Główny Instytut Górnictwa kończy obecnie realizację projektu pn. „Narodowy Program Foresight - wdrożenie wyników”

Pozwolił on na opracowanie spójnego, bazującego na logicznych zasadach analizy i oceny, systemu monitorowania i cyklicznej oceny potencjału naukowo-technologicznego regionów, a pośrednio również kraju, w odniesieniu do inteligentnych specjalizacji. Przedsięwzięcie to było kontynuacją projektu „Narodowy Program Foresight. Polska 2020”, w ramach którego wskazano rekomendacje kierunków badań naukowych i rozwoju technologii oraz działań systemowych potrzebnych dla trwałego rozwoju Polski w perspektywie 2020 roku.  Inteligentne specjalizacje to nowy instrument UE, który zobowiązuje regiony państw członkowskich do wybrania tych obszarów, w których chcą się specjalizować i podnosić swoją konkurencyjność. Projekt, którego liderem był GIG realizowany był  wspólnie z Politechniką Białostocką i Społeczną Akademię Nauk w Łodzi w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Kluczowym produktem tego przedsięwzięcia jest ogólnodostępny portal informacyjno – komunikacyjny (PIK),  który umożliwia wspieranie decyzji odnośnie regionalnych obszarów przewag, monitorowanie sfery B+R+I, diagnozowanie pozycji konkurencyjnej oraz analizę potencjału badawczego i wytwórczego w odniesieniu do obszarów technologicznych na tle potencjału krajowego. W portalu wykorzystano i zintegrowano krajowe i międzynarodowe doświadczenia oraz  wyniki prac badawczych i rozwojowych o międzybranżowych zależnościach na styku gospodarki, badań i technologii oraz zastosowano proste algorytmy obliczeniowe  identyfikacji i monitorowania inteligentnej specjalizacji. Portal wykorzystuje autorską metodykę jednolitego sposobu opisu regionalnych inteligentnych specjalizacji, która bazuje na ogólnodostępnych klasyfikacjach i danych statystycznych i dzięki temu jest obiektywnym źródłem wiedzy o potencjale regionu. Obecny dostęp do portalu możliwy jest poprzez adres: pik.gig.eu.

+ 48-32-259-2000