Główny Instytut Górnictwa doradcą technicznym umowy społecznej dla górnictwa

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. zleciła Głównemu Instytutowi Górnictwa jako Doradcy Technicznemu weryfikację wyników prac zespołów w spółkach górniczych oraz możliwości ich realizacji zgodnie z Porozumieniem z dnia 25 września 2020 r., podpisanym pomiędzy Międzyzwiązkowym Komitetem Protestacyjno-Strajkowym Regionu Śląsko Dąbrowskiego, a przedstawicielami Rządu RP. 9 lutego 2021 r. pierwsza cześć prac została przedstawiona stronie społecznej w obecności przedstawicieli rządu i władz regionu. Wiceminister Artur Soboń podkreślił, że GIG podchodzi do tego rzetelnie: Pracownicy, którzy wykonują te prace, korzystają z jednej strony z prac zespołów, które analizowały sytuację jeśli chodzi o złoża i możliwość sprzedaży węgla w samych spółkach, ale jednocześnie ujednolicili metodologie oraz sprawili, że jest ona porównywalna i możliwa do wykorzystania przy notyfikacji.

Weryfikacja prac zespołów jest elementem koniecznym procesu notyfikacji pomocy publicznej Komisji Europejskiej.

+ 48-32-259-2000