Publikacje

 • Krause E. (2014): Zagrożenie metanowe w zrobach oraz likwidowanych chodnikach wentylacyjnych ścian ze szczególnym uwzględnieniem układu przewietrzania „U” po caliźnie węglowej. Miesięcznik WUG Bezpieczeństwo i Ochrona Pracy w Górnictwie. Nr 1/2014 str. 3-11.
 • Krause E. (2014): Wpływ uwarunkowań górniczo-geologicznych oraz wentylacyjnych na projektowaną lokalizację georeaktora oraz bezpieczeństwo procesowe podziemnego zgazowania węgla w czynnej kopalni. Szkoła Eksploatacji Podziemnej. Sesja Człowiek i Środowisko. 24-28.02.2014, Kraków 2014.
 • Krause E. (2014): Identyfikacja zagrożeń, jakie mogą wystąpić podczas eksploatacji georeaktora podziemnego zgazowania węgla. Szkoła Eksploatacji Podziemnej. Sesja Człowiek i Środowisko. 24-28.02.2014, Kraków 2014.
 • Krause E., Borecki T. (2014): Kształtowanie się zagrożenia amoniakiem w warunkach aplikacji mieszanin popiołowo-wodnych do zrobów ścian. Międzynarodowa Konferencja N-Szk. nt. Wybrane zagadnienia wentylacyjne i pożarowe w kopalniach. Jankowice Rudzkie, 24-26 września. Praca zbiorowa pod redakcją S. Pruska i J. Cygankiewicza, GIG Katowice 2014, str.76-85.
 • Krause E.(2014): Krótkoterminowa prognoza metanowości bezwzględnej drążonych wyrobisk. Międzynarodowa Konferencja N-Szk. nt. Wybrane zagadnienia wentylacyjne i pożarowe w kopalniach. Jankowice Rudzkie, 24-26 września. Praca zbiorowa pod redakcją S.Pruska i J. Cygankiewicza, GIG Katowice 2014, str.66-75.
 • Krause E., Prusek S. (2014): Likwidacja wyrobisk przyścianowych w rejonach eksploatowanych ścian w warunkach zagrożeń metanowego i pożarem endogenicznym. Referat wygłoszony podczas konferencji pt. "Problemy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w polskim górnictwie", Zawiercie, 1-2 kwietnia 2014.
 • Krause E., Prusek S.(2014): Wpływ zmian przekrojów wyrobisk przed i za frontem ścian na kształtowanie się zagrożeń metanowego oraz pożarem endogenicznym. Miesięcznik WUG Bezpieczeństwo i Ochrona Pracy w Górnictwie. Nr 9/2014.
 • Jura B., Skiba J., Wierzbiński K. (2014): Applicability of surface directional wells for Upper Silesia Basin coal seams’ drainage ahead of mining. Mining Science and Technology 04/2014,
 • Wierzbiński K. (2014): Katalog układów pomocniczych urządzeń wentylacyjnych do zwalczania zagrożenia metanowego w rejonie skrzyżowania ściany z chodnikiem wentylacyjnym. Monografia GIG Katowice 2014.
 • Cybulski K., Trzcionka S., Wierzbiński K. (2014): Szybki system gazometryczny z radiową transmisją danych. Praca zbiorowa pt. Poprawa bezpieczeństwa pracy w kopalniach. (str. 237-272) Monografia, Gliwice 2014. ISBN 978-83-926255-8-2
 • Koptoń H., Wierzbiński K.(2014): The balance of methane and ventilation as a tool for methane hazard assessment in the areas of longwalls exploited in hard coal mines. Journal of Sustainable Mining, Volume 13, 2014, Issue 4.
 • Krause E. (2015): Krótkoterminowe prognozy wydzielania się metanu podczas wybierania ścian. Archives of Mining Sciences vol. 60(2015), No 2, pp.629-642.
 • Krause E., Wierzbiński K. (2015): Kształtowanie się potencjalnego zagrożenia gazowego amoniakiem w ścianie przy stosowaniu technologii opartych na mieszaninach popiołowo-wodnych. Przegląd Górniczy 5/2015. str. 62-70.
 • Krause E., Dziurzyński W. (2015): Projektowanie eksploatacji pokładów węgla kamiennego w warunkach skojarzonego zagrożenia metanowo-pożarowego. Główny Instytut Górnictwa. Katowice 2015.
 • Wierzbiński K. (2016): Wpływ pomocniczych urządzeń wentylacyjnych na wylocie ze ściany na obniżenie zdolności wentylacyjnej rejonu. Przegląd Górniczy Nr 2.
 • Wierzbiński K .(2016):  Geometria skrzyżowań ścian z chodnikami wentylacyjnymi – konfiguracja pomocniczych urządzeń wentylacyjnych. Przegląd Górniczy Nr 2.
 • Koptoń H., Wierzbiński K. (2016): Analiza wentylacyjno-metanowa, jako narzędzie dla bieżącej oceny poziomu zagrożenia metanowego w kopalniach węgla kamiennego. Monografia pt. Systemy wspomagania w inżynierii produkcji. Górnictwo-perspektywy i zagrożenia.  Zeszyt 1 (13)/2016 (str. 267-279). Gliwice-Rybnik 2016. ISBN 978-83-65265-03-6 e-ISSN 2391-9361.
 • Wierzbiński K. (2016): Wpływ geometrii chodnika wentylacyjnego i sposobu jego likwidacji na rozkład stężenia metanu w rejonie wylotu ze ściany przewietrzanej systemem U w świetle obliczeń numerycznych CFD. Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN rok 2016, nr 94, s. 217–228.
 • Koptoń H. (2017): Zagrożenie metanowe przy prowadzeniu robót górniczych w aspekcie własności sorpcyjnych węgla. Przegląd Górniczy nr 2/2017, str. 39-43.
 • Krause E., Szlązak N. (2017): Prognoza wydzielania się metanu po zakończeniu eksploatacji oraz w trakcie likwidacji przez zatopienie Kopalni Węgla Kamiennego „Krupiński”. 9 Szkoła Aerologii Górniczej. Komitet Górnictwa PAN. Monografia - Agencja Wydawniczo-Poligraficzna ART-TEKST, 283-296. ISBN 9788377831762.
 • Krause E., Jura B., Wierzbiński K., Duda A. (2017): Projektowanie ścian o dużej koncentracji wydobycia w pokładach silnie metanowych. 4. Polski Kongres Górniczy, Kraków, 20-22 listopada 2017 r.
 • Krause E., Słowik A. (2018): Wpływ prowadzenia sekcji obudowy zmechanizowanej w chodniku przyścianowym na zasięg penetracji powietrza w zrobach ścian przewietrzanych sposobem „U” po caliźnie węglowej. XXVII Szkoła Eksploatacji Podziemnej, Kraków, 26-28 luty 2018 r.
 • Krause E., Skiba J., Jura B. (2018): Projektowanie ścian o dużej koncentracji wydobycia usytuowanych w silnie metanowych pokładach. XXVII Szkoła Eksploatacji Podziemnej, Kraków, 26-28 luty 2018 r.
 • Krause E., Skiba J., Jura B. (2019): Overview of Ventilation Characteristics, Practices, and Regulations in Poland. XXVIII Szkoła Eksploatacji Podziemnej, Kraków, 25-27.02.2019 r.
 • Krause E., Karbownik M. (2019): Tests of methane desorption and emission from samples of hard coal in the context of mine closures through flooding. Journal of Sustainable Mining, Vol. 18, Issue 3, pages 127-133.
 • Krause E. (2019): Zagrożenie metanowe w kopalniach węgla kamiennego. Katowice: Główny Instytut Górnictwa. ISBN 978-83-65503-16-9.
 • Krause E., Trenczek S., Szlązak N. (2019): Urabianie skał iskrzących w świetle obowiązujących przepisów i wybranych przykładów zapaleń metanu. Archives of Mining Sciences, Monografia Nr 19 (2019), ISBN 978-83-95391-2-3, s.9-18.
 • Krause E., Trenczek S., Szlązak N. (2019): Urabianie skał iskrzących w świetle obowiązujących przepisów i wybranych przykładów zapaleń metanu. Archives of Mining Sciences, Monografia Nr 19 (2019), ISBN 978-83-95391-2-3, s.9-18.
 • Krause E., Trenczek S. (2019): Techniczne i efektywnościowe aspekty wykorzystania metanu ze zlikwidowanych kopalń. Technical and efficiency aspects of the use of methane from liquidated mines. Maszyny Górnicze Nr 2/2019. Nowe technologie i materiały. ISSN 2450-9442. S. 56-65.
 • Krause E., Trenczek S., Mann R. (2019): Mining the Sparking Rocks in the Context of Most Frequent Cases of Methane Ignition. Krzysztof Kotwica Editor – New Trends in Production Engineering. Monograph Part 2. Wyd. SCIENDO. ISBN (print) 978-3-11-067479-8; ISBN (e-book) 978-3-11-067480-4. Warszawa 2019, s.104-115.
 • Krause E., Trenczek S. (2019): Utilization of methane deposits from the liquidated mines in the aspect of environmentally friendly energy technologies. IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering. Volume 545 No 1.

+ 48-32-259-2000