Górnictwo - projekty

Górnictwo to niezwykle ważny sektor polskiej gospodarki, który przez najbliższe dekady będzie gwarantem bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Główny Instytut Górnictwa posiada duży potencjał badawczy, aparaturowy i kadrowy. Od początku istnienia GIG dostarcza rozwiązania dla przemysłu wydobywczego z zakresu bezpieczeństwa pracy oraz nowych technologii. Bez wątpienia priorytetowym obszarem badań są dzisiaj dla Instytutu nowe technologie węglowe, których rozwój jest niezbędny dla zapewnienia przyszłości polskiego węgla jak i bezpieczeństwa energetycznego.

Wybierz kategorię

 

 

Zakład Inżynierii Materiałowej dysponuje doświadczonym personelem, oraz bogatym wyposażeniem pomiarowo-badawczym najnowszej generacji świadczącym usługi w zakresie opracowania składu uniepalnionych koncentratów oraz materiałów polimerowych o zmniejszonej palności, toksyczności produktów spalania oraz dymotwórczości.

Zakład Inżynierii Materiałowej dysponuje doświadczonym personelem, oraz bogatym wyposażeniem pomiarowo-badawczym najnowszej generacji świadczącym usługi w zakresie projektowania i wytwarzania nanokompozytów polimerowych i biopolimerowych, w tym z nanonapełniaczami o specjalnych właściwościach, między innymi o zwiększonej odporności na działanie ognia, właściwościach elektro-przewodzących.

Zakład Inżynierii Materiałowej dysponuje doświadczonym personelem, oraz bogatym wyposażeniem pomiarowo-badawczym najnowszej generacji świadczącym usługi w zakresie produkcji (wytwarzanie) granulatów i koncentratów polimerowych w skali małotonażowej na podstawie własnych opracowanych receptur bądź receptur klienta przy użyciu wytłaczarki dwuślimakowej

Zakład Inżynierii Materiałowej dysponuje doświadczonym personelem, oraz bogatym wyposażeniem pomiarowo-badawczym najnowszej generacji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu personalu w zakresie inzynierii materiałowej jesteśmy w stanie pomóc w opracowaniu technologii przetwórstwa, doborze materiału lub zoptymalizować już istniejące aplikacje.

 

 • Badania cieplne urządzeń klimatyzacyjnych
 • Metody klimatyzacji kopalń.
 • Sporządzanie map izolinii temperatury pierwotnej skał dla projektowanych do eksploatacji poziomów i pokładów.
 • Ocena warunków geotermicznych w oparciu o mapy izolinii temperatury pierwotnej skał dla czynnych i projektowanych poziomów wydobywczych oraz pokładów węgla.
 • Prognozowanie zagrożenia klimatycznego w wyrobiskach z wentylacją odrębną (lutniową) i w wyrobiskach z opływowymi prądami powietrza.
 • Opracowanie modelowych rozwiązań klimatycznych dla drążonych wyrobisk z wentylacją lutniową.
 • Opracowanie skutecznych metod prewencji zagrożenia klimatycznego dla rejonów eksploatacyjnych.
 • Badania i wdrożenia rozwiązań poprawiających efektywność działania górniczych urządzeń chłodniczych.
 • Projektowanie przewietrzania i klimatyzacji głębokich poziomów wydobywczych i całych kopalń.
 • Ekspertyzy dotyczące obniżania kosztów klimatyzacji.
 • Zasady zatrudniania górników w gorącym mikroklimacie.

 

 

 • Metody wentylacji, w tym:
  • projekty wentylacji kopalń oraz obiektów przemysłowych i budowlanych
  • analizy kosztów wentylacji wraz z opracowaniem sposobów ich zmniejszania;
  • ekspertyzy w zakresie zwalczania zagrożenia metanowego, pyłowego, pożarowego i radiacyjnego środkami wentylacyjnymi;
  • wykonywanie charakterystyk wentylatorów głównych zgodnie z normą PN-70G-04161 wraz z analizą stabilności i ekonomiczności ich pracy;
  • badanie migracji gazów w wyrobiskach górniczych z zastosowaniem gazu znacznikowego Sf6;
  • projekty systemów wentylacji lutniowej;
  • projekty przewietrzania tuneli w trakcie ich drążenia i podczas eksploatacji;
  • opracowywanie schematów potencjalnych kopalń wraz z ich analizą.
 • Badania szczelności obiektów za pomocą gazu znacznikowego Sf6.
 • Badania energetyczne wentylatorów kotłowych, pomp, sprężarek.

 

 

 • Projektowanie i wdrażanie optoelektronicznych: (w tym laserowych) urządzeń i czujników dla górnictwa (lasery górnicze, anemometry, metanomierze, czujniki drgań i wychyleń, systemy badania i monitoringu wież szybowych i szybów) – nowe rozwiązania w zakresie skanowania 3D wyrobisk, kawern i zbiorników, dynamiczna detekcja płomienia.
 • Projektowanie i wdrażanie systemów monitoringu emisji szkodliwych gazów do atmosfery (metan, ditlenek węgla, pyły i in.) i promieniowania optycznego (UV, promieniowanie optyczne, podczerwień, laserowe), zarówno w środowisku pracy jak i w przestrzeniach otwartych (np. wysypiska komunalne, hałdy) - w zakresie monitoringu par rtęci.
 • Projektowanie laserowych systemów metrologicznych dla potrzeb geodezji i budownictwa (np. pionowniki laserowe, laserowe czujniki drgań i wychyleń, skanery laserowe itp.) – profilowanie skanerami 2D pojazdów i obiektów “on line”, serwisowanie laserowych czujników drgań i wychyleń.

 

 

Optymalizacja projektów eksploatacji górniczej kopalń podziemnych z uwagi na minimalizację deformacji górotworu i powierzchni oraz ochronę obiektów jej zagospodarowania

 • Weryfikacja planów ruchu zakładów górniczych w zakresie ochrony powierzchni oraz zgodności z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.
 • Kwalifikacja zasobów kopalin do przemysłowych uwzględniająca ochronę powierzchni, w tym w szczególności brak nadmiernych zawodnień terenu górniczego.
 • Wyznaczanie i weryfikacja granic filarów ochronnych.

 

 

 • Projektowanie i dobór obudowy zmechanizowanej do warunków geologiczno-górniczych,
 • Projektowanie i dobór obudowy wyrobisk korytarzowych i komorowych: kotwowej, podatnej, betonowej, torkretowej, murowej,
 • Projektowanie obudowy połączeń wyrobisk korytarzowych,
 • Projektowanie obudowy wyrobisk korytarzowych o przekroju powyżej 30 m2,
 • Projektowanie obudowy specjalnej dla trudnych i skomplikowanych warunków geologiczno-górniczych,

 

Projektowanie likwidacji wyrobisk podziemnych posiadających połączenie z powierzchnią terenu (szyby, upadowe, sztolnie)

Tworzenie specjalistycznego oprogramowania komputerowego, np. ODRZWIA, OBUDOWA, KOROZJA, RYZYKO, ANKIETA

Modelowanie numeryczne budowli, maszyn i urządzeń stosowanych w górnictwie z wykorzystaniem programów: COSMOS/M, ANSYS, Solid Works

Metody usuwania radu z wód kopalnianych lub pitnych w celu zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska naturalnego oraz redukcji dawek promieniowania otrzymanych na skutek konsumpcji

Rewitalizacja terenów poprzemysłowych, na których występują odpady zawierające podwyższone stężenia naturalnych nuklidów promieniotwórczych (NORM) oraz sposoby bezpiecznego zagospodarowania tego typu odpadów

Rodzaj działalności:

 • Wymiary liniowe
 • Wytrzymałość podkładek
 • Nośność
 • Odporność dynamiczna kotwi

Dokumenty odniesienia:

 • PN-G-15092:1999

 

Rodzaj działalności:

 • Wymiary liniowe
 • Maksymalna nośność odrzwi
 • Robocza nośność odrzwi
 • Całkowite zmniejszenie wysokości odrzwi
 • Stopień wykorzystania maksymalnej nośności odrzwi k4

Dokumenty odniesienia:

 • PN-92/G-15000/05 pkt. 2.5.2 A, 2.5.2 B, 2.6.2 A, 2.6.2 E, 2.6.2 L

 

 

Rodzaj działalności:

 • Wymiary liniowe
 • Wytrzymałość na ciśnienie próbne
 • Wytrzymałość na ciśnienie rozrywające

Dokumenty odniesienia:

 • PN-EN ISO 4671:2008 pkt. 10
 • PN-EN ISO1402:2010 pkt. 8.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.3

 

 

 

Rodzaj działalności:

 • Wymiary liniowe
 • Wytrzymałość na ciśnienie próbne
 • Wytrzymałość na ciśnienie rozrywające

Dokumenty odniesienia:

 • PN-EN ISO 4671:2008 pkt. 10
 • PN-EN ISO1402:2010 pkt. 8.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.3

 

 

 

 • Rodzaj działalności:
  • Szczelność przy ciśnieniu
  • Ciśnienie otwarcia i zamknięcia zaworu
  • Odporność na ciśnienie
  • Odporność na impuls ciśnienia
  • Wytrzymałość zmęczeniowa
  • Przepustowość

  Dokumenty odniesienia:

  • PN EN 1804-3+A1:2012 (załącznik normatywny A)

   

Rodzaj działalności:

Rodzaj działalności:

 • Wymiary liniowe
 • Wytrzymałość siatki
 • Wytrzymałość pręta na rozciąganie
 • Wytrzymałość zgrzeiny na ścinanie

Dokumenty odniesienia:

 • PN-G-15050:1996.

 

Rodzaj działalności:

 • Wymiary liniowe
 • Bicie promieniowe [mm]
 • Statyczny opór obracania
 • Dynamiczny opór obracania

Dokumenty odniesienia:

 • Procedura BL2/ZLGIG/PB-KR 01 edycja 1 z dnia 28.06.2012
 • PN-M-46606:2010

 

Rodzaj działalności:

 • Wymiary geometryczne
 • Metoda pomiaru bezpośredniego
 • Ciśnienie rozrywające

Dokumenty odniesienia:

 • PN-G-32000:2011

 

Modelowanie numeryczne zjawisk zachodzących w górotworze z wykorzystaniem programów: FLAC, FLAC3D, UDEC, Phase2, RS3, PFC3D

 

 • Projektowanie eksploatacji złoża system ścianowym,
 • Projektowanie eksploatacji złoża systemu komorowo-filarowym,
 • Projektowanie eksploatacji złoża system chodnikowym,
 • Projektowanie eksploatacji złoża systemami specjalnymi,

 

Badanie i dobór rodzajów podsadzki i materiałów podsadzkowych dla różnych warunków górniczo-technicznych

 

 • Opracowanie innowacyjnych technologii eksploatacji złoża,
 • Opracowanie innowacyjnych rozwiązań budownictwa podziemnego,
 • Opracowanie innowacyjnych materiałów dla górnictwa,

 

 

 • Urządzenie do badania skrawalności skał, zwłaszcza węglowych,
 • Zestaw pull-off - pomiar wytrzymałości na odrywanie,
 • Zestaw CAPO-TEST - do badań wytrzymałości betonu na ściskanie metodą pull-out,
 • Wiertnica rdzeniowa - pobieranie próbek rdzeniowych do niszczących badań wytrzymałościowych,
 • Betonoskop ultradźwiękowy - określanie wytrzymałości betonu przez pomiar prędkości rozchodzenia się w nim fali ultradźwiękowej,
 • Młotek Schmidta - ocena wytrzymałości betonu na podstawie wartości liczby odbicia,
 • Georadar - ocena grubości obudów w szybach , lokalizacja pustek i pęknięć w obudowie i górotworze,
 • Dalmierz laserowy - pomiar geometrii wyrobisk z opcją skanowania 2D,
 • Grubościomierz ultradźwiękowy - pomiar grubości elementów stalowych,
 • Penetrometr hydrauliczny - pomiar wytrzymałości na ściskanie skał w warunkach in situ,
 • Kamera endoskopowa - pomiar zasięgu strefy spekań górotworu,
 • System monitoringu konwergencji wyrobisk korytarzowych - pomiar konwergencji wyrobisk korytarzowych i obciążenia obudowy,
 • Kotew oprzyrządowana z czytnikiem - pomiar obciążenia obudowy kotwowej,
 • Wyrywarka do kotwi wklejanych - pomiar nośności kotwi wklejanych w warunkach in situ,
 • Zestaw kamer do wizualnej kontroli obudowy szybowej
 • Oprogramowanie specjalistyczne: ANSYS, COSMOS/M, Solid Works, FLAC, FLAC3D, UDEC, Phase2, RS3, PFC3D, Auto-CAD, Delphi, Statistica

 

Zakład oceny jakości paliw działa nieprzerwanie od 1945 roku. Wysokokwalifikowana kadra, nowoczesna aparatura oraz sprawny system zarządzania zapewniają rzetelność, terminowość i wiarygodność wykonywanych badań. Zakład wykonuje badania paliw stałych, biopaliw stałych, stałych paliw wtórnych, mieszanek biopaliw stałych i stałych paliw wtórnych z paliwami stałymi oraz odpadów (kod 10 01 z wyłączeniem 10 01 09). Zakład posiada:

 • Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego wydany przez Polskie Centrum Akredytacji, potwierdzający spełnienie wymagań normy PN–EN ISO/IEC 17025:2005 +Ap1:2007+AC:2007 (numer akredytacji: AB 069);
 • Certyfikat Zatwierdzenia wystawiony przez Lloyd’s Register (Polska) Sp. z o.o. w imieniu Lloyd’s Register Quality Assurance Limited, zaświadczający, że System Zarządzania Jakością Zakładu jest zgodny z normą ISO 9001:2008 (numer Certyfikatu Zatwierdzenia: GDK0003151/Q).

 

Zakład Oceny Jakości Paliw Stałych świadczy usługi w zakresie:

Inne badania specjalistyczne poza obszarem objętym akredytacją:

 

Zakład Oceny Jakości Paliw Stałych świadczy usługi w zakresie

 • Pobieranie próbek węgla kamiennego według normy
 • PN-G-04502:2014-11u producentów i odbiorców, w ramach zakresu akredytacji (numer akredytacji AB 069) lub sprawowanie nadzoru nad pobieraniem próbek do badań laboratoryjnych;
 • Opróbowanie składowisk u producentów i odbiorców paliw stałych (biopaliw stałych, stałych paliw wtórnych lub odpadów paleniskowych);
 • Opróbowanie transportów całopociągowych i samochodowych u producentów i odbiorców paliw stałych, przy załadunku lub rozładunku;
 • Badania ilościowe zwałów paliw stałych (obmiar geodezyjny, wyznaczanie ciężaru objętościowego i/lub nasypowego);
 • Sprawdzanie dokładności i precyzji pobierania i przygotowania próbek węgla kamiennego przez automatyczne próbobiorniki według obowiązującej normy technicznej PN-G-04502:2014-11, w ramach zakresu akredytacji (numer akredytacji AB 069);
 • Sprawdzanie dokładności i precyzji pobierania i przygotowania próbek paliw stałych (węgla kamiennego, węgla brunatnego, biopaliwa stałego i stałego paliwa wtórnego) przez automatyczne próbobiorniki według obowiązujących norm technicznych PN i ISO;
 • Doradztwo podczas projektowania systemów do pobierania próbek paliw stałych, biopaliw stałych, stałych paliw wtórnych z ciągów technologicznych i transportów".

 

Zakład Oceny Jakości Paliw Stałych świadczy usługi w zakresie:

 • Ocena jakości paliw stałych pod kątem możliwości wykorzystania ich w różnych procesach technologicznych;
 • Dokonywanie, w oparciu o posiadaną bazę danych w Banku Informacji, doboru węgla dla użytkowników z uwzględnieniem uwarunkowań technologicznych i ekologicznych;
 • Prowadzenie badań prognostycznych nad jakością węgla surowego w dostosowaniu do programów wydobycia kopalń.

 

Zakład Oceny Jakości Paliw Stałych świadczy usługi w zakresie:

 • Konsulting w zakresie wprowadzania systemów zarządzania w laboratoriach badawczych;
 • Opracowywanie i doradztwo przy wdrażaniu procedur pobierania próbek paliw stałych i odpadów paleniskowych;
 • Weryfikację planów pobierania próbek paliw stałych i odpadów paleniskowych;
 • Walidacja (sprawdzanie i wyznaczanie precyzji) dla procedur pobierania próbek paliw stałych i odpadów paleniskowych, stosowanych w zakładach energetycznych;
 • Przeprowadzanie auditów wewnętrznych w laboratoriach badawczych według PN-EN ISO/IEC 17025:2005+Ap1:2007+AC:2007 i innych dokumentów Polskiego Centrum Akredytacji;
 • Szacowanie ubytków w trakcie transportu i składowania

 

Wykorzystanie paliw kopalnych i alternatywnych do celów energetycznych i syntezy chemicznej Badania termochemicznej konwersji paliw stałych (węgiel/bomasa/odpady)

Doradztwo techniczne, prace koncepcyjno-projektowe i wdrożeniowe w zakresie racjonalizacji użytkowania energii w przemyśle

 

 • Opracowania związane z realizacją kogeneracji zasilanych paliwami stałymi i gazami z procesów konwersji paliw stałych oraz gazem z odmetanowania pokładów węgla
 • Opracowywanie instalacji nisko-energochłonnych i odzysku ciepła odpadowego
 • Opracowywanie założeń technicznych instalacji oczyszczania gazów przemysłowych
 • Opracowania związane ze sterowaniem i doborem aparatury pomiarowej dla urządzeń przemysłowych energetycznych i oczyszczania spalin.
 • Projekty procesowe i studia wykonalności instalacji energochemicznej konwersji paliw
 • Bilansowanie procesów konwersji masy i energii w reaktorach przemysłowych
 • Analizy możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii w zaopatrzeniu obiektów budowlanych i przedsiębiorstw w ciepło i energię elektryczną
 • Ekspertyzy w zakresie prototypowych rozwiązań związanych z konwersją paliw i instalacjami oczyszczania spalin lub gazów procesowych.
 • Modelowanie matematyczne i fizyczne oraz projektowanie urządzeń i reaktorów prototypowych urządzeń przemysłowych konwersji energii i masy.
 • Modelowanie i projektowanie systemów energetycznych i energochemicznej konwersji.

 

 

 • Prognoza i ocena zagrożenia sejsmicznego i tąpania wyrobisk górniczych.
 • Analityczna ocena stanu ciśnień w pokładzie i skałach otaczających.
 • Analiza kwalifikowalności pokładów (złóż) lub ich części do odpowiednich stopni zagrożenia tąpaniami.
 • Ocena ryzyka prowadzenia robót górniczych w warunkach zagrożenia tąpaniami.
 • Ocena stanu zagrożeń skojarzonych
 • Doraźne konsultacje z zakresu problematyki zagrożeń geomechanicznych i skojarzonych.
 • Opracowywanie kompleksowych (technicznych) projektów eksploatacji pokładów zagrożenia tąpaniami.
 • Dobór doraźnych (aktywnych) i długofalowych (eksploatacyjnych) metod profilaktyki tąpaniowej.
 • Techniki i technologie modyfikacji właściwości kopalin użytecznych (węgla, rud metali, surowców skalnych) i górotworu dla poprawy bezpieczeństwa i efektywności eksploatacji (np. szczelinowanie technikami hydraulicznymi i strzelniczymi).
 • Inżynierskie techniki i technologie zabezpieczania chronionych obiektów środowiska podziemnego (jaskinie, obiekty zabytkowe itp.).
 • Dobór profilaktyki dla prowadzenia robót w warunkach zagrożeń skojarzonych.

 

Rodzaj działalności:
 • Średnica liny (0 -300mm) - metoda pomiaru bezpośredniego
 • Rzeczywista siły zrywająca (0 - 5000 kN) - metoda obciążania siłą
 • Wydłużenie (0-2000mm) - metoda pomiaru bezpośredniego

Dokumenty odniesienia:

 • PN-ISO 3154:1997 pkt. 5.1.1
 • PN-ISO 3108:1996
 • PN-ISO 3154:1997 pkt. 5.1.4.2

Zakład Bezpieczeństwa Przeciwwybuchowego KD-4 prowadzi kompleksową działalność w zakresie oceny oraz certyfikacji wyrobów przeznaczonych do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem zgodnie z wymaganiami Dyrektywy ATEX oraz Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej IECEx. Laboratorium Systemów i Zabezpieczeń Przeciwwybuchowych oraz Eksplozymetrii przeprowadza pełne, akredytowane badania wyrobu, potrzebne do uzyskania certyfikatu potwierdzającego bezpieczeństwo przeciwwybuchowe.

Badania urządzeń oraz systemów ochronnych przeznaczonych do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem w pełnym zakresie:

 • osłona ognioszczelna „Ex d”,
 • iskrobezpieczeństwo „Ex i”,
 • budowa wzmocniona „Ex e”,
 • osłona gazowa z nadciśnieniem „Ex p”
 • zabezpieczenie urządzeń przed zapłonem pyłu obudowa typu „Ex t”
 • wykonanie iskrobezpieczne „i”,
 • wykonanie nieiskrzące typu „n”
 • zabezpieczenie urządzeń za pomocą hermetyzacji "Ex m"
 • osłona piaskowa „Ex q”,
 • osłona olejowa „Ex o”,
 • przerywacze płomienia
 • badanie stopnia ochrony IP

Laboratorium Systemów i Zabezpieczeń Przeciwwybuchowych oraz Eksplozymetrii posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji nr AB 005 według PN-EN ISO/IEC 17025:2005+AP1:2007+AC:2007

 

+ 48-32-258-1631