconych społecznym aspektom działalności górniczej.

OFERTA

 • Odpowiadając na potrzeby firm, uczelni jak również osób fizycznych, wydamy dowolną publikację, specjalne poradniki i materiały informacyjne.

  Szczególnie polecamy nasze usługi w przygotowywaniu specjalistycznych publikacji skomplikowanych merytorycznie i technicznie, zawierających wykresy, schematy, wzory matematyczne, przeznaczonych dla wymagających odbiorców.

  Posiadamy duże doświadczenie w redakcji merytorycznej i profesjonalnym opracowaniu edytorskim publikacji naukowych.

  Wydawnictwo Głównego Instytutu Górnictwa realizuje pełny cykl wydawniczy obejmujący: przyjęcie opracowania do druku, recenzję (w przypadku publikacji naukowych), redakcję merytoryczną, korekty, skład i łamanie tekstu, obróbkę materiału ilustracyjnego, projekt graficzny okładki, przygotowanie plików dla drukarni.

  Proponujemy atrakcyjne warunki współpracy i realizację różnorodnych zleceń wydawniczych, w dowolnym nakładzie. Oferta wydawnicza jest dostosowywana do indywidualnych zamówień klientów.

  Przygotowujemy wydawnictwa zarówno do druku, jak i do umieszczenia w Internecie. Współpracujemy z najlepszymi drukarniami, dbając o doskonałą jakość i terminowość wydawanych pozycji.

WYDAJEMY

 • • książki - monograficzne, przeglądowe,
  • serie:
  - Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa,
  - Instrukcje,
  • poradniki,
  • wydawnictwa okolicznościowe,
  • materiały konferencyjne.

  Nieustannie dokładamy starań, aby spełniać zróżnicowane oczekiwania środowiska naukowego.
 • Publikacje wydane przez nasze wydawnictwo można kupić w księgarni internetowej wydawnictwa.gig.eu

KONTAKT

 • Centrum Szkoleniowo-Informacyjne
  Zespół Wydawnictw i Usług Poligraficznych
  Plac Gwarków 1
  40-166 Katowice (mapa)
  Tel. 32 259 24 04
  Email: mkusmirek@gig.eu lub bdusik@gig.eu

NOWOŚCI WYDAWNICZE


 • Książka jest poświęcona zagadnieniom związanym z prognozowaniem i oceną rozwoju procesu samozagrzewania węgla w podziemiach kopalń. Dokonano w niej analizy obecnego stanu badań samozapalania się węgla i prognozowania tego zagrożenia, a także oceny rozwoju tego procesu w kopalniach, stwierdzając brak skutecznych zweryfikowanych metod w tym zakresie. Przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych procesu samozapalania węgla, a także opartą na modelu emisji gazów, metodę wczesnego wykrywania pożarów endogenicznych, która może znaleźć zastosowanie w różnych kopalnianych warunkach geologicznych, w których stosowane są różne techniki prewencji pożarowej. Metoda ta polega na wyznaczaniu w próbkach powietrza, pobranych w wybranych miejscach kopalni, stężeń: tlenków węgla, acetylenu, etylenu, propylenu i wodoru, a następnie na obliczaniu wartości wybranych wskaźników pożarowych, w których zmiennymi są stężenia tych gazów. Obliczone wartości wskaźników pożarowych porównywane są z wartościami wzorcowymi, uzyskanymi z badań laboratoryjnych i obliczeń numerycznych. Zaprezentowane w pracy rozwiązania zilustrowano przykładami.

  Kup Teraz

 • Monografia jest efektem współpracy Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Rybniku i Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach. Przedmiotem tej współpracy było opracowanie szerokiego programu działań prowadzących do optymalizacji pracy oczyszczalni ścieków pracującej w technologii BIODENIPHO®. Zasadniczym elementem tego programu był projekt celowy (badawczy) pt. „Zwiększenie redukcji biogenów poprzez optymalizację procesu biologicznego oczyszczania ścieków w oczyszczalni ścieków Rybnik-Orzepowice”, współfinansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa. Konieczność opracowania programu działań była podyktowana dostosowaniem układu technologicznego oczyszczalni do nowych wymogów prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zwiększonego poziomu redukcji substancji biogennych w ściekach oczyszczonych, z jednoczesnym utrzymaniem stałych wartości tych parametrów w różnych cyklach pracy. Przyjęte w Projekcie podejście wymagało przeprowadzenia złożonych prac analitycznych na etapie diagnozy stanu, opracowania koncepcji możliwych kierunków rozwiązań, modelowania pracy oczyszczalni w różnych warunkach ruchowych, przeprowadzenia doświadczeń i praktycznych testów w oczyszczalni, bez obniżenia skuteczności jej działania, czy spowodowania wzrostu jej negatywnego wpływu na środowisko.

  Kup Teraz

 • W książce omówiono istotną dla górnictwa węgla kamiennego problematykę zmechanizowanych obudów ścianowych dla warunków zagrożenia wstrząsami górotworu. Składa się ona z dziesięciu rozdziałów, w których opisano zagadnienia ważne dla konstruowania sekcji i jej elementów, a także dla ich produkcji, badań, doboru do warunków górniczych oraz eksploatacji. W książce przedstawiono również doświadczenia eksploatacyjne, które potwierdzają wiarygodność opracowanych metod obliczeniowych i konstrukcji, a także ich rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa wyrobiska. Zwrócono również uwagę na konieczność poprawy gospodarki obudowami, głównie w zakresie ograniczenia ilości stosowanych rozwiązań konstrukcyjnych.

  Kup Teraz

+ 48-32-259-2000