Zakład Aerologii Górniczej

ZAKŁAD AEROLOGII GÓRNICZEJ

Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice

 

Kierownik Zakładu

dr hab. inż. Janusz Cygankiewicz
e-mail: jcygankiewicz@gig.eu
telefon: 32 259 25 71

 

 

 

PRACOWNIA WENTYLACJI KOPALŃ

Kierownik

mgr inż. Marek Więckowski
e-mail: mwieckowski@gig.eu
telefon: 32 259 25 64

 

 

 

PRACOWNIA KLIMATYZACJI KOPALŃ

 

 

LABORATORIUM SAMOZAPALNOŚCI WĘGLA

Kierownik

dr hab. inż. Janusz Cygankiewicz
e-mail: jcygankiewicz@gig.eu
telefon: 32 259 25 71

 

 

 

 

 

 • Metody wentylacji, w tym:
  • Projekty wentylacji kopalń oraz obiektów przemysłowych i budowlanych.
  • Analizy kosztów wentylacji wraz z opracowaniem sposobów ich zmniejszania.
  • Ekspertyzy w zakresie zwalczania zagrożenia metanowego, pyłowego, pożarowego i radiacyjnego środkami wentylacyjnymi.
  • Wykonywanie charakterystyk wentylatorów głównych zgodnie z normą PN-70G-04161 wraz z analizą stabilności i ekonomiczności ich pracy.
  • Badanie migracji gazów w wyrobiskach górniczych z zastosowaniem gazu znacznikowego Sf6.
  • Projekty systemów wentylacji lutniowej.
  • Projekty przewietrzania tuneli w trakcie ich drążenia i podczas eksploatacji.
  • Opracowywanie schematów potencjalnych kopalń wraz z ich analizą.
 • Badania szczelności obiektów za pomocą gazu znacznikowego Sf6.
 • Badania energetyczne wentylatorów kotłowych, pomp, sprężarek.

 • Badania cieplne urządzeń energetycznych.
 • Metody klimatyzacji kopalń.
 • Sporządzanie map izolinii temperatury pierwotnej skał dla projektowanych do eksploatacji poziomów i pokładów.
 • Ocena warunków geotermicznych w oparciu o mapy izolinii temperatury pierwotnej skał dla czynnych i projektowanych poziomów wydobywczych oraz pokładów węgla.
 • Prognozowanie zagrożenia klimatycznego w wyrobiskach z wentylacją odrębną (lutniową) i w wyrobiskach z opływowymi prądami powietrza.
 • Opracowanie modelowych rozwiązań klimatycznych dla drążonych wyrobisk z wentylacją lutniową.
 • Opracowanie skutecznych metod prewencji zagrożenia klimatycznego dla rejonów eksploatacyjnych.
 • Badania i wdrożenia rozwiązań poprawiających efektywność działania górniczych urządzeń chłodniczych.
 • Projektowanie przewietrzania i klimatyzacji głębokich poziomów wydobywczych i całych kopalń.
 • Ekspertyzy dotyczące obniżania kosztów klimatyzacji.
 • Zasady zatrudniania górników w gorącym mikroklimacie.

 • Zwalczanie pożarów podziemnych.
 • Ocena ryzyka zagrożenia pożarowego.
 • Monitorowanie zagrożenia pożarowego w górnictwie węgla kamiennego za pomocą metody określania temperatury i masy zagrzanego węgla w zrobach ścian na podstawie analizy gazów zrobowych.
 • Badania laboratoryjne próbek węgla z wybranych pokładów dla uzyskania charakterystyk węgla, ilości i składu gazów wydzielanych podczas utleniania w warunkach zbliżonych do adiabatycznych.
 • Wykonanie specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego do precyzyjnej analizy gazów.
 • Badania laboratoryjne prób gazów.
 • Opracowanie programów komputerowych dla interpretacji wyników badań samozapalności węgla.
 • Prognozowania zagrożenia pożarowego.
 • Wyznaczania miejsc szczególnie zagrożonych pożarem endogenicznym dla zrobów wybranych ścian.
 • Prewencja zagrożenia pożarowego.
 • Badania nad samozapaleniem materiałów.
 • Określanie zasad wykrywania pożarów w tunelach.

Od 1998 roku posiadamy akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (Certyfikat Akredytacji AB 005).

+ 48-32-259-2000