Wydawnictwo

O NAS

 • Wydawnictwo Głównego Instytutu Górnictwa aktywnie działa na rynku wydawniczym od 1946 roku, czyli niemal od powstania Instytutu. Początkowo współpracowało z Wydawnictwem „Śląsk”, a od 1971 roku - po uzyskaniu pełnych praw wydawniczych - funkcjonuje jako samodzielne wydawnictwo.

  Specjalizujemy się w wydawaniu książek technicznych o tematyce szeroko pojętego górnictwa, w tym o zagrożeniach naturalnych występujących w kopalniach węgla kamiennego (tąpania, zagrożenie metanowe, pożarowe, radiacyjne, sejsmologiczne, pyłowe, klimatyczne), bezpieczeństwie pracy, mechanizacji robót górniczych, a także z zakresu geologii, geofizyki, ochrony środowiska na terenach objętych działalnością przemysłową, zrównoważonego rozwoju terenów poprzemysłowych, czystych technologii węglowych, a także poświęconych społecznym aspektom działalności górniczej.

PROCEDURA RECENZJI NAUKOWEJ

 • 1. Komitet Kwalifikacyjno-Opiniodawczy wyznacza recenzentów opracowań złożonych do wydania w wydawnictwie Głównego Instytutu Górnictwa.
  2. Recenzentami zostają specjaliści z zakresu tematyki, której dotyczy opracowanie.
  3. Na życzenie recenzenta, przed podjęciem przez niego decyzji, redakcja może przekazać streszczenie i spis treści opracowania.
  4. Recenzent powinien zadeklarować, że nie istnieje konflikt interesów dotyczący badań autora, samego autora lub instytucji finansującej badania.
  5. Recenzent opracowuje recenzję, posługując się specjalnym formularzem.
  6. Wydawnictwo i recenzenci w swoich poczynaniach kierują się zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zawartymi w „Dobrych praktykach w procedurach recenzyjnych w nauce”.

ZASADY ETYKI PUBLIKACYJNEJ

 • ZASADY DOTYCZĄCE REDAKCJI
  1. Działalność wydawnicza Głównego Instytutu Górnictwa (GIG) realizowana jest zgodnie z Procedurą i Instrukcjami, wdrożonego w GIG Zintegrowanego Systemu Zarządzania: Jakość, Środowisko, Bezpieczeństwo.
  2. Powołana przez Dyrektora GIG Rada Programowa ds. Wydawnictw w skład, której wchodzą samodzielni pracownicy naukowi z kraju i zagranicy, kształtuje politykę wydawniczą i kreuje działania związane z rozwojem Wydawnictwa.
  3. Powołany przez Dyrektora GIG Komitet Kwalifikacyjno-Opiniodawczy nadzoruje i koordynuje prace merytoryczne Redakcji, w tym między innymi wyznacza recenzentów przedłożonych do publikacji opracowań oraz podejmuje decyzje dotyczące publikowania.
  4. Każde opracowanie skierowane do publikowania jest sprawdzane w systemie plagiat.pl.
  5. W przypadku podejrzenia o plagiat w zgłoszonym manuskrypcie stosuje się zasady postępowania określone przez COPE (Committee on Publication Ethics) (publicationethics.org).

  ZASADY DOTYCZĄCE AUTORÓW
  1. Autorzy przedstawiają do publikacji wyłącznie własne oryginalne opracowania.
  2. Autorzy gwarantują, że opracowanie nie zostało złożone do innych wydawców.
  3. Autorzy oświadczają, że rękopis nie narusza praw osób trzecich.
  4. Autorzy w sposób rzetelny i uczciwy prezentują rezultaty swojej pracy, niezależnie od tego czy są jej bezpośrednimi autorami, czy korzystali z pomocy innej jednostki czy osoby.
  5. Jeśli taka pomoc wystąpiła, autor musi wyraźnie wskazać źródła wsparcia finansowego lub merytorycznego.
  6. Autorzy są zobowiązaniu do wskazania (cytowania) publikacji, z których korzystali w swojej pracy w sposób jasny i rzetelny – umożliwiający identyfikację cytowanej publikacji.

  ZASADY DOTYCZĄCE RECENZENTÓW
  Recenzenci są zobowiązani do:
  - zachowania obiektywności i poufności,
  - zadeklarowania, że nie istnieje konflikt interesów w odniesieniu do badań, autorów i/lub instytucji finansującej badania,
  - poinformowania redakcji o ewentualnej zbieżności treści recenzowanej pracy z innymi opublikowanymi materiałami,
  - po ukończeniu recenzji, zwrotu wszystkich materiałów do redakcji.

OFERTA

 • Odpowiadając na potrzeby firm, uczelni jak również osób fizycznych, wydamy dowolną publikację, specjalne poradniki i materiały informacyjne.

  Szczególnie polecamy nasze usługi w przygotowywaniu specjalistycznych publikacji skomplikowanych merytorycznie i technicznie, zawierających wykresy, schematy, wzory matematyczne, przeznaczonych dla wymagających odbiorców.

  Posiadamy duże doświadczenie w redakcji merytorycznej i profesjonalnym opracowaniu edytorskim publikacji naukowych.

  Wydawnictwo Głównego Instytutu Górnictwa realizuje pełny cykl wydawniczy obejmujący: przyjęcie opracowania do druku, recenzję (w przypadku publikacji naukowych), redakcję merytoryczną, korekty, skład i łamanie tekstu, obróbkę materiału ilustracyjnego, projekt graficzny okładki, przygotowanie plików dla drukarni.

  Proponujemy atrakcyjne warunki współpracy i realizację różnorodnych zleceń wydawniczych, w dowolnym nakładzie. Oferta wydawnicza jest dostosowywana do indywidualnych zamówień klientów.

  Przygotowujemy wydawnictwa zarówno do druku, jak i do umieszczenia w Internecie. Współpracujemy z najlepszymi drukarniami, dbając o doskonałą jakość i terminowość wydawanych pozycji.

WYDAJEMY

 • • książki - monograficzne, przeglądowe,
  • serie:
  - Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa,
  - Instrukcje,
  • poradniki,
  • wydawnictwa okolicznościowe,
  • materiały konferencyjne.

  Nieustannie dokładamy starań, aby spełniać zróżnicowane oczekiwania środowiska naukowego.
 • Publikacje wydane przez nasze wydawnictwo można kupić w księgarni internetowej wydawnictwa.gig.eu

KONTAKT

 • Centrum Szkoleniowo-Informacyjne
  Zespół Wydawnictw i Usług Poligraficznych
  Plac Gwarków 1
  40-166 Katowice (mapa)

  Tel. 32 259 24 04
  Email: mkusmirek@gig.eu lub bdusik@gig.eu


NOWOŚCI WYDAWNICZE


 • Książka jest poświęcona zagadnieniom związanym z prognozowaniem i oceną rozwoju procesu samozagrzewania węgla w podziemiach kopalń. Dokonano w niej analizy obecnego stanu badań samozapalania się węgla i prognozowania tego zagrożenia, a także oceny rozwoju tego procesu w kopalniach, stwierdzając brak skutecznych zweryfikowanych metod w tym zakresie. Przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych procesu samozapalania węgla, a także opartą na modelu emisji gazów, metodę wczesnego wykrywania pożarów endogenicznych, która może znaleźć zastosowanie w różnych kopalnianych warunkach geologicznych, w których stosowane są różne techniki prewencji pożarowej. Metoda ta polega na wyznaczaniu w próbkach powietrza, pobranych w wybranych miejscach kopalni, stężeń: tlenków węgla, acetylenu, etylenu, propylenu i wodoru, a następnie na obliczaniu wartości wybranych wskaźników pożarowych, w których zmiennymi są stężenia tych gazów. Obliczone wartości wskaźników pożarowych porównywane są z wartościami wzorcowymi, uzyskanymi z badań laboratoryjnych i obliczeń numerycznych. Zaprezentowane w pracy rozwiązania zilustrowano przykładami.

  Kup Teraz

 • Monografia jest efektem współpracy Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Rybniku i Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach. Przedmiotem tej współpracy było opracowanie szerokiego programu działań prowadzących do optymalizacji pracy oczyszczalni ścieków pracującej w technologii BIODENIPHO®. Zasadniczym elementem tego programu był projekt celowy (badawczy) pt. „Zwiększenie redukcji biogenów poprzez optymalizację procesu biologicznego oczyszczania ścieków w oczyszczalni ścieków Rybnik-Orzepowice”, współfinansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa. Konieczność opracowania programu działań była podyktowana dostosowaniem układu technologicznego oczyszczalni do nowych wymogów prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zwiększonego poziomu redukcji substancji biogennych w ściekach oczyszczonych, z jednoczesnym utrzymaniem stałych wartości tych parametrów w różnych cyklach pracy. Przyjęte w Projekcie podejście wymagało przeprowadzenia złożonych prac analitycznych na etapie diagnozy stanu, opracowania koncepcji możliwych kierunków rozwiązań, modelowania pracy oczyszczalni w różnych warunkach ruchowych, przeprowadzenia doświadczeń i praktycznych testów w oczyszczalni, bez obniżenia skuteczności jej działania, czy spowodowania wzrostu jej negatywnego wpływu na środowisko.

  Kup Teraz

 • W książce omówiono istotną dla górnictwa węgla kamiennego problematykę zmechanizowanych obudów ścianowych dla warunków zagrożenia wstrząsami górotworu. Składa się ona z dziesięciu rozdziałów, w których opisano zagadnienia ważne dla konstruowania sekcji i jej elementów, a także dla ich produkcji, badań, doboru do warunków górniczych oraz eksploatacji. W książce przedstawiono również doświadczenia eksploatacyjne, które potwierdzają wiarygodność opracowanych metod obliczeniowych i konstrukcji, a także ich rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa wyrobiska. Zwrócono również uwagę na konieczność poprawy gospodarki obudowami, głównie w zakresie ograniczenia ilości stosowanych rozwiązań konstrukcyjnych.

  Kup Teraz

LISTA PUBLIKACJI

 • Rok 2018
  Andrzej Lisowski: Górnictwo węgla kamiennego w Polsce. Po blisko trzech dekadach rynkowej transformacji nasze górnictwo węgla kamiennego wymaga wdrożenia skutecznego programu jego naprawy i rozwoju (2014-2017), ISBN 978-83-65503-13-8, obj. 138 str.

  Janusz Karwot, Jan Bondaruk, Dariusz Zdebik: Optymalizacja procesu usuwania związków biogennych w oczyszczalni ścieków Rybnik-Orzepowice, ISBN 978-83-65503-12-1, obj. 108 str.

  Zmechanizowane obudowy ścianowe dla warunków zagrożenia wstrząsami górotworu. Praca zbiorowa pod redakcją Kazimierza Stoińskiego, ISBN 978-83-65503-09-1, obj. 226 str.

  Janusz Cygankiewicz: Prognozowanie procesu samozapalania węgla w podziemiach kopalń, ISBN 978-83-65503-06-0, obj. 178 str.

  Niska emisja – węgiel tak, smog nie. Praca zbiorowa pod redakcją Mariana Turka, ISBN 978-83-65503-15-2, obj. 272 str.

  Edyta Sermet, Marek Nieć, Jarosław Chećko, Jerzy Górecki: Baza zasobowa węgla kamiennego w Polsce dla podziemnego zgazowania, ISBN 978-83-65503-18-3, obj. 150 str.

  Katarzyna Zarębska: Geopolimery w kontekście gospodarki obiegu zamkniętego, ISBN 978-83-65503-17-6, obj. 140 str.

  Eugeniusz Krause: Zagrożenie metanowe w kopalniach węgla kamiennego, ISBN 978-83-65503-16-9

  Rok 2017
  Tadeusz Majcherczyk, Stanisław Prusek, Piotr Małkowski, Zbigniew Niedbalski, Marek Rotkegel, Łukasz Szot: Stalowa obudowa podporowa podatna wyrobisk korytarzowych w kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA, ISBN 978-83-65503-04-6, obj. 120 str.

  Hydrogeologia w praktyce. Praktyka w hydrogeologii. Praca zbiorowa pod redakcją Przemysława Bukowskiego, Ewy Krogulec i Jacka Szczepińskiego, ISBN 978-83-65503-11-4, obj. 290 str.

  Marek Rotkegel: Metoda projektowania portalowo-szkieletowej obudowy połączeń wyrobisk korytarzowych, ISBN 978-83-65503-08-4, obj. 176 str.

  Niska emisja – jak skutecznie ją zwalczyć? Praca zbiorowa pod redakcją Mariana Turka, ISBN 978-83-65503-05,-3, obj. 252 str.

  Rok 2016
  Jerzy Korol: Ocena śladów środowiskowych na przykładzie biokompozytów i tworzyw polimerowych, ISBN 978-83-65503-01-5, obj. 120 str.

  Józef Kabiesz: Koincydencja górniczych zagrożeń naturalnych, ISBN 978-83-65503-00-8, obj. 222

  Rtęć w polskim węglu kamiennym do celów energetycznych i w produktach jego przeróbki. Praca zbiorowa pod redakcją Barbary Białeckiej i Ireneusza Pyki, ISBN 978-83-61126-99-7, obj. 166 str.

  Stanisław Prusek: Stateczność wyrobisk ścianowych podczas eksploatacji pokładów węgla kamiennego z zawałem skał stropowych, ISBN 978-83-61126-98-0, obj. 236 str.

  Carbo et terra, laudate Dominum. Nie tylko o węglu mowa. Praca zbiorowa pod redakcją ks. dr. Witolda Kani, ISBN 978-83-65503-10-7, obj. 142 str.

  Rok 2015
  Bezpieczeństwo przeciwwybuchowe. Wybrane zagadnienia, Część 2. Praca zbiorowa pod redakcją Michała Górnego, ISBN 978-83-61126-88-1, obj. 174 str.

  Marian Turek, Stanisław Prusek, Wojciech Masny: Obudowa podporowo-kotwowa w kopalniach węgla kamiennego, ISBN 978-83-61126-89-8, obj. 134 str.

  Andrzej Kowalski: Deformacje powierzchni w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym, ISBN 978-83-61126-93-5, obj. 282 str.

  Eugeniusz Krause, Wacław Dziurzyński: Projektowanie eksploatacji pokładów węgla kamiennego w warunkach skojarzonego zagrożenia metanowo-pożarowego, ISBN 978-83-61126-96-6, obj. 262 str.

  Mariusz Szot, Łukasz Małecki, Piotr Gospodarczyk: Metody konstruowania sztucznego dna szybu. Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa nr 892, ISBN 978-83-61126-97-3, obj. 86 str.

  Rok 2014
  Adam Smoliński: Metody opracowania danych wielowymiarowych i planowania eksperymentów w badaniach naukowych w górnictwie, ISBN 978-83-61126-76-8, obj. 140 str.

  Irena Pluta: Hydrogeochemia utworów karbonu obszarów górniczych zachodniej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego, ISBN 978-83-61126-74-4, obj. 110 str.

  Zrównoważona rewitalizacja terenów zdegradowanych. Praca zbiorowa pod redakcją Barbary Białeckiej, ISBN 978-83-61126-80-5, obj. 158 str.

  Sylwia Jarosławska-Sobór: Odpowiedzialna kopalnia. Społeczna odpowiedzialność biznesu w polskim górnictwie węgla kamiennego, ISBN 978-83-61126-78-2, obj. 258 str.

  Włodzimierz A. Sokół: Metodologia zarządzania terenami poprzemysłowymi z wykorzystaniem ekoefektywnych technologii środowiskowych. Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa nr 891, ISBN 978-83-61126-83-6, obj. 150 str.

  Janusz Makówka: metoda określania trójosiowego stanu naprężenia w górotworze z wykorzystaniem ukierunkowanego hydroszczelinowania N-UHS. Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa nr 890, ISBN 978-83-61126-75-1, obj. 70 str.

  Rok 2013
  Andrzej Lisowski: Górnictwo węgla kamiennego w Polsce. Krytyczna ocena sposobu przeprowadzania rynkowej transformacji i dyskusja problemów wciąż oczekujących na rozwiązanie 2006-2013, ISBN 978-83-61126-72-0, obj. 202

  Bezpieczeństwo pracy w kopalniach węgla kamiennego, tom 1: Górnictwo i środowisko. Praca zbiorowa pod redakcją Władysława Konopko, ISBN 978-83-61126-60-7, obj. 406 str.

  Bezpieczeństwo pracy w kopalniach węgla kamiennego, tom 2: Zagrożenia naturalne. Praca zbiorowa pod redakcją Władysława Konopko, ISBN 978-83-61126-61-4, obj. 434 str.

  Zatapianie i odwadnianie zlikwidowanych kopalń południowo-zachodniej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Praca zbiorowa pod redakcją Ireny Pluty, ISBN 978-83-61126-65-2, obj. 130 str.

  Andrzej Krowiak: Metody oceny opłacalności udostępniania i eksploatacji pokładów węgla kamiennego, ISBN 978-83-61126-58-4, obj. 162 str.

  Geologiczno-górnicze i ekonomiczne mierniki efektywności wybierania resztek pokładów węgla. Praca zbiorowa pod redakcją Józefa Dubińskiego, ISBN 978-83-61126-62-1, obj. 232 str.

  Charakterystyka stanu naprężeniowo-deformacyjnego w strefach zagrożenia sejsmicznego na podstawie parametrów mechanizmu ognisk wstrząsów. Praca zbiorowa pod redakcją Krystyny Stec, ISBN 978-83-61126-67-6, obj. 136 str.

  Bezpieczeństwo przeciwwybuchowe. Wybrane zagadnienia. Praca zbiorowa pod redakcją Michała Górnego, ISBN 978-83-61126-63-8, obj. 138 str.

  Starzenie się społeczeństwa Europy Środkowej. Próba wskazania na determinanty i wyzwania. Praca zbiorowa pod redakcją Barbary Białeckiej i Ryszarda Marszowskiego, ISBN 978-83-61126-68-3, obj. 200 str.

  Kazimierz Lebecki, Piotr Rosmus, Joanna Martyka, Adam Markowski: Zintegrowane metody zarządzania ryzykiem zawodowym, społecznym i środowiskowym dla zagrożeń stwarzanych przez poważne awarie przemysłowe, ISBN 978-83-61126-73-7, obj. 116

  Jarosław Zuwała: Ocena efektów energetycznych i ekologicznych współspalania paliw kopalnych i biomasy w technologiach skojarzonych. Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa nr 889, ISBN 978-83-61126-57-7, obj. 190 str.

  Rok 2012
  Mirosława Bukowska: Skłonność górotworu do tąpań – geologiczne i geomechaniczne metody badań, ISBN 978-83-61126-37-9, obj. 224 str.

  Bezpieczeństwo obudowy podporowo-kotwowej w warunkach występowania wstrząsów górotworu. Praca zbiorowa pod redakcją Mariana Turka, ISBN 978-83-61126-54-6, obj. 194 str.

  Adam Smoliński: Metody kalibracyjne w opracowaniach danych eksperymentalnych, ISBN 978-83-61126-43-0, obj. 64 str.

  Ochrona przed naturalnym promieniowaniem jonizującym w podziemnych zakładach górniczych. Praca zbiorowa pod redakcją Bogusława Michalika i Małgorzaty Wysockiej, ISBN 978-83-61126-55-3, obj. 232 str.

  Zrównoważony rozwój w teorii i praktyce. Monografia AZR. Praca zbiorowa pod redakcją Jana Bondaruka, ISBN 978-83-61126-51-5, obj. 192 str.

  Wyzwania zrównoważonego użytkowania terenu na przykładzie województwa śląskiego – scenariusze 2050. Praca zbiorowa pod redakcją Leszka Trząskiego, ISBN 978-83-61126-47-8, obj. 136 str.

  Katarzyna Zarębska: Analiza możliwości wykorzystania polskich węgli kamiennych do sekwestracji CO2. Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa nr 888, ISBN 978-83-61126-56-0, obj. 122 str.

  Andrzej Nierobisz: Rola obudowy w utrzymywaniu wyrobisk korytarzowych w warunkach zagrożenia tąpaniami. Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa nr 887, ISBN 978-83-61126-46-1, obj. 206 str.

  Eleonora Solik-Heliasz: Wody geotermalne regionu górnośląskiego i ich zasoby energetyczne. Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa nr 886, ISBN 978-83-61126-42-3, obj. 124 str.

  Rok 2011
  Modele finansowania działalności operacyjnej przedsiębiorstw górniczych. Praca zbiorowa pod redakcją Mariana Turka, ISBN 978-83-61126-32-4, obj. 436 str.

  Scenariusze rozwoju zeroemisyjnej gospodarki energią w Polsce w perspektywie 2050 roku. Praca zbiorowa pod redakcją Ireneusza Pyki i Krystyny Czaplickiej-Kolarz, ISBN 978-83-61126-35-5, obj. 158 str.

  Irena Pluta: Hydrogeochemia utworów karbonu obszarów górniczych południowej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego, ISBN 978-83-61126-38-6, obj. 170 str.

  Ratownictwo górnicze w kopalniach węgla kamiennego. Uwarunkowania techniczne, ekonomiczne, organizacyjne i społeczne. Praca zbiorowa pod redakcją Kai Gadowskiej, ISBN 978-83-61126-39-3, obj. 240 str.

  Wizja przyszłości metropiltalnych usług publicznych w Górnośląskim Obszarze Metropolitalnym. Praca zbiorowa pod redakcją Jana Bondaruka, ISBN 978-83-61126-40-9, obj. 152

  Małgorzata Wysocka: wpływ górnictwa na migrację radonu w środowisku geologicznym. Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa nr 885, ISSN 1230-2643, obj. 182 str.

  Sławomir Bock: Rozkład naprężeń w rejonie połączeń szybów z wyrobiskami poziomymi. Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa nr 884, ISSN 1230-2643, obj. 68 str.

  Bogusław Michalik: Skażenie promieniotwórcze środowiska powodowane działalnością podziemnych zakładów górniczych. Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa nr 883, ISSN 1230-2643, obj. 262 str.

  Rok 2010
  Jan Wachowicz: Zagrożenia pożarowe w kopalniach powodowane stosowaniem materiałów organicznych, ISBN 978-83-61126-23-2, obj. 152 str.

  Metody oceny stanu zagrożenia tąpaniami wyrobisk górniczych w kopalniach węgla kamiennego. Praca zbiorowa pod redakcją Józefa Kabiesza, ISBN 978-83-61126-24-9, obj. 330 str.

  Warunki bezpiecznej eksploatacji pokładów węgla zagrożonych metanem, tąpaniami i pożarami endogenicznymi. Praca zbiorowa pod redakcją Władysława Konopko, ISBN 978-83-61126-25-6, obj. 234 str.

  Dobra praktyka = dobra praca. Modelowe rozwiązania w zakresie organizacji praktyk studenckich. Praca zbiorowa pod redakcją Mariana Surowca, Joanny Martyki, Dariusza Szymańskiego, ISBN 978-83-61126-26-3, obj. 120 str.

  Technologie zeroemisyjne i energooszczędność – uwarunkowania wdrażania w Polsce. Praca zbiorowa pod redakcją Krystyny Czaplickiej-Kolarz i Ireneusza Pyki, ISBN 978-83-61126-27-0, obj. 166 str.

  Górnicy wykluczeni, ale niezapomniani. Program pozytywny. Praca zbiorowa pod redakcją Katarzyny Nowak, ISBN 978-83-61126-30-0, obj. 160 str.

  Rynek pracy Bytomia. Szanse i zagrożenia u progu XXI wieku. Praca zbiorowa pod redakcją Ryszarda Marszowskiego, ISBN 978-83-61126-31-7, obj. 166 str.

  Marian Turek: Podstawy podziemnej eksploatacji pokładów węgla kamiennego, ISBN 978-83-61126-33-1, obj. 356 str.

  Studium bezpiecznego składowania dwutlenku węgla na przykładzie aglomeracji śląskiej. Praca zbiorowa pod redakcją Jana Wachowicza, ISBN 978-83-61126-29-4, obj. 190 str.

  Przemysław Bukowski: Prognozowanie zagrożenia wodnego związanego z zatapianiem wyrobisk górniczych kopalń węgla kamiennego. Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa nr 882, ISSN 1230-2643, obj. 214 str.

  Marek Rotkegel, Sławomir Bock, Marcin Witek: Analiza wybranych sposobów pełnego wykorzystania parametrów nośnościowych portalowej obudowy odgałęzienia. Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa nr 881, ISSN 1230-2643, obj. 54 str.

  Adam Smoliński: Niekonwencjonalne metody wykorzystywania węgla kamiennego do otrzymywania gazu bogatego w wodór. Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa nr 880, ISSN 1230-2643, obj. 114 str.

  Rok 2009
  Kompleksowa metoda oceny skłonności do tąpań górotworu w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym, ISBN 978-83-87610-99-9, obj. 194 str.

  Jerzy Kornowski, Joanna Kurzeja: Krótkookresowa prognoza zagrożenia sejsmicznego w górnictwie, ISBN 978-83-61126-17-1, obj. 260 str.

  Miasto Wałbrzych – centrum innowacyjności i rozwoju gospodarczego w subregionie wałbrzyskim. Praca zbiorowa pod redakcją Ryszarda Marszowskiego, ISBN 978-83-61126-19-5, obj. 160 str.

  Losy rodzin górników, którzy zginęli w wypadkach przy pracy. Praca zbiorowa pod redakcją Konarada Tausza, ISBN 978-83-61126-20-1, obj. 184 str.

  Stateczność górotworu i obudowy przy łącznym obciążeniu statycznym i dynamicznym. Praca zbiorowa pod redakcją Antoniego Kidybińskiego, ISBN 978-83-61126-22-5, obj. 236 str.

  Adam Lurka: Wybrane teoretyczne i praktyczne zagadnienia tomografii pasywnej w górnictwie podziemnym. Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa nr 879, ISSN 1230-2643, obj. 168 str.

  Eugeniusz Krause: Ocena i zwalczanie zagrożenia metanowego w kopalniach węgla kamiennego. Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa nr 878, ISSN 1230-2643, obj. 178 str.

  Janusz Kompała: Mapa akustyczna i program ochrony środowiska przed hałasem jako elementy systemu zarządzania środowiskiem. Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa nr 877, ISSN 1230-2643, obj. 132 str.

  Leokadia Róg: Stężenie naturalnych nuklidów promieniotwórczych w węglach kamiennych o zróżnicowanym składzie petrograficznym i chemicznym. Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa nr 876, ISSN 1230-2643, obj. 90 str.

  Rok 2008
  Andrzej Nierobisz: Analiza badań odporności dynamicznej elementów i zespołów obudów górniczych, ISBN 978-83-61126-12-6, obj. 54 str.

  Antoni Kidybiński, Renata Patyńska: Analiza zjawisk gazogeodynamicznych w kopalniach węgla kamiennego w Polsce i na świecie, ISBN 978-83-61126-03-4

  Krzysztof Stańczyk: Czyste technologie użytkowania węgla, ISBN 978-83-61126-15-7, obj. 218 str.

  Barbara Białecka: Podziemne zgazowanie węgla. Podstawy procesu decyzyjnego, ISBN 978-83-61126-13-3, obj. 152 str.

  Selected problems of environmental engineering and management in degraded areas. Monograph under the direction of M. Jacek Łączny, ISBN 978-83-61126-16-4, obj. 140 str.

  Marta Rożkowicz: Opracowanie kompleksowej metody kontroli stężeń struktur azbestu w powietrzu. Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa nr 875, ISSN 1230-2643, obj. 190 str.

  Stanisław Prusek: Metody prognozowania deformacji chodników przyścianowych w strefach wpływu eksploatacji z zawałem stropu. Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa nr 874, ISSN 1230-2643, obj. 186 str.

  Stanisław Prusek, Janina Świątek: Obudowa drewniana – jej cechy i zastosowanie. Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa nr 873, ISSN 1230-2643, obj. 52 str.

  Rok 2007
  Marek Rogoż: Dynamika wód podziemnych, ISBN 978-83-87610-97-5, obj. 706 str.

  Jerzy Sablik: Fizykochemiczne właściwości powierzchniowe węgli kamiennych, ISBN 978-83-87610-92-0, obj. 122 str.

  Dystrybucja prestiżu w środowisku górniczym. Praca zbiorowa pod redakcją Konrada Tausza, obj. 88 str.

  Marian Turek: Techniczna i organizacyjna restrukturyzacja kopalń węgla kamiennego, ISBN 978-83-61126-01-0, obj. 482 str.

  Scenariusze rozwoju technologicznego kompleksu paliwowo-energetycznego dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju, Część 1: Studium gospodarki paliwami i energią dla celów opracowania foresightu energetycznego dla Polski na lata 2005-2013. Praca zbiorowa pod redakcją Krystyny Czaplickiej-Kolarz, ISBN 978-83-87610-94-4, obj. 302 str.

  Scenariusze rozwoju technologicznego kompleksu paliwowo-energetycznego dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju, Część 2: Scenariusze opracowane na podstawie foresightu energetycznego dla Polski na lata 2005-2013. Praca zbiorowa pod redakcją Krystyny Czaplickiej-Kolarz, ISBN 978-83-87610-98-2, obj. 188 str.

  Stanisław Chałupnik: Rad w wodach kopalń węgla na Górnym Śląsku – metody badań, ocena wpływu na środowisko, zapobieganie skażeniom. Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa nr 870, ISSN 1230-2643, obj. 186 str.

  Andrzej Kowalski: Nieustalone deformacje powierzchni w aspekcie dokładności prognoz. Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa nr 871, ISSN 1230-2643, obj. 130 str.

  Grzegorz Mutke: Charakterystyka drgań wywołanych wstrząsami górniczymi w odległościach bliskich źródła sejsmicznego w aspekcie oceny zagrożenia tąpnięciem. Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa nr 872, ISSN 1230-2643, obj. 146 str.

+ 48-32-259-2000