W GIG powstała Jednostka Oceny Zgodności

1 marca 2019r. w Głównym Instytucie Górnictwa utworzona została Jednostka Oceny Zgodności. Jest to jednostka organizacyjna GIG, która powstała w wyniku połączenia trzech zakładów instytutu:

 1. Jednostki Certyfikującej,
 2. Zakładu Bezpieczeństwa Górniczych Środków Strzałowych,
 3. Zakładu Bezpieczeństwa Przeciwwybuchowego.

Jednostka Oceny Zgodności (JOZ) będzie realizować wszystkie zadania związane z certyfikacją, notyfikacją, akredytacją oraz badaniami, wykonywanymi na ich potrzeby.
Jej powstanie nie powoduje u klientów GIG jakichkolwiek problemów. Nie trzeba dokonywać wymiany żadnych wydanych przez GIG dokumentów, takich jak certyfikaty, opinie, ekspertyzy i sprawozdania z badań. Wszystkie te dokumenty zachowują swoją ważność. Nie ulegną również zmianie wymagania i procedury oceny zgodności.

Utworzenie nowej jednostki, zajmującej się w sposób kompleksowy oceną zgodności wyrobów, systemów zarządzania i personelu usprawni zarządzanie i sprawi, że jej działalność będzie jeszcze bardziej efektywna. Dzięki tym zmianom klienci będą mogli zrealizować wszystkie procedury dotyczące badań i certyfikacji w jednej jednostce organizacyjnej GIG. Przyniesie to wymierne korzyści w postaci skrócenia terminów realizacji prac i obniżenia ich kosztów.

Zakres działania Jednostki Oceny Zgodności obejmuje:

 • badania i certyfikacja w obszarze dyrektywy 2014/28/UE (materiały wybuchowe do użytku cywilnego) - pełny zakres dyrektywy, wszystkie moduły,
 • badania i certyfikacja w obszarze dyrektywy 2014/34/UE (ATEX - urządzenia i systemy przeznaczone do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej) - pełny zakres dyrektywy, wszystkie moduły,
 • badania i certyfikacja w ramach systemu IECEx,
 • certyfikacja w obszarze dyrektywy 2006/42/WE (maszyny),
 • certyfikacja w obszarze Rozporządzenia CPR 305/2011 (materiały budowlane),
 • certyfikacja zgodności i na znak bezpieczeństwa "B",
 • certyfikacja systemów zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego i zarządzania bhp,
 • certyfikacja osób (personelu).

Powołanie Jednostki Oceny Zgodności, jest elementem strategii Instytutu, związanej z podniesieniem poziomu świadczonych usług i wzrostem konkurencyjności w zakresie badań i certyfikacji.

+ 48-32-259-2000